Cập nhật:  GMT+7
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrDhuqPhu5zDk3bhu7lBdeG7t3bDmkB2w4nhu5TDk0l2w5rDjeG7rsSQdsONw4zhu4TDk3bEkMON4buKw5PDjXZV4bqgxJDDjXbDjeG7mnbDmlThu6B2w4lGdkTEgsOSdljhu4R2WOG6onZSw43huqDDmnbDmlTDjEbDk3bDieG6rMOadsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4DFqS/DjXjGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUuG6o+G6uMOAReG7r8aw4bulaMOs4bundi12w6zDjeG7rsSQdsONw4zhu4TDk3bhuq1Jw43EqHbDicSow5PDjXZV4buYdsO94bu1L3l3eOG7ty/huq0wLSJndXbDk0nhuqLhu7J2eMO9L+G7sy95d3jhu7V2xJDGr8OAdiLDjeG7isOTw412UsONxq92WOG7gnZTw5nEgsOTdk7hu7R1dlVWdkXFqMOTSXbDieG6rMOadsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4B2WOG6onZP4buWw5p2VeG7mHZY4bqww5N2RMSCw5N2TsOM4buAw5N2U8OZw4DDk3bEkMavw4B2w5pUw5nDk0l24buq4bucw5NJdXbDmkrDk8ONdXbDk8ONV8OTSXbDk+G6sE92U8OZw4B1dsOtUHbhuq3hu5LDk0l2w5NJw43DjOG7hFJ2WOG6onZnw6zhuq3DrHbDieG6rnZSw43hu5jDjHbDjeG7oFJ2WOG7osOMdsSQ4bqgxJB2w61QdXZEw4DDk3bDk0nhuqLDk8ONdXbDjcOZ4buy4buEw5N1dsOaw43EqHV2w5rDjeG6osOTw412UsON4buYdsOaw4zhu4bDk3bDjeG6osOTw412w5rDjUJPdsOJxKjDk8ONdXbDmsON4buYw5NJdsOTw43huqzDmnZFw4zhu4TDk3bDmuG7isSQw412w5pU4buUw5NJdk7hu6TDgHbDmlThu4DDk3bDicSow4B2ROG6osOTdXbDmuG7rHbDieG7jHZSw43huqbDk3ZExqB2TcOMw5PDjXZSw43hu4p2w43hu5p2w5pU4bugdsSQw43DknbEkOG6oMSQdsOJxKjDgHZSw43hu6rhu5zDk0l2w5rDjeG6uMOSdlPDmeG7snbDicSow5PDjcO6xakvUsawxanDmsOARE7hurh2VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r0/DgFRJw4zDk3N5UsOddsOAw5nDmsOS4buvxrDFqcOaVMawxanDmkXGsMWpw4xPSXZVVMSQ4buj4buvLy/EkMO6RMOAw5JTw5nDgMOTScOaVMOMw7pYw5MvReG6uFVNw5rDklIvw5PhurhZVS94QXjDvS/hu7NBRXh44bu34bu14bu5d8OBw5p4eUHhu7N5eE54w7pMUknhu692L8awxakvw5pFxrDFqS/DmlTGsMWpw5pUxrDFqcOaRcawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aw4bqtw43DjOG7gsOZdkXDjOG7hMOTdsOa4buKxJDDjXbDieG6rMOadsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4B2TeG6uk92w43DjOG7hMOZdlPDmcSCdsOaVOG7gMOTdsOJxKjDgHZE4bqiw5N2w5pKw5PDjXbDieG7quG7oMSQdsSQw43DmeG7skbDk3bDicagw4x2VcOAw5NJdsSQ4bqm4buydsOaVOG7lMOTSXbDjeG6osOTw412w5PhurBPxakvUsawxakvw5pFxrDFqS/DmlTGsMWpL8Oaw4BETuG6uMawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aw4bqtScOS4bqiw4x2VMOAdXbDrVB2xJDhu47Dk3bDmsONw4BPdk/hu6rDmXbhu4td4bqtIHbDmkrDk8ONdkTDgMOTdsON4bqiw5PDjXbEkOG6oMSQdlPDmeG7suG7hsOadsOJxKjDk8ONdlLDjeG7gHZFw5nhu7Lhu4TDmnZSw43hu6rhu5zDk0l24bqgw5N2VcSCw5N2w53DmeG6rMOadsOaVOG7gMOTdsOJxKjDgHZE4bqiw5N1dsOaVMOSw5NJdsOJ4buMdsSQw43hu6R2w5pUw5XDk0l2xJDhu5LDk0l2w5rhuqDEkHbEkMONw5nhu7JGw5N2w4nGoMOMdsSQ4bucdsSQ4bqsw5l2ScOM4buYw5NJdXbEkOG6puG7snbDmlThu5TDk0l2w5pU4buAw5N2w4nhuqzDmnZO4bukw4B2TeG6uk92w43DjOG7hMOZdlPDmcSCdsOTw43hurJPdkTEgsOSdljhu4R2w4nhuqzDmnbDmlThu5TDk0l2TuG7pMOAdk3DjeG7ksOTSXZExKh2RMOUdsONw5LDgMOTSXbEkOG7qMOTSXbDk8ON4buqdsOT4bqmw5NJdsSQw4DDknZJw4zhuqB2w5pUxKh2ScOMw4B2w5rhurDDk0l2w5pU4buAw5N2w4nhu5zDk3ZYxKh2VcSCw5N2w53DmeG6rMOadsOaVMOSw5NJdsOaSsOTw410dsON4buq4buiw5NJdkVDw5N2xJDhuqDEkHbDicSow4B2UsON4buq4bucw5NJdsSQ4buMdsOTw43DmXbEkOG6qMOZdsSQw43DmeG7skbDk3bDieG6rMOadsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4B2VcOAw5NJdsSQ4bqm4buydsOaVOG7lMOTSXbDjeG6osOTSXbDk+G6sE92WOG6onbDk8OZ4buSw4x2w5pU4buUw5NJdsOaw43Gr+G7snZVxILDk8O6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aww6Lhu4bDmnZTw5nEgnV2w5pUw5LDk0l2ScOMw4DDjHbDicOSw4PDk3Z5d3jhu7V24oCTdnl3eOG7uXV2w5rDkuG6osOTdsOaSsOTw412w4nhuq52xJDDjcOZ4buyRsOTdsOJxqDDjHbEkOG7nHbEkOG6rMOZdsSQ4bqm4buydsOaVOG7lMOTSXbDmlThu4DDk3bDieG6rMOadsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4B24bu3d8O9deG7t8OBdsONw4B1dsOaVMOSw5NJdsOJ4buMc3ZFw4zhu4TDk3bDmuG7isSQw412xJDDjcOZ4buyRsOTdsOJxqDDjHbDmuG7rHbDmlThu5TDk0l2TuG7pMOAdlXDgMOTSXbDmlThu5TDk0l2xJDhuqbhu7J2w43huqLDk0l2w5PhurBPduG7s+G7s3d1QXh2w43DgHR2RcOM4buEw5N2w5rhu4rEkMONdsSQw43DmeG7skbDk3bDicagw4x2w5rhu6x2w5pU4buUw5NJdk7hu6TDgHZVw4DDk0l2w5pU4buUw5NJdk7hu6TDgHZN4buGw5p2w43hu6BSdsOTw5nhu5LDjHbDmlThu5TDk0l2w5rDjcav4buydlXEgsOTdnnhu7d14bu14bu3dsONw4B0dkXDjOG7hMOTdsOa4buKxJDDjXbEkMONw5nhu7JGw5N2w4nGoMOMdsOa4busdsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4B2VcOAw5NJdlVWdkXFqMOTSXZY4bqiw5J2T8WoxJB2w4nhu4rEkMONdlLDjcOMdsOT4buSw5NJdsOTScONw4zhu4RSdnjDveG7t3XDvXl2w43DgMO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8aww6zGoMOTSXZNw4zDk8ONdlLDjeG7inbDmsON4buuxJB2w43DjOG7hMOTdsSQw43hu4rDk8ONdlXhuqDEkMONdsON4buadsOaVOG7oHbDiUZ2RMSCw5J2WOG7hHZY4bqidlLDjeG6oMOadsOaVMOMRsOTdsOJ4bqsw5p2w5pU4buUw5NJdk7hu6TDgHZJw4zDgMOMdsOJw5LDg8OTdnl3eOG7tXbigJN2eXd44bu5dsON4bucw5N24bu5QXXhu7d2w5pAdsOJ4buUw5NJw7p24buPw4zhu4TEkHbDjeG7mnbDmlThu6B2TcOMw5PDjXZSw43hu4p2w5rDjeG7rsSQdsONw4zhu4TDk3bDieG6rMOadsOaVOG7lMOTSXZO4bukw4B2w5rDjeG6uMOSduG6rUnDjcSodsOJxKjDk8ONdsSQxq/DgHYiw43hu4rDk8ONdlLDjcavdsOJ4bqudk3DjcOZ4buy4buGw5N2TcON4buKxJDDjXbDk0nhu6rhu57DjHZF4bqmw5N2UsON4bqgw5p2w5pUw4xGw5N2VcSCw5N2w53DmeG6rMOadsOT4buSw5NJdsOTScONw4zhu4RSdXbDneG6puG7snZF4buuw5NJdsSQ4bucdlVQdsONw4N2w5rhuqjDk0l1dsON4buEdsOaw43hu5jDk0l2ScOMw4DDknbDmsON4buSw5NJdsOT4buWw4x2w4nhu5TDk0l1dsON4buEdsOaw43hu5jDk0l2w5rhu6rhu6LDjHbDmsOM4buAw5l0dsOaw4PDknbDicOM4buCw5l2TcOM4buEw5N2w4lC4buydk/Dg8OTw412xJDhu5x2ScOM4buiw4x2w43hu4zDgHZY4bqiw5J2VcSCw5N2w53DmeG6rMOadXbDk+G6psOTSXbEkMOAw5J2w5PhurDDk0l2VcOZ4bqsw5p1dsSQw43huqzDmnZO4buq4bugw5NJdlXEgsOTdsOdw5nhuqzDmnbDk+G7ksOTSXZVxILDk3bDmlThu4DDk3bDicSow4B2ROG6osOTdsOaSsOTw43DusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMOiw7rDosO6w63FqS9SxrA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thành ủy Đông Hà học tập chuyên đề năm 2018

Thành ủy Đông Hà học tập chuyên đề năm 2018
2018-03-23 17:29:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,...

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi

Khánh thành Trạm Y tế xã A Dơi
2018-03-23 17:28:51

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Agribank chi nhánh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Trạm Y tế xã A Dơi (Hướng Hóa), đây là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết