Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu4Phu7Xhu6nhu55S4bq2S+G7qeG6qsav4bupUeG7hEbhu6nhuqjhu4RPS+G7qULDlEbhu6lRUlbhur5L4bup4bueUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Xhu6lR4buERuG7qeG6tcSoVkrhu6JG4bqo4bup4buI4buEUuG7qeG7sMav4bqo4bup4buw4bu54bup4bueUuG7juG6qOG7qVHhurp1L+G7hOG7scO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojlD4bu14bqqxrDDunPhu4dmdOG7qeKAk+G7qTnhu4xK4bupS+G7tVbhu6nhu614ceG7r3Hhu63hu6vhu7HDvXDhu6lRQUbhu6lm4bug4buk4buWS+G7guG7qWY54buBZuG7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qeG6seG6uOG7qeG7h1JX4bupfeG7jEtw4bup4buF4bua4bupOEbhu7dM4bup4bqqVeG6qC194bu5TOG7qVFBTOG7qULDgOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhurHhu4Dhu6nhu6Dhu7Xhu6nhu55S4bq2S+G7qeG6qOG7hEzhu6lCTOG7uUvhu6nhu4RP4bqo4bupUEZL4buE4bup4buCRsOTRuG7qeG6qMOa4bu14bupUcONS+G7hOG7qeG6qsav4bupUeG7hEbhu6nhuqjhu4RPS+G7qULDlEbhu6lRUlbhur5L4bup4bueUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Xhu6lR4buERuG7qeG6tcSoVkrhu6JG4bqo4bup4buI4buEUuG7qeG7sMav4bqo4bup4buw4bu54bup4bueUuG7juG6qOG7qVHhurrhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7scO94bupUUFG4bupOeG7ueG7qeG6s8OURnF1L+G7osO6dVHhu7XhuqzEqEPhu6lQUVbEqEPhu5XGsErhu7Xhu6Dhu4JGS+G7n+G7reG7ouG7ruG7qeG7tVJRTMaww7p1UeG7oMO6dVHhuqrDunVGSuG7guG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqoceG6rOG7tUzhu55S4bu1S+G7glHhu6BGceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4buxw73hu7Hhu68vdsO94bqq4bux4buxeHfDvXbhu6tR4bux4butw7124butecSo4buxceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O6dS9R4bqqw7p1L1Hhu6DDunVR4bugw7p1UeG6qsO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p9w5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qeG6seG6uOG7qWbhu4RJ4bupOeG7pOG7mEvhu4Jw4bupZmducOG7qThG4bu3SuG7qULhu47huqjhu6nhu4Xhu5rhu6k4ey19ZuG7qVHEgkvhu4Lhu6nhu4RM4bu14bup4bqo4buEU+G6qOG7qUrFqEvhu4Lhu6l24bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qVHhu6Dhu6Thu5Thuqjhu6nhu4jhu4RG4bupxKjhurhL4bupQuG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu6Dhu7Xhu6k54bu54bup4bqzw5RGdS/hu6LDunUvUeG6qsO6dS9R4bugw7p1L1Hhu7XhuqzEqEPDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6fcOVS+G7guG7qeG6qOG7hEfhu6nhurHhurjhu6lm4buESeG7qTnhu6Thu5hL4buCcOG7qWZnbnDhu6k4RuG7t0rhu6lC4buO4bqo4bup4buF4bua4bupOHstfWbhu6nhuqjhu4RM4bup4bqsRuG6ulHhu5/hu6nhurHhurRL4bupS+G7uVZw4bupQkzhu7lL4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6lm4bugSeG7qeG6qE3hu6l24bupQ0rhu6nhu7BGS+G7hOG7qeG6qsav4bupQuG7pMag4bqo4bupPMOU4bupOEbhu7dM4bup4bqqVeG6qOG7qeG7neG7qeG7sOG7ueG7qX3hu7lM4bupUUFM4bup4bqo4buET0vhu6nhuqrGr+G7qVHhu4RG4bup4buw4buURuG7qeG6rOG7teG7qUrhu4xL4bupZkzhu7dLcOG7qTlN4bu14bup4buw4bu54bupZkZL4bup4buET+G6qHHhu6l9TeG7qcSo4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupQ0rhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lmRuG6ukvhu6l9QVFw4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupfUhL4buE4bup4buF4bu3S+G7gnDhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lb4bup4buD4buM4bupc8So4buU4bui4bup4bux4butdOG7qeG7sOG7ueG7qWbhu4Thu7dG4bupw7NS4bq2S+G7qX3huqBL4buC4bupc8So4buU4bui4bup4bux4buxdHHhu6k84buOS+G7qUNK4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqo4buET0vhu6lCRuG7qVHhu4RG4bupxKjhu7nhu6lLRuG6vErhu6nhu7BGS+G7hOG7qeG6qsav4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG6qOG7hMON4bup4bugRuG6uEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUNKcOG7qUrhu7nhu6nhuqhOS+G7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7uUvhu4Thu6k4ey19ZuG7qeG7sOG7ueG7qeG7nlLhurjhu6nhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4buHUsOBS+G7guG7qWbhu6BJcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbhu4Thu5ZG4bup4buCRuG7tUvhu6nhu55S4bu1cOG7qeG6qFRL4buC4bup4buw4buURuG7qVDGr+G7qeG7ouG7hOG6skvhu6lC4bqyUuG7qeG7sOG7ueG7qUvhu5Lhu6nEqMav4bqo4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjhu7fhu6lL4buE4bq2S3Dhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lDSuG7qeG6qE5L4bupS+G7hMOCS+G7qULhu6TGoOG6qOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qVDGr+G7qeG7nlLhu7VL4bupUeG6tkrhu6nhuqjDmuG7teG7qcSow4BL4buE4bupQkFM4bupUcONS+G7hHDhu6lQxq/hu6lRw4JL4bupUVVW4bup4bqqQVbhu6nhuqrhu5Lhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu4ThurRW4bup4bqo4buM4bup4buCRuG7t0zhu6lm4bug4buk4buWS+G7guG7qWY54buBZuG7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qeG6seG6uOG7qeG7h1JX4bupfeG7jEtw4bupOcOURuG7qULDlUvhu4Lhu6lR4buk4bup4buw4bqyS+G7qUvhu4Lhu7lL4buE4bupOHstfWbigKZCw4Dhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bupQ0rhu6lL4bqgS+G7guG7qcSoxq/huqhw4bupUeG6tkrhu6lR4buE4bq64bupQuG6vuG7qeG6rOG7pOG7lOG6qOG7qeG7sOG7uUzhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lR4buERuG7qeG7sOG7lEbhu6lRRkvhu4Thu6lR4buE4bq0S+G7qeG6qOG7tUzhu6lL4buE4bqyUXHhu6nhurdMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUNK4bupS+G7kuG7qcSoxq/huqjhu6nhu6Lhu4ThurJL4bupQuG6slLhu6nhu4Thu5hL4bupS+G7quG7teG7qULhur7hu6nhu4Lhu4RG4bupUeG7hOG6uErhu6lL4buERuG6vFLhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qVFH4bqo4buE4bupUeG7oExL4buC4bup4buET+G6qOG7qVHDguG7onDhu6nhu4JN4bui4bup4bui4buE4bq0S+G7qcSo4bu5SuG7qeG7oEFL4buC4bup4bqq4bu1S+G7hOG7qVHhu6BSVuG6vEvhu6lR4buE4buOS+G7guG7qeG7hEbhurpS4bup4buET+G6qOG7qeG6qMOa4bu14bupSsOBS+G7hOG7qULhurJR4bup4buHUsOBS+G7guG7qWbhu6BJcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3hu6TGoOG6qOG7qeG6rEbhurpR4bup4buIWOG7qVHhu4RG4bup4bqqRuG7gEvhu6nhu6Dhu7Xhu6lRQUbhu6k54bu54bup4bqzw5RG4bupUcWo4bupS+G7guG7uVbhu6nhu63hu7Mt4buv4buxceG7r3Hhu63hu6vhu7HDvXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pm4bug4bq0S+G7qWZT4bup4bqxRkvhu4R1L+G7osO6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018

Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018
2018-03-26 16:58:26

(QT) – Hôm nay 26.3.2018, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thi “Sinh viên thanh lịch” năm 2018.

Thành ủy Đông Hà học tập chuyên đề năm 2018

Thành ủy Đông Hà học tập chuyên đề năm 2018
2018-03-23 17:29:27

(QT) – Hôm nay 23.3.2018, Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết