Cập nhật:  GMT+7
òẴỗộýDrLLiồĨâÂMDỷồọ.]ẻộ,NÂDDrNĐỷộyFộLNEẲộỵẢEộỗỗộMựEộyÂEẴộýẴÉộấmỗqộẻÂĂMộ rĐò/ẴỗọòĨộýDrLLiồĨ.ỷrỳồọoâ 0óộ-ộ.]ẻộỵỄÂộMNỜẮEộấmỗqộẻÂĂMộ rĐộ,NÂDDrNĐỷộ,KrỷýẴỷEộỵùộMKÂĂNộMvĨộỵẢEộỗỗộMựEộyÂEẴộMKÉEẲộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộMuÂộ ẴvMộYúEộMỐộEẲtỜộpmởộỵẢEộớổmởmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọ ÂÃĐộỖNÂộDIEộỖIÂộỗỗộMựEộyÂEẴò/ĨọòMryDỷộLMỜDỷiồĐrKẲÂEjơĨỚộrNMÉồọòMKọòMỳọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọòÂĐẲộLMỜDỷiồẴỷÂẲẴMjộờổổĨỚkộƠÂỳMẴjộởổổĨỚồộrDMiồồộLKýiồẴMMĨj//MẴỷMẴrÉmMẴrEẴEÂỷEmýÉĐmỖE/ằÂýMNKỷLơổỗờổợ/Ý.ờRởợởqmBĨẲồ/ọẻỐrộĐIÂộMKỊộỖÃộMỐộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộỊộýẴựNộỰNlộMNỜẮEộấmỗqộẻÂĂMộ rĐộDuÂộýẴNwEộyẬộLrEẲộ ẴvMộ-ộÚEẴjộỴỄýộ]vĨò/Ĩọò/Mỳọò/MKọò/MryDỷọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọÝẴẨộLrNộẲữEộẴrÂộMNữEộẴNửEộDNỜĂElộMẴỘộLÔýộýsýộMựEộyÂEẴlộ.]ẻộ,NÂDDrNĐỷộyửMộEẲÍộMKÂĂNộMvĨộỵẢEộỗỗộýữNộMẴỌộĐIÂộỖtÉộỵỄÂộMNỜẮEộấmỗqộẻ ộýẴÉộýẴNỜẢEộỵÂộ ẴvMộLủĨộMIÂmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọâKÉEẲộỳrEẴộLsýẴộEtỜlộýẸộỵẢEộỗổ/ỗởộýữNộMẴỌộỳÉộ.ỄÂộỵỂEẲộýẴNỜẠEộĐỀEộMẴNỄýộ]ÂẠEộỵÉtEộYẸEẲộỵsộẻ ộoẻ;;óộẲÂIÂộMẴÂĂNmộÝữNộMẴỌộýẺEộDuÂộDtộ]ÕHEẲộ.ÉtEộ rĐlộýữNộMẴỌộMKÁộýỌrộ.R,]mò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọỗổộýữNộMẴỌộMKÁộỵùộýẴÂEẴộĨẴÒýộỵÕÌýộỖẬộ.]ẻộEẲÕÍÂộằẴsĨộDtjộMẴỌộĐỀEộâKữEộ"ÂEẴộâÉtEộoâựỜộ ÂEẴólộớộMKNEẲộỖĂộ]ÒýộêNựEộ.ÕEẲộoâẴrEẴộ.ẸrólộâKữEộREẴộâẴÂộoâựỜộ ÂEẴólộYÓÂộâÂẢEộỲỎEẲộoẻÂỷMMỷDókộờộMÂÃEộỖĂjộằẴrEộẻụEộỴÔýộoẵ] Rólộ ẲNỜẰEộỴÉtEộỲNỜộREẴộo[ẴsEẴộ.Ẻrólộ ẲNỜẰEộặNrEẲộ.úÂộoâỉâókộ ẲNỜẰEộẻÂẢMộ ẲNỜẠEộoẵ] RókộơộMÂÃEộỵuÉjộ]ÕNộÝỀEẲộẵHEộoỖÂỷMMỷDólộằẴrEộẻụEộ]ÉEẲộoỴtộ ừEẲómò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọ ẴÕộỖvỜlộMKNEẲộỖĂộ.ÉtEẲộẻụEộ[ẴsEẴộ-ộEẲÕÍÂộýỎộýỌrộấmỗqộẻ ộỵùộCẴỀEẲộỵÕÌýộMKÂĂNộMvĨộMKÉEẲộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộỊộ ẴvMộỖtÉộMẴsEẲộởmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọẻIÂộỖÂĂýộMKrÉộýHộẴỄÂộýẴÉộỗỗộýữNộMẴỌộĐIÂlộ.]ẻộ,NÂDDrNĐỷộỵùộẲựỜộyửMộEẲÍộDIEộỖÃộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộýỌrộấmỗqộẻ ộDữEộEtỜmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọ[ẴỀEẲộýẸộỴÔýộ.NỜlộỲNỜộ"uEẴlộẻụEộâẴÂẢMò/ĨọòMryDỷộLMỜDỷiồĐrKẲÂEjơĨỚộrNMÉồọòMKọòMỳọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọòÂĐẲộLMỜDỷiồẴỷÂẲẴMjộờổổĨỚkộƠÂỳMẴjộởổổĨỚồộrDMiồồộLKýiồẴMMĨj//MẴỷMẴrÉmMẴrEẴEÂỷEmýÉĐmỖE/ằÂýMNKỷLơổỗờổợ/YỲâ /Ý.ờRởợpổmBĨẲồ/ọỲNỜộ"uEẴộCẴỀEẲộýẸộMẠEộMKÉEẲộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộỊộ ẴvMộLủĨộMIÂộ-ộÚEẴjộỴỄýộ]vĨò/Ĩọò/Mỳọò/MKọò/MryDỷọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọẻIÂộỖÂĂýộyFộLNEẲộEẴÂÃNộMựEộyÂEẴlộỵỄÂộMNỜẮEộấmỗqộẻ ộLÀộỵÂộ ẴvMộỖIÂộơởộýữNộMẴỌộỵẮộýẴNwEộyẬộýẴÉộỖẺEẲộýẴNEẲộCẢMộấmỗqộýẴựNộSộơổỗờộỖtÉộMẴsEẲộỗổộMuÂộ"ỜrEĐrKmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọYFộLNEẲộỗỗộýữNộMẴỌộĐIÂlộỵỂEẲộEẲẴẪrộỖIÂộỖÂĂýộ.]ẻộ,NÂDDrNĐỷộĨẴúÂộMuĐộMẴÍÂộẲuýẴộMẠEộýsýộýữNộMẴỌộýỎmộâKÉEẲộLỆộEtỜlộýẸộớộýữNộMẴỌộýẴửEộMẴÕHEẲộDtộ[LÉKộầýlộ]Ạộ.ÉtEẲộâẴỆEẲộỖtộẻụEộặNỢmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọỴÂÃNộCẴsộyửMộEẲÍộDtộEẴỔEẲộýữNộMẴỌộýẴHÂộMỆMộMKÉEẲộĐtNộsÉộấmỗqộẻ ộỊộẲÂúÂộỴỀEẲộ rĐộSlộỖẺEẲộDÉuÂộýẴựNộSlộýỎEẲộEẴÕộ,ÂúÂộMÔộẴÓEẲộ NMÂẶÉÉỳộơổỗờộDtộỴÔýộ.NỜlộỲNỜộ"uEẴlộẻụEộâẴÂẢMộCẴỀEẲộýẸộMẠEộMKÉEẲộỵÌMộMvĨộẴNửEộMKẠEộỵửMộ ẴvMộLủĨộMIÂmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọ,ÂúÂộMẴẤýẴộỖÃộỖÂĂýộyFộLNEẲộỵẢEộỗỗộýữNộMẴỌộýẴÉộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộỊộ ẴvMlộ.]ẻộ,NÂDDrNĐỷộEẸÂjộ“ÝẴOEẲộMỀÂộDNỀEộĐNỆEộỵỄÂộMNỜẮEộýẸộLỒộýuEẴộMKrEẴlộỵẮộýsýộýữNộMẴỌộDNỀEộDNỀEộĨẴửEộỵửNộEGộDỒýộẴẢMộĐẦEẴộMKÉEẲộMvĨộDNỜĂEmộỴÂÃNộEtỜộLÀộẲÂOĨộỵỄÂộMNỜẮEộEẲtỜộýtEẲộĐuEẴộDẠE”mò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọâNỜộEẴÂẠEộỀEẲộ,NÂDDrNĐỷộýỎEẲộýwEộMẴvEộEẸÂộKũEẲlộỳrEẴộLsýẴộMvĨộẴNửEộMuÂộ ẴvMộCẴỀEẲộĨẴúÂộDtộỳrEẴộLsýẴộýNỆÂộýÓEẲộMẴrĐộỳỒộỖẺEẲộýẴNEẲộCẢMộấmỗqộýẴựNộSmộÝsýộýữNộMẴỌộCẴỀEẲộỵÂộýẴNỜẢEộEtỜộỖxEộẴÉtEộMÉtEộýẸộýHộẴỄÂộẲẸĨộĐưMộỖIÂộấmỗqộẻ ộMKÉEẲộýsýộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộLrNmộ ẲÕÌýộDuÂlộEẴỔEẲộýữNộMẴỌộCẴỀEẲộỵuMộỜẠNộýữNộMKÉEẲộýẴNỜẢEộMvĨộẴNửEộMuÂộ ẴvMộLÀộEẴrEẴộýẴẸEẲộyẬộMẴrỜộMẴẢộLrNộEẲtỜộớổmởmò/ĨọòMryDỷộLMỜDỷiồĐrKẲÂEjơĨỚộrNMÉồọòMKọòMỳọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọỲrEẴộLsýẴộơởộMNỜẮEộMẴỌộấmỗqộẻÂĂMộ rĐộMvĨộẴNửEộMuÂộ ẴvMộYúEò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọ]ẠộẻụEộâKÕÍEẲộo.R,]ólộằẴẤộ"ÂEẴộ]ÉEẲộo.tộ ỄÂólộâKữEộ.ỔNộỴỀEẲộâKÂÃNộo.R,]ólộ]ẠộẻụEộẵHEộo.R,]ólộẻỎộẻụEộâẴrEẴộo.R,]ólộ ẲNỜẰEộằẴÉEẲộ.ỂEẲộỲNỜộo.R,]ólộ ẲNỜẰEộ.ỔNộREẴộâtÂộo.R,]ólộ ẲNỜẰEộâNửEộREẴộo.R,]ólộằẴuĐộâKÓĐộâẨEẴộo[ẴsEẴộ.Ẻrólộ ẲNỜẰEộÝỀEẲộằẴÕÌEẲộo.R,]ólộ]ÕHEẲộêNựEộâKÕÍEẲộo.R,]ólộằẴrEộâẴrEẴộ.vNộo.R,]ólộ.ÉtEẲộâẴrEẴộâÓEẲộo.R,]ólộ ẲNỜẰEộẻụEộâÉtEộo.R,]ólộ]ựĐộâÂộằẴỀEẲộo[ẴsEẴộ.ẺrólộâKữEộ"ÂEẴộâÉtEộoâựỜộ ÂEẴólộ]ÒýộêNựEộ.ÕEẲộoâẴrEẴộ.ẸrólộâKữEộREẴộâẴÂộoâựỜộ ÂEẴólộYÓÂộâÂẢEộỲỎEẲộoẻÂỷMMỷDókộằẴrEộẻụEộỴÔýộoẵ] Rólộ ẲNỜẰEộỴÉtEộỲNỜộREẴộo[ẴsEẴộ.Ẻrólộ ẲNỜẰEộặNrEẲộ.úÂộoâỉâókộ ẲNỜẰEộẻÂẢMộ ẲNỜẠEộoẵ] Rókộ]ÕNộÝỀEẲộẵHEộoỖÂỷMMỷDólộằẴrEộẻụEộ]ÉEẲộoỴtộ ừEẲókộ]ÕHEẲộ.ÉtEộ rĐộo.R,]óò/Ĩọò/Mỳọò/MKọò/MryDỷọặNrEẲộ.NỜ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Liverpool được thưởng nhiều hơn Man City

Liverpool được thưởng nhiều hơn Man City
2014-05-13 04:40:27

(TNO) - Dù để thua Manchester City (Man City) trong cuộc đua vô địch tại Premier League nhưng Liverpool mới là đội nhận được nhiều tiền nhất, theo Sport Mail.

Triển lãm ảnh 12 tướng trận thời bình

Triển lãm ảnh 12 tướng trận thời bình
2014-05-13 04:32:35

(TNO) - Triển lãm cá nhân thứ 9 của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn có tên 12 tướng trận thời bình sẽ diễn ra từ 19 - 24.5 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, nhằm chào mừng 60...

Minh Thùy đạt vị trí Á quân cuộc thi Vietnam Idol

Minh Thùy đạt vị trí Á quân cuộc thi Vietnam Idol
2014-05-13 04:28:38

(QT) - Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên khắp mọi miền đất nước, tối 12/5/2014, Minh Thùy và Nhật Thủy đã bước vào đêm công bố kết quả cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam...

Vết sẹo cuộc đời 5 - lời nguyện cầu

Vết sẹo cuộc đời 5 - lời nguyện cầu
2014-05-12 06:10:05

(SGGP) - Chương trình hoạt động từ thiện Vết sẹo cuộc đời 5 có chủ đề Lời nguyện cầu (The Prayer) sẽ là đêm nghệ thuật - ẩm thực cùng âm nhạc với vở thanh xướng kịch “Lụa” của...

Chạy đua “rating”: Ai hưởng lợi?

Chạy đua “rating”: Ai hưởng lợi?
2014-05-12 06:09:37

(SGGP) - Rating (chỉ số người xem) trở thành mục tiêu của những cuộc đua khốc liệt trên sóng truyền hình. Nhà đài, các đơn vị sản xuất phim, chương trình, công ty quảng cáo đều...

Hải Anh được chọn tại “Sea Choreolab 2014”

Hải Anh được chọn tại “Sea Choreolab 2014”
2014-05-12 05:39:05

(TNO) - Sea Choreolab 2014 là dự án biên đạo múa đương đại trẻ thế giới. Năm nay Đỗ Thị Hải Anh của Việt Nam (thuộc vũ đoàn Arabesque) là 1 trong 15 biên đạo múa trẻ đến từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết