Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzLhuqrhu57huqDDk07hur7hur7hurrhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqo4buUTMOK4bqs4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhu4jDiuG7nTPDucOK4budQOG6quG7jFHhu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7k8O14bqrNDXDtOG7nS3hu50jw5Thu53DgMOC4bud4buM4bqo4buOw7nhu50zw7nDikHhuqjhuqDDkuG7jOG6oMOT4budQOG6quG7jFHhu53DteG7nTPDucOK4budQOG6quG7jFHhu53DtOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51B4buOw41B4budw4Dhu47DueG7neG7nkfhu53DgERB4bqo4bud4buMxanhuqrhu53huqXDk+G6oOG6vOG6quG6oMOT4budMuG6oMO54bqs4buO4bqg4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7nTLhuqrhu57huqDDk07hur7hur7hurrhu53hurzEqOG6quG7neG6uuG7p+G7ncOAw43huqrhu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53DiuG6qHnhu4zDsuG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG6qU7hur7Dk+G7jOG7nTPDueG6quG6uuG7neG7jeG7kS9O4buT4buR4buMw7nhu7nhurrhuqDhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G6vMO5w5PhuqzhuqrDim/hu6FOUOG7ncO54buO4buM4bq+4bub4buT4buR4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDgeG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budw7nhurrhu4zEqeG7mzLhuqrhu57huqDDk07hur7hur7hurrhu53hu57hu7fDiuG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zhuqjhu5RMw4rhuqzhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG6qOG7iMOK4budM8O5w4rhu51A4bqq4buMUS3hu5/hu5vhu53DksOTQcSp4bub4bqo4buM4buMTm8vL+G7jOG6qOG6oOG7jOG6qMO54bq+4buN4buM4bqow7nDiuG6qMOK4bqq4bqgw4rhu41B4bq+4bq84buN4buew4ov4bql4bqqQeG7jOG7jsOT4bqgw5Lhu6Hhu6Phu59x4bujci/huqtfMsO54bq8LzThuqDhu6Ap4bq+4bq6w4HhuqDDk+G7oS/huqlfPOG6oMOTw5PDucOTw4Hhu5/hu43DiU7huqzhu5sv4buTNOG7iuG6quG7neG7ueG7jknDiuG7nUHhu5LDueG7nTzhuqDDk8OTw7nDk8OB4bud4bq44bqo4bqq4budMuG6quG7nuG6oMOTTuG6vuG6vuG6uuG7neG7nuG7jsON4buM4bud4bq8eeG7jOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bueR+G7ncOAREHhuqjhu50t4budxq/DiuG6qG/hu53DmSnhuqXhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrw5Phur7DiuG6rOG7neG6uuG6vsWp4buM4bud4buMw5Phu7PDiuG7nUHhu45I4bqq4budQcOUw4rhuqzhu53DgeG6quG6pMOK4budw5PDueG7ncOA4bqw4bq84budT+G7jsO54budw7Xhu5/hu5/hu41yw7Lhu53huqzhuqpK4bud4buHNMO0w7Lhu53DgcOU4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu51B4bqo4bqq4bq2w4rhu53hu4zhuqjhu7HDiuG6rOG7neG7oS3hu5/hu53hu4zDk+G7lMSoQeG7nTThuqDhu6BBw7nDkuG7jOG6uuG6oOG7ncOK4bqo4buUw4rhuqzhu50y4bqq4bue4bqgw5NO4bq+4bq+4bq64bud4bue4bu3w4rhu51O4bqoxrDhuqrhu53DiuG6qEPDiuG7nTPDucOK4budQOG6quG7jFHhu53huqzhuqrhu4jhu51Bw7nhur7hu51B4bqo4bqq4bq2QeG7nUHDlU7hu53hu55H4budw4BEQeG6qOG7neG6pcOT4bqg4bq84bqq4bqgw5Phu50y4bqgw7nhuqzhu47huqDhu53hurjhuqjhuqrhu53hu4zhuqjDvVHhu53hu4zDk+G7huG7nTPDucOK4buO4bqg4bq64bud4bql4bqg4bq64bq64bqg4bqsw5PhuqrDiuG6quG7ncOA4bulw4rhuqjhu53hu7nFqeG6quG7neG7g+G6oMOS4buM4budPsO54bq84bud4buhLeG7o+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phuqvhu45R4budw4rhuqjhuqrhurDDisOy4bud4buM4bqo4bqg4bq+4bud4buMQsOK4bqo4bud4buM4bq+4bulw4rhu51B4buSw7nhu53huqlO4bq+w5Phu4zhu50zw7nhuqrhurrhu53DsuG7nTLhuqrhu57huqDDk07hur7hur7hurrhu53hurzEqOG6quG7neG6uuG7p+G7ncOAw43huqrhu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53DiuG6qHnhu4zhu53hu4zGoOG7neG7ucO5w4rhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu5004bqs4bq+xanhuqrhu53huqjFqcOK4bqs4budw5nDiuG6qOG7jeG7neG6q+G6qOG6oOG6vuG7ncOA4buAw7Lhu53DgMON4bqq4bud4bu54buAw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7nU7huqhI4budQcaww4rhuqzhu53DiuG7lMSoQeG7ncOZw4rhuqjhu53DkuG6ruG7ncOK4bqo4buzw4rhu53DgOG7lEtB4budw7rDuuG7neG7jMOT4bqq4bq04buO4bud4bu5xrDDiuG6rOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhu50zw7nDiuG7nUDhuqrhu4xR4bud4bq44bqi4bq84bud4bqo4buIw4rhu53hu5/hu53hu4zDk+G6quG6tOG7juG7neG7ucaww4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7keG7jMO54bu54bq64bqg4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhurzDucOT4bqs4bqqw4pv4buhTlDhu53DueG7juG7jOG6vuG7m+G7k+G7keG7jMOT4buT4buR4buMw4Hhu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncO54bq64buMxKnhu5sy4bqq4bue4bqgw5NO4bq+4bq+4bq64bud4bue4bu3w4rhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqo4buUTMOK4bqs4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhu4jDiuG7nTPDucOK4budQOG6quG7jFEt4buh4bub4budw5LDk0HEqeG7m+G6qOG7jOG7jE5vLy/hu4zhuqjhuqDhu4zhuqjDueG6vuG7jeG7jOG6qMO5w4rhuqjDiuG6quG6oMOK4buNQeG6vuG6vOG7jeG7nsOKL+G6peG6qkHhu4zhu47Dk+G6oMOS4buh4buj4bufceG7o3Iv4bqrXzLDueG6vC804bqg4bugKeG6vuG6usOB4bqgw5Phu6Eve8OKQeG6vuG6vOG6oOG7n+G7jcOJTuG6rOG7my/hu5Phuqvhuqjhu47hu53DiuG6qOG7s07hu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7ncOAw43huqrhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7neG7jMWp4bqq4bud4bqlw5PhuqDhurzhuqrhuqDDk+G7nTLhuqDDueG6rOG7juG6oOG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG7jELDiuG6qOG7neG7jOG6vuG7pcOK4budQeG7ksO54bud4bqpTuG6vsOT4buM4budM8O54bqq4bq64buRL07hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Ev4buMw7nhu7nhurrhuqDhu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6oOG6vuG7neG6qU7hur7Dk+G7jOG7nTPDueG6quG6uuG7ncOy4budw5JI4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53hu4zhuqjhu5RMw4rhuqzhu53DgeG7p8OK4bqo4budQeG6qOG6vuG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bueR+G7ncOAREHhuqjhu51B4buSw7nhu50zw7nDiuG7nUDhuqrhu4xR4bud4bq64bun4bud4buhceG7neG7jMOT4bqq4bq04buO4bud4bu5xrDDiuG6rOG7nUHhu4bDiuG7nTLhuqrhu57huqDDk07hur7hur7hurrhu53DiuG6qOG7s8OK4bud4buh4buh4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu53hu7nGsMOK4bqs4bud4bq44bqo4bqq4bud4bqs4bqq4bunw4rhuqjhu53DiuG6rEfhuqrhu53hu6Xhu51P4buOeMOK4buN4budI8OU4bud4bue4buzUcOy4budw4Hhur7hu51B4buA4budw5Lhu5rhu51B4bqo4bqww4rhuqjhu53hurrhurRB4bqo4bud4bue4bqy4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53hu7nGsMOK4budT+G7jlHhurLDiuG7neG7jMOT4buOUeG6ssOK4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4bue4bun4budTuG6qMO9w4rhu51B4bqo4bqqw7nhu53hu4zGoOG7neG7ucO5w4rhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bqlw5PhuqDhurzhuqrhuqDDk+G7nTLhuqDDueG6rOG7juG6oOG7ncOK4bqww4rhu53hu5vhuqfhu45V4budw4Dhu4Thu5vhu50z4bqgw5PDkuG6oFHDkuG6qsOB4bqg4budw5Lhuq7hu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53huqjhu4jDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvDk+G6vsOK4bqs4budw5JI4budQeG7pUHhu53DgMWp4bqq4bud4bqs4bqqw7nhu51B4buSw7nhu53huqXDk+G6oOG6vOG6quG6oMOT4budMuG6oMO54bqs4buO4bqgw7Lhu50z4buNYuG7neG6uuG7p+G7ncOAw43huqrhu51B4buA4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4xCQeG6qOG7neG7jOG6qOG6quG7ncOAeeG7juG7neG6uOG6ouG6vOG7nUHhu4Thuqrhu53DiuG6qHnhu4zhu43hu53huqvhu45R4budw4rhuqjhuqrhurDDisOy4budw4rhuqhK4bud4bue4bun4bq+4budw4HDucOK4bqo4bud4buM4bqq4bq2w4rhuqzhu51B4buSw7nhu53hurxDw4rhuqjDsuG7ncOAw43huqrhu51B4bqo4buS4budw5J4w4rhu5014bq6w4Hhu53huqvDk8O54bqm4bqm4bq+w5PDgeG7neG7nuG7t8OK4budQeG7gOG7ncOA4buUS0Hhu53DuuG7n+G7neG7jMOT4bqq4bq04buO4bud4bu5xrDDiuG6rMOy4budQeG6qMSQ4bud4bq44bqi4bq84budceG7ncOAw43huqrhu53DgOG7lsOK4bqs4budw4DDveG7juG7neG7ucaww4rhuqzhu51Q4bq2TuG7neG6qMWpw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPcON4bqq4budQeG7jkjhuqrhu53hu7nGsMOK4bqs4bud4bqlw5PhuqDhurzhuqrhuqDDk+G7nTLhuqDDueG6rOG7juG6oOG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bunUeG7neG6uuG7p+G7nUDDucOTw4Hhuqrhuqbhuqbhu53DgcOU4budTuG6qMaw4bqq4budUOG7jkjDiuG6rOG7neG6qMWpw4rhuqzhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4budQeG7mMOK4bqs4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQeG7gOG7neG6rEPhu51O4bqoxrDhuqrhu53hu7nhu45Jw4rhu53hu7lM4bqq4bud4bqo4buC4budw5Lhuq7hu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5RLQeG7nXNx4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu53hu7nGsMOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5Hhu4zDueG7ueG6uuG6oOG7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bq8w7nDk+G6rOG6qsOKb+G7oU5Q4budw7nhu47hu4zhur7hu5vhu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu53DueG6uuG7jMSp4bub4bub4budw5LDk0HEqeG7m+G6qOG7jOG7jE5vLy/hu4zhuqjhuqDhu4zhuqjDueG6vuG7jeG7jOG6qMO5w4rhuqjDiuG6quG6oMOK4buNQeG6vuG6vOG7jeG7nsOKL+G6peG6qkHhu4zhu47Dk+G6oMOS4buh4buj4bufceG7o3Iv4bqrXzLDueG6vC804bqg4bugKeG6vuG6usOB4bqgw5Phu6Ev4bql4bq+UeG6oOG7jOG7n+G7jcOJTuG6rOG7my/hu5M+MuG7h+G7neG6peG6vlHhuqDhu4zhu53DgOG7qeG7neG6rOG6qsOVTuG7neG6qeG7jsOKw4HhuqDDk+G6usO5w4rDgeG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjhurDhurzhu53hu5/hu5/hu53hu4zDk+G6quG6tOG7juG7neG7ucaww4rhuqzhu50t4budxq/DiuG6qG/hu53DmSnhuqXhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrw5Phur7DiuG6rOG7neG6uOG6qOG6quG7ncOA4buAw7Lhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4rhu4rhu53hurrhu5pB4budQeG7ksO54bud4bqp4buOw4rDgeG6oMOT4bq6w7nDisOB4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6rOG6qsO54bqq4budw4Dhur7FqcOK4budQeG7jkjhuqrhu51B4buSw7nhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DgOG7qeG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zhu5RMw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5RMw4rhuqzhu51Q4buWw4rhuqzhu53DgOG7pcOK4bqs4buN4bud4bqrxqDhu53hu55E4bud4buMw5NC4budQeG7jkjhuqrhu53hu7nGsMOK4bqsw7Lhu53hu5szw6jhur7hu53DgOG6oMOK4bub4bud4bq44bq24buM4bud4buM4bqow5VB4budTOG7neG6qMWpw4rhuqzhu53hu59x4budQeG6qOG7jsOK4bqs4budQeG7jsONQeG7neG7nuG7p+G7ncOS4bqu4budw4rhuqjhu7PDiuG7nXRw4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu53hu7nGsMOK4bqsw7Lhu53huqjhu4jDiuG7neG7n+G7n+G7neG7jMOT4bqq4bq04buO4bud4bu5xrDDiuG6rOG7ncOS4bq+4bud4buexKjhuqrhu51Aw7nDk8OB4bqq4bqm4bqm4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6qUzhu53DgUXhu51B4bulQeG7ncOAw43huqrhu53hu7nhu4DDiuG6rOG7neG6pcOT4bqg4bq84bqq4bqgw5Phu50y4bqgw7nhuqzhu47huqDhu53hurzDlMO54bud4bqs4bqqxrDhuqrhu53DiuG7p1Hhu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqq4bqyw4rhu53DiuG6qOG7lOG7neG7nuG7s1Hhu53hurrhu6fhu53DgeG6vuG7neG7jOG6quG6ssOK4bud4bu5xrDDiuG7nU/hu45R4bqyw4rhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG6qEPDiuG6qOG7ncOA4bup4bud4buM4burw4rhuqzhu53hurrhurDDiuG7nUHhur7DiuG7ncOSSOG7neG6uOG6qOG7ksOK4bqsb+G7nXLDsnLhu53hu4zEkOG7neG7ucaww4rhuqzDsuG7neG7ueG7seG7jOG7ncOAw73hu47hu53hu4zGoOG7neG6vMOUw7nhu53huqzhuqrGsOG6quG7ncOK4bunUeG7jeG7nTHhuqjhu6XDiuG6qOG7nWJR4bqww4rhu5EvTuG7kw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển lãm ảnh 12 tướng trận thời bình

Triển lãm ảnh 12 tướng trận thời bình
2014-05-13 04:32:35

(TNO) - Triển lãm cá nhân thứ 9 của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn có tên 12 tướng trận thời bình sẽ diễn ra từ 19 - 24.5 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, nhằm chào mừng 60...

Minh Thùy đạt vị trí Á quân cuộc thi Vietnam Idol

Minh Thùy đạt vị trí Á quân cuộc thi Vietnam Idol
2014-05-13 04:28:38

(QT) - Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên khắp mọi miền đất nước, tối 12/5/2014, Minh Thùy và Nhật Thủy đã bước vào đêm công bố kết quả cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam...

Vết sẹo cuộc đời 5 - lời nguyện cầu

Vết sẹo cuộc đời 5 - lời nguyện cầu
2014-05-12 06:10:05

(SGGP) - Chương trình hoạt động từ thiện Vết sẹo cuộc đời 5 có chủ đề Lời nguyện cầu (The Prayer) sẽ là đêm nghệ thuật - ẩm thực cùng âm nhạc với vở thanh xướng kịch “Lụa” của...

Chạy đua “rating”: Ai hưởng lợi?

Chạy đua “rating”: Ai hưởng lợi?
2014-05-12 06:09:37

(SGGP) - Rating (chỉ số người xem) trở thành mục tiêu của những cuộc đua khốc liệt trên sóng truyền hình. Nhà đài, các đơn vị sản xuất phim, chương trình, công ty quảng cáo đều...

Hải Anh được chọn tại “Sea Choreolab 2014”

Hải Anh được chọn tại “Sea Choreolab 2014”
2014-05-12 05:39:05

(TNO) - Sea Choreolab 2014 là dự án biên đạo múa đương đại trẻ thế giới. Năm nay Đỗ Thị Hải Anh của Việt Nam (thuộc vũ đoàn Arabesque) là 1 trong 15 biên đạo múa trẻ đến từ...

Kết thúc Festival bóng đá học đường

Kết thúc Festival bóng đá học đường
2014-05-12 05:32:54

(SGGP) - Sáng 11-5 trên sân vận động Phú Nhuận - TPHCM diễn ra buổi lễ Festival bóng đá học đường (khối Tiểu học) năm học 2013 -2014. Đến dự buổi lễ có đại diện Sở VH-TT-DL,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết