Cập nhật:  GMT+7
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhu6xo4buv4buRdeG7lcOC4bqk4buV4bq04bq54buQw7rhuqThu4Dhurnhu7Hhu6Phu6/hurnhu6904bu1w7rhurnhurzhu7Xhurnhu5nhu6fhu5F14bq5VMO64buLw7rhurnhu650dsOsw7rhurl1w6zhu6904bq5SOG7r3XhurnDquG6u+G6veG6vy3DquG6u+G6veG7geG6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYuG6rSFUVDtW4bqp4bq5LeG6ueG7mOG7o+G7reG6ueG6veG6vS3hu4fhurnhuq3huqR14buVduG6uXTDusOD4bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63huqnDouG6ueG7r3Thu7XDuuG6ueG6vOG7teG6ueG7meG7p+G7kXXhurlUw7rhu4vDuuG6ueG7rnR2w6zDuuG6uXXDrOG7r3ThurlI4buvdeG6ucOq4bq74bq94bq/LcOq4bq74bq94buB4bq54buZ4buJ4bq54bqkdeG6pkHhu5Hhurnhurzhu6Hhurnhu6xo4buv4buRdeG7lcOC4bqk4buV4bq04bq54buQw7rhuqThu4DhurnDgmjhuqbhurnhu6t1w7rhurl1eeG6uXTDusOt4buvdeG6ueG7kXXDuuG7n+G7r+G6ueG6pHVq4buvdOG6ucOq4bq5LeG6ueG6u+G6ueG6pOG6tEThuqLhu5Hhurnhu5lBw7rhurnhu6t1aeG7kXXhurk04buVw4LhuqThurlVaOG7reG6uSnhu6/DuuG6pOG7leG7k8Oi4bq54bqu4bq54bq8eOG7r3Thurnhu5nDs+G6puG6ueG7keG6puG7t8O64bq54bqt4bq8eOG7r3Thurnhur9m4bqp4bq54buTw7py4buv4bq54bq0aOG6ueG6pMOsw7rhurnDgm/hu6/hurnhu5ThuqTDunVo4buT4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4busaOG7r+G6peG7kMO64bqk4buA4bq5dXbDreG7r+G6ueG6pHbDreG7r+G6ueG7kXXDuuG7n+G7reG6uXTDuuG6uuG6ueG6pHXhu5/hurnhuqThurThu43hu6/hurnhurzDreG6ueG7scO64buj4buv4bq54bqk4bqq4buR4bq5dG/hu4DhurnDgsSQ4buR4bq54buX4bq24bq5w7ThuqZB4buR4bq54buRaeG7keG6ueG7kcOy4bqm4bq54bqkdULhurk04buVw4LhuqThurlVaOG7reG6ueG6tnXhu4vDuuG6ueG7seG6qMO64bq5w4Jv4bqm4bq54bq84buh4bq54bq2dcOy4buv4bq5w4Jv4buv4bq54buvdcOt4bq54bq2dXjhu6904bq54buvdMOJ4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqr4bqkaMO04bux4buV4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqeG7rWjhurR0w7rhu6/hurPDquG6tuG6vuG6uWjhuqbhuqR2w6li4bqr4bqk4bq0YuG6q+G6pOG7k2LhuqvDuuG7rXThurnDtHbhurThu5Phu5XhurThuqPDqeG6u8Op4bq54buvaOG7reG7leG6o8Opw7rhu61odOG7lTt1duG6pHbDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqeG7h+G6u+G6u8Op4bq5w4LhurThu5HhuqPDqXXhuqThuqThurbhurMvL8OKw4rDiuG6pcOCdHThurbhuqV24bq0dOG6peG6vOG7ry/hu5No4bqkaMO64butaHThu5XDgi924bq0w7p0w7rhu69o4buxL8Oq4bq74bq94buBL+G6u+G7hy/DuuG7rWh04buVw4Lhu4FnZ+G6u+G7g2df4butaOG7r+G7kcO64bqk4buA4bql4bup4bq2dMOpL2Lhuqsv4bqk4buTYuG6qy/huqThurRi4bqr4bqk4bq0YuG6q+G6pOG7k2Lhu5hBw7rhurnhuqThurRE4bqu4buvdOG6uTPDuuG7r+G7keG7leG7r+G6pOG6ueG7qnbhu63hurZo4buv4buA4bq54bqtw4Lhu7fhurnhu4HhuqnhurnhuqThuqbhu6904bq54buR4bqs4bq5w4LhuqzhuqThurl0dcO64bq5w7TDreG7r+G6ucOz4buv4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7kXXDuuG7n+G7r+G6ueG6pHVq4buvdOG6ucOq4bq5LeG6ueG6u+G6ueG7kXV24bq54busaOG7r+G6peG7kMO64bqk4buA4bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6qy/huqRow7Thu7Hhu5Vi4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liO3XhuqzhuqThurnhur9nw6Lhurnhu5F34bq5w7R34buvdOG6ueG6pEXhurnhu5HDieG6ueG7seG7gOG6ueG7q3V24buL4buvdOG6ucOq4bq74butw6LhurnhuqTDuuG7oeG7r+G6ueG6vHDhurkhaOG7rcO64bq04bq54buuaMOC4bq0w7rhurnhuqThuqbhu6904bq54buR4bqs4bq5w4LhuqzhuqThurnhu5HEqeG7r3Thurl0dcO64but4bq5w7R34buvdOG6ueG6vMOtduG6uXR34buR4bq54bq+aOG6uXXDrOG6ueG6pHVC4bq54but4bu14buv4bq5SOG7k+G6tMO6aOG7r+G6ueG7mURo4bq54busaOG7r+G6peG7kMO64bqk4buA4bq54bq8RMSC4bqk4bq54bux4buj4buv4bq54buTw7Xhu6/hurnhur3hurkt4bq54bq74bql4bq54buY4buf4buv4bq54bq2deG6rOG6pOG6ueG7gWfDouG6ueG6pEXhurnhuqThu6Xhu6914bq5deG6puG7t+G7r3ThurnhurZ1w6zhuqThurl0d+G7kcOi4bq5M8O64buv4buR4buV4buv4bqk4bq54buqduG7reG6tmjhu6/hu4DhurnhuqThuqbhu6904bq54buR4bqs4bq5w4LhuqzhuqThurnhu5Hhu43hu6/hurnhuqR1w63hu691w6LhurnDs+G7r+G6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhu5F1w7rhu5/hu6/hurnhuqR1auG7r3ThurnDquG6uS3hurnhurvhurnhu5F1duG6ueG7rGjhu6/huqXhu5DDuuG6pOG7gOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYjPhuqLDuuG6ueG6pOG6tOG7jeG7r+G6ueG6pHVq4buvdOG6ueG7r8Ot4buAw6Lhurnhu6xo4buv4bql4buQw7rhuqThu4Dhurnhu5lExILhu5Hhurlm4buD4bq54buZw7px4but4bq54buZdsOs4bqk4bq54buvdOG7tcO64bq54bq84bu14bq54buZ4bun4buRdeG6uVTDuuG7i8O64bq54buudHbDrMO64bq5dcOs4buvdOG6uUjhu6914bq54but4bqoaOG6uXTDuuG7i8O64bq5w6rhurvhur3hur8tw6rhurvhur3hu4HhuqXhurnhu5hv4buA4bq54buxw63hurnhu6904bu1w7rhurnhurzhu7Xhurnhu5nhu6fhu5F14bq54bqkdcSQ4bq5w6rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6vHjhu6904bq54bq/4bq54buvxKnhu63hurnhu69o4buA4bq54buRQmjhurnhu6xo4buv4bql4buQw7rhuqThu4DhurnhuqTDrMO64bq5dMO64buLw7rhurnhu5nDs+G6puG6ueG7r8Ot4buA4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buQ4bqo4buvdOG6ueG7seG6rOG7keG6ueG7mXfDouG6ueG6pMOsw7rhurnDgm/hu6/hurlI4buvc8O64buV4bux4buTw6Lhurnhu5F1QuG6ueG7r3XDreG6ueG7sMO64bq84buV4bq04bq2dnbhu7HhurnhurZ14buLw7rhurnhurTDs+G6pOG6ueG7q3V34bq54burdcSp4buv4bq54but4bqiw7rhurnhu5F34bq54buZRMSC4buR4bq54bqk4bq04buN4buv4bq54bqkdWrhu6904bq5w6rhurkt4bq54bq94bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5HhuqZB4buR4bq54bqkw7rhu5/hurbhurnhu5l34buv4bq54buu4buVw4rhu5Fow4LhuqThu7Hhu5Xhurkp4buvw7rhuqThu5Xhu5PhuqXhurnhu651ROG6ueG6vOG7jeG7gMOi4bq54buww7rhurzhu5XhurThurZ2duG7seG6ueG6vOG7oeG6ueG7mcO54buRdeG6ueG6pHXEkOG6ucOq4bq54bq84bqiw7rhurlm4buB4bq54buZw7px4but4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqr4bqkaMO04bux4buV4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqeG7rWjhurR0w7rhu6/hurPDquG6tuG6vuG6uWjhuqbhuqR2w6li4bqr4bqk4bq0YuG6q+G6pOG7k2LhuqvDuuG7rXThurnDtHbhurThu5Phu5XhurThuqPDqeG6u8Op4bq54buvaOG7reG7leG6o8Opw7rhu61odOG7lTt1duG6pHbDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqeG7h+G6u+G6u8Op4bq5w4LhurThu5HhuqPDqXXhuqThuqThurbhurMvL8OKw4rDiuG6pcOCdHThurbhuqV24bq0dOG6peG6vOG7ry/hu5No4bqkaMO64butaHThu5XDgi924bq0w7p0w7rhu69o4buxL8Oq4bq74bq94buBL+G6u+G7hy/DuuG7rWh04buVw4Lhu4FnZ+G6u2fhu4df4butaOG7r+G6peG7qeG6tnTDqS9i4bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6q+G6pOG6tGLhuqvhuqThu5Ni4buQaeG7keG6ueG7kcOy4bqm4bq54bqkdULhurnhu6xo4buv4bql4buQw7rhuqThu4DhurnhurzhuqbDuuG6ueG7rUXhu6904bq54bq84bqiw7rhurnhu5F1w7rhu5/hu5Hhurnhu5Hhuqzhurbhurnhurzhu7Xhurnhu5nhu6fhu5F14bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6qy/huqRow7Thu7Hhu5Vi4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buq4buf4bqk4bq54bqy4bqm4buL4bq54buRaeG7keG6ueG7kWzhurbhurnhu5nDs+G6puG6ueG7kXjhu6/hurnhu7HDrMO64bqz4bq54buQaOG6tOG7k8O6c3Phurnhu5DDuuG6pOG7gOG6uS3hurnhu5B14buV4buxw4Lhu5Vo4bqz4bq54bq94bq5LeG6ucOq4bq54buuduG6tMOKw7rhu5F14bq54buQw7rhuqThu4Dhurkt4bq5SOG6tMOC4buV4buvaOG7seG6s+G6ueG6u+G6uS3hurnDquG6uSF24bqm4bqkdWjhu63hurbhuqR24buv4bq5LeG6ueG7rGjhu6/hu5F14buVw4LhuqThu5XhurThurkp4buvw7rhuqThu5Xhu5PhurPhurnhur3hurkt4bq54bq94bq5KHbhuqThuqThu5Xhu691aOG7reG6uS3hurlIw4LhuqR24buv4bq5M8O64bux4buxaOG6s+G6ueG6v+G6uS3hurnhurvhurlV4bqm4bux4bux4bq54buQw7rhuqThu4Dhurkt4bq54buU4bq84buV4bq04bqkduG7r+G6s+G6ueG6u+G6uS3hurnDquG6uSHhuqbhu6/hu5Phu5XhurThu7Fo4buv4buT4bq5LeG6uSHDimjhu6/DguG7lWjhurnhu5DDuuG6pOG7gOG6s+G6ueG6veG6uS3hurnhur/hurk04buVw4LhuqThurnDlOG6tHbhu63DisO64buRdeG6uS3hurkh4bqkduG7q+G7leG6ueG7kMO64bqk4buA4bqz4bq54bq94bq5LeG6ucOq4bq5U+G6puG7sXVo4but4bq5LeG6ueG7kOG6tOG7gMOC4bqkaOG7seG6uTto4buxaOG7keG7leG6s+G6ucOq4bq5LeG6ucOq4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqv4bq54buB4bq54buZQcO64bq54bqkdWjhu63hurnhu5PDieG6ueG7kHVo4but4bq2w7p24buvw4Lhurnhu7Dhu5VodOG6puG7leG6ueG7reG6qGjhurnhuqThuqLDuuG6s+G6ueG7rGjhu6/huqXhu5DDuuG6pOG7gOG6ueG6reG6vOG7teG6ueG7meG7p+G7kXXhuqnDouG6ueG7sMO64bq84buV4bq04bq2dnbhu7Hhurnhuq11w6zhu6904bq5w6rhuqnDouG6ueG7kHXhu5Xhu7HDguG7lWjhurnhuq11w6zhu6904bq54bq/4bqp4bq54bq8w63hurlI4bq0w4Lhu5Xhu69o4bux4bq54bqtdcOs4buvdOG6ueG7geG6qeG6peG6uUjhurTDguG7leG7r2jhu7HhurnhurZ14buLw7rhurnhuqR1w7rhurnhu5nDs+G6puG6ueG6vHjhu6904bq5w4LhuqDhurnhu7F2w6zDuuG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6r+G6ueG6v+G6ueG7mUHDuuG6ueG6pHVo4but4bq54buTw4nhurnhu5ThuqbhurR24bq2aOG6ueG7sOG7lWh04bqm4buV4bqz4bq54buU4bq84buV4bq04bqkduG7r+G6ueG6rXXDrOG7r3Thurnhu4fhuqnDouG6uSh24bqk4bqk4buV4buvdWjhu63hurnhuq11w6zhu6904bq54buD4bqp4bq54bq8w63hurlV4bqm4bux4bux4bq54buQw7rhuqThu4Dhurnhuq3hurzDrXbhurnhu5F14bqm4buvdOG6ueG7q+G7n+G6pOG6ueG7kOG6rOG6tuG6uVNI4bqp4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqv4bq54bq/4bq54buZQcO64bq54bq+4bqm4bu34buvdOG6uXXDrOG7r3Thurl04bu54but4bqz4bq54buQaOG6tOG7k8O6c3Phurnhu5DDuuG6pOG7gOG6ueG6rXXDrOG7r3ThurnDquG6u+G6qcOi4bq5U+G6puG7sXVo4but4bq54bqtdcOs4buvdOG6ueG6vWfhuqnhurnhurzDreG6ueG7rnbhurTDisO64buRdeG6ueG6rXXDrOG7r3Thurnhur1m4bqp4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liVSk44buuVeG6ueG7rkjhu6zhuqsv4bq2Yg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kết thúc Festival bóng đá học đường

Kết thúc Festival bóng đá học đường
2014-05-12 05:32:54

(SGGP) - Sáng 11-5 trên sân vận động Phú Nhuận - TPHCM diễn ra buổi lễ Festival bóng đá học đường (khối Tiểu học) năm học 2013 -2014. Đến dự buổi lễ có đại diện Sở VH-TT-DL,...

Đà Lạt thu nhỏ trong đường hầm điêu khắc

Đà Lạt thu nhỏ trong đường hầm điêu khắc
2014-05-11 12:17:33

(SGGPO).- Sau công trình “căn nhà chủ quyền Việt Nam” bằng đất sét, “gã ngông” Trịnh Bá Dũng (TPHCM) tiếp tục tạo ấn tượng với công trình đường hầm điêu khắc độc nhất vô nhị...

Nâng đỡ những ước mơ tử tế

Nâng đỡ những ước mơ tử tế
2014-05-11 12:17:17

(TNO) - Giữa “cơn bão” game show và truyền hình thực tế mang nhiều tính giải trí hiện nay, vẫn có một số chương trình hấp dẫn mang giá trị nhân văn cao, tuy mới xuất hiện lặng...

14 năm vẫn ăn khách

14 năm vẫn ăn khách
2014-05-11 12:16:53

(TNO) - Vở hài kịch Cưới dùm của tác giả Nguyên Thảo do NSND Hồng Vân đạo diễn vừa tiếp tục ra mắt ở Sân khấu Phú Nhuận, TP.HCM, với các diễn viên NSND Hồng Vân, Minh Hoàng,...

VFF chính thức ký hợp đồng với HLV Miura

VFF chính thức ký hợp đồng với HLV Miura
2014-05-11 12:16:35

(SGGP).- Một ngày sau khi công bố tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic Việt Nam, ngày 10-5, tại TPHCM, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành lễ ký hợp...

La Liga vẫn chờ đoạn kết

La Liga vẫn chờ đoạn kết
2014-05-11 12:16:20

(TNO) - Cuộc đua giành ngôi vô địch có thể chưa kết thúc vào rạng sáng mai do nhiều khả năng Barcelona sẽ đá bại Elche.

Stuttgart chia tay HLV Stevens

Stuttgart chia tay HLV Stevens
2014-05-11 12:15:57

(TNO) - HLV Huub Stevens công bố sự ra đi của mình sau trận Stuttgart thua 0-1 trước Bayern Munich ở vòng đấu cuối cùng của Bundesliga hôm thứ bảy vừa rồi.

Hương vị quê nhà: Canh cua đồng

Hương vị quê nhà: Canh cua đồng
2014-05-11 12:13:28

(QT) - Xa quê suốt hơn mười năm có lẻ nhưng mỗi khi mùa hè oi ả tới là tôi lại nhớ quê. Trong muôn vàn nỗi nhớ của một thời ký ức tuổi thơ, có lẽ những món ăn mang đậm chất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết