Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiNEYeG7kz9kaH0/4buR4bufP+G7kcSR4bql4buDYz/hu4Phurfhu5E/4buNw6w/dOG6r0AvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhu7ZS4buD4bqudOG7jcO14bqvw7TDtOG7uD8tP+G7kGQ4dT/hu5DDtTnhu4M/4buO4buT4buL4bqjP+G7kGR94buDZD8sP+G7gTnhu4M/4bqjZCJ1P3Thuq8/4buP4buTfT/Eg+G6p+G7kz/hu4Phurfhu5E/4buNw6w/OeG7hz/hur0/Y8SRcX0/xIPDouG7hz/hur9k4buTdX3DnT994buDZD/huqJkZT/hu5Hhu6PhuqM/Y8SRYeG7gz90w6zhu4NjP8SD4bql4buDP+G7kVvhu5E/4buRfcSRP+G7g2Thu53hu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/4buDY24/4bqh4bq5P+G7g2Phu51uxJE/4buDXXU/w6Phu5Xhu4NjP8OjfeG7hT/Egzfhu4c/4bqjZOG6peG7keG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4JjXXU/LDwtKMOdP+G7kMaw4buCw4M/4buQ4buMP0ThuqLhu4Y/xIMwP+G7keG7k3XDouG7gz/hu41kIuG7kT/hu5DDtTnhu4M/4buO4buT4buL4bqjP+G7kGR94buDZD/hu7YsOj/hu5Hhu5NqxJHhu7g/4buH4buj4bqjP1vhu4M/Oyk/4buDMeG7hz/hu5Hhu5U/cuG6pz/huqNb4bqjP+G7kcSpxJE/4oCcY8SR4bql4buRP+G7g2Phu51uxJHigJ0/cl0/4oCc4buRw7XEqeG7hz/huqMy4buNP+G7kV3EkT/DtCDhu4PigJ0/4bu24buNZCLhu4c/4buRxKnEkT/hu5HDteG7heG7g2M/4buHxKnhu5E/cuG7lz9b4buDP+G6v2Rb4bqj4bu44buyP+G7gMSRw6Lhu4M/4buP4buTfeG7gz/Eg+G6peG7gz9y4buXP1vhu4PDnT/Egl3hu4U/Ujfhu4M/xrDhu4NkP+G7tjt7P+G7keG7k2rEkcOdP+G6oSLhu4M/Y1vEkT/hu5BkfeG7g2Thu7g/4bqj4bub4buDYz/hu41kIMSRP+G7g2Rh4buDP+G7h8Sp4buRP+G7gzHhu4c/4buR4buVP3Lhuqc/4buRxKnEkT/igJzhuqNk4bqvP2PEkTjhu5M/4buRxKnEkT/hu41kIuG7h+KAneG7skAv4buNI0Dhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNAxJHhu4djP2Thuq/EkWNk4buR4buqJiE6OiY/feG7geG7keG7qiYmP3PEkcOj4buRZOG7qiYuOjomP+G6oeG7hcO1w6Phuq/DteG7qiY7Jj9ixJF04bqvw6Nf4bqh4buF4buT4buDw6Phu6om4buRw7Xhu5Phuq8mP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL3Lhu4Phuq904buNw7Xhuq/DtMO04buy4buD4bqv4buRL0LEkeG7geG6r8O0L8OU4buT4bqhw6rhuq/huqPhu5EvLuG6oC/GsDsv4bqiKC86w4Mv4bqhfcSR4buyw6rhu41jJi8jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Dhu5HDtSNA4buRw6MjRH3EkT/huqHhurk/4bqjW+G7hT/hu5EixJE/4buRZ33hu7I/4but4buDZFg/UuG7mz/hu4Z9xJFAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5Bk4bqv4buFP+G6o1vhu4U/4buRw7Ui4buDY8OdP+G6v2Thu5N1fT8sOi8sLyw6OnvDnT/hu5HDteG7heG7g2M/4buB4buZ4bqjP+G7g2Phu4nEkT/hu5Phu4vhu4NjP+G6ocSRfT9ybcSRP+G6o2Hhu5M/4bqjxqF9P+G7g2Phu51uxJE/dcOi4buTP+G7kSLEkT/Eg+G7nW7hu4NjP+G7gmPhu5N14bqr4buDP+G7kMO1xJE/4buMZOG7nWzhu4NjP+G7tuG7j+G7k2Hhu4M/OzrDnT/hu5Dhu4w/ROG6ouG7huG7uMOdP+G7kWQ4dT/huqNh4buTP+G6o8ahfT9SN+G7gz/GsOG7g2Q/4buH4buT4buL4buDP+G7h+G7k30/4buHxKnhu5E/4bqj4buF4buDP8OjfeG7hT/huqE44buHP+G6o8ahfT/hu4Nj4budbsSRP+G6oVvhu4M/w6Mi4buFP+G7g8Oi4buDP+G7kGR94buDZD9jXeG7gz9yXT/huqEg4buFP8O04bq1P3Lhuqc/4buBOHU/4bqj4buF4buDP8OjfeG7hT/huqPGoX0/4buHw6nhu4NkP+G7kTThu4NjP+G6o2Hhu5Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjUuG6pz9jOeG7gz/Eg+G6peG7gz/hu4NkXcOdP+G7kGR94buDZD/hu5FkOHU/4bqhIuG7gz/huqPGoX0/4buHw6nhu4NkP8SDfeG7g2M/4buDY+G7icSRP+G7g2Rh4buTP3JtxJE/4buHxKnhu5E/4buDZGbhu4c/4buDY+G7nW7EkT/huqHDouG7gz/Eg+G7nW7hu4NjP+G7gcSR4bqn4buDP+G7g+G6t+G7kT/hu43DrD854buHP+G6veG7sj/hu4Dhu5nhuqM/4buBOHU/w6N94buFP+G7j+G7k311P+G7kcO1w7M/w7V9w50/xIPEkT/hu4NjfeG7g2M/4buP4buTfT/hu4NkZuG7hz/hu4Nj4budbsSRP+G6v8SRfcOdP+G7kGR94buDZD/hu5HEkeG6peG7jT/hu5Hhu5fhuqM/w7Xhu5k/Y33hu7I/4buQZDh1P+G6o2Thu51t4buDYz/hu4cy4buRw50/feG7g2Q/4bqiZGU/4buBxJHhuqfhu4M/4bqjZCJ1P8O1fT/huqNkNOG7gz904bqvw50/xINnxJE/xINb4buDZD/hu4Nj4budbsSRP+G7g1114buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OD4buVP8SD4budb+G6oz/hu4doxJE/4buDY+G7nW7EkT/huqN94buDP+G7g2Mx4buDP+G7g2Thu53hu4NjP33hu4NkP+G6omRlP3LDoOG7gz90w6zhu4NjP3Jd4buFP+G6oSLhu5E/4buRfcSRP+G7kGR94buDZD/hu4Fd4buHP+G6o2QgdT/hu4db4buTP+G7h+G7m8SR4buyP+G7kOG7o+G6oz9jxJFh4buDw50/4buQZH3hu4NkP8O14buZ4buRP+G6o+G7heG7gz/Do33hu4U/xIM34buHP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hu4NkW+G7kT9yXeG7hT994buDZD/hu4NddT/hur9kxJHhuqXhu4M/4buDIuG7gz/hu4NkN+G7gz/huqNk4bql4buRP+G7g2N9dT/DtH3hu5M/xINm4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0M3dT9b4buDP3Thu4Xhu4Njw50/4buQZH3hu4NkP+G6o+G7leG7g2M/Ujfhu4M/xrDhu4NkP3Lhuqc/4buDZF0/4bqjw6w/Y1vEkT/hu4NjxqHhu7I/4buQZDh1P+G7g2Phu51uxJE/dcOi4buTP8OjZeG7g2Q/4buDZMSR4bqn4buTP+G7h1vhu5PDnT9SN+G7gz/GsOG7g2Q/ZGnEkT/hu4Nk4bud4buDYz/hu5BkfeG7g2Q/4buDZsSRP8Oj4buLxJE/4buBXT/huqHhurk/4buDYzA/dOG6r+G7sj/DlFvhu4NjP2TDrOG7hz/DtH3hu5PDnT/hu4Hhu4U/4buBMuG7g2M/ZF3hu4NkP3LEkT/huqPGoX0/4buHw6nhu4NkP2M3dT9kYeG7kz/hu4/hu5MgP+G7g2NkxJHDouG7hz/hu5HDtWjhu4Njw50/4buQZH3hu4NkP+G7g2bEkT/hu5FkYeG7kT9ybcSRP+G7g2Phu51uxJE/dcOi4buTP+G7gV0/xIMwP8SDN+G7hz994buDZD/huqJkZT/DteG7icSRP+G6oSDhu4U/4bqjw6w/xIPhuq/hu4c/4bqjOeG7hz904bqvP+G6o8ahfT/hu4fDqeG7g2TDnT/hu4E4dT/hu5HEkeG6p+G7gz/huqFpP+G7kcO14buL4buD4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OUfeG7kz/Eg2bDnT9kXeG7g2M/4buDY111w50/Ujfhu4M/xrDhu4NkP+G7kWThu51u4buDYz904buTdcOi4buDP2NoxJE/xIPEkeG6reG7gz9kacSRP+G7kWQx4buHP+G7g2Phu51uxJE/dcOi4buTw50/4buRZMOs4buDYz/huqFb4buFP+G7gyLhu4M/4buDZDfhu4M/xIMwP+G6o2ThuqXhu5E/4buDZOG7neG7g2M/4bq/ZMOs4buDYz/hur/DouG7kz/hu5BkfeG7g2Q/w7V9P8SDOeG7kz/hu5Fk4buZ4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OUfeG7kz8uP+G7g2NddT/hu5HDteG7i+G7gz/huqNk4buTxJE/4buDZMahxJHDnT/huqHEkeG6peG7kT/hur9kw6zhu4NjP+G7kWThuqk/4buRZOG7hVvhu5HDnT/hu5BkfeG7g2Q/xIPhuqXhu4M/4bqjw6zhu4NjP33hu4M/4buRw7XDqeG7g2Q/w6PEkeG6reG7g+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNS4bubP+G7hn3EkUAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu64/4buQw6Lhu4M/4buDIuG7gz/hu4NkN+G7gz/EgzA/xIPhu51v4bqjP+G7kWR9dT/Eg2rEkeG7skAv4buNIw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghệ An: Ba cảnh sát bị bắn trọng thương

Nghệ An: Ba cảnh sát bị bắn trọng thương
2010-05-27 10:40:17

(TPO) - Ba cán bộ, chiến sỹ cảnh sát Phòng PC17 Công an Nghệ An bị bắn trọng thương trong lúc phá án tại xã Lưu Kiền, huyện miền núi Tương Dương. Hung thủ bị tóm gọn cùng tang vật.

Cần chấn chỉnh hoạt động nuôi tôm trên cát

Cần chấn chỉnh hoạt động nuôi tôm trên cát
2010-05-26 11:21:05

(QT) - Trong những năm trở lại đây, phong trào nuôi tôm trên cát đã phát triển rầm rộ ở các địa phương có tiềm năng như Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Toàn tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết