Cập nhật:  GMT+7
K*ÕỌỬ)ỜããỆÒàĂ&ă)WÒLợ&ằàỌ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;Ọcấ9ăỌạắỜỌV}&Ọ>%*è{K/*ÕLKàỌỬ)ỜããỆÒàởWỜỮÒLK&<%ỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{ạắỜ>%ăả&Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÕƠỒÕ/ỒƠỮỔỎỔÔỚỐÕăÕỐỐƠỔỐ)ÕỊ!à%ÒỌ/LĨẠĂJỌ-ỌĂậỌ(*&Ọă*Ở>*Ọ)ƯàỌVỶ>Ọ>ỜeÌỌ)Q>*ỌVỠ{Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*Ọ)ắ0>ỌăảR>ỌăảaỌc7&ỌỰỞ&Ọă{Ợ>Ọ%&P&ỌạắeỶăỌc&@ỬỌ)Ở<ÌỌ%&ằàỌ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;Ọđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỊỌủỴắỌỬỜ{ỌạắeỶăỌăỤ<ÌỌ*3&ỌVQỌVỸỌảỜỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọ%&ằàỌ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỌỬ}Ọc&@ỬỌ)Ở<ỌV#Ọ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọă*ắỌ>*ƯàỊỌÀ*}>%Ọc&Ỵ>ỌnỢ{ỌẠắP>%ỌĂả;ỌcậỜỌỬ}ỌỬắ3ỬỌăả[ỌỬ*ắe@>Ọc7&Ọ0>%ỌủợẮEớủỌĂgủợỌụẶỡÌỌo*ẵỌă;Ử*Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ỌV#Ọ%*&Ọ>*Ư>Ọ>*b>%Ọ(ỶăỌạắPỌãỜắỌÕỎỌ>R<Ọă*ẩỬỌ*&@>ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-ỌĂ*ấỜỌ0>%ỈỌợS>ỌỰ}Ọc7&ỌỬ0>%ỌăỢỬỌở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ỌVQỌ>*&ỸắỌ>R<ÌỌV&ỸắỌ%:Ọ(*&Ỷ>Ọ0>%ỌăảR>ỌăảaỌ>*ỦăHK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*Ọă*Ở>*Ọ)ƯàỌăậỌ>R<ỌÕỚỚỘỌc7&Ọ>*&@<ỌcẳỌăƯàỌ*9àỌV#ỌỬ*R<Ọ){ÌỌ%&ằàỌ>%ấ8&Ọ<ặỌỬ}ỌỬắ3ỬỌã1>%Ọ4>ỌV;>*ÌỌ*[ỜỌ>*ƯàỌc7&ỌỬ3>%ỌV2>%ỊỌợS>ỌỰ}Ọc7&ỌỬ0>%ỌăỢỬỌ*3&ÌỌV&ỸắỌ(*&Ỷ>Ọă0&ỌăảR>ỌăảaỌ>*ỦăỌ)ỞỌ>*&ỸắỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌ*3&Ọc&Ỵ>Ọ%UàỌảỦăỌ>*&ỸắỌ(*}Ọ(*R>ỊỌÀ*Ũ>ỌV0>%Ọăả{>%Ọã1Ọ*]Ọ(*0>%ỌỬ}Ọc&@ỬỌ)Ở<Ọ4>ỌV;>*ỊỌoắ3ỬỌã1>%ỌạắỨ>ỌạắỜ>*Ọăả{>%ỌV}&Ọ>%*è{ÌỌ)ỠỬỌ*ƯắỊỌò1&ỌỮ&@>Ọc7&Ọ(*}Ọ(*R>ÌỌ>5&Ọ%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỌỬỞ>%ỌăR>%Ọ)Ỵ>ỊỌóặỌ<ắ1>Ọ>*ấ>%Ọ>*&ỸắỌ>%ấ8&Ọà*P&ỌỬ*ƯăỌcƯăỌ*[ỜỌ>*ƯàỌỬ3>%ỌV2>%ỊỌùỤắỌỮŨ>ÌỌ*]Ọ(*0>%ỌỬ[>Ọ>%*.ỌVỶ>Ọc&@ỬỌ*]ỬỌ>%*ỸÌỌ*]ỬỌỬ*bÌỌc&Ọă?>*…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂảR>ỌăảaỌăảấ7ỬỌă*ẩỬỌăỶỌỦeÌỌở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ỌVQỌă4ỌỬ*ầỬỌ>*&ỸắỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ÌỌ*{ỠăỌV3>%ÌỌà*{>%ỌăảỞ{Ọc7&ỌạắeỶăỌăỤ<Ọ%&ằàỌ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;Ọcấ9ăỌạắỜỌV}&Ọ>%*è{ỊỌủ*8Ọă*ỶÌỌ>*&ỸắỌ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỌVQỌcấ9ăỌạắỜỌỰ}>%Ọă1&ỌăƯăỌ>%ắeỸ>ỌỬâ>%Ọ>*ấỌãẩỌV}&Ọ>%*è{ÌỌ)ỠỬỌ*ƯắỊỌĂắeỌ>*&Ỵ>ÌỌaỌ<3ăỌã1Ọ<&Ỹ>ỌạắỴÌỌVUỬỌỰ&@ăỌ)ỞỌcặ>%ỌãỤắÌỌcặ>%ỌđỜỌcỪ>ỌỬ[>Ọ<3ăỌỰ3Ọà*Ư>Ọ>%ấ8&Ọ<ặỌỬ[>Ọ%UàỌ>*&ỸắỌ(*}Ọ(*R>ỊỌở]Ọ(*0>%ỌỮỢ<Ọấ7ỬỌỜ{Ọ%:Ọ>*&ỸắÌỌỬ*,Ọ<{>%ỌỬ6<ỌVẵỌ>{ÌỌỢ{ỌVẵỌỦ<ỊỌC:Ọă*&ỶắỌc&@ỬỌ)Ở<Ọ>Ỵ>Ọ<3ăỌỰ3Ọà*Ư>Ọ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;Ọ(*0>%ỌỬ}ỌỬ6Ọ*3&ỌV#Ọđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-ỌÀ*P&ỌỬ*R>%Ọă*ẩỬỌăỶỌỦeỌVQỌă*0&Ọă*ằỬỌ0>%ỌcỞỌỬỢỬỌỬỢ>ỌỰ3Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*Ọ>5Ọ)ẩỬỌđỤeỌỮẩ>%ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>HK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-Ọợ&P&ỌạắeỶăỌc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{Ọ)ỞỌ<3ăỌăả{>%Ọ>*b>%ỌỬ*ẵỌăảấ6>%ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*Ọ)7>ỌỬẵỜỌòP>%ÌỌủ*ỞỌ>ấ7ỬỌăỜỌăả{>%Ọă*8&Ọ(ẹỌV4&Ọ<7&Ọ>*T<Ọ*ấ7>%ỌVỶ>Ọ<ẳỬỌă&ỴắỌỬ*ắ>%Ọ)ỞỌà*ỢăỌăả&#>Ọ(&>*ỌăỶỌ-ỌđQỌ*3&ÌỌ>Ụ>%ỌỬỜ{Ọ<ầỬỌã1>%ỌỬẵỜỌ>%ấ8&ỌỮỤ>ỊỌùỞỌỬỢ>ỌỰ3Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&ỌéỌă*ầỬỌà*P&Ọ>%*&Ỵ<ỌăằỬỌă*ẩỬỌ*&@>ỌỬ*ẵỌăảấ6>%ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ỌỦeỊỌòỤeỌ)ỞỌ>*&@<ỌcẳỌcỞỌỬâ>%ỌỬ*?>*Ọ)ỞỌ“<@>*Ọ)@>*ỌăậỌăảỢ&Ọă&<”ỌỬ*ằ>%Ọă0&ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLòấ9ỬỌãẩỌỬ*,ỌVỠ{ỌỬẵỜỌ)Q>*ỌVỠ{Ọă,>*ÌỌĂảắ>%Ọấ6>%Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌC&@ăỌủỜ<ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&Ọã7<ỌđỤeỌỮẩ>%ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỊỌĂảỴ>ỌỬ6ỌãaỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%ÌỌỬỢỬỌỬỦàỌ*3&Ọ>5Ọ)ẩỬỌVỞ{ỌăỠ{Ọ>%*ỸÍỌ%ỌỬỢỬỌỬ6ỌãaỌãP>ỌđắỦăỌăƯàỌăảắ>%ÍỌă*ẩỬỌ*&@>ỌỬỢỬỌỬ*ỶỌV3ỌỜ>Ọã&>*ỌđQỌ*3&ÍỌ*ắeỌV3>%Ọ>%ắ2>Ọ)ẩỬỌV#Ọăả9ỌỬỦàỌỬ*{Ọ*3&Ọc&Ỵ>ỌỬ}Ọ*{Ở>ỌỬP>*ỌVUỬỌỰ&@ăỌ(*}Ọ(*R>…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-ỌòỸỌ>%*;Ọ0>%ỌỬ*&ỜỌãÝỌỬẳỌă*#Ọ*6>ỌcỸỌ>*b>%Ọ>5Ọ)ẩỬỌỬẵỜỌ*3&Ọăả{>%Ọă*ẩỬỌ*&@>ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{HK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-ỌĂả{>%ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&ỌỬ}Ọ>*b>%Ọ

%Ọ>*"Ọ)&Ỵ>ỌạắỜ>ỌVỶ>ỌỬ0>%ỌăỢỬỌỮỠeỌ>%*ỸÌỌ%&P&ỌạắeỶăỌc&@ỬỌ)Ở<ÌỌcỜeỌc1>ỌcỞỌỬ*R<Ọã}ỬỌV8&Ọã1>%ỌỬẵỜỌ>%ấ8&Ọ<ặỊỌĂả{>%ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ỌỮỠeỌ>%*ỸÌỌ*3&ỌVQỌỬ*,ỌVỠ{ỌcỞỌă?Ử*ỌỬẩỬỌăả&#>Ọ(*Ờ&Ọ*{ỠăỌV3>%ỌỮỠeỌ>%*ỸỌ>%S>Ọ*Ỡ>ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ<ặỊỌnT>%Ọ>%ắ2>Ọ(&>*Ọà*?ỌăậỌĂảắ>%Ọấ6>%Ọở3&ÌỌ>%Ụ>ỌãỢỬ*ỌV;ỜỌà*ấ6>%ỌcỞỌ>%ắ2>ỌcƯ>ỌV3>%ÌỌ*3&ỌVQỌă4ỌỬ*ầỬỌ>*&ỸắỌ)7àỌỮỠeỌ>%*ỸỌđ{ỜỌỰ}àỌỰỦ<Ọ*ắe@ăÌỌă&>Ọ*]ỬÌỌ)Ở<Ọ*ấ6>%ÌỌỬ*4&ỌV}ă…ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỊỌò&ỸắỌVỢ>%Ọ<ậ>%Ọ)ỞỌãỜắỌVỞ{ỌăỠ{Ọ>%*ỸÌỌỖỎỄỌ*3&Ọc&Ỵ>ÌỌ>%ấ8&Ọ<ặỌỬ}Ọc&@ỬỌ)Ở<Ọ4>ỌV;>*ỊỌĐắỦăỌà*ỢăỌăậỌ>5&ỌăảR>ỌăảaỌăỠ{Ọ“ỬŨ>ỌỬỤắ”ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ÌỌ)Q>*ỌVỠ{Ọ*3&ỌVQỌạắeỶăỌV;>*Ọ*5Ọăả9Ọ*3&Ọc&Ỵ>ỌỰT>%Ọ*Ờ&Ọ<0Ọ*:>*ỌỬ*?>*Ọ)ỞIỌ(&>*ỌăỶỌ*3Ọ%&ỜỌV:>*ỌcỞỌă4ỌỬ*ầỬỌãP>ỌđắỦăỌăƯàỌăảắ>%ỊỌĂậỌVỤeÌỌ>*&ỸắỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌ*3&Ọc&Ỵ>Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ỌVQỌỬ}Ọc&@ỬỌ)Ở<Ọ4>ỌV;>*ỊỌẢ&Ỵ>%ỌỚỌỬ6ỌãaỌãP>ỌđắỦăỌăƯàỌăảắ>%ÌỌỔỌỬ6ỌãaỌđ{ỜỌỰ}àỌỰỦ<Ọ*ắe@ăỌă*ắ3ỬỌở3&ỌạắP>Ọ)?ỌVQỌ%&P&ỌạắeỶăỌc&@ỬỌ)Ở<Ọă*ấ8>%ỌđắeỴ>ỌỬ*{Ọ%Ũ>ỌÔỎỎỌ*3&Ọc&Ỵ>ỊK/àLKăỜỰ)WỌãăe)WỆÒ<Ờả%&>IÔàđỌỜắă{ÒLKăảLKăỮLK&<%ỌãảỬỆÒ//ỬỊỰỜ{ạắỜ>%ăả&Ịc>/ỮWã(ă{à/>Wdã/ÕƠỒÕ/ỒƠỮỔỎỔÔỚỐÕăÕỐỐƠỔỐ)ÔỊ!à%ÒỌ/LK/ăỮLK/ăảLKăảLKăỮLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLủ*8ỌVấ9ỬỌVỞ{ỌăỠ{Ọ>%*ỸỌ<ỞỌ>*&ỸắỌ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỌVQỌỬ}Ọc&@ỬỌ)Ở<Ọ4>ỌV;>*Ịễ>*IỌẠỊởK/àLK/ăỮLK/ăảLK/ăỜỰ)WLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLẠắỜỌăậ>%Ọ>R<ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&Ọ)ắ0>Ọ>5Ọ)ẩỬỌ%ỌạắeỌ<0ỌãP>ỌđắỦăỌV#ỌăỠ{Ọ>*&ỸắỌc&@ỬỌ)Ở<Ọ*6>ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ<ặỊỌòấ9ỬỌãẩỌạắỜ>ỌăỤ<ỌỬẵỜỌĂảắ>%Ọấ6>%Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌC&@ăỌủỜ<ÌỌă,>*Ọ*3&ỌVQỌạắP>Ọ)?Ọă1ăỌ>%ắ2>Ọc1>ỌVấ9ỬỌỬỦàỌăảỴ>Ọà*Ụ>ỌỰ4ỌcỞỌ*ấ7>%ỌỮỪ>ỌỬỢỬỌ*ắe@>ÌỌă*;ÌỌă*Ở>*Ọ*3&ỌđỤeỌỮẩ>%ÌỌă*ẩỬỌ*&@>ỌỬỢỬỌỮẩỌỢ>Ọ)Ở<ỌR>ỊỌoặ>%Ọc7&ỌV}ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&Ọà*1&Ọ*9àỌỬ*UăỌỬ*ỲỌc7&Ọủ%Ụ>Ọ*Ở>%Ọo*?>*ỌãỢỬ*ỌđQỌ*3&ỌV#ỌăảẩỬỌă&ỶàỌ(*P{ỌãỢăỌă:>*Ọ*:>*ỌcỞỌ>*ắỌỬŨắỌcỜeỌc1>ÍỌă&Ỷ>Ọ*Ở>*Ọă*Ứ<ỌV;>*ÍỌV&ỸắỌỬ*ắe#>Ọc1>…ợ&Ờ&ỌV{Ỡ>ỌÔỎỎỖỌ-ỌÔỎÕỖÌỌĂ,>*Ọ*3&ỌVQỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌỬ*{ỌcỜeỌỚỘỌỮẩỌỢ>ỌăậỌ>%ắ2>Ọc1>ỌẠắêỌạắ1ỬỌ%&ỜỌ%&P&ỌạắeỶăỌc&@ỬỌ)Ở<Ọ(Ỵ>*ỌĂảắ>%Ọấ6>%Ọở3&ỌcỞỌ(Ỵ>*ỌV;ỜỌà*ấ6>%Ọc7&Ọă4>%Ọã1Ọc1>Ọ)ắỤ>ỌỬ*ắe#>Ọ)ỞỌƠÌÔỌă,ỌV2>%ÌỌỬ*{ỌÕỊỎÔỘỌ)ấ9ăỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌ*3&Ọc&Ỵ>ỌcỜeỊỌoặ>%Ọc7&ỌỬỢỬỌ%&P&Ọà*ỢàỌỬ*{ỌcỜeỌc1>ÌỌỮỠeỌ>%*ỸỌcỞỌăỠ{Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ỌỬ[>Ọă*ấ8>%ỌđắeỴ>ỌV&ỸắỌăảỜÌỌ(*P{ỌãỢăÌỌVỸỌđắỦăỌ%&P&ỌạắeỶăỌỬ*ỶỌV3ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ỌỬ*{ỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌ*3&Ọc&Ỵ>Ọă*W{ỌVằ>%ỌạắeỌV;>*ÍỌă*R<Ọ*"&ÌỌăU>%ỌạắỞÍỌ*5Ọăả9Ọ>*ỞỌaỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-Ọủ*b>%Ọ>5Ọ)ẩỬỌỦeỌVQỌ<Ờ>%Ọ)Ỡ&Ọ(ỶăỌạắPỌVỢ>%Ọ<ậ>%Ọ>Ở{ÌỌă*ấỜỌ0>%HK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-Ọủ*b>%Ọ>5Ọ)ẩỬỌỬẵỜỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌ*3&Ọc&Ỵ>Ọở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*Ọã7<Ọ<Ờ>%Ọ)Ỡ&Ọă*Ở>*ỌạắPỊỌÃỜắỌÕỎỌ>R<Ọă*ẩỬỌ*&@>ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&ỌVQỌ%}àỌà*Ũ>Ọ%&ằàỌỬắ3ỬỌã1>%Ọ>%ấ8&Ọ(*&Ỷ<Ọă*;ỌăảỴ>ỌV;ỜỌỰỞ>ỌỮŨ>Ọ4>ỌV;>*ỊỌợ&ỜỌV:>*Ọ>%ấ8&Ọ<ặỌ*ỶăỌãầỬỌà*Ủ>Ọ(*a&ÌỌă&>Ọăấa>%ỌcỞ{ỌãẩỌạắỜ>ỌăỤ<ỌỬẵỜỌòP>%ÌỌủ*ỞỌ>ấ7ỬỌcỞỌỬẵỜỌ*3&ỊỌủ*&ỸắỌ*3&Ọc&Ỵ>Ọ<ặỌỬ}Ọ*{Ở>ỌỬP>*ỌVUỬỌỰ&@ăỌ(*}Ọ(*R>ỌVQỌ)Ở<ỌVấ9ỬỌ>*ỞỌ(&Ỵ>ỌỬ1ÌỌ<ắỜỌãS<ỌVŨeỌVẵỌă&@>Ọ>%*&ÍỌỬ{>ỌỬỢ&Ọ*]ỬỌ*Ở>*ỌVỶ>Ọ>6&ÌỌVỶ>ỌỬ*1>ÍỌ>*&ỸắỌ<0Ọ*:>*Ọ(&>*ỌăỶỌ<7&ÌỌỬ}Ọ*&@ắỌạắPỌVấ9ỬỌđỤeỌỮẩ>%ỌcỞỌ>*Ụ>Ọả3>%…Ã{Ọc7&Ọ>R<ỌÔỎỎỖÌỌVỶ>ỌỬắ1&Ọ>R<ỌÔỎÕỖÌỌã1Ọ*3Ọ>%ấ8&Ọ<ặỌ>%*è{Ọ%&P<ỌÕỔÌÕỘỄỊỌCỜ&Ọăả[ÌỌc;Ọă*ỶỌỬẵỜỌ>%ấ8&Ọ<ặỌ>%ỞeỌỬỞ>%ỌVấ9ỬỌ(*Ú>%ỌV;>*Ọăả{>%ỌỬ3>%ỌV2>%ỊK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-ỌĂ*8&Ọ%&Ờ>Ọă7&ÌỌở3&Ọủ%ấ8&Ọ<ặỌă,>*ỌãỲỌ)Ở<Ọ%:ỌV#Ọà*ỢăỌ*ắeỌ>*b>%Ọ(ỶăỌạắPỌVQỌVỠăỌVấ9ỬÌỌă*ấỜỌ0>%HK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-Ọo*ằ>%Ọă0&ỌãỲỌă&ỶàỌăẳỬỌăả&#>Ọ(*Ờ&ỌỬ*ấ6>%Ọăả:>*ỌcỜeỌc1>ỌăậỌẠắêỌạắ1ỬỌ%&ỜỌ%&P&ỌạắeỶăỌc&@ỬỌ)Ở<ỌcỞỌo*ấ6>%Ọăả:>*Ọ*Ở>*ỌV3>%Ọc&@ỬỌ)Ở<ÌỌđ}ỜỌV}&ÌỌ%&P<Ọ>%*è{ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ<ặỌc7&Ọà*ấ6>%ỌỬ*Ụ%Ọc&Ỵ>ỌỬỢ>ỌỰ3ÌỌ*3&Ọc&Ỵ>Ọà*Ủ>ỌVỦắỌcấ6>Ọ)Ỵ>ÌỌỮẩỜỌcỞ{ỌãầỬỌ<:>*Ọ)ỞỌỬ*?>*ÍỌăảỜ>*Ọă*ẵỌãẩỌẵ>%Ọ*3ÌỌ%&ằàỌVáỌỬẵỜỌủ*ỞỌ>ấ7ỬỌcỞỌ>*Ụ>ỌỮỤ>Ọ>*T<ỌỬP&Ọă*&@>ÌỌăậ>%ỌỰấ7ỬỌ>Ụ>%ỌỬỜ{ỌV&ỸắỌ(&@>Ọã1>%ỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ<ặÌỌVUỬỌỰ&@ăỌ)ỞỌ>*b>%Ọ>%ấ8&Ọ<ặỌ>%*è{ÌỌ>%ấ8&Ọ<ặỌaỌcặ>%ỌãỤắÌỌcặ>%ỌđỜ”ỊỌoặ>%Ọc7&ỌV}ÌỌỬ*ằ>%Ọă0&ỌãỲỌỬẵ>%ỌỬ1ỌỬỢỬỌỬ6ỌãaỌãP>ỌđắỦăỌăƯàỌăảắ>%Ọ*&@>ỌỬ}ÌỌà*ỢăỌăả&#>Ọă*Ỵ<ỌỬ6ỌãaỌđ{ỜỌỰ}àỌỰỦ<Ọ*ắe@ăÍỌ*T>%Ọ>R<Ọă4ỌỬ*ầỬỌăậỌÕỎỌ-ỌÕỘỌ)7àỌVỞ{ỌăỠ{Ọ>%*ỸỌỬ*{Ọ*3&Ọc&Ỵ>ÍỌăảỜ>*Ọă*ẵỌỬỢỬỌ>%ắ2>Ọ(&>*Ọà*?Ọ*5Ọăả9ỌV#ỌVŨắỌăấỌỬ6ỌãaỌcƯăỌỬ*ỦăÌỌăảỜ>%Ọă*&ỶăỌỰ;ÍỌ)Ở<Ọc&@ỬỌc7&ỌỬỢỬỌỬỦàÌỌ>%Ở>*ỌV#Ọ*5Ọăả9ÌỌ%&P&ỌạắeỶăỌỬ*{Ọ>%ấ8&Ọ<ặỌVấ9ỬỌ*ấa>%ỌỬỢỬỌỬ*ỶỌV3ÌỌỬ*?>*ỌãỢỬ*ỌỬẵỜỌủ*ỞỌ>ấ7ỬỌă*W{ỌạắeỌV;>*…K/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒL-ỌĐ&>ỌỬP<Ọ6>Ọ0>%ỈK/àLKàỌỬ)ỜããỆÒàn{ỮeÒLĂỤeỌù{>%ỌĨă*ẩỬỌ*&@>JK/àL {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những cây cầu nối bờ vui ở miền núi

Những cây cầu nối bờ vui ở miền núi
2018-10-09 06:47:16

(QT) - Thời gian gần đây, tình trạng những tuyến đường ở 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa thường bị chia cắt mỗi khi mùa mưa bão đến đã ít dần. Thay vào đó, đã có thêm...

Du lịch về miền nông sản sạch

Du lịch về miền nông sản sạch
2018-10-06 07:18:40

(QT) - Không ngẫu nhiên khi tour du lịch do Dự án Chuỗi giá trị địa phương tổ chức lại thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân trên địa bàn. Chỉ với 0 đồng, du khách...

Người tiên phong ở bản Tà Lao

Người tiên phong ở bản Tà Lao
2018-10-05 06:49:05

(QT) - Bây giờ, bản Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông không còn những mái nhà sàn dột nát, nằm giữa hoang vu núi rừng như cách đây mấy chục năm. Thay vào đó là nhiều ngôi nhà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết