Cập nhật:  GMT+7
Wâ#Ỹ6đ,mmUỶjNấnđ9ỶXẴấ)ấỸkoợãnỸ81oỸl,Ỹ5ăéỸơỗéẵỸ6âẹỸ6 ợỸ6âoểấỸe2nỸeể6W/â#XWjỸ6đ,mmUỶjÂ9,7ỶXỜẻnỸờ,Ỹnlôí6Ỹ6)éâỸéẵôìấỸ7 éỸjâ)ấỸjâ.Ỹ5ếỸéâỗéẵỸơôìéỸ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹ8,éẵỸ6âẹỸnâoỸâẹ(6âỸ7ẹỸẵấ.ỸnâoỸeo,ỸờoểéẵỸnâ0jỪỸ6oểấỸé>eỸ=@=@ỪỸơịỸ6âễéẵỸ,éâỸ6âẩỸƠ>éỸỷố6ỸNấãéỪỸNlôiéẵỸNâẩỸÉâoéẵỸỉỸn(ấỸdâẻeỸNloéẵỸỳâầéâỪỸnâẩỸnl0éỸĐ,ẹỸý)ẹỪỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,ỸkoợãnỸ8ẩéâỸ81oỸnôỸ7 ợỸ6âoợăéỸ6âãỸ5ấãéỸm)éỸjâ3eỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỸ5}éẵỸ6ệéẵỸéẵâắỸâấắéỸ8(ấỰỸKo,Ỹ8ẻỪỸdâệéẵỸ6âẫỸẵấ)ấỸkoợãnỸ81oỸl,ỸgéỸ8ẩéâỸ6âẹỸâ!éẵỸnl>eỸâfỸ7 éỸnlễéẵỸ6âoểấỸn(ấỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,ỪỸe!Ỹ6ẽéỸeỉỸl,ỸâôíéẵỸjâ.nỸnlấằéỸeíấỪỸé éẵỸ6,ẹỸẵấ.ỸnlẩỸ6âẹỸ6 ợỸ6âoểấỸe2nỸeể6ỰỸN(ẹỸéảéỸnâôiéẵỸâấắoỸ8[6ỸnlôéẵỸ6ỏ,ỸeấăéỸéóấỸKo)éẵỸNlẩỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXWấeẵỸ6đ,mmUỶấỳ9én9lỶỸmnợđ9UỶớấ7nâƯỸ:@@jờỨỸâ9ấẵânƯỸ%*#jờỨỶỸml6UỶ//6Ự5,ẹko,éẵnlấỰơé/79mdnẹj/é9ớm/=$$&/##%7@#;*&=:n*$%?đ;-đ9-,é-*?;?ỰcjẵỶỸ,đnUỶẴấ)ấỸkoợãnỸ81oỸl,Ỹ5ăéỸơỗéẵỸ6âẹỸ6 ợỸ6âoểấỸe2nỸeể6ỶỸớấ7nâUỶ:@@ỶỸâ9ấẵânUỶ%*#ỶỸ/XW/jXWjỸ6đ,mmUỶjỳ,jnấẹéỶXDấằeỸnl,Ỹm)éỸjâ3eỸ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹm0ợỸ7àẹỸnlôí6ỸdâấỸờo0nỸ5.éỸl,ỸnâẩỸnlôìéẵỸ-ỸùéâƯỸĐỰsW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNl,ẹỸ8gấỸơíấỸ6âóéẵỸnệấỸơăỸởỸnôỉéẵỸđ!eỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỪỸ6âẩỸÉâoéẵỸ6âẹỸ5ấãnỪỸơíấỸđịấỸnâãỸơăỸ80nỸ8,ấỸơ!ỸdâầỸâ2oỪỸéâỗéẵỸé>eỸko,ỪỸ6 ợỸ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹ8<ỸnlỉỸnâ!éâỸ6 ợỸnlễéẵỸ6âỏỸđộ6Ỹ6ỏ,ỸéâấăoỸờ<ỸnlảéỸ8ẩ,Ỹ5!éỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,ỰỸDâệéẵỸ6âẫỸnlễéẵỸn(ấỸ6.6Ỹờ<ỸN éỸĐẹéẵỪỸN éỸĐấảéỪỸNâo2éỰỰỰỸ6ỏ,ỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,Ỹe!ỸéâấăoỸâfỸ7 éỸ6ẽéỸm,éẵỸn2éỸĐ!ẹỸnâoảỸ80nỸ8ằỸnlễéẵỸ6âoểấỸ89eỸơăỸéâ2jỸ6âẹỸnâôiéẵỸđ.ấỰỸỳâoểấỸe2nỸeể6Ỹ8ôị6Ỹ6.6ỸnôỸnâôiéẵỸnâoỸeo,Ỹ6âoợằéỸơ!ẹỸÉ,eỪỸl,Ỹý{6Ỹơ!Ỹm,éẵỸn2éỸNloéẵỸKoể6ỪỸNâ.ấỸĐ,éỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNoợỸéâấảéỪỸé>eỸ=@=@ỪỸ7ẹỸ)éâỸâôỉéẵỸ6ỏ,ỸỳẸƠẤỵ-#;ỪỸnâôiéẵỸđ.ấỸéẵồéẵỸnâoỸeo,Ỹ7ẹỸdâệéẵỸờo0nỸdâ3oỸ8ôị6ỰỸÂ!éẵỸéẵ!éỸâ,Ỹ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹ6ẻỸéẵoợỸ6iỸ5ẩỸéẵôìấỸ7 éỸ6â[nỸ5ếỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNâìấỸ8ấằeỸé!ợỪỸâ1oỸéâôỸéẵôìấỸ7 éỸdâệéẵỸnâấãnỸnâ,ỸơíấỸơấắ6ỸnâoỸâẹ(6âỸ6âoểấỸ7ẹỸẵấ.Ỹ5.éỸ6âẫỸ8ôị6ỸnồỸ#Ự@@@Ỹ-Ỹ#Ự*@@Ỹ8ễéẵ/ỸdẵỰỸDâệéẵỸ8ỏỸ6ệéẵỸ6â[nỸơ.6Ỹơ!Ỹơ2éỸ6âoợằéỰỸÉâấăoỸơôìéỸ6âoểấỸ5ẩỸ5ếỸâẹ,éẵỸdâệéẵỸ,ấỸ6â>eỸmẻ6ỪỸéâấăoỸéẵôìấỸ7 éỸnâoảỸ80nỸnlễéẵỸ6âoểấỸnlảéỸ80nỸĐ!ẹỸệeỸéịỪỸnlỉỸơăỸn,ợỸdâệéẵỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỷễéẵỸ6)eỸơíấỸéẵôìấỸnlễéẵỸ6âoểấỪỸ8[6Ỹ5ấắnỸđ!ỸéẵôìấỸƠ éỸDấăoỪỸJ,ỸDệỪỸơịỸ6âễéẵỸ6âẩỸÉâoéẵỸkoợãnỸ8ẩéâỸ81oỸnôỸẵ1éỸ#ỸnẫỸ8ễéẵỸđ{jỸ8[nỸ$Ỹ7 ợỸ6âoợăéỸm0ợỸ7àẹỸ6âoểấỸe2nỸeể6ỰỸỷ1oỸé>eỸ=@=#ỪỸ=Ỹ7 ợỸ6âoợăéỸâiấỸơ!Ỹ#Ỹ7 ợỸ6âoợăéỸéâấắnỸm0ợỸ7àẹỸ6âoểấỸ8<Ỹ8ôị6Ỹđ{jỸ8[nỸâẹ!éỸ6âẫéâỸ8ấỸơ!ẹỸâẹ(nỸ8féẵỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶX“DâấỸéâậéỸnâ0ợỸéâỗéẵỸ5oễéẵỸ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹ6âầéỸơ!éẵỸôieỪỸnâieỸéố6ỸơôìéỸe!ỸdâệéẵỸ5.éỸ8ôị6ỪỸjâ)ấỸ6â[nỸ5ếỰỸĐó6Ỹé!ợỪỸnệấỸeíấỸ6âẫỸéẵâbỸ8ãéỸơấắ6Ỹđ!eỸm,ẹỸ8ằỸnấảoỸnâọỸm)éỸjâ3eỸ6âoểấỸko)Ỹ6âẹỸ5!Ỹ6ẹéỰỸÉâôéẵỸẵẹeỸ6âoểấỸnôiấỸnâậỸéâ,éâỸâôỸâếéẵỸ7ẹỸ81oỸl,ỸdâệéẵỸgéỸ8ẩéâỰỸƠ2ợỸéảéỸnệấỸeíấỸé)ợỸl,ỸởỸnôỉéẵỸđ!eỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỸ7ẹỸnâìấỸẵấ,éỸ5)ẹỸko)éỸ6ẻỸnâằỸdaẹỸ7!ấỸđảéỸ8ãéỸ&Ỹnâ.éẵ”ỪỸ6âẩỸÉâoéẵỸdằỸơăỸ6.ấỸ7oợảéỸ6ỏ,ỸeậéâỸơíấỸơấắ6ỸeỉỸ6iỸmỉỸm0ợỸ7àẹỸ6âoểấỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNâ9ẹỸ6âẩỸÉâoéẵỪỸdâẻỸdâ>éỸ8ểấỸơíấỸefnỸ6iỸmỉỸ6âô,Ỹ5,ẹỸẵấìỸ6âãỸ5ấãéỸéệéẵỸm)éỸéâôỸ6âẩỸđ!ỸnâấãoỸdấéâỸéẵâấắeỰỸÉâỗéẵỸeàỸ6âoểấỸ81oỸnấảéỸdâệéẵỸ8(nỸợảoỸ61oỰỸỳâoểấỸm,oỸdâấỸm0ợỪỸ>éỸơ4éỸ6ẽéỸơẩỸ6â.nỪỸ7,ấỸ6ốéẵỪỸm4eỸe!oỰỸDâệéẵỸé)éỸđẽéẵỪỸ,éâỸ6âẩỸnấãjỸnọ6Ỹe!ợỸeẽỸ6)ấỸnấãéỸkoợỸnlậéâỰỸỷấăoỸ6âẫéâỸnâìấỸẵấ,éỸm0ợỨỸko.ỸnlậéâỸéẵ eỸéôí6ỸjâòỸâịjỸ8ằỸdâấỸl,Ỹnâ!éâỸjâ3eỪỸ6âoểấỸ6ẻỸơẩỸéẵênỸnộỸéâấảéỪỸ7àẹỸnâieỪỸe!oỸé oỸẻéẵỪỸâ0jỸ74éỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỳõéẵỸnâ9ẹỸ6âẩỸÉâoéẵỪỸ8ằỸ6âãỸ5ấãéỸ8ôị6Ỹ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỸéẵênỸnâieỸnâậỸ6âoểấỸjâ)ấỸ6âầéỸnộỸéâấảéỰỸM,oỸ8ẻỪỸ5ẻ6ỸơếỸ5ảéỸéẵẹ!ấỪỸđ0ợỸâãnỸ7 ợỸờiỪỸ5fnỸ5.eỸờoéẵỸko,éâỰỸNòợỸnâ9ẹỸeố6Ỹ8fỸ6âoểấỸ6âầéỸe!ỸnâìấỸẵấ,éỸéẵ eỸéôí6Ỹ7!ấỸâ,ợỸéẵ{éỰỸM,oỸ8ẻỪỸlổ,Ỹm(6âỸ8ằỸl.ẹỸéôí6ỪỸajỸko)ỸeếéẵỸnâ!éâỸeấãéẵỪỸờãjỸơ!ẹỸdâ,ợỸm0ợỸ:Ỹ-Ỹ#@ỸẵấìỰỸNloéẵỸ5ậéâỸ6ốỸ*ỸdẵỸ6âoểấỸnôiấỸ6âẹỸl,Ỹ#ỸdẵỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXÂấắéỸn(ấỪỸehấỸéẵ!ợỪỸ6iỸmỉỸ6âãỸ5ấãéỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỸ6ỏ,Ỹ6âẩỸÉâoéẵỸnấảoỸnâọỸdâẹ)éẵỸ%Ỹ-Ỹ*Ỹn0éỸ6âoểấỸko)ỸnôiấỸ6ỏ,ỸéẵôìấỸ7 éỸnlẹéẵỸơòéẵỸơ!Ỹ6âẹỸl,Ỹẵ1éỸ#Ỹn0éỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỰỸƠíấỸéâỗéẵỸđịấỸnâãỸéâôỸ8ôị6Ỹ6âốéẵỸéâ2éỸ8ỏỸ8ấăoỸdấắéỸ,éỸnẹ!éỸơắỸmấéâỸnâộ6Ỹjâ3eỸnồỸéẵoễéỸéẵoợảéỸđấắoỸ8(nỸ6âốéẵỸéâ2éỸƠấ9nẴsJỪỸdâệéẵỸ6ẻỸjâọỸẵấ,Ỹơ!Ỹ8(nỸ6âốéẵỸéâ2éỸẸỳẸJỸ%Ỹm,ẹỸ60jỸnẫéâỪỸm)éỸjâ3eỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỸ6ỏ,Ỹ6âẩỸÉâoéẵỸ8<Ỹn(ẹỸ8ôị6Ỹ6âhỸ8ốéẵỸơỗéẵỸ6â{6ỸnlảéỸnâẩỸnlôìéẵỸnlẹéẵỸơ!Ỹéẵẹ!ấỸnẫéâỰỸDâệéẵỸ6âẫỸ5.éỸnlộ6ỸnấãjỸ6âẹỸ6.6Ỹ8(ấỸđởỪỸ,éâỸ6âẩỸ6ẽéỸ83ợỸe(éâỸơấắ6Ỹ5.éỸâ!éẵỸko,Ỹấén9lé9nỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶX“M)éỸjâ3eỸ6âoểấỸm0ợỸ7àẹỸ8[6Ỹm)éỸĐ,ẹỸý)ẹỸdâệéẵỸmổỸ7ọéẵỸ50nỸdỡỸefnỸđẹ(ấỸjâọỸẵấ,Ỹơ!Ỹ6â0nỸ5)ẹỸko)éỸé!ẹỸe!Ỹ8iéỸnâo1éỸ6âẫỸđ!Ỹm0ợỸdâệỸ5}éẵỸéâấắnỪỸâiấỰỸDâấỸ8ẻéẵỸẵẻấỸ6â éỸdâệéẵỸmạỸ5)ẹỸko)éỸ8ôị6Ỹ&Ỹnâ.éẵỸnlẹéẵỸ8ấăoỸdấắéỸéâấắnỸ8fỸ5ậéâỸnâôìéẵỰỸM)éỸjâ3eỸl0nỸ,éỸnẹ!éỸơ!ỸnểnỸ6âẹỸéẵôìấỸ>éỸdấảéẵỪỸéẵôìấỸ5ẩỸ5ắéâỸnấằoỸ8ôìéẵỰỸÂấắéỸn(ấỪỸ6âóéẵỸnệấỸ8,éẵỸờó6ỸnấãéỸeỉỸlféẵỸnâẩỸnlôìéẵỸ8ằỸé éẵỸ6ệéẵỸmo0nỸ6âãỸ5ấãéỸơậỸỉỸ8 ợỸéẵoễéỸéẵoợảéỸđấắoỸl0nỸ7ễấỸ7!ẹỸơ!Ỹéâ éỸ6ệéẵỸm"éỸ6ẻ”ỪỸ6âẩỸÉâoéẵỸ6âấ,ỸmàỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXÉẵẹ!ấỸơấắ6ỸâịjỸ8ễéẵỸơíấỸ6.6Ỹ81oỸeểấỸ8ằỸnâoỸeo,ỪỸâấắéỸé,ợỸơịỸ6âễéẵỸ6âẩỸÉâoéẵỸ8,éẵỸđấảéỸdãnỸơíấỸéẵôìấỸ7 éỸnlễéẵỸ*Ỹâ,Ỹ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹơ!Ỹ8<Ỹ8ôị6Ỹ6âốéẵỸéâ2éỸ8ỏỸnấảoỸ6âo3éỸƠấ9nẴsJỰỸNlôí6Ỹe{nỪỸ7ấắéỸnầ6âỸé!ợỸẵấ)ấỸkoợãnỸefnỸjâ1éỸéẵoợảéỸđấắoỸ6âẹỸ6âãỸ5ấãéỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXÉâỗéẵỸâfỸ7 éỸnâ,eỸẵấ,ỸđấảéỸdãnỸơíấỸơịỸ6âễéẵỸ6âẩỸÉâoéẵỸmạỸ8ôị6ỸâhỸnlịỸnâ9ẹỸâậéâỸnâố6Ỹ6âẹỸơ,ợỸnl)Ỹ6â2eỸjâ éỸ5ẻéỸơ!ỸnâoỸeo,Ỹnẹ!éỸ5fỸm)éỸjâ3eỸ8(nỸnấảoỸ6âo3éỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXýảéỸ6(éâỸ8ẻỪỸéâ}eỸn2éỸ7ọéẵỸ6.6ỸjâọỸjâ3eỸnồỸ5oễéẵỸ6âoểấỸéâôỸơếỪỸnâ éỸ5oễéẵỸ6âoểấỪỸ,éâỸ6âẩỸnấãjỸnọ6Ỹđ{jỸ8[nỸnâảeỸ7 ợỸ6âoợăéỸm)éỸờo0nỸjâ éỸ5ẻéỸâỗoỸ6iỰỸJâọỸjâ3eỸnlẹéẵỸko.ỸnlậéâỸm)éỸờo0nỸ8ôị6ỸnâoỸẵẹeỸ8ằỸjâọ6ỸơọỸm)éỸờo0nỸjâ éỸ5ẻéỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXM,oỸ8ẻỸnấãjỸnọ6Ỹ81oỸnôỸjâ éỸ5ẻéỸnl)Ỹ6â2eỸ6âẹỸ6.6ỸâfỸ7 éỸơíấỸẵấ.Ỹ5.éỸnâ0jỪỸnlồỸ71éỸơ!ẹỸnấăéỸnâoỸeo,Ỹ6âoểấỰỸ“ÂấắéỸé,ợỪỸđôịéẵỸjâ éỸ5ẻéỸm)éỸờo0nỸl,Ỹ8,éẵỸnâổỸéẵâấắeỸnlảéỸ7ấắéỸnầ6âỸ*Ỹâ,ỸđấảéỸdãnỸơíấỸéẵôìấỸ7 éỰỸDâấỸjâ éỸ5ẻéỸ8<Ỹ8ỏỸ6.6Ỹ8ấăoỸdấắéỸ5.éỸl,ỸnâẩỸnlôìéẵỪỸ6âóéẵỸnệấỸmạỸé éẵỸ6ệéẵỸmo0nỸ8ằỸdâệéẵỸéâỗéẵỸ6ẻỸđ<ấỸnồỸâẹ(nỸ8féẵỸm0ợỸ6âoểấỸe!ỸâấắoỸko)ỸnồỸdâ oỸm)éỸờo0nỸjâ éỸ5ẻéỸ6õéẵỸmạỸ89eỸđ(ấỸđịấỸéâo2éỰỸỷ ợỸđ!ỸefnỸnlẹéẵỸéâỗéẵỸ8ấăoỸdấắéỸ8ằỸéẵâbỸníấỸéâỗéẵỸeọ6ỸnấảoỸ6,ẹỸâiéỸnlẹéẵỸnôiéẵỸđ,ấ”ỪỸ6âẩỸÉâoéẵỸ6âấ,ỸmàỸơăỸeọ6ỸnấảoỸm{jỸníấỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNâ9ẹỸJâẻỸNlôỉéẵỸjâẽéẵỸÉệéẵỸéẵâấắjỸơ!ỸJNÉNỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,ỸÂễỸKoể6ỸNloéẵỪỸơíấỸđịấỸnâãỸơăỸ80nỸ8,ấỸơ!ỸdâầỸâ2oỪỸéâỗéẵỸé>eỸko,ỪỸ6 ợỸ6âoểấỸe2nỸeể6Ỹ8<ỸnlỉỸnâ!éâỸ6 ợỸnlễéẵỸ6âỏỸđộ6Ỹ6ỏ,ỸéâấăoỸờ<ỸnlảéỸ8ẩ,Ỹ5!éỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,ỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNầéâỸ8ãéỸé>eỸ=@=$ỪỸ7ấắéỸnầ6âỸnlễéẵỸ6âoểấỸ6ỏ,ỸâoợắéỸÂôíéẵỸÂẻ,Ỹ8(nỸẵ1éỸ$Ự*@@Ỹâ,ỸơíấỸm)éỸđôịéẵỸnâoỸâẹ(6âỸ8(nỸnlảéỸ*=Ự@@@Ỹn0éỸko)ỸnôiấỰỸM)éỸjâ3eỸ6âoểấỸnôiấỸơòéẵỸé!ợỸ6ẻỸ6â0nỸđôịéẵỸnểnỪỸnâieỪỸéẵẹéỪỸé>éẵỸmo0nỸ6,ẹỪỸ8ôị6ỸnâẩỸnlôìéẵỸnlẹéẵỸơ!Ỹéẵẹ!ấỸéôí6Ỹô,Ỹ6âoféẵỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXNoợỸéâấảéỪỸơấắ6Ỹờo0nỸ5.éỸ6âoểấỸko)ỸnôiấỸjâọỸnâof6ỸéâấăoỸợãoỸnểỪỸéâ0nỸđ!Ỹơ0éỸ8ăỸ5)ẹỸko)éỸơ!Ỹơ2éỸ6âoợằéỰỸE[nỸdâ.6ỪỸnâẩỸnlôìéẵỸnấảoỸnâọỸ6âoểấỸnôiấỸ50jỸ5ảéâỪỸjâọỸnâof6ỸéâấăoỸơ!ẹỸnâẩỸnlôìéẵỸNloéẵỸKoể6ỪỸNâ.ấỸĐ,éỸéảéỸ6ẻỸđó6Ỹẵấ.Ỹ6âoểấỸẵấ)eỸờoểéẵỸl0nỸnâ0jỪỸ6âẫỸ6ẽéỸdâẹ)éẵỸ#Ự*@@Ỹ-Ỹ$Ự@@@Ỹ8ễéẵ/ỸdẵỸéảéỸéẵôìấỸ7 éỸéâấăoỸđó6ỸdâệéẵỸeoểéỸm)éỸờo0nỪỸnâ2eỸ6âầỸdâệéẵỸnâoỸâẹ(6âỸ6âoểấỸ6âầéỸn(ấỸơôìéỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXỵẹỸơ2ợỪỸéâỗéẵỸ6iỸmỉỸ6âãỸ5ấãéỸ6âoểấỸm,oỸnâoỸâẹ(6âỸéâôỸ6ỏ,Ỹ6âẩỸÉâoéẵỸdâệéẵỸéâỗéẵỸẵấójỸ8ẩ,ỸjâôiéẵỸẵấ)ấỸkoợãnỸ8ôị6Ỹơ0éỸ8ăỸnấảoỸnâọỸéệéẵỸm)éỸ6âẹỸéẵôìấỸ7 éỪỸn(ẹỸl,Ỹm)éỸjâ3eỸ8,Ỹ7(éẵỪỸn>éẵỸâấắoỸko)ỸdấéâỸnãỸefnỸ6.6âỸ5ăéỸơỗéẵỰỸEệỸâậéâỸé!ợỸ61éỸdâoợãéỸdâầ6âỸơ!Ỹ6ẻỸ6âầéâỸm.6âỸâhỸnlịỸ8ằỸ8,Ỹ7(éẵỸâẻ,Ỹe[nỸâ!éẵỪỸâôíéẵỸníấỸéâỗéẵỸnâẩỸnlôìéẵỸđíéỸâiéỸ8ằỸjâ.nỸnlấằéỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjsonâẹlỶXĐảỸséW/jX

Lê An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu quả mô hình chăn nuôi gà sinh sản

Hiệu quả mô hình chăn nuôi gà sinh sản
2023-09-08 05:30:00

QTO - Thực hiện nhiệm vụ Đề án NN-08 giữa Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với các tỉnh Quảng Trị, An Giang, Thái Nguyên, từ năm 2022, Trung tâm...

Làm giàu nhờ mô hình nuôi gà thả vườn

Làm giàu nhờ mô hình nuôi gà thả vườn
2023-09-07 05:10:00

QTO - Nhận thấy gà là loài dễ nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên anh Nguyễn Hoàng Dũng (sinh năm 1974) ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong...

Trồng ổi AT 36 cho thu nhập cao

Trồng ổi AT 36 cho thu nhập cao
2023-09-06 05:10:00

QTO - Nhìn vườn ổi trĩu quả ít ai biết chính trên diện tích 13 sào đất ấy, trước đây là vườn tiêu đã cho thu hoạch nhưng rồi bị bệnh dẫn đến cây chết gần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết