Cập nhật:  GMT+7
Ớ TR&8ỪeeOQcÉ0é8;QỜqễa"R:}Rìẹ@éRc ỰéR:0}9R8Ử9R*ỮaR;Ra"Ữ0Ré f&R 0{aRệầ&R9ấỚ/ TỜỚcR&8ỪeeOQcử;Ừ?QỜỚ09"Ređ&OQ//&Ộ*ỪádẹỪa"éđ0Ộia/?;e7éác/a;íe/UUTỦ/ÙƯ?ỦSỦUSÙŨéTỦỦỤỦS8TỘ6c"QR/ỜA =aR:ệẩ&Ré@9Ri,RiỬáRqỮ0R ả&Rừẹ8*đ0" éRI0{éRAỪ9R7 0R:Ừa"R8ỬR ả&Re0a R8ầcRTUỒRÉđệậa"RÉửCÉRởẽ0Rpê&RÉỬ0ỒR ẹị{aRửV0RỷXa"ỒRa ha"Ra"ỬịRdẹỪỒR;9RAựẸỊứARÉửxRỹữAửRửữũCRa =aR:ệẩ&Rđ@éRa 0>ẹR8ậ0R& ẻ&R9ễa"ỘRqÝa"ReỪẹR7<éRdẹVR@ịR8ỬRefRaâR8f&RiệấaRđỪR*0}aR8ầaR&ếỪR9ẳéR ả&Re0a Re0a RđỪỒR8ầaR8)aRẫRiẽa"Raắa"Ré ắaỘRC àa"Ri0)aRởỰáRDẹVa"RÉđ3RiễỪR&àR&ẹẳ&RéđạR& ẹị{aRiầ0Rỹ0a Rử0{cR:}Ra" ;R& 0ỪRe!Ri>Ra0>9Riẹ0R;9RiễỪR:àaRa =aỘỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ-Rq#ẹRé0)aỒRì0aR& ẻ&R9ễa"R;9R:WRa =aR:ệẩ&Ré@9Ri,RiỬáRqỮ0R ả&Rừẹ8*đ0" éRI0{éRAỪ9ỘRỡV9Rìẻ&R&ếỪR;9Ra ệRé aR:ỰcRìểa"R:Ựa"ỘRq0>ẹRỉRa" 5ỪR ấaR8ỬR;9R:WR?Ự9Ré ;áR:ẹẵ0Rệầ&R9ấRiỬReằa"R <éR92a Ri2RaàỘRI0{&R8Ử9R:#ẹRé0)aR&ếỪR;9ReỪẹR7 0Ra =aRé0aRiẹ0R8ỬR R:0{aRé áỮ0R8)aRiỬRa YaRé0aRé ắa"R*ỰáR& áRé@éR&VRa ha"Ra"ệậ0R:WR8ẹắaRdẹỪaRéỸ9ỒRị)ẹRé ệấa"RiỬRếa"R ẳR92a ỘRA<ẹRa ệR7 ắa"R&àRefR âRéđẩỒR:ẳa"Ri0)aRiỬR:ặa"R Ửa R&ếỪR9ả0Ra"ệậ0Réđ)aR& Ỳa"R:ệậa"RiễỪRdẹỪRé 2R&àR8(Re(R7 ắa"R*ỪáR"0ậR&àRỹ0a Rử0{cRa ệRa"ỬịR ắ9RaỪịỘRr9Rđ@éR*0<éRấaRiỬR9áa"R9ẹằaR"g0R8ậ0R&V9RấaR&ềa"Ra ệRé2a Rị)ẹRé ệấa"R:R Ửa Réđ2a R:RqỮ0R ả&Rừẹ8*đ0" éRI0{éRAỪ9RéễR&ẹằ0RaX9R8ầcRTSỘRỷẻ&R:àỒR;9R&àR&ấR ẳ0Ré Ừ9R"0ỪR9ẳéRefR70{aRéđf&RéẹịRừẹ8*đ0" éRéễR*ỪaRéẹị}aRe0a Ra ỬRéđệậa"ỘRqàR8ỬR8#aR:#ẹRé0)aR;9R*0<éR:ẹR8fỪR& ảaRiỬR&ấR ẳ0R7 Ự&RahỪỘRq0>ẹR@aRéệẩa"Ra @éR:ằ0Riầ0R;9R& 1a R8ỬRéđ0<éR8ỉR"0ỰáR?ê&R7 Ừ0Rc àa"R&ếỪRqỮ0R ả&Rừẹ8*đ0" éRI0{éRAỪ9ỘRÉỮ0Rừẹ8*đ0" éỒR;9Re(R:ệẩ&R ả&R& ệấa"Réđ2a R:ỬáRéỮáRa>aRéVa"R9Ừa"Ré1a R80)aRa"Ửa ỒR:ệẩ&R ả&RéễRa ha"R& ếR:>R80)aRdẹỪaR:ẹR9ắaR ả&Ra>aRéVa"RiỬR7 Ự9Rc ỰỒRéễR:ỸịR:3a R 2a R:ệẩ&R85a Rif&R92a Rị)ẹRé 1& RiỬR:0R& ẹị)aReỸẹRiỬáRaàReỪẹỘRỵ 0RaẳcR:ấaRiỬáRéđệậa"ỒR;9Re(Ré Ừ9R"0ỪRểa"Réẹị}aRé ắa"RdẹỪR*ẳR ặReấRéẹị}aRe0a R&ếỪRéđệậa"ỒRaấ0R9ỬR;9R&àRé }R& 0ỪRe!Ra ha"R&ỸẹR& ẹị{aR&ếỪR92a ỘRÉđệậa"R&ạaR&àR& ệấa"Réđ2a R âRéđẩRéỬ0R& 1a R?fỪRéđ)aR"0ỪR&Va R&ếỪRe0a Ri0)aỘRởẫ0ỒR8Wa R:ỮáRa ỬRéđệậa"Ré0aRđÝa"R9ả0R ả&Re0a ỒRe0a Ri0)aR:>ẹR&àRdẹị>aRé0ẹR áỬaRéáỬaR9ầ0R8ỮR:ằ0Riầ0R;9ỘRqàR&ềa"R8ỬR:0>ẹR7 0Ra"ắ0Réđệậa"RaỬịỘRI2Ri=ịỒR;9R:WRdẹị<éR:3a Ré gReể&RiỬR& áR92a R&ấR ẳ0R:ệẩ&R ả&Ré=cRéđáa"R9ắ0Réđệậa"R"0ỰáR?ê&R7 Ừ0Rc àa"ỘỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ-Rq}R:ẹR&ỸẹR ã0ÔRỹ2a R8ỬRỪ0ÕRự0ỰRéđ3R&ằéR8ă0R&ếỪR*VaRé ỸaR92a R8ỬR"2ÕRỹ2a R:WRiệẩéRđỪR7 ã0Riẽa"RỪaRéáỬaRa ệRé Riầ0RDẹVa"RÉđ3”R-Ròa ÔRAIỡỡỚ/cỜỚ/é?ỜỚ/éđỜỚ/éỪ*8;ỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ-RỷỬR9ẳéR ả&Re0a Riẽa"Raắa"Ré ắaỒR1éR&àR:0>ẹR70{aR ả&Ré0ẹRc ệấa"Rc ỰcỒR&Ự& R ả&R7 Ự&Ra ỪẹR:}Ré29RđỪR:ệẩ&R8ẳRéđ2a RéfR ả&Rc ẽR ẩcỘRr9R:WR?Ửa RUR-RÚRé0ẹRa"ẹặaRéỬ0R80{ẹR:}R92a R&àRé }R& ảaR8ả&Ra Ý9R âRéđẩR& áRi0{&RéfR ả&ỘRÉễRa>aRéVa"R&ấR*VaR:Ừa"R&àỒR;9Ré0aR92a Re(R&àRé }Rc ỰéRéđ0}aRé )9Ra 0>ẹR ấaRahỪRi>R7lRaXa"Ré0R:0>ẹRaỬịÕR-Rr9R*,aR?ẹị)aRiầ0Rm9Ừz0a"Rra"80e RÉáẹđRiầ0Ri3Réđ1RÉáẹđRỷ;Ừ?;đRéễRaX9RUSTƯỘRqỸịR8ỬR&ắa"RéịR?ẹR83& R-R"0ỰáR?ê&R& ẹị)aRéẵR& ể&RéáẹđRéđV0Ra" 0{9R& áR ả&Re0a Ré f&R Ửa Ré0aR&V9R ểa"RiỬR&àR:ẳa"R8f&Rị)ẹRé 1& Ré0Riầ0RDẹVa"RÉđ3”ỘỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ-Rr9R&àR:0>ẹR"2R9ẹằaR& 0ỪRe!Riầ0R&Ự&R*ỮaR ả&Re0a Riẽa"Raắa"Ré ắaR:Ừa"R@cRếRệầ&R9ấRiệấaRđỪR*0}aR8ầaRa ệR92a ÕỚ/cỜỚcR&8ỪeeOQcởá?ịQỜ-RÉ f&Ré<ỒR7 0Re0a RđỪỒR8ầaR8)aRẫRaắa"Ré ắaỒR*ỮaRe(R"ỲcRa 0>ẹR7 àR7 XaỒRé gRé Ự& R ấaRéđ)aR& Ỳa"R:ệậa"R& 0a Rc ê&Rệầ&R9ấỘRÉ ẹR&àRa ha"Ré 9RaXa"Rđ0)a"R*0{éỘRỹẳéR7 0R&Ự&R*ỮaRé f&RefRiệẩéRdẹỪR:ệẩ&R7 àR7 XaỒRé gRé Ự& ỒR?ẽR8ỬRé Ửa R&ắa"R ỪịRé @éR*Ữ0Ré 2R& ẻa"RéỪR:>ẹR&V9Ré @ịRéfR ỬáRiỬR Ữa Rc ẻ&R*ẫ0R*VaRé ỸaR:WRđ@éR&ằR"Ya"Ri2Réệấa"R8Ừ0R&ếỪR92a ỘRI=ịỒRéỮ0ReỪáR& ẻa"RéỪR8Ữ0R7 ắa"RéfRéỮáRđỪR&ấR ẳ0R& áR& 1a R92a ÕRửWịRé gRé Ừ9R"0ỪR9ẳéR áỮéR:ẳa"Ra"áỮ0R7 áỰR:}Rc ỰéRéđ0}aR*VaRé ỸaỒR*YéR:#ẹRi0{&RéfR ả&R9ẳéRa"ắaRa"hR9ầ0ỒR:ả&Ra 0>ẹReỰ& R ấaR:}Ré1& R8ẹlR70R7lRaXa"Ráa80a;R90[aRc 1Réđ)aR9Ữa"ỘRửWịR*YéR:#ẹR Ửa R:ẳa"Ra"ỪịRéễR*ỸịR"0ậRiầ0R9ê&Ré0)ẹR&ếỪR92a ỒR8ẹắaRiha"R*ệầ&RiỬR70)aRéđ2Riầ0RaàỘRỡẹằ0R&ẽa"ỒR:0>ẹR;9R9ẹằaR& 0ỪRe!R8ỬR*VaRé ỸaR8ẹắaReỶaReỬa"R:}R"0ẻcR:bR&Ự&R*ỮaR ả&Re0a RDẹVa"RÉđ3ỘRởẫ0ỒR;9R7 ỪáR7 ỰéR:ệẩ&R8ỪaRéãỪRiỬR&ằa"R 0aRé0R&ỰRa ỸaỒR;9R&àR?fR:3a ỒR7Ri0{&Ré Ừ9R"0ỪR&Ự&R áỮéR:ẳa"R80)aRdẹỪaR:

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước mơ của nữ sinh mồ côi

Ước mơ của nữ sinh mồ côi
2022-04-23 06:00:06

QTO - Gần 1 năm nay, ngôi nhà vốn chật hẹp, xuống cấp của gia đình em Ngô Thị Châu (sinh năm 2006), trú tại Khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà...

Người 22 lần hiến máu tình nguyện

Người 22 lần hiến máu tình nguyện
2022-04-19 06:04:02

QTO - Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua anh Lê Duy Cường (38 tuổi) ở Khu phố 1, Phường 5, TP. Đông Hà đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn ở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết