Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7lz5l4bucPeG6ozQ84buc4bqlPjc0POG7nEA+w6A0POG7nOG7uC40PuG7nDLDmTXhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqtbND7hu5w+WzQ+4bucM+G6sXvhu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5Lhu5sh4buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5zhuqvDoOG6q+G7nD41xajhuqvhu5w94bqjNDzhu5zhuqU+NzQ84bucQD7DoDQ84bucMsOZNeG7nDQ+4bq5NDzhu5zhu4fhu7Y04buc4bqlPmThu5w+4bqz4bql4buc4buH4bqxe+G7nOG6q1s0PuG7nD5bND7hu5zhu5fDveG7hsWpxqEt4buew5rDkuG7nOG6qz7hurd74bucPHvDmTThu5zhuqdiw5nDkuG7nOG7lS40PuG7nOG7h3suNOG7nOG7lz5iZjo04bucMT41w5nhu5x3w5k14buc4buH4bum4buc4buVLjQ+4buc4bqlPsOje+G7nOG6qyI0PuG7nD3hu6jhu5xAPmXhu5w94bqjNDzhu5w94bq5w5nhu5wz4bukZuG7nDM2QMOS4buc4bqr4bqtw5k0POG7nOG6qz57O+G6q+G7nOG7uF3hu5xm4buc4bqrO+G7nOG7hyzhu5zhuqvhu7I04bucQOG6ozQ84bucPeG6oTQ84bucPSHhu5zhuqs+w6pA4bucPnsuNOG7nDE+4bukM+G7nOG6qeG7pjQ84bucMjhA4buc4bu4LjQ+4bucMsOZNeG7nEA+NeG7nDQ84bq54bq3e+G7nCNYNOG7jOG7nOG6pmLDmeG7nOG6qeG7pjQ84bucMjhA4bucPeG7qOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w+ey404bucND57LGLhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nD7hurPhuqXhu5zhu7hd4buc4bu4LjQ+w5Lhu5zhuqvhur3hu5w9NuG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4bucMV3huqXhu5zhuqs+4bq3e8OS4bucPDbhuqXhu5zhuqU+w5004bucPsWoNOG7nEA+O+G7nD3hurnhurNA4bucNDxi4bqhNOG7nDJYZuG7nOG6q+G6rTU0POG7nEDhuqM0POG7nD3huqE0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqvDmeG7uDIk4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5ozw5nhuq08ezRP4bug4bql4buF4bucw5li4bqrNeG7muG7kuG7kOG6q+G6reG7kuG7kOG6qyPhu5Lhu5B7Mzzhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0Dhu4zhu7jDmTXhuqdiw5k0POG6q+G6rXvhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4bueUy9RVSNT4buiUlLhu6BS4bug4bqr4bueU1NSUlAy4bue4buMMOG6pTzhu5rhu5wv4buS4buQL+G6qyPhu5Lhu5Av4bqr4bqt4buS4buQ4bqr4bqt4buS4buQ4bqrI+G7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knY+4bukM+G7nEA+NeG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5wyw5k14buc4bqrxah74buc4buVLjQ+4buc4buHey404buc4buXPmJmOjThu5wxPjXDmeG7nHfDmTXhu5zhu4fhu6bhu5zhu7guND7hu5zhuqQ+w6N74buc4bqrIjQ+4bucLWs0Pk/hu5zhuqrhu4zhu6fhu5Av4bql4buS4buQL+G6qyPhu5Lhu5Av4bqr4bqt4buS4buQL+G6q8OZ4bu4MiThu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5Xhu6RA4buc4bqpIOG7nEA+YmY6NOG7nDE+NcOZ4bucxanFqeG7nHk8YmYoNOG7nOG7m+G7rjQ84buc4bqqPuG7sDQ8w5Lhu5zhuqQ+NuG7nOG7pXvhu6Qz4bucPcOgQOG7nOG7lS40PuG7nOG7h3suNOG7nOG7lz5iZjo04bucMT41w5nhu5x3w5k14buc4buH4bum4buc4bu4LjQ+4buc4bqkPsOje+G7nOG6qyI0PuG7nOG6pmLGrzQ84buc4bqq4bqtXeG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqrT+G7nOKAnHjhu65A4bucI2Thu5xAPmM0POG7nOG6q8OZ4bucPcOZNDzhu5xAw6Dhu5w84buwNDzhu5w94bu0ZuG7nDJke+G7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7nDQ+4bq5NDzhu5xAw6k0POG7nDE+w6E0POG7nOG6p2I6NOG7nOG6reG7rDQ84bucQDc04bucQDbhu5xA4bukQOG7nOG7uC40PuG7nOG6q+G6rWJmLDThu5w0PnsoM+G7nD7DoeG7nD5Z4bql4bucMT7hu6RA4bucQDbhu5xA4bukQOG7nOG6q+G6rXsuYuG7nEA+4bq7NDzhu5zhuqvhurnhuq80POG7nOG6q8Oq4buc4buXw73hu4bFqcahLeG7nsOaw5Lhu5zhuq1Z4bqr4bucNDxiZuG7nD57ITPhu4zhu5x3w5k14bucQD59ND7hu5wy4bum4bucM+G6o+G6q+G7nOG7uC40PuG7nOG6q+G6rWJmLDThu5w0PnsoM+G7nDQ8Ymbhu5w+eyEz4buc4buH4bum4buc4bqrPuG7sjPhu5xAPn3hu5xANzThu5wjKOG7nDJYZuG7nDLDmTThu5zhuq3DmeG7nEDhuqM0POG7nD3huqE0POG7nDQ7YuG7nDE+w6E0POG7nD3hurnhurNA4bucQD7hu4HDmeG7nOG6q+G6rV3DkuG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4bucPWM0POKAneG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5UuND7hu5wyw5k14bucPeG6ueG6s0Dhu5zhu4UkM+G7nDLhu6bhu5zigJwxJuG7nDx7O+G6q+G7nDQ84bq54bq3e+G7nOG6qz7DnTPhu5wy4buuNDzigJ3hu5zhu7jhurV74bucMT7DoTQ84bucw5l74buc4bu4XeG7nDPhu7BA4bucMsOZNeG7nDPhu6bhu5zhuqvhur/hu5zhu4c1NDzhu5w0PMOZZsOS4buc4bu4LjQ+4buc4bqrPuG6ueG6tzQ84bucMSU14bucI+G7pnvhu5xYM+G7nOG6qz7DnTPhu5zhu4fhu6bhu5zhuqU+4buk4bqr4bucPnsuNOG7nDNi4bqjNMOS4bucNDo04buc4bqr4bq94bucMT574buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG7uC40PuG7nD07NOG7nDE+e+G7nOG6q+G6v+G7nOG7hzU0POG7nD3hu6jhu5wyWGbhu5zhuqnDmTQ84buc4bqtWeG6q+G7nDQ+eyxi4bucNDzhurnhurd74bucMT7hu6RA4buM4bucd8OZNeG7nDLhu6bhu5wz4bqj4bqr4buc4bqr4bqtNTQ84bucND7hu4E0POG7nEDhu6o04buc4bu4LjQ+4buc4bqr4bqtYmYsNOG7nDQ+eygz4bucPFhm4buc4bqr4bq/4buc4buHNTQ84bucQMOZNeG7nOG6q+G6rTo04buc4bqrPjvhu5w8e+G6sXvhu4zhu5x4xIN74bucNDzhu6Zm4bucQDbhu5w+4bqvNOG7nFHhu4zhu57hu6Lhu6Lhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqvhur/hu5zhu4c1NDzhu5zhu4db4buc4bu4LjQ+4bucMsOZNeG7nOG7h+G7puG7nDzDnTThu5zhu6BV4buM4bui4bui4bui4bucNDzhurnhurd74bucM+G7sEDhu4zhu5zhu6fhu6w0POG7nDThu6ozw5Lhu5xAxq/hu5w04bq54bqxQOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w+ey404buc4buH4bum4bucPeG6ucOZ4buc4buH4bumNeG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4bucPuG6rzThu5zhu57hu6Lhu6Lhu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5w0POG6ueG6t3vhu5wz4buwQOG7nDLDmTXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqYmbhu5w0Pns6NMOS4buc4bqrIuG7nDIu4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nD3hurnhurNA4buc4bqlPuG7pOG6q+G7nD57LjThu5zhu4fhu6bhu5zhu7jhu6Q14bucQOG7pDXhu5wz4bqxe+G7nEA+IuG7nD3FqOG6q+G7nFPhu6JLw5Lhu5w0PD4gw5nhu5wy4bum4bucQDbhu5zhuqvhurF74bucUeG7okvhu5zhuqnDoOG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5wyw5k14bucQD7hurnDmeG7nD3hurnhurNA4buc4bqlPuG7pOG6q+G7nD57LjThu5w+NeG7rkDhu5w94bq54bqzQOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w+ey404bucND7hurk0POG7nEA+4bq5w5nhu5w94bq54bqzQOG7nOG7uOG7pDXhu5xA4bukNeG7nOG6q+G6rTU0POG7nEDhuqM0POG7nD3huqE0POG7jOG7nOG7huG6sXvhu5xU4buiS+G7nDQ84bq54bq3e+G7nDPhu7BA4buc4bu4LjQ+4bucMsOZNeG7nOG6teG7nOG6q+G6rTU0POG7nD3huqPhu5zhuqtiw6N74bucMsOZNeG7nD3huqM0POG7nCPhu7Y04bucPTs04bucPi7hu5wyxJFm4bucQD414bucQOG7pEDhu5w8e8OZ4bucPVs0PuG7nDE+e+G7nOG6pT7Gr3vhu5w9w6B74bucM+G7ruG6q+G7nOG7h+G6sXvhu5xAPnvhu5zhuqU+feG7nDLhurE04buc4bqr4bqtNTQ84bucQD7hu7Q04bucPTXhu6Q04buc4buH4bum4bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3DkuG7nEA+e+G7nOG6pT594bucPHvhu6Q04buc4bqrezvhuqXhu5wy4bqxNOG7nDQ+WeG6q+G7nEBlw5nhu5zhu7guND7hu5wyw5k14bucPcOge+G7nOG7h+G6sXvhu5zhu7guND7hu5w0Plg04bucMuG7puG7nOG6qz5i4bucND7hu7LhuqXhu5wjNeG7nOG6q1s0PuG7nOG6q+G6rcWoNDzhu5zhu7guND7hu5zhuqdi4buk4bucNOG7rjQ84bucMT7DoTQ84buc4bqrPiHhu5wy4bumM+G7nOG7h3suQOG7nD3hurnhurNA4buM4buc4buVOjThu5xAxag0PuG7nD02w5Lhu5wjNeG7nMavND7hu5w+4bq54bq1NDzhu5xAZcOZ4buc4buXw73hu4bFqcahLeG7nsOa4bucNDo04buc4buHey5A4buc4bqrezvhuqXhu5xA4buyNOG7nOG7h+G6sXvhu5xA4bukQOG7nCNdQD7hu5zhu4fEkeG7nGbhu5zhuqs74bucQGXDmeG7nDQ84bq54bq3e+G7nCNYNMOS4bucND5Z4bqr4bucMuG7puG7nDQ84bq54bq3e+G7nDQ8PsOoNcOS4buc4buHZDQ84buc4bqpWGLDkuG7nOG7h2Q0POG7nOG7hcOZ4buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nOG6p2LDmeG7nEA3NOG7nDzhu67huqXhu5zhuq1Z4bqr4bucND57LGLhu5wxPjbhu5wxPuG7qjThu4zhu5zhuqoi4bucMi7hu5wz4buwQOG7nDLDmTXhu5w9w5k0POG7nEA24bucQD57LGLhu5w+4bq54bqxNDzhu5w8e8OZ4buc4bqr4buqNDzhu5zhuqvhuq3hurXhu5wyxah7w5Lhu5w94buu4bqr4buc4bqtw5nhu5w0PnssYuG7nOG6qz7hu6RAPuG7nOG6qz7hurtA4bucQD414bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4buc4bqlPjc0POG7nEA+w6A0POG7nDLDmTXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqqxah74buc4bqmYsavNDzhu5zhuqrhuq1dw5Lhu5zhuqs+JDXhu5zhuqnDoOG7nDJ7LmLhu5w04buqM+G7nOG7oOG7ouG7nsOaw5Lhu5xANuG7nDE+NcavNDzhu5xV4bui4bui4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nDLDmTXhu5w94bq54bqzQOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w+ey404buc4buH4bum4bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3hu5zhuqvFqHvhu5zhu7guND7hu5zhu4d7LjThu4zhu5zhuqo+4bq3e+G7nDx7w5k04bucNOG7pmbDkuG7nDPhu65A4bucI2Thu5zhu7hd4bucxq80PuG7nD7hurnhurU0POG7nOG7uOG6tXvhu5zhu5fDveG7hsWpxqEt4buew5rDkuG7nDQ+4bq5NDzhu5zhu5UuND7hu5zhu4d7LjThu5zhu5c+YmY6NOG7nDE+NcOZ4bucd8OZNeG7nOG7h+G7puG7nOG7uC40PuG7nOG6pD7Do3vhu5zhu4fhu7Y04buc4bqr4bqteyE04bucMT7DmXvhu5zhuqs+w6pA4bucPnsuNOG7nOG6qTU0POG7nOG6qTU0POG7nOG7oOG7nDQ+ey4z4buc4buHxJHhu5zhu4fhur3DmeG7nDE+4bukM+G7nOG6qeG7pjQ84bucMjhA4buc4bu4LjQ+4bucMsOZNcOS4buc4buH4bq9w5nhu5xAPuG7qjPhu5zhuqk2QOG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4bucQD414buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7jOG7nOG7m+G7rkDhu5zhu7h7LuG6q8OS4bucPSHhu5zhuqU+ZOG7nD7hurPhuqXhu5zhu4fhurF74buc4bqrWzQ+4bucPls0PuG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmsOS4buc4bu4LjQ+4buc4buHey404bucPeG7qOG7nEA+ZeG7nD3huqM0POG7nOG6pT7DoHvhu5w+4bqz4bql4buc4buH4bqxe+G7nEDhu6RA4bucPeG6rzThu5zhu4dd4bucZuG7nOG6qzvhu5zhuqtiZjs04bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nOG6q8Oj4bucQD7hurtA4bucPeG6ucOZ4bucM+G7pGbhu5wzNkDDkuG7nOG6q+G6rcOZNDzhu5zhuqs+ezvhuqvhu5zhu7hd4bucZuG7nOG6qzvhu5zhu4cs4buc4bqr4buyNOG7nOG6qz7DoTTDkuG7nOG7uMavNOG7nD0h4buc4bqrPsOqQOG7nD57LjThu5zhuqnhu6Y0POG7nDI4QOG7nOG7uC40PuG7nDLDmTXhu5xAPjXhu5w0POG6ueG6t3vhu5wjWDTDkuG7nD3huqE0POG7nOG6qz7hurd74buc4bqrw6Phu5xAPuG6u0Dhu5w9eyxi4buc4bqr4bqtXeG7nDQ8NcWoe+G7nOG6q+G6rWPhu5xAPjXhu5zhu7guND7hu5w0Plg04bucMsOZNeG7jOG7nOG7leG6tXvhu5zhu4d7LkDhu5zhuqU+4buk4bqr4bucPnsuNOG7nOG6qeG6sTPDkuG7nEA+ZeG7nD3huqM0POG7nOG6q+G6rWJm4buc4buHO+G6q+G7nOG7uC40PuG7nDLDmTXhu5wxPsOhNDzhu5w0PuG7gTQ84bucQOG6u2Lhu5zhuqnDoDQ84bucQD414bucNDzhurnhurd74buc4bu4LjQ+4bucM+G7puG7nEA3NOG7nDx7xq8z4bucND7DmTQ+4bucNDxi4bqhNOG7nDJYZuG7nEA+NeG7nEDhuqM0POG7nD3huqE0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqvDmeG7uDIk4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5ozw5nhuq08ezRP4bug4bql4buF4bucw5li4bqrNeG7muG7kuG7kOG6q+G6reG7kuG7kOG6qyPhu5Lhu5Av4bqrI+G7kuG7kOG6qyPhu5Lhuqo+JDXhu5zhu7jhu6Q14bucQOG7pDXhu5xAZcOZ4buc4bqqw6Phu5xAPuG6u0Dhu5xG4buc4bqrO+G7nOG6qz474bucPHvhurF74bucw5Xhu4Lhu6fDvcOUw5Lhu5w04buqM+G7nOG7oOG7ouG7oOG7osOS4buc4buGey7huqvhu5x5w5kz4buc4buFO+G6peG7nOG6qz7hurvhu5zhu57hu6Lhu5zhuqvhuq01NDzhu5xQ4bui4bucNOG6ueG6sUDhu5xANuG7nDzhu6Q0PuG7nDThu640POG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5wyw5k14bucQMOZNeG7nOG7h+G7puG7nOG7hTvhuqXhu5zhuqs+4bq74buc4bue4bue4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqpw6Dhu5xQ4bui4bucNOG6ueG6sUDhu5xANuG7nDzhu6Q0PuG7nDThu640POG7nOG7uC40PuG7nDLDmTXhu5wxPuG7pDQ84bucPcOZ4buc4bqrPmLDoEDhu5xAw5k14bucND5Z4bqr4buc4bqr4bqtOjThu5zhuqs14bumNOG7nEDDnWLhu5zhu4fhurF74bucPuG6rzThu5zhu55U4bug4buM4bui4bui4bui4bucNDzhurnhurd74bucPeG7qOG7nDPhu7BA4buc4bu4LjQ+4buc4buH4bum4buc4bue4bui4buMUeG7ouG7ouG7nDQ84bq54bq3e+G7nEA+O+G6q+G7nOG7h1vhu5xA4buqNOG7nOG7uC40PuG7nDThu6Zm4buM4buQL+G6qyPhu5Lhu5Av4bqr4bqt4buS4buQL+G6q8OZ4bu4MiThu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5Xhu6bhu5x5PGJmKDThu5zhuqo+XeG7nHjhu7Y0w5Lhu5zhuqs+XeG7nOG6q+G6rVk04buc4buX4bq/w5nhu5zhu4Z7LuG6q8OS4bucPmJmLjThu5zhu6V7NeG7nHd7ND7DkuG7nEA+e8OZ4buc4bqpJk/hu5zigJzhuqrDoXvhu5w94bq54bqzQOG7nEDhu6Q04buc4bu44bqj4buc4bqr4bqtxagz4bucZuG7nOG6qzvhu5zhuqs+w6E0POG7nOG7uOG7pDXhu5w9OzThu5zhuqvhuq3FqDPhu5w9IeG7nD3hurnhurNA4bucQOG7pEDhu5xmw5Lhu5zhu7jhu6RA4buc4bqpIOG7nEBlw5nhu5zhu5UuND7hu5zhu4d7LjThu5zhu5c+YmY6NOG7nDE+NcOZ4bucd8OZNeG7nOG7h+G7puG7nOG7uC40PuG7nOG6pD7Do3vhu5wxPuG7pDPhu5zhuqnhu6Q0POG7nDI4QMOS4bucQD7EkeG6peG7nOG7hC3huqZiw5k0POG7nDQ+4busM+G7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w+ey404buc4bu4LjQ+4bucMsOZNeG7jOG7nOG7m+G6ueG6s0Dhu5xA4bukQOG7nGbDkuG7nOG7uOG7pEDhu5zhuqkg4buc4bqr4bq54buc4buHWTTDkuG7nD7hurnhurE0POG7nCPhu7Y04bucQOG7pEA+4buc4bqlPjc0POG7nOG7uC40PsOS4bucQD5jNDzhu5zhuqvDoXvhu5zhuq1Z4bqr4buc4buHYnvhu5wz4bq9NDzhu4zhu5zhuqrDoXvhu5zhuqs+WWbhu5w9WGbhu5wy4bum4bucPjXFqOG6q+G7nD3huqM0POG7nOG6rVnhuqvhu5xn4bucNDw+IMOZ4bucPHtj4bql4bucQD414bucNDzhurnhurd74bucI1g04buc4bqrPl3hu5zhuqvhuq1ZNOG7nOG7l+G6v8OZ4buc4buGey7huqvhu5w94bq54bqzQOG7nOG6q3s74bql4bucQOG7sjThu5wjXUA+4buc4buHxJHhu5xAw6k0POG7nDQ+4bq54bucMT7hu6Qz4buc4buH4bum4buc4bqlPuG7pOG6q+G7nD57LjThu5zhu7guND7hu5wyw5k14buc4bqr4bqtNTQ84bucQOG6ozQ84bucPeG6oTQ84oCd4buM4bucw4E0POG7nOG6quG6rcOdNOG7nOG7p+G7gWLhu5zhuqQ+4bq54bqxQMOS4buc4bqq4bqt4bq54bq1NDzhu5zhuqvhuq3FqDPhu5xG4buc4bqrO+G7nOG6qz5d4buc4bqr4bqtWTThu5zhu5fhur/DmeG7nOG7hnsu4bqrw5Lhu5w+YmYuNOG7nOG7pXs14bucd3s0PsOS4bucQD414buc4bu4ezvhuqtP4buc4oCc4bqq4bqtNTQ84buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nOG6q+G6sXvhu5xAPmM0POG7nOG6q8Ohe+G7nOG6q3s74bql4buc4bqrxJFA4buc4bqrYmY6NOG7nOG6q+G6rWJmLDTDkuG7nDx74bukM+G7nOG6qeG7pOG6q+G7nOG7h+G7puG7nOG6p2LGrzThu5wyZ+G7nEDhu6RA4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nDLDmTXhu5zhuqvFqHvhu5w0PuG7psOS4buc4bqlPsOge+G7nD7hurPhuqXhu5zhu4fhurF74buc4buVLjQ+4buc4buHey404buc4buXPmJmOjThu5wxPjXDmeG7nHfDmTXhu5zhu4fhu6bhu5zhu7guND7hu5zhuqQ+w6N74bucMT7hu6Qz4buc4bqp4bumNDzhu5wyOEDhu5xAPjXhu5zhu7guND7hu5w0Plg04buc4bqrxah74bucQOG6ozQ84bucPeG6oTQ84bucND7hu6wz4bucNFg0POG7nEDDmTXhu5xAPlnhuqvhu5wy4bq54bqzNDzhu5w+NcWo4bqr4bucPeG6ozQ84buc4bqlPjc0POG7nEA+w6A0POG7nDLDmTXhu5xAPjXhu5zhu7jhu6bhu5xANTTigJ3hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buSxqE14buc4buH4bq9w5nhu5zhuqU+xq974bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nDE+4bukM8OS4bucQD7hu4HDmeG7nOG7uC40PuG7nOG6qz7hurnhurc0POG7nOG7hWJmOjTDkuG7nOG7h+G6vcOZ4bucPcavM+G7nDQ+ey4z4bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4buc4bqlPjc0POG7nEA+w6A0POG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7nMOVPHvhu6Qz4buc4bqp4buk4bqr4bucI11APsOS4bucPsSD4buc4bqr4bqt4bqz4bucQOG7pEDhu5zhuqtiZjs0w5Lhu5xA4bukQD7hu5wyZuG7nDQ84bq54bq3e+G7nDQ+eygz4buc4buH4bum4bucNDw+e+G7nDQ+eygzw5Lhu5w9eyxi4buc4bqr4bqtXeG7nDQ84bq54bq3e+G7nDQ+eygzw5Lhu5w+xIPhu5zhuqvhuq3hurPhu5xA4bukQOG7nOG6q2JmOzThu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqU+NzQ84bucQD7DoDQ84bucI11APuKApsOU4bucNDo04buc4bqtWeG6q+G7nDQ+eyxi4bucQOG6r+G7nOG6qeG6teG7nGbhu5zhuqs74buc4buFYlnhuqvhu5w+ey404buc4bqrWzQ+4buc4bqr4bqtxag0POG7nOG6p2Lhu6Thu5zhuqvGr3vhu5wxJTXhu5wj4bume+G7jOG7nOG6quG6rTU0POG7nOG7oOG7nDThu6oz4buc4bqnYsOZw5Lhu5zhu5UuND7hu5zhu4d7LjThu5zhu5c+YmY6NOG7nDE+NcOZ4bucd8OZNeG7nOG7h+G7puG7nOG7uC40PuG7nOG6pD7Do3vhu5zhuqvhuq06NOG7nEDGr+G7nDThurnhurFA4buc4bqrfUA+4bucQMOqQOG7nOG6qz7DmTPhu5w8e8OZ4bucQMOhNDzhu5zhuqvhu6RA4bucQD7DoDQ84buc4buXw73hu4bFqcahLeG7nsOa4buM4buc4bunw51i4bucPjvhuqvhu5xA4bukQOG7nEDDmTThu5zhuqs+ey7huqXhu5xAPsOgNDzhu5wyw5k14bucPeG6ueG6s0Dhu5zhu6ThuqXhu5wjxJE0POG7nEA+NeG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7nCM14bucQDbhu5w0PuG7gTQ84bucPXshM+G7nOG6q+G6ueG6rzQ84bucPeG6oTQ8w5Lhu5zhu4db4buc4buH4buyZuG7nDQ+eyxi4bucPV3DmeG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nD3hu6jhu5xAPmJmITThu5xAw6E0POG7nDThu6o0POG7nOG6qcOZNDzhu5w9eyxi4buc4bqr4bqtXeG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmuG7jOG7nOG7m3ssYuG7nDThu6Zm4bucxq80PuG7nD7hurnhurU0POG7nDLhurE04bucPTs04bucPjXFqOG6q+G7nD3huqM0POG7nEA+w6A0POG7nDLDmTXDkuG7nOG6qz7hu7Iz4bucQD594bucMuG7pjPhu5w8e+G7pDThu5w9NeG7pDTDkuG7nD3hurvhuqvhu5w84buoZuG7nDPFqDQ84bucMuG6ueG6sXvhu5xAPsOgNDzhu5wyw5k14bucQOG7pEDhu5zhuqtiZjs0w5Lhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu7guND7hu5wyw5k14bucMT7DoTQ84buc4bu4ezvhuqvhu5w9OzThu5w9WGLhu5w9IeG7nEA+4bu0NOG7nD014bukNMOS4buc4bqlPuG7pOG6q+G7nD57LjTDkuG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1dw5Lhu5wy4bumM+G7nDx7w5nhu5zhuqvhu6o0POG7nDQ8YuG6oTThu5wyWGbhu5wyw5k14buc4bqr4bqtNTQ84bucQOG6ozQ84bucPeG6oTQ8w5Lhu5zhuqvhu6o0POG7nOG6qcOg4bucNDzhurnhurd74bucM+G7sEDhu5zhu4fhu6bhu5zhuqvhur/hu5zhu4c1NDzhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buV4bukQOG7nOG6qSDhu5x5PGJmKDThu5zhu5vhu640POG7nOG6qj7hu7A0POG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqr4buc4bqrPjozT+G7nOKAnOG7myHhu5zhuqvhuq17ITThu5wxPsOZe+G7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nOG6pT43NDzhu5xAPsOgNDzhu5wyw5k14bucPeG6ueG6s0Dhu5zhuqvDoOG6q8OS4bucQD5jNDzhu5zhuqvDoXvhu5zhuqvhuq17ITThu5wxPsOZe+G7nDQ+WDThu5wyw6pAw5Lhu5zhuqvhuq3DmTQ84buc4bqrPns74bqr4buc4bu4XcOS4buc4buH4buy4bqr4buc4bqr4bq54bucZuG7nOG6qzvhu5w9OzThu5zhuqvFqHvhu5xA4bqjNDzhu5w94bqhNDzhu5zhuqvhuq06NOG7nD1dw5nhu5zhu7jhu6Y04buc4bqrNeG7pjThu5zhuqsiND7hu5w0PuG7rDPhu5zhuqU+4buk4bqr4bucPnsuNOG7nEA+ZeG7nD3huqM0POG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqvhuq3hurnhurc0POG7nD7hurPhuqXhu5zhuqvDozThu5zhuqs+4bq54bqvNDzhu5wjNeG7nOG7uC40PuG7nDLDmTXhu5xAw6k0POG7nDQ+4bq54bucND7hu4E0POG7nOG6q8OjNOG7nOG6qz7hurnhuq80POG7nCM14bucPuG7smLhu5zhu5fDveG7hsWpxqEt4buew5rhu5w9IeG7nOG6q+G6ueG7nOG7h1k04bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3hu5xAPjXhu5zhu7guND7hu5w0Plg04buc4bqrxah74bucQOG6ozQ84bucPeG6oTQ84buM4buc4buVOjThu5xAxag0PuG7nD02w5Lhu5xAPmM0POG7nOG6q8Ohe+G7nOG7h+G6vcOZ4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nEDhu6RA4buc4bqlPuG6ueG6rzQ84buc4bukNOG7nEA+w6A0POG7nOG7l8O94buGxanGoS3hu57DmsOS4buc4buH4bq9w5nhu5w9xq8z4buc4bu4xq814bucMT7hu6Qz4bucPXssYuG7nOG6q+G6rV3hu5zhu7guND7hu5wyw5k14bucNOG6o3vhu5zhuqvhuq1j4buc4bqrxah74buc4bu4LjQ+4buc4buHey404buM4buc4bubWGbhu5xAw6k0POG7nDLhu6bhu5wzNTQ84bucM2LDoDThu5xAZcOZ4bucND7hu4E0POG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5wyw5k14oCd4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7lzbhu5zhuqs+IeG7nOG6qz5ZZsOS4bucPSHhu5w9xajhuqvhu5w94bq54bqzQOG7nOG6q3s7NOG7nOG6q+G6rVs0PuG7nOG6qz7DmTQ+4buc4bqrNeG7pDThu5zhu7guND7hu5wyw5k14bucND7hurnhu5wzxJFA4buc4bqrezpi4bucPSzhu5zhuq3DmcOS4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqrPuG6t3vhu5w8e8OZNOG7nOG6q+G6sXvDkuG7nDQ84bumND7hu5xm4buc4bqrO+G7nEDDnTThu5zhuqU+xq974buc4bqr4buy4bql4buc4bqr4bqtYjQ8w5Lhu5w+Ymbhu5w94bqjNDzhu5wzOHvhu5w0PGLhuqE04bucMsOqQOG7nEA+NeG7nEDDoTQ84buc4bqr4bukQOG7nOG6pT43NDzhu5xAPsOgNDzhu5wyw5k1w5Lhu5zhuqvhuq01NDzhu5w9NuG7nOG6q+G7qjQ84bucQOG6ueG6tzQ84bucQD5l4bucPeG6ozQ84buc4bqp4bumNDzhu5wyOEDDkuG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5w+ey404buc4bqp4bqxM+G7nOG7uC40PuG7nDLDmTXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqkPsOZNOG7nOG6qj7DmTQ+4buc4bunxq974buQL+G6peG7kg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Người 22 lần hiến máu tình nguyện

Người 22 lần hiến máu tình nguyện
2022-04-19 06:04:02

QTO - Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua anh Lê Duy Cường (38 tuổi) ở Khu phố 1, Phường 5, TP. Đông Hà đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn ở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết