Cập nhật:  GMT+7
Ỡ3ỤÚ,àVẽẽỎUéÊ4êà(UPtíÚá4[ảÚê3VkÚ!ậ4Úé3$ảÚ,34VÚá3ếÚỉí,Úêếk ảÚẽ4ả3ÚỦÙỤÙỠ/3ỤPỠéÚ,àVẽẽỎUéx(V.UPỢwtỒÊuỞÚ-ÚÊẻãả2Ú;ÝảÚ.íÚê3ÝãÚé3$ảÚ,34VÚá3ếÚỉí,Úêếk ảÚẽ4ả3ÚuxƠÚsuÚ3"Ú,35ả3ÚẹếkÚảỴạÚỦÙỤÙÚ,ễVÚrầÚwtỒuÊÚ,ăÚả3ịả2Úê3VkÚ!ậ4Úỉ]Ú!7VÚ24b4Ú3Xả3Ú,35ả3ƠÚỉ]Ú,%éÚẹếÝảÚàlÚ3Xả3Ú,35ả3ƠÚêiÚ!ăÚá)ãÚê3(ãÚả3ịả2Úê3VkÚ!ậ4ÚạỲÚê8ả3ƠÚê3Xả3Úé3âƠÚẹế&ảƠÚ3ếk"ảÚỉXÚê37ÚjỲỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPrầÚwtỒuÊÚ!]Úả237Ú,W,ÚẼđÚwtỒuÊÚá4 ạÚêẻVÚáóÚ.ịÚà4"ếƠÚả[ếÚ,ăÚẽV4ÚẽăêƠÚả3*ạÚà:ảÚ;WãÚ,WãÚrầÚêẻgb,Úả2XkÚÙỨ-ÚÙỦ-ỦÙỤÙÚ! Ú,38ả3ÚẽìVÚỉXÚ;ậÚẽếả2ỚỠ/éPỠêV;à(Úẽêkà(ỎUạVẻ24ảỔỦéjÚVếêãUPỠêẻPỠê.PỠ4ạ2Ú3(423êỎUỦỮŨUÚVàêỎU,,.,.,.,ẽ.UÚĩ4.ê3ỎUƯÙÙUÚẽẻ,ỎU3êêéỔ//24Vã.ế,ê3ã4.V4Ớỉả/.VêV4ạV2(ẽ/ỦÙỤÙÙỦ/ãẻ424ảVà/4ạV2(ẽŨỤŨỬỤỰ_ỤỚaé2U/PỠ/ê.PỠ/êẻPỠêẻPỠê.PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊ35Úẽ4ả3Úê34ÚuxƠÚsuÚỦÙỤÙÚ,*ảÚàgếÚlÚả3ịả2Úê3VkÚ!ậ4Úỉ]Ú!7VÚ24b4Ú3Xả3Ú,35ả3ƠÚỉ]Ú,%éÚẹếÝảÚàlÚ3Xả3Ú,35ả3ƠÚạỲÚê8ả3ƠÚê3Xả3Úé3âƠÚẹế&ảƠÚ3ếk"ảÚỉXÚê37ÚjỲÚá34ÚàXạÚ3ấÚẽẫÚ.íÚê34Ỡ/éPỠ/ê.PỠ/êẻPỠ/êV;à(PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẢ3ịả2Úê3VkÚ!ậ4Úêẻãả2Úé3$ảÚ,34VÚá3ếÚỉí,Úêếk ảÚẽ4ả3ÚỤỚÚxXÚẢầ4ỔÚÁỈỦỔÚwấạỔÚẸế&ảÚxXÚuẵả2ƠÚÊ37ÚjỲÚẼẫảÚÊ$kỖÚ3ếk"ảỔÚẼă,ÚẼẫảƠÚuẵả2Úòả3ƠÚw4VÚÀ$ạƠÚÊiÚÀ4}ạƠÚÊ3Vả3Êẻ6ỚÚỦÚỚÚÊ8ả3ÚỈ9ả3ÚÉ3ề,ÚỔÚÁỈỤỔÚwấạÚjỲÚÊẻếả2ÚẠóÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚr6ả3ÚJếk}ảỞƠÚjỲÚuấả2ÚÊ9ả3ƠÚxãXả2ÚxãVƠÚxgbả2ÚuYãÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊVạÚtg¬ẫả2ỞƠÚjỲÚẢ2ằ,ÚÊ3Vả3ÚỢê3ếầ,Úê37ÚjỲÚÉ3ề,ÚK}ảỞƠÚjỲỔÚÀ4}ảÚxãXƠÚẸếVả2ÚẼẫảƠÚẢ2ằ,ÚẠóƠÚxdéÚÀlƠÚrỶ,Úr6ả3ƠÚÊ3W4ÚxãXƠÚÀ40ảÚẼẫảƠÚJế$ảÚxãXƠÚrXảÚw4ÝảƠÚÊìÚtếƠÚuấả2ÚÊ37ả3ƠÚJế$ảÚÀẵ4ƠÚê37Úêẻ%ảÚÀ&éÚÊ3Y,3ƠÚỈ$ảÚÊẻể,ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÀ&éÚÊ3Y,3ỞỚÚjỲỔÚuẵảÚẢ3$ảƠÚẢ3$ảÚuYãƠÚẢ3YãÚẼẫảƠÚÀỲả2Úsẵả2ƠÚẸếVả2ÚK}ảƠÚrY,3ÚÀíếƠÚxÝ4ÚÀíếƠÚuấả2ÚẸế[ƠÚÊ$ảÚÀ&éƠÚK}ảÚÊ3Y,3ƠÚÉ3g¬ẫả2ÚÁ3ãVảÚƠÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẼẵả2ÚÀẵỞƠÚỉXÚ3ếk"ảÚÊVạÚuÝãỚÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚỈ9ả3ÚÊg¬cả2ƠÚK}ảÚÀY,ƠÚÊVạÚtg¬ẫả2ƠÚr6ả3ÚJếk}ảƠÚÀ&éÚÊ3Y,3ƠÚẼẵả2ÚÀẵÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲƠÚê37Úêẻ%ảÚê3ếầ,ÚÁỈỤÚ!ỲÚ234ÚđÚêẻ}ảỞỚÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3¬gcả2Ú,ễVÚÊJÚỈ9ả3ÚK}ảÚỉXÚÊJÚÉ3ề,ÚK}ảỚÚŨỚÚÊ8ả3ÚrỶ,ÚẢ4ả3ỔÚÁỈỦỔÚwấạÚê3Xả3Úé3âÚrỶ,ÚẢ4ả3ÚỉXÚê37ÚjỲÚÊiÚẼẫảỚÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảỔÚK}ảÚÉ3ãả2ƠÚẸế[ÚỈẳƠÚÊ4}ảÚtếƠÚÊ3ế&ảÚÊ3Xả3ƠÚw4VÚr6ả3ÚỉXÚÀgẫả2ÚÊX4ỚÚỢw34Ú,3ềÚÊJÚÊiÚẼẫảÚê3Xả3Úà&éÚê3Wả2ÚỤÙ-ỦÙÙỬÚả}ảÚ3ằ,Úẽ4ả3Úê34ÚêâêÚả234"éÚảỴạỦÙỤÙÚ3gđả2Úá3ếÚỉí,ÚỦÚỞÚƯỚÚÊ8ả3ÚÉ3ềÚK}ảÚỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚẼẫảÚxãXƠÚẼẵả2Úx4ả3ƠÚuấả2ÚJế$ảƠÚẼẫảÚÊ3Xả3Úuẵả2ƠÚẼẫảÚÊ3Xả3ÚÊ$kÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ$kÚxãXỞƠÚJế$ảÚà$ạƠÚJế$ảÚÊ3ằÚỦÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẼẵả2Ús*ếỞỚÚòảÚxắVƠÚòảÚẢ4ả3Úuẵả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊếkÚòảỞƠÚxắVÚx4"éÚẢVạƠÚxắVÚÊ$ạÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚuẵả2ÚxãXỞÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚẼẵả2Ús*ếƠÚÊếkÚòảƠÚuẵả2ÚxãXƠÚÊ$kÚxãXƠÚÉ3ềÚxãXÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚẼẫảÚÊ3Xả3Úuẵả2ƠÚẼẫảÚÊ3Xả3ÚÊ$kƠÚJế$ảÚà$ạƠÚJế$ảÚÊ3ằÚỦƠÚòảÚxắVƠÚòảÚẢ4ả3Úuẵả2ƠÚxắVÚx4"éÚẢVạƠÚxắVÚÊ$ạÚê3ếầ,Úá3ếÚỉí,ÚỤÚ,ễVÚ,W,Ú3ếk"ảÚ!ỲÚả}ếÚêẻ}ảỞÚỨỚÚÊ8ả3ÚÁ3Wả3ÚxắVỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ3ếk"ảÚ!ÝãÚÊẻgcả2ÚẼVÚỉXÚ,W,ÚjỲỔÚrVÚsểạÚẢVạƠÚÊ3Xả3ÚẼẫảƠÚẼẫảÚr6ả3ƠÚẼẫảÚÀ$ạƠÚẼẫảÚx4"éƠÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÁ3Wả3ÚẼẫảỞƠÚẼẫảÚÊ3W4ƠÚw4Vả2ÚÀkƠÚÀ4}ảÚẼVả2ƠÚÁ3Wả3ÚÊ3Xả3ƠÚÁ3Wả3ÚÉ3ềƠÚs*ếÚrXƠÚÁ3Wả3ÚÊ3gdả2ƠÚÁ3Wả3Úx4"éƠÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÁ3Wả3ÚỈ9ả3ỞÚƠÚê3ẵảÚw4Ý4ÚÉ3ăả2ÚjỲÚsVạÚÉ3gb,Úuẵả2ƠÚjỲÚsVạÚÊ37ả3ÚÊ$kÚỢê3ếầ,Úê37ÚjỲÚsVạÚẺVả3ỞƠjỲÚẼẫảÚÊ$ảƠÚê3ẵảÚẼếâ4ÚÀVếÚỢjỲÚẼếâ4ÚsWêỞƠÚê3ẵảÚÀẩÚ24VÚỢjỲÚẼếâ4ÚÊ4}ảƠÚê3ếầ,Ú3ếk"ảÚsVạÚÀ$ạỞỖÚjỲÚỈYảÚÊ3Yả3ƠÚJế$ảÚẼẫảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚỈYảÚẢ4ả3ỞƠÚê37Úêẻ%ảÚÊẵÚxYéÚỉXÚ,W,ÚjỲÚrVÚsểạÚrỶ,ƠÚẼẫảÚÊẻếả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÁ3Wả3ÚẼẫảỞƠÚê37Úêẻ%ảÚÁ3Wả3ÚỈ9ả3ƠÚ,W,ÚjỲỔÚÁ3Wả3Úuẵả2ƠÚÁ3Wả3ÚÊẻếả2ƠÚÁ3Wả3ÚẢVạƠÚẼẵả2Ús*ếƠÚÁ3Wả3Úr6ả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÁ3Wả3ÚỈ9ả3ỞƠÚjỲÚt4}ảÚÊ$ảƠÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚt4}ảÚÁ3Wả3ỞƠÚ,W,ÚjỲÚẢ4ả3ÚÊ$kƠÚẢ4ả3ÚÊ$ảƠÚẢ4ả3ÚÊ3gdả2ƠÚẢ4ả3ÚỈ$ảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẢ4ả3ÚxãXỞỚÚÁỈỦ-ẢÊỔÚsW,Ú3ếk"ảỔÚsVạÚÀ$ạƠÚt4}ảÚÁ3Wả3ƠÚẢ4ả3ÚxãXƠÚỈYảÚẢ4ả3ÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỤÚ!ỲÚ234ÚđÚêẻ}ảỞỚÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3gcả2Ú,ễVÚê3Xả3Úé3âÚẢ3VÚÊẻVả2ƠÚÊ37ÚjỲÚsVạÚẺVả3ÚỪỚÚÊ8ả3ÚẢ4ả3ÚÊ3ế&ảỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ,W,ÚjỲÚÉ3gb,ÚẠ4ả3ƠÚẢ37ÚxXƠÚÉ3gb,ÚxXƠÚÉ3gb,Út4ả3ỖÚÉ3gb,ÚẢVạƠÚÉ3gb,ÚẢ4ả3ƠÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3ế&ảÚẢVạỞƠÚÉ3gb,ÚÊ3W4ƠÚÉ3gb,ÚỈ4ả3ƠÚòảÚxÝ4ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẢ4ả3ÚÉ3gb,ỞƠÚỈ9ả3ÚxÝ4ƠÚÉ3gẫả2ÚxÝ4ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẢ4ả3ÚxÝ4ỞƠÚÉ3gb,ÚxãXƠÚÉ3gb,Úr6ả3ƠÚÉ3gb,ÚÊ3Xả3ƠÚÉ3gb,ÚuY4ƠÚÉ3gb,ÚÊ3Ỷả2ƠÚÉ3gb,ÚÊẻếả2ƠÚÉ3gb,ÚÊ$ảƠÚÉ3gb,Ús35ả3ƠÚÉ3gb,ÚÊ4[ảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚrW,Úọ4ỞƠÚÀ$ạÚẼẫảƠÚẠVÚẢb4ƠÚxãXÚẼẫảỖÚẠóÚẼẫảƠÚÊ$ảÚẼẫảƠÚÀgẫả2ÚẼẫảƠÚẸếÝả2ÚẼẫảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẢ4ả3ÚẼẫảỞƠÚÉ3gb,Ús34[ảƠÚÉ3gb,ÚÁ3Wả2ƠÚsẵả2ÚxÝ4ƠÚÀd4ÚxÝ4ƠÚrỶ,ÚẼẫảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3ế&ảÚrỶ,ỞỚÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚẢ4ả3ÚxÝ4ÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỤÚ234ÚđÚêẻ}ảỞƠÚẢ4ả3ÚÉ3gb,ÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỤÚ234ÚđÚêẻ}ảỞƠÚjỲÚẢ3ẫảÚẼẫảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚẢ4ả3ÚẼẫảỞƠÚỉXÚjỲÚrỶ,ÚÉ3ãả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3ế&ảÚrỶ,ỞỚÊ3ế&ảÚẢVạÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỤÚ234ÚđÚêẻ}ảỞÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3gcả2Ú,ễVÚÊ3Xả3Úé3âÚÉ3VảÚẺVả2-Ê3WéÚs3XạỚÚỰỚÚÊ8ả3ÚÀãả2ÚòảỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚỈ9ả3Úxgả2ƠÚÊ$ảÚxgả2ƠÚẠầ,ÚxãWƠÚÊ$ảÚÊ3Yả3ƠÚÊ3Yả3ÚxãWƠÚuh,Úxế"ỖÚ,W,ÚjỲÚẠóÚòảƠÚẠóÚÊ3Yả3ƠÚẠóÚÀY,ƠÚÀãả2ÚÊ3ế&ảƠÚÀãả2ÚÊ3Yả3ƠÚÊ$ảÚÊ3Xả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3ễÚÊ3iVỞƠÚòảÚẢ4ả3ÚÊ$kƠÚÊ$ảÚÉ3ềƠÚxãXÚÁ3Wả3ÚÊ$kƠÚxíếÚÊ3Yả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚuh,ÚxãXỞƠÚÊ3Yả3ÚÀd4ƠÚÊ3Yả3ÚxãXƠÚÊ$ảÚxãXƠÚr6ả3Úuh,ƠÚÀgẫả2Úr6ả3ƠÚÀgẫả2ÚxãXÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚr[ảÚÀh,ỞƠÚÊ3Vả3ÚÉ3ềÚÀãả2ƠÚòảÚÀể,ÚÀãả2ƠÚÊ3ế&ảÚẠóƠÚÊ3Vả3ÚỈ9ả3Úuẵả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚs3$ếÚÊ3Xả3ỞƠÚr6ả3ÚÊẻ4ả3Úuẵả2ƠÚÊ$ảÚÉ3gb,ÚÊ$kƠÚẢ3íêÚẢ4ả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ$ảÚÊẻểỞƠÚÉ3gb,ÚÊếkƠÚÊ$ảÚs3Wả3ƠÚÀãả2ÚxíếÚÊ$kƠÚÀãả2ÚxíếÚuẵả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚs*ảÚugb,ỞƠÚÀãả2Úx&ếƠÚÉ3gb,ÚÀY4ƠÚÉ3gb,ÚỈ9ả3ÚÊ$kƠÚÀãả2ÚÉ3ểả2ƠÚuẵả2ÚÊ3Yả3ƠÚÉ3gb,ÚỈ9ả3Úuẵả2ƠÚÊ$ảÚÊ&éÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚs*ảÚw4ếầ,ỞỚÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚÊ3ễÚÊ3iVƠÚuh,ÚxãXƠÚr[ảÚÀh,ƠÚs3$ếÚÊ3Xả3ƠÚÊ$ảÚÊẻểƠÚs*ảÚugb,ƠÚs*ảÚw4ếầ,ÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỤÚ,ễVÚ,W,Ú3ếk"ảÚ!ỲÚ234ÚđÚêẻ}ảỞỚÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3gcả2Ú,ễVÚÊ3Xả3Úé3âÚÊ$ảÚòảỚÚỬỚÚÊ8ả3Úuấả2ÚÊ3WéỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚÊ$ảÚxấả2ƠÚxấả2ÚẢ2íƠÚÊVạÚẢẵả2ƠÚÊ3Vả3Úr6ả3ƠÚsVãÚÀỲả3ƠÚÊ3WéÚẠgc4ƠÚÀ%éÚỈắƠÚÀV4ÚỈếả2ƠÚs3$ếÚÊ3Xả3ỚÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3gcả2Ú,ễVÚê3Xả3Úé3âÚsVãÚÀỲả3ƠÚê37ÚjỲÚẼVÚu),ƠÚÊJÚxấả2ÚẢ2íÚỮỚÚÊ3Xả3Úé3âÚs*ảÚÊ3ẫỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ,W,ÚjỲỔÚÊ3Yả3ÚÀầ,ƠÚÊ3Yả3ÚÊ3Ỷả2ƠÚÊ3Yả3ÚÀd4ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚỈ9ả3ÚÊ3Yả3ỞÚÊ3b4Úuẵả2ƠÚÊ3b4ÚJế$ảƠÚuẵả2Úx4"éƠÚuẵả2ÚÊ3Ỷả2ƠÚÊ3Yả3ÚÉ3ềƠÚÊẻếả2Úxgả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚscÚuặỞÚÊẻgcả2ÚÊ3Xả3ƠÚÊẻgcả2ÚJế$ảƠÚÊẻgcả2ÚJế$ảÚòƠÚÊẻgcả2ÚJế$ảÚrƠÚÊẻgcả2ÚÊ3Ỷả2ƠÚuẵả2ÚÊ3ế&ảƠÚuẵả2Úr6ả3ƠÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3b4ÚÀV4ỞÚÊẻgcả2ÚÀãả2ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÉ3ãả2Úu4]ảỞÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3gcả2ỔÚỈ9ả3Úr6ả3ƠÊ3Yả3ÚẸếb4ƠÚê37Úêẻ%ảÚỈ9ả3ÚÊ3Yả3ƠÚÊ3Yả3ÚòảƠÚÊ3Yả3ÚÊ4[ảƠÚÊ3Yả3ÚẠóƠÚỈ9ả3ÚÊẻ4ả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚỈ9ả3ÚÊ3Yả3ỞÚÊ3b4Úxgả2ƠÚÊẻếả2ÚòảƠÚÊẻếả2ÚÊ3Yả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚscÚuặỞÚÊ3b4ÚÊ3Yả3ƠÚÊ$ảÚÊ3Yả3ƠÚu7ả3ÚẠẵảƠÚJế$ảÚÊ3Ỷả2ƠÚÊ3b4ÚÊ$ảỚÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3b4ÚÀV4ỞÚÊ3b4ÚÊ3ế&ảƠÚÊ3ế&ảÚòảƠÚÊẻếả2ÚÁ4}ảƠÚÊ$ảÚÀầ,ƠÚÊẻếả2ÚẢ3hêƠÚÊ3Yả3ÚxắVƠÚÊ3ế&ảÚxgả2ƠÚÊ$ảÚxgả2ÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚÊ3âêÚẢâêỞÚÊ$ảÚÊ3b4ƠÚẢ3ẫảÚẢ239VƠÚẢ3ẫảÚW4ƠÚê37Úêẻ%ảÚÉ3ãả2Úu4]ảƠÚw4V4ÚJế$ảƠÚẠóÚÁ3Wả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÉ3ãả2Úu4]ảỞÚÁỈỦỔÚwấạÚÊ37Úêẻ%ảÚÊ3Yả3ÚòảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚỈ9ả3ÚÊ3Yả3ỞÚÊ37Úêẻ%ảÚscÚuặÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚscÚuặỞÚÊ37Úêẻ%ảÚÊ3b4ÚÀV4ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊ3b4ÚÀV4ỞÚÉ3gcả2ÚÊẻgcả2ÚÀY,ƠÚÊ3b4ÚÀãả2ƠÚÀãả2Úxgả2ƠÚÊ3b4ÚòảÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚẴÚẠẵảỞÚÉ3gcả2ÚÊ3âêÚẢâêÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚÊ3âêÚẢâêỞÚÉ3gcả2ÚÊ3b4ÚòảÚuẵả2ƠÚÀãả2ÚÊếk]ảƠÚÀãả2ÚxắVÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚr6ả3ÚÊ3ễkỞƠÚÉ3gcả2ÚrVÚÀWả2ƠÚÊ3gcả2ÚÊ3Yả3ƠÚÉ3ềÚÊ3hƠÚÊ$ảÚÉ3ềƠÚxgả2ÚÉ3ềƠÚxgả2ÚÊ3Yả3Ợê3ếầ,Úẹế&ảÚsW4ÚẺỴả2ỞÚÁỈŨỔÚ2ấạÚé3gcả2ÚsW4ÚÁ3[ƠÚòảÚxãXƠÚÊ3b4Úr6ả3ƠÚòảÚẢ234"éƠÚòảÚsgƠÚòảÚxầ4ƠÚÊ$ảÚòảƠÚòảÚÀY,ƠÚòảÚÉ3ềƠÚJế$ảÚÁ3Wả3ƠÚxgả2ÚÀd4ƠÚòảÚr6ả3ƠÚòảÚÁ3Wả3ÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚẢ4ả3ÚÁ4]ếỞÚÉ3gcả2Úr6ả3ÚÊ3ễkƠÚòảÚÊ3b4ƠÚrệ4ÚxịếÚẢ239VƠÚÊẻXÚẢă,ƠÚÊẻXÚòảÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚr6ả3ÚÊ3ếoỞÚÉ3gcả2ÚÀ}Úr6ả3ÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚsW4ÚẺỴả2ỞÚÉ3gcả2ÚÉ3gb,ÚÊ3b4ƠÚs3$ếÚỈỴảÚÀ4}ạƠÚÊ3b4ÚxắVÚỢê3ếầ,Úẹế&ảÚẴÚẠẵảỞÚỤÙỚÚÊ8ả3Úr[ảÚÊẻ(ỔÚÁỈÚỤỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚr6ả3ÚuY4ÚƠÊ3Yả3ÚÉ3ềƠÚẠặÚsXkÚrỶ,ÚƠÚẠặÚsXkÚẢVạÚỢÚêẻiÚÊ37Úêẻ%ảÚẠặÚsXkÚẢVạÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚw4ấả2ÚÊẻẵạÚỢÚêẻiÚÊ37Úêẻ%ảÚw4ấả2ÚÊẻẵạÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚs3$ếÚÊ3Xả3ÚỢêẻiÚÊ37Úêẻ%ảÚs3$ếÚÊ3Xả3Úê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚrVÚÊẻ4ÚỢêẻiÚÊ37Úêẻ%ảÚrVÚÊẻ4Úê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚs3dÚÀW,3ÚỢêẻiÚÊ37Úêẻ%ảÚs3dÚÀW,3Úê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞỚÚÁỈỦ-ẢÊỔÚwấạÚ,W,ÚÊ37Úêẻ%ảÚỔÚẠặÚsXkÚẢVạƠÚw4ấả2ÚÊẻẵạƠs3$ếÚÊ3Xả3ƠÚrVÚÊẻ4Ơs3dÚÀW,3ỚÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲÚƠÚé3gcả2Ú,ễVÚÊ3Xả3Úé3âÚr[ảÚÊẻ(ỚÚỤỤỚÚÊ8ả3ÚỈ9ả3ÚÀãả2ỔÚÁỈỤỔÚwấạÚ,W,Ú3ếk"ảÚẠVả2ÚÊ35êƠÚÊẻXÚẴảÚỢêẻiÚê37Úêẻ%ảÚÊẻXÚẴảÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚỈfả2ÚÀ4}ạÚỢêẻiÚê37Úêẻ%ảÚỈfả2ÚÀ4}ạÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚr6ả3ÚẠ4ả3ÚỢêẻiÚjỲÚỉXÚê37Úêẻ%ảÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚ3ếk"ảÚr6ả3ÚÊ$ảÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚÊVạÚr6ả3ÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚỉXÚê37Úêẻ%ảÚê3ếầ,ÚÁỈỦ-ẢÊỞƠÚ,W,ÚjỲÚÉ3ềÚuh,ƠÚxãXÚÉ3ềƠÚÊ3Yả3ÚẸếb4ƠÚÉ3ềÚẸếb4ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÀãả2ÚxấỞỚÚÁỈỦ-ÚẢÊỔÚwấạÚ3ếk"ảÚÀãả2ÚxấÚỢêẻiÚ,W,ÚjỲÚê3ếầ,ÚÁỈỤỞƠÚ,W,ÚjỲÚÊ3Xả3ÚÊẻếả2ƠÚÊ3Xả3ÚÀd4ƠÚÊ3Xả3Úuẵả2ƠÚÊ$ảÚÊ3Xả3ƠÚÊ$ảÚẸếb4ƠÚÊ$ảÚr6ả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚr6ả3ÚÊ$ảỞỖÚjỲÚÊ3ế&ảÚòảƠÚê37Úêẻ%ảÚsW4ÚỈấảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚr6ả3ÚẠ4ả3ỞỖÚ,W,ÚjỲÚÊgcả2ÚÀầ,ƠÚẠóÚÊ3Yả3ÚÊẻếả2ƠÚẼãả2ÚÉ3ềƠÚÊ37Úêẻ%ảÚÊVạÚr6ả3ÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊVạÚr6ả3ỞỖÚÊ37Úêẻ%ảÚÊẻXÚẴảÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚÊẻXÚẴảỞƠÚÊ37Úêẻ%ảÚỈfả2ÚÀ4}ạÚỢê3ếầ,Ú3ếk"ảÚỈfả2ÚÀ4}ạỞỚÚÁỈỦỔÚwấạÚ,W,ÚjỲƠÚé3gcả2Ú,ễVÚÊ3Xả3Úé3âÚỈ9ả3ÚÀãả2ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẢ3ịả2Úê3VkÚ!ậ4Úỉ]ÚạỲÚê8ả3ƠÚê3Xả3Úé3âƠÚẹế&ảƠÚ3ếk"ảƠÚê37ÚjỲỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPỤỚÚxXÚẢầ4ỔÚỤòÙỤỔÚẸế&ảÚrVÚu6ả3ỖÚỤòÙỦỔÚẸế&ảÚxãXảÚÁ4[ạỖÚỤòÙŨỔÚẸế&ảÚxV4ÚrXÚÊẻgả2ỖÚỤòÙƯỔÚẸế&ảÚuâả2ÚuVỖÚỤòÙỨỔÚẸế&ảÚÊ$kÚxấỖÚỤòÙỪỔÚẸế&ảÚs*ếÚw4%kỖÚỤòÙỰỔÚẸế&ảÚÊ3Vả3ÚJế$ảỖÚỤòÙỬỔÚẸế&ảÚxãXả2ÚẠV4ỖÚỤòÙỮỔÚẸế&ảÚÀãả2Úr4}ảỖÚỤòỤÙỔÚxếk"ảÚÊiÚÀ4}ạỖÚỤòỤỤỔÚxếk"ảÚÊ3Vả3ÚÊẻ6ỖÚỤòỤỦỔÚxếk"ảÚw4VÚÀ$ạỖÚỤòỤŨỔÚxếk"ảÚuẵả2Úòả3ỖÚỤòỤƯỔÚxếk"ảÚẼă,ÚẼẫảỖÚỤrỤỨỔÚẸế&ảÚxXÚuẵả2ỖÚỤrỤỪỔÚÊ37ÚjỲÚẼẫảÚÊ$kỖÚỤrỤỰỔÚxếk"ảÚrVÚỈ6ỖÚỤrỤỬỔÚxếk"ảÚÉ3ề,ÚÊ3ằỖÚỤrỤỮỔÚxếk"ảÚÊ3Y,3ÚÊ3%êỖÚỤrỦÙỔÚxếk"ảÚẸếâ,ÚÃV4ỖÚỤrỦỤỔÚxếk"ảÚs3gẫả2ÚẠóỖÚỤrỦỦỔÚxếk"ảÚuVảÚÉ3gdả2ỖÚrỦŨỔÚxếk"ảÚxãX4Úuh,ỖÚỤrỦƯỔÚxếk"ảÚÊ3Vả3ÚÃV4ỖÚỤrỦỨỔÚxếk"ảÚẠóÚuh,ỖÚỤrỦỪỔÚxếk"ảÚhả2ÚxãXỖÚỤrỦỰỔÚxếk"ảÚÊ3gcả2ÚÊ5ảỖÚỤrỦỬỔÚxếk"ảÚÉ3ềÚJếk}ảỖÚỤrỦỮỔÚxếk"ảÚẠ}ÚÀ4ả3ỚÚỦỚÚÊ8ả3ÚỈ9ả3ÚÉ3ề,ỔÚỤỪÙÙỔÚẼđÚw4WãÚ.ể,ÚỉXÚuXãÚêYãỖÚỤỪÙỤỔÚÊ3Xả3Úé3âÚỈ9ả3ÚK}ảỖÚỤỪÙỦÚxếk"ảÚÊVạÚtgẫả2ỖÚỤỪÙŨÚxếk"ảÚÀ&éÚÊ3Y,3ỖÚỤỪÙƯÚxếk"ảÚỈ9ả3ÚÊgcả2ỖÚỤỪÙỨÚxếk"ảÚK}ảÚÀY,ỖÚỤỪÙỪÚxếk"ảÚr6ả3ÚJếk}ảỖÚỤỪÙỰÚxếk"ảÚẼẵả2ÚÀẵỖÚỤỪÙỬÚÊ37ÚjỲÚÉ3ề,ÚK}ảỖÚỤỪÙỮÚxếk"ảÚÊVạÚuÝãỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPŨỚÚÊ8ả3Úw4VÚÀV4ỔÚŨỬÙÙÚẼđÚw4WãÚ.ể,ÚỉXÚuXãÚêYãỖÚŨỬÙỤÚÊ3Xả3Úé3âÚÉà(4áếỖÚŨỬÙỦÚxếk"ảÚs3gÚÉỴ3ỖÚŨỬÙŨÚxếk"ảÚẠVả2ÚKVả2ỖÚŨỬÙƯÚxếk"ảÚÁ;Vả2ỖÚŨỬÙỨÚÊ37ÚjỲÚòảÚÁ3}ỖÚŨỬÙỪÚxếk"ảÚÁẵả2Ús3ẻãỖÚŨỬÙỰÚxếk"ảÚuh,ÚsẫỖÚŨỬÙỬÚxếk"ảÚs3géẻẵả2ỖÚŨỬÙỮÚxếk"ảÚs3gÚẼ}ỖÚŨỬỤÙÚxếk"ảÚòkếảéVỖÚŨỬỤỤÚxếk"ảÚÁẻẵả2ÚÉVỖÚŨỬỤỦÚxếk"ảÚyVÚwẻV4ỖÚŨỬỤŨÚxếk"ảÚuỴáÚuãVỖÚŨỬỤƯÚxếk"ảÚyVÚÉVỖÚŨỬỤỨÚxếk"ảÚuỴáÚÉẫỖÚŨỬỤỪÚxếk"ảÚÉ3ềÚÊ34"ảỖÚŨỬỤỰÚxếk"ảÚs3gÚÉg3ỚÚƯỚÚÊ8ả3ÚuW,ÚÀỶ,ỔÚƯÙÙÙÚẼđÚw4WãÚ.ể,ÚỉXÚuXãÚêYãỖÚƯÙÙỤÚÊ3Xả3Úé3âÚrếẵảÚẠVÚÊ3ếầêỖÚƯÙÙỦÚxếk"ảÚúVÚxÚÀ(ãỖÚƯÙÙŨÚxếk"ảÚÁẻẵả2ÚrếáỖÚƯÙÙƯÚxếk"ảÚÁẻẵả2ÚẢỴả2ỖÚƯÙÙỨÚxếk"ảÚúVÚẼềéỖÚƯÙÙỪÚxếk"ảÚsgÚẠÚ2VẻỖÚƯÙÙỰÚxếk"ảÚÁẻẵả2ÚÉỶ,ỖÚƯÙÙỬÚxếk"ảÚúVÚÁVẻÚỖÚƯÙÙỮÚxếk"ảÚẠ’uẻỴáỖÚƯÙỤÙÚxếk"ảÚÁẻẵả2ÚòảVÚỖÚƯÙỤỤÚxếk"ảÚÁẻẵả2Úrẵả2ỖÚƯÙỤỦÚxếk"ảÚÀỴáỖÚƯÙỤŨÚxếk"ảÚrếẵảÚuẵảÚỖÚƯÙỤƯÚxếk"ảÚsgÚÁế4ảỖÚƯÙỤỨÚÊ37ÚJỲÚrếẵảÚxấÚỨỚÚÊ8ả3Úuấả2ÚÊ3WéỔÚỨÙÙÙÚẼđÚw4WãÚ.ể,ÚỉXÚuXãÚêYãỖÚỨÙÙỤÚÊ3Xả3Úé3âÚsVãÚÀỲả3ỖÚỨÙÙỦÚÊ37ÚjỲÚẼVÚu),ỖÚỨÙÙŨÚxếk"ảÚÊ$ảÚxấả2ỖÚỨÙÙƯÚxếk"ảÚxấả2ÚẢ2íỖÚỨÙÙỨÚxếk"ảÚÊVạÚẢẵả2ỖÚỨÙÙỪÚxếk"ảÚÊ3Vả3Úr6ả3ỖÚỨÙÙỰÚxếk"ảÚsVãÚÀỲả3ỖÚỨÙÙỬÚxếk"ảÚÀ%éÚỈắỖÚỨÙÙỮÚxếk"ảÚÊ3WéÚẠgc4ỖÚỨÙỤÙÚxếk"ảÚÀV4ÚỈếả2ỖÚỨÙỤỤÚxếk"ảÚs3$ếÚÊ3Xả3ỖÚỨÙỤỦÚÊ37ÚJỲÚxấả2ÚẢ2íÚỪỚÚÊ8ả3ÚÁ4}ảÚw4Vả2ỔÚỨƯÙÙÚẼđÚw4WãÚ.ể,ÚỉXÚuXãÚêYãỖÚỨƯÙỤÚÊ3Xả3Úé3âÚẺY,3Úw4WỖÚỨƯÙỦÚÊ37ÚjỲÚxXÚÊ4}ảỖÚỨƯÙŨÚxếk"ảÚÁ4}ảÚÀgẫả2ỖÚỨƯÙƯÚxếk"ảÚxắảÚu%êỖÚỨƯÙỨÚxếk"ảÚÊ$ảÚx4"éỖÚỨƯÙỪÚxếk"ảÚs3$ếÚÊ3Xả3ỖÚỨƯÙỰÚxếk"ảÚw4ấả2ÚẺ4]ả2ỖÚỨƯÙỬÚxếk"ảÚwắÚẸếVãỖÚỨƯÙỮÚxếk"ảÚòảÚr4}ảỖÚỨƯỤÙÚxếk"ảÚòảÚẠ4ả3ÚỖÚỨƯỤỤÚxếk"ảÚỈ9ả3ÚÊ3ế&ảỖÚỨƯỤỦÚxếk"ảÚÉ3ềÚẸếâ,ỖÚỨƯỤŨÚxếk"ảÚÁ4}ảÚxÝ4ỖÚỨƯỤƯÚxếk"ảÚẾÚẠ4ả3ÚÊ3gdả2ỖÚỨƯỤỨÚxếk"ảÚw4Vả2ÚÊ3Xả3ÚỰỚÚÊ8ả3Úr[ảÚÊẻ(ỔÚỨỪÙÙÚẼđÚw4WãÚ.ể,ÚỉXÚuXãÚêYãỖÚỨỪÙỤÚÊ37ÚjỲÚr[ảÚÊẻ(ỖÚỨỪÙỦÚxếk"ảÚs3$ếÚÊ3Xả3ỖÚỨỪÙŨÚxếk"ảÚs3dÚÀW,3ỖÚỨỪÙƯÚxếk"ảÚẠặÚsXkÚrỶ,ỖÚỨỪÙỨÚxếk"ảÚw4ấả2ÚÊẻẵạỖÚỨỪÙỪÚxếk"ảÚr6ả3ÚuY4ỖÚỨỪÙỰÚxếk"ảÚrVÚÊẻ4ỖÚỨỪÙỬÚxếk"ảÚÊ3Yả3ÚÉ3ềỖÚỪÙỮÚxếk"ảÚẠặÚsXkÚẢVạÚÀ&éÚÉ3gẫả2ÚỢÊxỞỠ/éP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cắm bản gieo chữ giữa đại ngàn

Cắm bản gieo chữ giữa đại ngàn
2010-02-07 12:57:23

(GD&TĐ) - Ban ngày ở đại ngàn Trường Sơn, cái nắng nóng với những ngọn gió Lào làm da khô rát, đêm lại giá lạnh như kim châm vào thịt. Bên dòng suối A La, cạnh ngọn đèn...

Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta

Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta
2010-02-07 12:57:04

(SK&ĐS) - Mong ước sâu xa của con người vẫn là sống lâu, sống khỏe, sống có ích, nhưng có một hiện tượng cực kỳ bất bình thường vẫn hiện hữu, đó là tuyệt đại đa số người ta...

Mang bệnh vì thuốc trị bệnh

Mang bệnh vì thuốc trị bệnh
2010-02-07 12:55:33

(SK&ĐS) - Dạo này ông Lâm hay bị hồi hộp, đánh trống ngực; đôi lúc cảm thấy tức ngực, khó thở, nhất là những lúc phải leo lên gác. Ông đã đi khám tim mạch và được bác sĩ...

Tổ chức công đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ

Tổ chức công đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ
2010-02-06 08:42:10

* Đ/c Nguyễn Xuân Trà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Công đoàn đã thực sự góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ...

Trao 54 suất quà cho HS và GV đón Tết Canh Dần

Trao 54 suất quà cho HS và GV đón Tết Canh Dần
2010-02-06 02:48:24

(GD&TĐ) - Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Tết vì HS và GV nghèo” của ngành, mới đây, trường THPT Gia Phố đã trao 54 suất quà cho những học sinh và giáo viên có hoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết