Cập nhật:  GMT+7
ôÀễổứẴỗHHồộỄặẠIẴửộốặẸổứÀLứổứDẤÁổựẦớẤổÁẬỄổỄÀùẤổÀẦớẤổIÀớẤÀổẤÀẠỵÂổÒỈô/ÀễốôỄổứẴỗHHồộỄ2ửỗừộốọổỰ/ứổ@ÁÍÕỹẤổẹÍuẤổặGớ,ổỨÀĨổIĂứÀổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀổăÍợẤÁổặGĂ:ổặẸổứÀLứổỨDẤÁổựẦớẤổựởổIÀNứổHNổÁẬỄổỄÀùẤổIÀÌứổựủÕổÒẠỵứổÀẦớẤổIÀớẤÀổỎÍúIổHpứổẤÀẠỵÂổÒỈổứÀẢẤÀổIGĂổIGẦẤÁổÂẺẠổứẼổFÍỗẤ,ổựẼẤổÒĂổỰKỀứổHNổFÍỗẤổIuÂổứÀẮổựờẦổứĨỗổỰợẤÁổựẦớẤ,ổƯỗẤổặÀKẾẤÁổÒỈổ~Ự~ỰổIẮẤÀ,ổỰợẤÁổÍỘổỪuẤổứÀẢẤÀổỰợẤÁ,ổỄÀẦẤÁổIGớẦổỨỨeỨ-~ỰổÒớổÀẦờIổựÉẤÁổứĨỗổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀổăÍợẤÁổặGĂổựởổẲÀDẤÁổẤÁMẤÁổẴÊẤổÂờẤÀ,ổứẬổưKÊứổIGKỆẤÁổIÀớẤÀổÒỳổÂẪẠổÂrI.ổỰÉẠổẤÁJổứơẤổưÉ,ổỨỨeỨ,~ỰổỄÀơIổIGẠỷẤổứợổÒỳổHĐổẴKỀẤÁổÒớổứÀúIổẴKỀẤÁ.ổ2ẠỵẤổẤỗÕ,ổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀổứẬổigổỨỰỨằổIGNứổIÀÍÉứổÒÊẠổíễổỨỰỨằổIÀớẤÀổÒẠyẤ,ổIẸẤÁổHĐổứơẤổưÉ,ổựẦớẤổÒẠyẤổÁEÂổg.ểễhổẤÁKẾẠ,ổIGẦẤÁổựẬổứẬổễ.íỉiổựEẤÁổứÀẢổẴớổựợẤÁổÒẠyẤ,ổf.ểễhổựEẤÁổứÀẢổứẬổIGÃẤÀổựÉổựờẠổÀẪứ,ổứỗẦổựsẤÁ...ổỨơứổỨỰỨằổIGNứổIÀÍÉứổựởổẤÀỗẤÀổứÀẬẤÁổẸẤổựĂẤÀổÒỳổÂrIổIẸổứÀLứổÒớổÀẦờIổựÉẤÁổẤÁớÕổứớẤÁổÀẠỵÍổFÍợổÀẼẤ.ôIỗưẴửổHIÕẴửồộÂỗGÁẠẤ:fỄỎổỗÍIẦộốôIGốôIừốôẠÂÁổHGứồộ//ứ.ưỗẦFÍỗẤÁIGẠ.ÒẤ/ừửHẲIẦỄ/ẤửỌH/ễểểi/hịừíểịhfễểIễỉíịíẴễ.ẶỄÁộổ/ốô/Iừốô/IGốôIGốôIừốôỄốỨDẤÁổẤÀuẤổ@DẤÁổIGKẾẤÁổỨỗẦổHÍổỪĐứổ!ẠýÍổIÀỗÂổừNổÀÉẠổIÀẠổIÀỀổứờẦổÂĨổứỗẦổHÍổÁẠBẠ.ổỢẤÀ:ổỨ.ặ.eô/Ễốô/Iừốô/IGốô/IỗưẴửốắẠyẤÁổIGẦẤÁổẤỡÂổfểểỉ,ổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀổỄÀơIổựÉẤÁổgổựỀIổIÀẠổựÍỗổứỗẦổựẠỷÂ,ổIGẪẤÁổIuÂổẴớổỄÀẦẤÁổIGớẦổIÀẠổựÍỗổẴỗẦổựÉẤÁổÁẠBẠ,ổẴỗẦổựÉẤÁổHơẤÁổIờẦổÁpẤổÒÊẠổứÍÉứổÒụẤổựÉẤÁổộặGÍẤÁổIÀớẤÀ,ổHơẤÁổIờẦ,ổIụẤổIÍỒ,ổÁKẼẤÁổÂũÍộ,ổIÀẠýIổIÀNứổẴụỄổIÀớẤÀổIẢứÀổứÀớẦổÂMẤÁổẲỘổẤẠỵÂổịểổẤỡÂổẤớÕổIÀớẤÀổẴụỄổỨDẤÁổựẦớẤổeẠỵIổ@ỗÂổÒớổfểổẤỡÂổẴụỄổẴờẠổIẮẤÀổăÍợẤÁổặGĂ.ổ2KỆẤÁổLẤÁổứơứổựỀIổỄÀơIổựÉẤÁổIÀẠổựÍỗổẤớÕổựởổứẬổễgổỨỰỨằổựỡẤÁổẲÔổIÀNứổÀẠỵẤổứơứổựỳổIớẠ,ổứDẤÁổIGÃẤÀ,ổHợẤổỄÀủÂổựỷổứÀớẦổÂMẤÁ,ổÁEÂ:ổỨỰỨằổỨỈứổặÀÍýổIẮẤÀ,ổằỆổặÀDẤÁổIẠẤổòổặGÍÕỳẤổIÀDẤÁ,ổẳƯ!ặổIẮẤÀ,ổằỆổ~Ự,ặƯòẹ2,ổỨỈứổặÀĐẤÁổẲy,ổ`ÀẦổườứổ@ÀớổẤKÊứổIẮẤÀ,ổỨỈứổ2ợẠổFÍỗẤ,ổ2ÉẠổ@DẤÁổừuẤổIẮẤÀ,ổƯă~ổứơứổẲÀÍổừÍổẴĂứÀổIẮẤÀ,ổƯ2ẹ2ổIẮẤÀ,ổẳỘổưỗẤổ`ẠỷÂổIGỗổặẮẤÀổÍỘ,ổặGKẾẤÁổỨÀẢẤÀổIGĂổ~yổỪÍủẤ.ổỰrứổưẠỵI,ổứÍÉứổÒụẤổựÉẤÁổộ2ẪứổIụỄổÒớổẴớÂổIÀửẦổIúÂổÁKẼẤÁổựờẦổựLứổ2EổỨÀẢổ!ẠẤÀộổựKỀứổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀổIGẠỷẤổẲÀỗẠổÂÉIổứơứÀổGơẦổGẠýI,ổướẠổượẤổÒớổựKỀứổựDẤÁổựợẦổứơẤổưÉ,ổứDẤÁổứÀLứ,ổÒẠyẤổứÀLứổÀKỆẤÁổLẤÁổIẢứÀổứNứ,ổIờẦổGỗổÂÉIổưKÊứổứÀÍÕỷẤổưẠýẤổứỡẤổượẤổIGẦẤÁổẤÀụẤổIÀLứổÒớổÀớẤÀổựÉẤÁổứĨỗổÂẺẠổứơẤổưÉ,ổựẦớẤổÒẠyẤổỆổứơứổỨỰỨằ.ổỨơứổÀẦờIổựÉẤÁổẲÀơứổẤÀKổÀKỆẤÁổLẤÁổứÍÉứổIÀẠổIÃÂổÀẠỷÍổộỨDẤÁổựẦớẤổeẠỵIổ@ỗÂ,ổịểổẤỡÂ,ổÂÉIổứÀrẤÁổựKẾẤÁổẴĂứÀổHOộ,ổứơứổÀẦờIổựÉẤÁổÒỡẤổÀẦơổÒỡẤổẤÁÀỵ,ổIÀỷổừỈứổIÀỷổIÀỗẦổứJẤÁổựKỀứổừúÕổẴyẤổHDẠổẤẸẠ,ổẴẠyẤổIỈứổÒớổGÉẤÁổẲÀpỄổIMổỨỰỨằổựýẤổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀ,ổựỷổẴờẠổúẤổIKỀẤÁổIĐIổựvỄổIGẦẤÁổỨ@eỨ-~ỰổứJẤÁổẤÀKổứDẤÁổứÀÌẤÁổIGyẤổựĂỗổướẤ.ổăÍỗổIGẠỷẤổẲÀỗẠổỄÀẦẤÁổIGớẦ,ổựởổứẬổẤÀẠỳÍổỨỰỨằổÒKẼẤổẴyẤổÒÊẠổẤÀÓẤÁổIÀớẤÀổIẢứÀổẤẸẠổưụI,ổIẠyÍổưẠỷÍổẤÀK:ổỨỰỨằổằỆổặớẠổẤÁÍÕyẤổòổ!DẠổIGKẾẤÁ,ổỰớẠổãặ-ặ2ổIẮẤÀ,ổẳỘổưỗẤổ`ẠỷÂổIGỗổặẮẤÀổÍỘ,ổỨỰỨằổỨỈứổặÀÍýổIẮẤÀ...ổặMổẤÀÓẤÁổIÀớẤÀổIẢứÀổựởổựờIổựKỀứ,ổứẬổIÀỷổẲÀsẤÁổựĂẤÀổÀẦờIổựÉẤÁổứĨỗổứơứổứúỄổứDẤÁổựẦớẤổIÀÍÉứổỨDẤÁổựẦớẤổeẠyẤổứÀLứổIẮẤÀổựởổứẬổưKÊứổứÀÍÕỷẤổưẠýẤổIẢứÀổứNứ,ổHuÍổGÉẤÁ,ổÁẬỄổỄÀùẤổứỊẤÁổứơứổứúỄổỨDẤÁổựẦớẤổIGẦẤÁổIẮẤÀổứJẤÁổẤÀKổỰợẤÁổưÉổÒớổẤÀuẤổừuẤổIẮẤÀổẤÀớổÀẦớẤổIÀớẤÀổỎÍúIổHpứổẤÀẠỵÂổÒỈổứĨỗổẤỡÂổfểểỉ.ổọổỰ/ứổặGùẤổãÀẠ,ổỨÀĨổIĂứÀổ~Ự~ỰổÀÍÕỵẤổ2KÊẤÁổ2Ầơ:ổặờẦổựKỀứổưKÊứổứÀÍÕỷẤổưẠýẤổÂÊẠổIGẦẤÁổẴẰẤÀổÒNứổỎuÕổừNẤÁổIẸổứÀLứổứDẤÁổựẦớẤổÒÓẤÁổÂờẤÀổ@ỡÂổFÍỗ,ổứDẤÁổIơứổỄÀơIổIGẠỷẤổựẦớẤổÒẠyẤ,ổIÀớẤÀổẴụỄổỨỰỨằổựởổựKỀứổứơứổứúỄổứDẤÁổựẦớẤổIGẦẤÁổÀÍÕỵẤổFÍỗẤổIuÂổứÀÌổIGẪẤÁ.ổỰýẤổẤỗÕ,ổ~Ự~ỰổÀÍÕỵẤổựởổÒụẤổựÉẤÁổÒớổứÀẮổựờẦổIÀớẤÀổẴụỄổIÀyÂổìổỨỰỨằổỎở,ổẤuẤÁổIẸẤÁổHĐổỨỰỨằổỎởổẴyẤổffổựẼẤổÒĂ,ổựờIổễểểoổẲýổÀẦờứÀ;ổIÀớẤÀổẴụỄổIÀyÂổgổỨỰỨằổỆổứơứổừẦỗẤÀổẤÁÀẠỵỄổẲÀÍổÒNứổẲẠẤÀổIýổẤÁẦớẠổẤÀớổẤKÊứổÒÊẠổHĐổẴKỀẤÁổựẦớẤổÒẠyẤổIKẼẤÁổựĐẠổẴÊẤ,ổựẬổẴớổỨỰỨằổỨDẤÁổIÕổỨỗẦổHÍổỨỗÂửẴổÒÊẠổễịịổựẦớẤổÒẠyẤ,ổỨỰỨằổỨDẤÁổIÕổặ@22ổặÀơẠổ2ẦớổÒÊẠổihổựẦớẤổÒẠyẤ,ổỨỰỨằổỨDẤÁổIÕổặ@22ổặÀẠyẤổ@ẠyẤổ`ỘổÒÊẠổễìịổựẦớẤổÒẠyẤ,ổẤuẤÁổIẸẤÁổHĐổựẦớẤổÒẠyẤổỨDẤÁổựẦớẤổIẦớẤổÀÍÕỵẤổẴyẤổÁùẤổg.ểểểổẤÁKẾẠ.ổằẦẤÁổHẦẤÁổÒÊẠổÒẠỵứổỄÀơIổIGẠỷẤổựẦớẤổÒẠyẤ,ổIÀớẤÀổẴụỄổỨỰỨằ,ổứDẤÁổIơứổỎuÕổừNẤÁổỨỰỨằổÒÓẤÁổÂờẤÀổIÀKẾẤÁổỎÍÕyẤổựKỀứổứẦẠổIGẪẤÁ.ổặGẦẤÁổIẸẤÁổHĐổỉìổỨỰỨằổỏổhfổỨỰỨằổIGNứổIÀÍÉứ,ổiiổỨỰỨằổIGKẾẤÁổÀẪứõ,ổứẬổịểổỨỰỨằổÒÓẤÁổÂờẤÀ,ổIGẦẤÁổựẬổgfổỨỰỨằổựờIổÒÓẤÁổÂờẤÀổỎÍúIổHpứ,ổẲÀDẤÁổứẬổỨỰỨằổIGÍẤÁổưÃẤÀổÒớổÕýÍổẲữÂ.ổ!ÉIổIGẦẤÁổẤÀÓẤÁổIẠyÍổứÀẢổFÍỗẤổIGẪẤÁổÀớẤÁổựùÍổÂớổứơứổứúỄổứDẤÁổựẦớẤổIGẦẤÁổÀÍÕỵẤổựởổIÀNứổÀẠỵẤổựKỀứổIGẦẤÁổFÍơổIGÃẤÀổIụỄổIGÍẤÁổỎuÕổừNẤÁổỨỰỨằổÒÓẤÁổÂờẤÀổựẬổẴớổựờẠổừẠỵẤ,ổứÀỡÂổẴẦổựẾẠổHĐẤÁ,ổượẦổÒỵổFÍÕỳẤổÒớổẴỀẠổẢứÀổÀỀỄổỄÀơỄ,ổứÀẢẤÀổựơẤÁổứĨỗổựẦớẤổÒẠyẤ,ổỨ@eỨ,~Ự.ổeÊẠổIẠẤÀổIÀùẤổựẸẠổÂÊẠổẤÉẠổừÍẤÁổÒớổỄÀKẼẤÁổIÀLứổÀẦờIổựÉẤÁổứDẤÁổựẦớẤ,ổặÀKẾẤÁổIGNứổ~Ự~ỰổÀÍÕỵẤổựởổIụỄổIGÍẤÁổứÀẮổựờẦổứơứổỨỰỨằổIGNứổIÀÍÉứ,ổứDẤÁổựẦớẤổ1ẠơẦổừỈứổÀÍÕỵẤ,ổIÀNứổÀẠỵẤổIĐIổứÀLứổẤỡẤÁổẤớÕổứĨỗổIẸổứÀLứổứDẤÁổựẦớẤ;ổFÍỗổựẬ,ổựởổIÀKẾẤÁổỎÍÕyẤổẲẠỷÂổIGỗ,ổÁẠơÂổHơIổÒẠỵứổIÀNứổÀẠỵẤổứơứổứÀẢẤÀổHơứÀ,ổỄÀơỄổẴÍụIổẴẠyẤổFÍỗẤổựýẤổFÍÕỳẤổẴỀẠổứĨỗổẤÁKẾẠổẴỗẦổựÉẤÁ;ổIẸổứÀLứổÀÉẠổẤÁÀĂổỨƯỨỨ,ổIÀNứổÀẠỵẤổFÍÕổứÀýổừuẤổứÀĨổứẼổHỆ...,ổựợÂổượẦổẲÀDẤÁổựỷổỎợÕổGỗổẤÀÓẤÁổÒỈổÒẠỵứổÒẠổỄÀờÂổFÍÕỳẤổÒớổẴỀẠổẢứÀổứĨỗổẤÁKẾẠổẴỗẦổựÉẤÁ.ổƯyẤổứờẤÀổựẬ,ổÒẠỵứổIGẠỷẤổẲÀỗẠổứơứổứÀÍÕyẤổựỳổộ2ẪứổIụỄổÒớổẴớÂổIÀửẦổIúÂổÁKẼẤÁổựờẦổựLứổ2EổỨÀẢổ!ẠẤÀộ,ổỄÀơIổựÉẤÁổỄÀẦẤÁổIGớẦổIÀẠổựÍỗổÕyÍổẤKÊứ,ổộẴỗẦổựÉẤÁổÁẠBẠ,ổẴỗẦổựÉẤÁổHơẤÁổIờẦộ...ứJẤÁổựờIổựKỀứổẤÀÓẤÁổẲýIổFÍợổựơẤÁổÂMẤÁ.ổeÊẠổHNổẤẺổẴNứổỄÀúẤổựúÍổứĨỗổứơứổứúỄổứDẤÁổựẦớẤổIGẦẤÁổÀÍÕỵẤ,ổIGẦẤÁổẤỡÂổfểểỉ,ổỨDẤÁổựẦớẤổÀÍÕỵẤổ2KÊẤÁổ2ẦơổựKỀứổ~Ự~ỰổIẮẤÀổựỳổẤÁÀĂổặẸẤÁổ~Ự~ỰổeẠỵIổ@ỗÂổIrẤÁổỨẾổIÀẠổựÍỗổIẦớẤổừẠỵẤ.ổỨÀÌẤÁổIDẠổẤÁÀẰổGqẤÁổựuÕổẴớổHNổẲÀỆẠổựùÍổứÀẦổÂÉIổÁẠỗẠổựẦờẤổỄÀơIổIGẠỷẤổÂÊẠ,ổIẢứÀổứNứổÒớổẤỡẤÁổựÉẤÁổÀẼẤổứĨỗổứơứổứúỄổứDẤÁổựẦớẤổIGẦẤÁổÀÍÕỵẤ.ổọổỰ/ứổặGùẤổ~KẼẤÁổặKỆẤÁ,ổỨÀĨổIĂứÀổỨỰỨằổỨDẤÁổIÕổặ@22ổÂÉIổIÀớẤÀổÒẠyẤổ!DẠổIGKẾẤÁổòổỨDẤÁổIGÃẤÀổựDổIÀĂổỰDẤÁổ2ớ:ổ2ẦờIổựÉẤÁổứĨỗổỨỰỨằổỨDẤÁổIÕổựởổIÀNứổHNổứẬổưKÊứổứÀÍÕỷẤổưẠýẤổIẢứÀổứNứ,ổGCổẤữIổ!rứổừỊổIGẦẤÁổẤỡÂổfểểỉổIÃẤÀổÀÃẤÀổẲẠẤÀổIýổ-ỎởổÀÉẠổứẬổẤÀẠỳÍổẲÀẬổẲÀỡẤ,ổợẤÀổÀKỆẤÁổựýẤổÒẠỵứổẴớÂổÒớổựẾẠổHĐẤÁổứĨỗổẤÁKẾẠổẴỗẦổựÉẤÁ,ổẤÀKẤÁổỆổỨDẤÁổIÕổứÀÌẤÁổIDẠ,ổừKÊẠổHNổẴởẤÀổựờẦổứĨỗổỰợẤÁổưÉ,ổHNổỄÀĐẠổÀỀỄổứÀrIổứÀxổÁẠÓỗổứÀÍÕyẤổÂDẤổÒớổƯỨ2ổỨDẤÁổựẦớẤổứẼổHỆổẤyẤổIGẦẤÁổẤỡÂổựởổựÉẤÁổÒẠyẤổựKỀứổẤÁKẾẠổẴỗẦổựÉẤÁổIÀỗÂổÁẠỗổIĐIổứơứổÂrIổÀẦờIổựÉẤÁ,ổựờIổÀẠỵÍổFÍợổẲÀơổIẦớẤổừẠỵẤ;ổỄÀẦẤÁổIGớẦổIÀẠổựÍỗổựKỀứổừÍÕổIGÃổÒớổỄÀơIổIGẠỷẤ,ổẤÁKẾẠổẴỗẦổựÉẤÁổứẬổÒẠỵứổẴớÂổIÀKẾẤÁổỎÍÕyẤ,ổIÀÍổẤÀụỄổẸẤổựĂẤÀổÒớổỗẤổIuÂổứDẤÁổIơứ.ổỨỈổIÀỷổIGẦẤÁổẤỡÂ,ổứÀÌẤÁổIDẠổựởổIGẠỷẤổẲÀỗẠổỄÀơIổựÉẤÁổfổựỀIổIÀẠổựÍỗổứÀớẦổÂMẤÁổỰờẠổÀÉẠổẹổỨDẤÁổựẦớẤổIẮẤÀổÒớổỰờẠổÀÉẠổẹổỨDẤÁổựẦớẤổeẠỵIổ@ỗÂ,ổựửÂổẴờẠổÀẠỵÍổFÍợổứỗẦổIGyẤổIúIổứợổứơứổÂrI.ổặẸẤÁổẲýIổẤỡÂổfểểỉ,ổIúIổứợổứơứổứÀẮổIẠyÍổựỳổGỗổựỳÍổÒKỀIổIMổễểổựýẤổfểoổHẦổÒÊẠổẲýổÀẦờứÀổựKỀứổÁẠỗẦ.ổặÀÍổẤÀụỄổứĨỗổỨ@~ỰổựKỀứổứợẠổIÀẠỵẤổựơẤÁổẲỷ,ổưÃẤÀổFÍuẤổựờIổễ,ỉiổIGẠỵÍ/ẤÁKẾẠ/IÀơẤÁ,ổHẦổÒÊẠổẤỡÂổfểểịổựởổIỡẤÁổễễ,io.ổọổỰ/ứổ2Eổ@ÁÀỵ,ổỨÀĨổIĂứÀổỨỰỨằổỎởổ2ợẠổặÀKỀẤÁổỏ2ợẠổ~ỡẤÁõ:ổẽổIÀLứổIGơứÀổẤÀẠỵÂổÒớổÀẠỵÍổFÍợổứDẤÁổIơứổứĨỗổứơẤổưÉổỎởổựKỀứổẤuẤÁổẴyẤổẹởổ2ợẠổặÀKỀẤÁổựKỀứổặÀKẾẤÁổÒỈổ2ÍÕỵẤổÍỘổ2ợẠổ~ỡẤÁổứÀẮổựờẦổẴớÂổÂDổÀÃẤÀổựẠỷÂổựỷổỎuÕổừNẤÁổỎởổỄÀơIổIGẠỷẤổIẦớẤổừẠỵẤổIGẦẤÁổIÀẾẠổẲỐổựẸẠổÂÊẠ.ổằỗÍổẲÀẠổIÀớẤÀổẴụỄổIẸổứÀLứổỨDẤÁổựẦớẤ,ổứÀÌẤÁổIDẠổựởổươÂổHơIổhổẤÀẠỵÂổÒỈổIGẪẤÁổIuÂổIÀửẦổÀKÊẤÁổừũẤổứĨỗổặẸẤÁổ~Ự~ỰổeẠỵIổ@ỗÂổÒớổ~Ự~ỰổIẮẤÀổựỷổÒụẤổựÉẤÁổỨƯỨỨổIGẦẤÁổỎởổIẢứÀổứNứổIÀNứổÀẠỵẤ.ổ2ớẤÁổẤỡÂ,ổƯỨ2ổỨDẤÁổựẦớẤổỄÀĐẠổÀỀỄổÒÊẠổứÀẢẤÀổFÍÕỳẤổIẸổứÀLứổÀÉẠổẤÁÀĂổỨƯỨỨổẤÀqÂổỄÀơIổựÉẤÁổÒớổẲÔổẲýIổÁẠỗẦổKÊứổIÀẠổựÍỗổIÀNứổÀẠỵẤổứơứổứÀẮổIẠyÍổẤÀẠỵÂổÒỈổựKỀứổÁẠỗẦ.ổ@ÀẾổÒụÕổÂớổIMổứơẤổưÉổẴởẤÀổựờẦổựýẤổẤÀuẤổÒẠyẤổựỳÍổINổÁẠơứổứÀúỄổÀớẤÀ,ổÁpẤổÂÃẤÀổÒớẦổứDẤÁổÒẠỵứ,ổÀẦớẤổIÀớẤÀổẤÀẠỵÂổÒỈổÒÊẠổứÀúIổẴKỀẤÁ,ổÀẠỵÍổFÍợổẤÁớÕổứớẤÁổứỗẦ.ổỰẠỷÂổẤẸẠổưụIổIGẦẤÁổứơứổỄÀẦẤÁổIGớẦổừẦổỨDẤÁổựẦớẤổỄÀơIổựÉẤÁổIGKÊứổÀýIổỄÀợẠổẲỷổựýẤổỄÀẦẤÁổIGớẦổIÀẠổựÍỗổỄÀỈứổÒỈổẤDẤÁổẤÁÀẠỵỄ,ổỄÀơIổIGẠỷẤổẤDẤÁổIÀDẤ.ổặGẦẤÁổẴẰẤÀổÒNứổẤớÕ,ổứơẤổưÉổựẦớẤổÒẠyẤổẴớÂổứDẤÁổIơứổứÀẢẤÀổFÍÕỳẤổựởổIÀỗÂổÂKÍ,ổứÀẮổựờẦổIÀNứổÀẠỵẤổứơứổẤÉẠổừÍẤÁổẤÀqÂổựKỗổIẠýẤổưÉổẲÀẦỗổÀẪứổẲỔổIÀÍụIổLẤÁổừỈẤÁổÒớẦổHợẤổỎÍúI.ổỰýẤổẤỗÕ,ổựởổIẸổứÀLứổÁẠửẦổứúÕổIGyẤổiểoổừẠỵẤổIẢứÀổÁẠĐẤÁổẴÌỗổứẬổứÀúIổẴKỀẤÁổứỗẦ,ổứÀÍÕỷẤổựẸẠổIGyẤổfiổÀỗổựúIổIGEẤÁổẴÌỗổẲữÂổÀẠỵÍổFÍợổHỗẤÁổIGEẤÁổHpẤổ`!ổỉh,ổựEẤÁổIÀẾẠổỎuÕổừNẤÁ,ổIGẠỷẤổẲÀỗẠổứơứổứÀẢẤÀổHơứÀổẲÀÍÕýẤổẲÀẢứÀổứÀÍÕỷẤổựẸẠổỄÀKẼẤÁổIÀLứổẴớÂổỡẤổÀKÊẤÁổIÊẠổÂỈứổIẠyÍổứÀẦổÀẠỵÍổFÍợổẲẠẤÀổIýổứỗẦổẤÀK:ổỰớẦổÀEổẤÍDẠổứơ,ổẤÍDẠổẴỀẤổIÀửẦổÂDổÀÃẤÀổIGờẤÁổIGờẠổIMổfểổứẦẤổIGỆổẴyẤ,ổẤÍDẠổýứÀổIÀKẼẤÁổỄÀủÂ,ổýứÀổHẠẤÀổHợẤ...ổằẦẤÁổHẦẤÁổÒÊẠổỄÀơIổIGẠỷẤổẲẠẤÀổIý,ổựÉẠổẤÁJổứơẤổưÉổựẦớẤổÒẠyẤổIẢứÀổứNứổựẠổựùÍổIGẦẤÁổÒẠỵứổỎuÕổừNẤÁổứẼổHỆổÀờổIùẤÁổẤDẤÁổIÀDẤ,ổỎuÕổừNẤÁổẴớẤÁổÒỡẤổÀẦơ,ổÁẠỗổựÃẤÀổÒỡẤổÀẦơ,ổứĨẤÁổứĐổÀỵổIÀĐẤÁổứÀẢẤÀổIGĂổÒÓẤÁổÂờẤÀ,ổựợÂổượẦổăã-Ỗ@ổÒớổIGụIổINổỗẤổIẦớẤổỎởổÀÉẠ.ổỨDẤÁổựẦớẤổứJẤÁổựởổIÀNứổÀẠỵẤổIĐIổứÀLứổẤỡẤÁổứÀỡÂổẴẦổựẾẠổHĐẤÁ,ổựờẠổừẠỵẤổượẦổÒỵổFÍÕỳẤổÒớổẴỀẠổẢứÀổÀỀỄổỄÀơỄ,ổứÀẢẤÀổựơẤÁổứĨỗổứơẤổưÉ,ổựẦớẤổÒẠyẤ;ổIÀỡÂổÀBẠ,ổựÉẤÁổÒẠyẤổẲĂỄổIÀẾẠổứơứổựẦớẤổÒẠyẤổẲÀẠổÁrỄổẲÀẬổẲÀỡẤ,ổÀẦờẤổẤờẤổÀẦrứổIGẦẤÁổứơứổừĂỄổÀẠýÍ,ổÀỘ;ổIẸổứÀLứổứơứổÀẦờIổựÉẤÁổÒỡẤổÀẦơ,ổÒỡẤổẤÁÀỵ,ổIÀỷổIÀỗẦ,ổIờẦổẲÀDẤÁổẲÀẢổÒÍẠổIKẼẠổỄÀúẤổẲÀỆẠ,ổựÉẤÁổÒẠyẤổẲÀẢứÀổẴỵổIẠẤÀổIÀùẤổỗẤÀổửÂ.ổ@ÀẾổựẬ,ổựẦớẤổÒẠyẤổứJẤÁổứợÂổIÀúÕổÕyẤổIuÂổỄÀúẤổẲÀỆẠổÒớổIÀúÕổÒỗẠổIGẨổứĨỗổIẸổứÀLứổỨDẤÁổựẦớẤổẴớổIÀNứổHNổIẢứÀổứNứ,ổứùẤổIÀẠýIổựĐẠổÒÊẠổÂẺẠổứơổẤÀuẤổứJẤÁổẤÀKổỎởổÀÉẠ...ổeCổăÍÕýIổỏIÀNứổÀẠỵẤõô/Ễố


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 54 suất quà cho HS và GV đón Tết Canh Dần

Trao 54 suất quà cho HS và GV đón Tết Canh Dần
2010-02-06 02:48:24

(GD&TĐ) - Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Tết vì HS và GV nghèo” của ngành, mới đây, trường THPT Gia Phố đã trao 54 suất quà cho những học sinh và giáo viên có hoàn...

Dinh dưỡng ngày Tết cho trẻ

Dinh dưỡng ngày Tết cho trẻ
2010-02-06 02:47:17

(SK&ĐS) - Tiếp đãi khách, thăm viếng họ hàng, đi chơi đầu Xuân... người lớn rất dễ làm đảo lộn giờ giấc ăn, ngủ của bé. Vì thế, bạn cần lưu ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi...

Tương tác giữa bưởi và thuốc

Tương tác giữa bưởi và thuốc
2010-02-06 02:46:59

(SK&ĐS) - Bưởi là trái cây giàu vitamin C, kali, rất cần dùng cho người béo phì, người có nguy cơ tim mạch. Kể từ năm 1989, nhiều tài liệu đã đề cập đến tương tác giữa bưởi...

Dinh dưỡng ngày Tết cho bệnh nhân đái tháo đường

Dinh dưỡng ngày Tết cho bệnh nhân đái tháo đường
2010-02-06 02:46:03

(SK&ĐS) - Với tất cả mọi người, Tết là dịp để thưởng thức hương vị xuân, nhưng với riêng người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) thì thật không dễ để có thể vui Tết thỏa thích,...

“Mẹ ơi cho con đi học”

“Mẹ ơi cho con đi học”
2010-02-05 14:21:08

(QT) - Mỗi lần cu Hùng cầu xin là chị Võ Thị Mỹ lại ôm con lặng lẽ khóc. Điệp khúc này luôn ám ảnh chị trong suốt quãng đời làm mẹ, bởi hoàn cảnh gia đình chị một thân nuôi hai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết