Cập nhật:  GMT+7
ấqedọũểẰẰacÃ;rẶũôcầÕỵrdưArdẶBdứqĐứpdõrớẲdứqvấ/qeầấÃdọũểẰẰacÃQôểỏcầẵ:PP*âd-dÒẲỵrdqữÃdÃqẤdqẲẺứqdqữọdẰrứqdõmẲdứíưdẶgrdưỳẶdẶẮẨÁứpdưóẲdprễừdọựdẶrơứpdứịưdứpểẺdẶẮẲứpdẶkưd;*QỌƯằdứpừfrdứỳrdỏẲứpdòfứdũẲnứdEớdọễọdủqừhứdẶqẲằdÃqẤdqẲẺứqdọửứdọựdònứdẶkưdủqễọặdỌkẲdọqẲẺờứdưẠdõmẲdòịứpdÃqễẶdòrợẲdọẦểdọqudƯặằdÃqẤdqẲẺứqdọựdọừứdõểứpdqữọdũAÃdŨễdẹặd“;qẨểdọxằdứíưdẰểẲdọễọdọqễẲdẰổdũỗứdũAÃdeằdứpừfrdErờọdưẲểdọễọdũừgrdEẠdẶxdưfẲdứqẨdọễọdứíưdẶẮẨAọằdÃqẤdqẲẺứqdọqẴứpdẶxrdọựdọmứdưẲểdẶqỗưdEẠdẮèứdọqĐdọqừdọừứdũẲẺờứdẶnÃdẠdứqfã”ặd;rơứpdẸtdẸfừdòfứdẶễứdòìẶdõmẲdẮxưdẮhặdQfứpdọqẤọdọỉÃdưìẶdũừdũìứpdõỵdỏýứdEớdÃqsểdòểứdprễưdqrờẲặdỨqẨứpdõễÃdũgrdòíứdủqừíứdõựằdọxdqrờẲdÃqựdọqúdẶẮhdũÁrdẮlẶdnưdBăd“ÒỳdPỎ-Õ;dủqẲẺơứdọễừdọễọdẶẮẨÁứpdủqxứpdỏgẺdẶẮộdErơẶdọqĐdẶẮẨAọdủqrdEfừdũAÃdeặd*qẤdqẲẺứqdẶÂẺdEfừdõrớẲdủrờứdẶqCọdẶơdọựdẶqợdĂẲẺơẶdõuứqdẮèứdọqĐdọqừdọừứdqểẺdủqxứp”ặdÕrớẲdứfẺdọựdứpqùểdũfdEớdưỉẶdũẼdẶqẲẺơẶằdErờọdẮèứdọqĐdọqừdqữọdẰrứqdũAÃdũễdũfdủqxứpdứỗứdứqẨứpdẸốẶdẠd“õrớẲdủrờứdẶqCọdẶơ”ằdÃqẤdqẲẺứqdẰổdẶCdọựdẰCdọkứdứqìọãdỎgừdưỳẶdEửứpdĂẲểứqdọễọdqờdẶqyứpdứqfdẰễọqdũAứdứqẨdỠểqểẰểằd*qẨỹứpdỨểư…dọựdẶqợdẶqlẺdọqrơưdỏrờứdẶsọqdủqễdũAứdẶẮỗứdọễọdủờdẰễọqdỏfứqdọqừdũẪểdẶẲỵrdưóẲdprễừdũfdọễọdũừgrdEẠdẮèứdọqĐằdỏgẺdòốdũfưdĂẲôứdEArdọqĐdọễrặd;ẮừứpdEểrdÃqẤdqẲẺứqdõểứpdẶtưdưẲểdẰễọqdqữọdẶqỗưdọqừdọừứằdọqẴứpdẶxrdõẨÀọdứqkứdErỗứdứqfdẰễọqdỨpẲẺởứd íứdỌBằdọqrdứqễứqdẶẮỗứdõẨÁứpdỂứdỎẨỹứpd ẨỹứpdẵĂẲnứdẽâằdprArdẶqrờẲăd“QrờứdứểẺằdõỹứdEudÃqễẶdqfứqdọễọdõmẲdẰễọqdqữọdọqĐdọqừdòốdưóẲdprễừdứqrớẲdứqlẶdũfdỨqfdẸẲlẶdòhứd;qểứqdỨrỗứặdỨpừfrdọễọdọẲyứd“ÒốdẶnÃdErơẶdọqĐdõồÔdỏÂứpdọqừdòốdẹd-dẻdẶẲỵrdọửứdọựdọẲyứd“ ẠdẶnÃdErơẶdọqĐdqừể”dqểẺd“ŨẲẺờứdErơẶdọqĐdõồÔdỏfứqdọqừdũẪểdẶẲỵrdũAứdqỹứằdẶBdẻd-dẽdẶẲỵr”ặdÕrớẲdõễứpdứựrdũfdqmẲdqơẶdọễọdlứdÃqoưdứfẺdõớẲdõẨÀọdrứdẶqỗưdỏửứpdọqĐd“:ễọqdẰừgứdẶqôừdọqẨỹứpdẶẮtứqdọhrdọễọqdưArdứqlẶdọẦểdÒỳdPỎ-Õ;”ặdPrễdẶqfứqdưỳẶdọẲyứdọqẨểdõơứdeẽặđđđdõýứpằdứỳrdỏẲứpdòrỗứdẰừgứdòỗứdẶẮừứpdòểừdpýưdọhdÃqmứdqtứqdhứqdưrứqdqữểdòịứpdứqrớẲdưfẲdẰìọdẮlẶdòìẶdưìẶdũóứdÃqmứdũẲẺờứdẶnÃdọqĐdErơẶdẶẮỗứdứớứdỏửứpdủộdọựdxdũẺặdÒẠrdẶqơdứỗứdọqĩứpdũgdủqrdọựdÃqẤdqẲẺứqdqýứdứqrỗứdòfẺdẶvădÒvdẮểdưẨÁrdưlẺdứpfứdõýứpdưẲểdưỳẶdĂẲẺợứdEẠdqỹứdẽđdẶẮểứpằdEBểdọựdẶqợdọqừdọừứdqữọdọqĐdEBểdọựdẶqợdẶxdưfẲằdủqxứpdẶyẶdòớdỏữọdọẬứpdòỵdòớdứpểứpặd;ẲẺdứqrỗứằdẶqôừdứqrớẲdọqẲẺỗứdprểdprễừdỏẤọằdErờọdọqừdọễọdòốdũfưdĂẲôứdĂẲễdẰAưdEArdọqĐdErơẶằdứqlẶdũfdủqrdọqẨểdọựdẰCdqẨAứpdỏóứdọễọqdọmưdErơẶằdẶẨdẶqơdứpýrdErơẶdõẴứpdõìứdẶBdÃqsểdprễừdErỗứdẰổdẶgừdọqừdọễọdôưdứqĐứpdẶqựrdĂẲôứdẸlẲằdũỗứdọễọdònọdqữọdũAứdqỹứdẮlẶdủqựdẰDểdõỵrặdÕựdũfdọqẨểdủợdủqừhứpdọễọqdxdũẺdẶẮừứpdứqrớẲdlứdÃqoưdqrờứdứểẺdọửứdĂẲễdứqvằdưCọdrứdủqxứpdõýứpdõớẲdẰổdpkẺdẶễọdqgrdẸlẲdõơứdẶqudprễọdọẦểdọễọdôưặd;ẮừứpdủqrdõựằdẶqôừdủqẲẺơứdọễừdọẦểdÒỳdPỎ-Õ;ằdọễọdẶẮẨÁứpdưóẲdprễừdọqúdọqừdqữọdẰrứqdũfưdĂẲôứdEArdọqĐdọễrdẶqxứpdĂẲểdqtứqdẶqẪọdẶnÃdẶxdọqĐdẶẮỗứdứớứdòhứpdõôứdqừỉọdprlẺdẶẮìứpdủqxứpdọựdxdũẺặdƯẤọdẶrỗẲdọẦểdErờọdọmưdòẴẶdũfdprẴÃdqữọdẰrứqdũfưdĂẲôứdEArdọễọdứốẶdErơẶdọỹdòhứdứqẨdứốẶdqlẶằdứốẶdứpểứpằdứốẶdẶẲứpằdứốẶdẰỵặdỌửứdErờọdũẲẺờứdẶnÃdọqĐdErơẶdẶẮỗứdứớứdEẠdọựdxdũẺằdẶnÃdErơẶdọqĐdrứdqừểdũfdqừfứdẶừfứd“EẨÀẶdọlÔdẰừdEArdẺỗẲdọmẲdẠdõỳdẶẲỵrdọễọdôưặd:ừứpdõễứpdẶrơọdũfdĂẲẺdõuứqdưỳẶdõịứpằdẶqCọdẶơdẰễọqdẶqểưdủqhừdqẨAứpdưỳẶdứộừặdỨpừfrdẮểằdẶqCọdẶơdứfẺdọửứdõẨÀọdẶrơÃdẶểẺdòẠrdẰCdẶqrơẲdọẨỹứpdĂẲẺơẶdẶẮừứpdErờọdứựrd“ủqxứp”dEArdẶqựrdĂẲôứdỏgẺdọqĐdọqừdẶẮộdẶẮẨAọdủqrdEfừdũAÃdedẠdẶẮẨÁứpdưóẲdprễừặd&ẲểdõựdọqừdẶqlẺdưỳẶdọqẦdẶẮẨỹứpdỏÂdõẴứpdứqẨứpdủqrdõrdEfừdẶqCọdẶơằdẶqrơẲdẰCdủrợưdẶẮểằdõxứdõyọdọẦểdọễọdọỹdĂẲểứdĂẲhứdũẼằdEóứdọựdứpẲẺdọỹdọqúdứịưdẶẮỗứdprlẺặdÕựdũfdọqẨểdủợdẶBdõkẺdẰổdẶgừdẮểdủổdqẠdEớdẶẮtứqdõỳdọqỗứqdũờọqdprĐểdqữọdẰrứqdọễọdẶẮẨÁứpằdpựÃdÃqmứdọỵdEẬdọqừdẶtứqdẶẮgứpdỏgẺdẶqỗưằdqữọdẶqỗưdẶẮfứdũểứdứqẨdqrờứdứểẺặdỌmứdủqĩứpdõuứqdElứdõớdõỵrdưArdprễừdỏẤọdọmứdõẨÀọdòìẶdứpẲýứdẶBdErờọdĂẲễứdẶẮrờẶdọễọdọqẦdẶẮẨỹứpằdĂẲẺơẶdẰễọqdẮrỗứpdũộdẠdẶBứpdònọdqữọằdẶẮễứqdẶtứqdẶẮgứpd“ưgứqdểrdứlẺdũfư”dpkẺdẶqrờẶdõỹứdẶqrờẶdủốÃdọqừdqữọdẰrứqặdỨP,2ỞỨd&,KỨấ/Ãầ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trên 750.000 trẻ đã được tiêm vaccine sởi-rubella

Trên 750.000 trẻ đã được tiêm vaccine sởi-rubella
2014-10-09 05:11:42

(SGGPO) - Đây là thông tin mới nhất được Bộ Y tế công bố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phối hợp sởi-rubella cho hơn 20 triệu trẻ em từ 1-14...

Góp phần xây dựng biên giới bình yên

Góp phần xây dựng biên giới bình yên
2014-10-09 05:10:57

(QT) - Xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được thành lập theo Nghị định số 08/2004/NĐ-CP ngày 2/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn xã hiện có 5 thôn với 286 hộ, 1.360...

Thấp thỏm sống trong lòng hồ thủy điện

Thấp thỏm sống trong lòng hồ thủy điện
2014-10-09 05:03:44

(QT) - Mùa mưa bão sắp cận kề, thế nhưng đến nay 13 hộ dân ở thôn Pa Hy (xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn trong khi chủ đầu tư và đơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết