Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6qcWo4buG4bum4bqqw5rhu5gmw4Phuqoqw5ThuqpP4bue4bug4bq+4bqqW+G7huG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6si/hu55D4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7h+G7jOG6vsOT4bqo4bq04bqw4bud4buh4bq24bqqLeG6quG7i+G7oOG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj3huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qiZT4bum4bue4bqq4bqlSE/huqrhu6Thu6Dhu5Thu6bhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6quG7olfhu6ThuqrhurjhuqomU+G7puG7nuG6qiY84bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4buHxq/hur7huqrDkuG7mOG7puG6quG7oeG7njzhur7huqrhu6Hhu57hu6Dhu5Lhu6Yt4bqq4buHP+G7mOG6qsOSKOG7uE/huqom4bue4buG4bum4bue4bqqw5lLPeG6qiY84bqqJuG7nuG7gOG7puG7ouG6qkNCL0PDisOKRMSC4bqq4buL4buG4bqq4bukWCbhuqomWeG6qk/hu54pT+G6quG7nuG7oOG7lj3huqrhu55Y4bug4bqq4bum4bui4bue4buU4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qsOSKOG7uE/huqom4bue4buG4bum4bue4bqqw5lLPeG6qiYl4buS4bum4bqqT+G7suG6qipA4bqqJj7huqrhu6bhu6I/IOG7luG7puG6quG7ouG7oH3hur7huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qiZT4bum4bue4bqqW+G7huG6qio+4bqqw5JX4bum4bui4bqqMOG6qk/hu57EqD3huqom4bueP0vhu6bhuqpPLuG6vuG6quG7qSzhuqrhu6Hhu54o4bqqW+G7oOG7luG7psOD4bqq4bqlWOG6quG7qeG7h+G7oeG7oeG6quG6sOG7puG6viDhuqrDmeG7huG6quG6pVjhuqrhu6nhu4fDg+G7oeG7ocOB4bqt4buL4bq2xILhuqrhu4vhu6Dhu5Lhu6bhuqrhu57hu6Dhu5Y94bqq4bumSeG7pOG6qkDhuqrDmuG7njpP4bqqJT9YJuG6quG7pOG7oOG7lOG7puG6quG7oSU/4bum4buiw4Phuqoi4buOJuG6qltH4bum4bqq4buexq/hur7huqomJeG7kuG7puG6quG7puG7ouG7nlThur7huqolWOG7puG7osOD4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqw5rhu57hu4Dhu6Dhuqrhu6bhu6Dhu5bhu6ThuqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+4bqqWzvhu6bhu6LDg+G6qk/hu57FqOG6qsOTO+G6qk/hu4BP4bqq4bum4bue4buG4bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6quG7nuG7qk/huqpPxq/huqo94bue4buI4bum4bqqT+G7nuG7oOG6vuG6qltH4bum4bqq4buexq/hur7huqrhu6Yo4bu0T+G6qibhur7huqom4bue4buMxajhuqpP4buAT+G6qls74bum4bui4bqq4buk4bug4buU4bum4bqqw5rhu57hu4BP4bqq4bum4bue4bq+P8OD4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqpP4buAT+G7nuG6qsOa4bue4buAT+G6quG7puG7nuG6vj/huqom4bueUeG6quG6uOG6qiZT4bum4bue4bqqw5Lhu5Q/4bqq4bumSeG7pOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6RYJuG6qls74bum4bui4bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vsSC4bqq4bqn4buAT+G6qiZT4bum4bue4bqq4bqlSE/huqrhu6Thu6Dhu5Thu6bhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qk/Gr+G6qk/hu54/4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7puG7jibhuqomKOG7suG7puG7ouG6qsOSV+G7puG7ouG6qiY84bqqw5JS4bq+4bqq4bueUeG7puG7nsOD4bqqw5JS4bq+4bqqW0smw4PhuqrDkuG7oOG7lD/huqrDmuG7oOG7luG7puG6qirhu6Dhu6bhu57huqom4bue4buA4bug4bqqJj7huqrhu6bhu57hu6Dhu5Lhu6bDg+G6qibhu55Z4bqq4bum4buifeG6qsOS4buY4bum4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qirhu6Dhu6bhu57huqrhu57FqOG7gibhuqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+4bqqW0sm4bqqJuG7nsag4bqqW+G7huG6qj3hu57hu6DhuqpbSybhuqom4buexqDEguG6quG6rcWo4bqqW0sg4bqqJcSoJuG6qsOT4bua4bqq4buiSuG7puG6quG7oiHhu6DDg+G6qirDlOG6qk/hu57hu6Dhur7Dg+G6qibhu4LFqOG6quG7puG7kuG7puG6quG7pFbhu6DhuqpPWOG7puG7ouG6qiZR4bum4bue4bqqT1jhu6bhu6LhuqpP4buE4buk4bqqKuG7iD/huqrhu6bDjeG7puG7ouG6qsOSxqDhuqpP4buAT+G6qiZT4bum4bue4bqqWyjhu7Lhu6bhuqrDmeG7kuG7puG6qsOa4bueSE/huqo94bueLE/huqrhu6Thu6rhu6DhuqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bumw4Phuqrhu6Lhu6A6PeG6quG7puG7nuG6vj/huqpPO+G7puG7ouG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7psOD4bqqw5JMIOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6qio+4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qltH4bum4bqq4buexq/hur7huqomJcWo4bum4bui4bqqw5rhu54/4bqqWz5P4bqq4bumxq/hu6DhuqpP4bueP+G7puG7ouG6qlvhu4bhuqoqPuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qiZT4bum4buew4Phuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6bGr+G7oOG6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqyJuG6vk7DmeG7jOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqo4buk4bq+JeG7ouG7oOG7puG6oEQ9IuG6quG6vj8mxajhuqjhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6quG6vsOZJuG7teG6qOG6qOG6ql3hu6DDkybhu57hu7XhuqhFw4lC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMSQxJDhurzhuqjhuqoqJU/hu7Xhuqjhu54mJj3huqAvL07hur7FqCQ/4bq+4bum4buiJiXhu6DEglvhu6YvPcWoJSbhur7DmSovQi/hu6ElP8Wo4bum4buiJD/hur7hu6bhu6Lhu57hu6Dhu4w9L1sqVcOTW04qVcOTTltVw5Nbw5rhu6ZO4bqq4bqwReG6tsSCVT3hu6Lhuqgv4bq04bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6siYl4bq04bqyJsOT4bq04buH4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57huqrDkuG7mOG7puG6qsOS4buqT+G6qirhu4BP4bue4bqqW+G7huG6qiYl4bq+4bqqTyk/4bqqJuG7huG7oOG6qsOZ4bug4buWP+G6qibhu4Lhu6Dhuqrhu6Hhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qiZT4bum4bue4bqqLeG6qjnhu6bhu57huqDhuqrhu6Hhu4c1xKnhu4fhuqrhu4c54buD4bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6si8m4bq+TsOZ4buM4bq04buhPOG6quG7puG7ouG7hiDhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqw5lLPeG6qsOS4buY4bum4bqq4bum4bq+IMOD4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPeG6qsOSRuG6qsOS4bug4bqqJD/hur7huqrEkOG6qk/hu54/4bqqw5ox4bqqTy7hur7huqpP4buAT+G6qsOaMeG6quG7nljhu6Dhuqrhu6bhu6Lhu55Sw4Phuqrhu55Y4bug4bqqJuG7nuG7oOG6qkDhuqomU+G7puG7nsSC4bqq4buh4bue4buA4bum4bui4bqq4bq8L0PDisOK4bq6w4Phuqrhu6Hhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6qsOSRuG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4bueWOG7oOG6quG7puG7ouG7nlLhuqrhu4vhu6Dhu5Lhu6bhuqrhu57hu6Dhu5Y94bqqw5JKP+G6qibhu6Dhu5Lhu6bhuqpPLuG6vuG6qiZT4bum4bue4bqqw5JH4bum4bui4bqqT+G6vuG7oOG6qlvhu4bhuqrDmeG7huG6quG7nljhu6Dhuqrhu6bhu6Lhu55S4bqqw5lK4bum4bqqJuG7ninhuqrDieG6qk8u4bq+4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPcSC4bqq4buLSuG7puG6quG7puG7hiDDg+G6quG7oeG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqq4budP+G7hOG7puG7ouG6quG7oSVS4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqrhu55Y4bug4bqq4bum4bui4bueUuG6qsOZSuG7puG6qibhu54p4bqqReG6qlvhu4bhuqrDmeG7huG6quG7nljhu6Dhuqrhu6bhu6Lhu55S4bqqw5lK4bum4bqqJuG7ninhuqpEQ+G6qk8u4bq+4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPcSC4bqq4buhJcWo4bum4bui4bqqT+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quG7i+G7oOG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj3Dg+G6qk7hu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqq4bueWOG7oOG6quG7puG7ouG7nlLhuqomWeG7puG7ouG6qsOa4buYJuG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPeG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qsOaMeG6qkRCQ8SQ4bqqLURCQ0XhuqLhuqpO4buG4bum4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqrhu54o4bu04bum4bui4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqw5ox4bqqREJDRS1EQkPDieG6qlvhu4bhuqrhu55Y4bug4bqqJuG7nuG7hMWo4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqqw5Lhu5ThuqDhuqrigJzhuqfhu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qj3hu54sT+G6qlss4bqqTuG7guG7puG6qsOS4buqT+G6quG7puG7osWo4buG4bug4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4oCd4bqqW+G7huG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4bui4bug4bq+xajhuqrDmSg/4bqqJuG7nsag4bqqJuG7nuG6vsWo4bqqTy7hur7huqpP4buA4bum4bqqTljDg+G6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqpP4bueKU/huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqqJsWo4buG4bum4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPcSC4bqq4bqn4bueUOG7puG7nuG6quG7puG7nuG7tuG6qlvhu4bFqOG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPeG6quG7nuG7huG7puG7ouG6quG7pkfhu6Thuqrhu6Thu4bhuqrDkljhu6Dhuqrhu6bhu6Ih4bqqT+G7gOG7puG6qk5Y4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqT8av4bqqw5NSPeG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqw5koP+G6quG7nuG7qk/huqrhu57hu7Dhu6DDg+G6qiYl4bq+xajhuqrDklnhu6Dhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5rhu6Dhu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5bhu6Thuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quG7pFHhu6bhu57huqpb4bu04bug4bqqTuG7guG7puG6qk7DqOG6qsOSV+G7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3EguG6quG7i+G7oOG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj3huqpPIeG7puG7ouG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqpP4buAT+G6quG7nljhu6Dhuqom4bue4bug4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqq4buk4buu4bum4bqqw5rhu57hu4BP4bqq4bum4bueKOG6oOG6quG7h1jhu6Dhuqom4bue4bug4bqqT+G7gOG7puG6qk5Y4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqw5rGoOG6qk/hu54/IOG7luG7puG6qirhu4BP4bue4bqqW+G7lOG6qibEqOG7pOG6quG7oijhu7Lhu6bhu6LhuqrDkuG7gsWo4bqqw5IpT+G6quG7h1fhuqrhuqfhu55Q4bqq4buJ4bug4bum4bue4bqi4bqq4buh4bue4bug4buYP+G6quG7puG7nuG7oOG6qsOS4buqT+G6qlvhu4bhuqrDmsag4bqqT+G7nj8g4buW4bum4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqKuG7gE/hu57huqpb4buU4bqqJiU/IOG7lOG7puG6qibhu55W4bum4bui4bqqw5lST+G7nuG6qip74bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6ouG6quG7h1jhu6Dhuqom4bue4bug4bqqJlHhu6Thuqrhu57hu6DGoD/huqpb4buU4bqqT+G7gE/huqrDk+G6vuG7puG7nuG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qsOZUk/hu57huqoqe+G6qltH4bum4bqq4buexq/hur7huqpPLuG6vuG6qls74bum4bui4bqqw5LEqCbhuqLhuqrhu4dY4bug4bqqJuG7nuG7oOG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWOG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6quG7nj8g4buW4bumw4Phuqom4bueUuG6qiJG4bqq4bui4bug4buw4bugxILEgsSC4bqq4bql4buS4bum4bqqT+G7guG7puG7nuG6qsOSxq/huqrDmeG7huG6qk/hu4BP4bqqTz9YT+G6quG7nljhu6Dhuqom4bue4buExajDg+G6quG7nljhu6DhuqrDkuG7huG7pMOD4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOZRuG7pOG6quG7pOG6vuG7puG7ouG6qiZQ4bum4bue4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qlss4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqqKuG7iD/huqrhu6bhu54o4bqg4bqq4bqn4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqrDklLhur7huqpP4bueUOG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6quG6uOG6qiZT4bum4bue4bqi4bqq4buh4bug4bum4bqq4bue4buqT+G6quG7nsav4bq+4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqi4bqq4bqn4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqpP4bueP0zhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpbLOG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7psSCxILEguG6quG6p+G7gE/huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPeG6qk8h4bum4bui4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqomJeG6vsWo4bqqw5JZ4bug4bqqT+G7nsWo4bqq4bum4bue4bq+P+G6qk/hu4BP4bqq4bum4buiP1fhu6bhuqom4buG4bug4bqqw5nhu6Dhu5Y/w4Phuqoq4buAT+G7nuG6qk7hu4DFqOG6qsOSUuG6vuG6qk/hu55Q4bqqw5JS4bq+4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6LDg+G6quG7nsOd4bqqJiXhu7jhuqrhu6bhu57hur4/4bqq4bum4buiP1fhu6bhuqrDmT5P4bqqKuG7gE/hu57huqpb4buG4bqqJijhuqrDmeG7oOG7lj/huqomJcWo4bum4bui4bqqT+G7gE/huqpPP1hP4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOZRuG7pOG6qk/hu54/IOG7kuG7puG6qsOS4buUxILhuqrhuqfhu4BP4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqJlPhu6bhu57huqrDkuG7oOG6qiYlKOG7tE/huqpb4buG4bqq4buk4buC4bum4bue4bqq4bue4buy4bum4bqqW+G7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqpbLMOD4bqqW+G7lOG6qibhu6Dhu6bhuqrhu57hu6pPw4PhuqpPe+G6qsOSV+G7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqrhu6Lhu6A6PeG6qk/hu4BP4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqw5Lhu6Dhuqoq4bq+P+G6qsOSTCDhuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqrhu57hu7Lhu6bhuqpb4buU4bqqT+G7nj8g4buS4bum4bqq4buk4buu4bumw4Phuqrhu6bhu57EqCbhuqrDmeG7huG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qibhu6Dhu6bhuqrhu57hu6pP4bqq4buexq/hur7huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqLhuqom4buCxajhuqrhu6bhu5Lhu6bhuqrhu6RW4bug4bqqT1jhu6bhu6LhuqpP4buE4buk4bqqw5nhu7Thu6bhuqrDksag4bqqTzvhu6bhu6Lhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bEguG6quG6pyHhu6bhu6LhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qiY84bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPeG6quG7pOG7huG6qsOSWOG7oOG6quG7puG7oiHhuqrDmeG7huG7pOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qiY84bqqJlPhu6bhu57huqrDkuG7mOG7puG6quG7nj8g4buW4bumw4Phuqom4bueUuG6qiJG4bqqW+G7huG6qk/hu7LhuqoqQOG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqIj8g4buS4bum4bqqT8av4bqqw5NSPeG6qsOSxqDhuqom4bue4bq+4buk4bqqJD/hur7hu6bhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Lhu6bhuqpPKT/Dg+G6quG7nuG7qk/huqomSz3huqpP4buAT+G6quG7pOG7ruG6quG7nlHhu6bhu57huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrhu54/IOG7luG7puG6qlvhu4bhuqpP4buy4bqqKkDDg+G6quG7puG7nsSoJuG6qsOZ4buG4bqqT+G7gE/huqrhu6Thu67huqrhu55R4bum4bue4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqqTy7hur7huqpP4buAT+G6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qiYo4bqq4bum4bue4buI4bum4bqi4bqqT+G7gE/huqomLuG6qirhu4BP4bue4bqq4bumWeG7oOG6qk5LJuG6qkDhuqpP4buAT+G6qsOZ4buG4bum4buiw4PhuqoiRuG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qk/hu4BP4bqqJlPhu6bhu57huqomPOG6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6quG7h8av4bq+4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhu6Hhu5484bq+4bqq4buh4bue4bug4buS4bumLeG6quG7hz/hu5jhuqpPIeG7puG7ouG6quG7puG7nijhuqomUeG7pOG6quG7nuG7oMagP+G6qlvhu4bhuqrhu6ZI4buk4bqqTkgm4bqqKuG7iD/huqrhu57hu7Lhu6bhuqpP4buAT+G6qsOT4bug4bqqJlBP4bue4bqqw5lST+G7nuG6qip74bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vsOD4bqqw5Phur7hu6bhu57huqom4bueSOG7puG7ouG6qiYl4buS4bum4bqqT+G7hOG6qls74bum4bui4bqqw5LEqCbEguG6quG7ocWo4buG4bum4bqq4buL4bug4buS4bum4bqq4bue4bug4buWPeG6qiXEqCbhuqpP4bueOuG6qiYl4buq4bum4bui4bqqw5JMIOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4bue4buW4bqqJuG7nlbhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqpP4buy4bqqKkDEguG6quG7oeG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJlYm4bqqT+G7nijhu7Lhu6bhu6LhuqomJVHhu6bhu57huqrhu6QsT+G6qibhu6Dhu5I/4bqqJD9WT+G6quG7ouG7oOG6vsOD4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qk/hu4BP4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqJlPhu6bhu57Dg+G6qibhu57hu4bhu6bhu57huqrDkkbhuqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6quG7pOG7tOG7oOG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qk/hu54sT+G6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qiJGw4Phuqo94bueKOG7tuG7puG7osOD4bqqPeG7nuG7qOG7puG7ouG6qsOS4buqT+G6qirhu4BP4bue4bqqTuG7gMWo4bqqw5nhu4bhu6bhu6LhuqpO4buE4bumw4PhuqpbO+G7puG7ouG6qirhu4g/4bqqWzvhu6bhu6Lhuqoi4bq+4bqi4bqqw5Io4bq+4bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6qsOS4buqT+G6qlvhu5ThuqpP4buy4bqqKkDDg+G6quG7osavPeG6qj3hu55K4bum4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqqw5Phu4jhu6bhuqomJVDDg+G6quG7puG7nknhu6Thuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jDg+G6qltH4bum4bqq4buexq/hur7Dg+G6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qkDhuqomPOG7puG7ouG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqrDk+G7iOG7puG6qk8oxILhuqrhuqc74bum4bui4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qiY84bqqJuG7nuG7oOG7luG7psOD4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk/hu4Dhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqrDkuG7oMag4bum4bqq4bueUeG7puG7nuG6qsOSSj/huqomKOG6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqw5nhu4bhu6ThuqpP4buexajhuqrhu57hu5bhuqom4bueVuG7puG7ouG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qiY84bqq4buePyDhu5bhu6bhuqrDkuG7mOG7puG6qk/hu7LhuqoqQOG6quG7puG7ouG7hiDhuqrhu6RYJuG6qsOZ4bu04bum4bqqW+G7lOG6qipW4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqW+G7huG6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qk/hu57EqCbhuqrDmSjhu7jhu6bhu6Lhuqo94bueLE/huqpbLOG6qk7hu4Lhu6bhuqrDkuG7qk/EguG6quG7l+G6quG7nT/hu4Thu6bhu6Lhuqrhu6ElUuG6quG7nuG7oOG7luG7puG6qk/Gr+G6quG6vC9DQuG6quG7nj8g4buW4bumw4Phuqom4bueUuG6qiJGw4Phuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqpPxq/huqomJSzhuqoqQOG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qsOSWE/huqrDmUs9w4Phuqpb4bu04bug4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqrhu6bhu6I/IOG7kuG7puG6qkThuqomSuG7puG7ouG6qsOa4bue4bq+4bum4bui4bqqJiXhur7hu6bhu6LDg+G6qlvhu7Thu6DhuqomWeG7puG7ouG6quG7puG7ouG7iOG7puG6qirhu4BP4bue4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LhuqomPOG6qsOJQkIt4bqq4bq4QkLhuqomJeG7oOG7lj/huqrDklfhu6bhu6LhuqrDk8Wo4bqqJlnhuqpP4bueKU/huqrhuq0+4bqq4buA4bum4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqq4buJNOG6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qk874bum4bui4bqqcOG6pcSp4bqt4bqqT+G7gE/huqrhu54/IOG7luG7psOD4bqqJuG7nlLhuqoiRsOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55W4bqqw5JKP+G6qiYoxILhuqrhuqfhu4BP4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqJlPhu6bhu57huqrDkkbhuqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqomLuG6qirhu4BP4bue4bqqw5Phu6jhu6bhu6Lhuqrhu57hu6rDg+G6qiYu4bqqKuG7gE/hu57huqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqo94bueLE/huqpbLOG6qk9Y4bum4bui4bqqw5JX4bum4buixILhuqrhu5fhuqrEqeG7ouG7nuG7luG6qjXhu6bhuqpPxq/huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrDmuG7nj8g4buY4bum4bqq4bue4buqT+G6quG6p+G7iCDhuqrhu6E74bum4bui4bqqLeG6qiJG4bqq4buHKOG7puG7ouG6quG7oeG7iOG7puG6ouG6quG7oeG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqIkbhuqrhu6Hhu57hu67hu6bhu6Lhuqrhu6Hhu54s4bqqLeG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4budP+G7mOG6quG7m+G7nsWo4bum4bui4bqi4bqq4buH4buG4bqq4buhVOG7puG7nuG6qk/Gr+G6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qsOa4buePyDhu5jhu6bhuqrhu57hu6pP4bqq4buHxajhur7huqrhuqco4buy4bum4bui4bqqQOG6quG6p+G6vuG7puG6quG7i1hP4bqqTzvhu6bhu6Lhuqpb4bu04bug4bqq4bue4buG4bum4bui4bqqT+G7nixP4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bumw4Phuqo94bue4buo4bum4bui4bqqw5Lhu6pP4bqqJijhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqrDmuG7nuG7gE/huqrDkijhu7hP4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6LhuqpA4bqqT+G7gE/huqomU+G7puG7nuG6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6quG7h8av4bq+w4Phuqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4bqlUeG7puG7nsOD4bqq4buh4buePOG6vuG6quG7oeG7nuG7oOG7kuG7puG6qi3hu4c/4buY4bqq4bum4bueSeG7pOG6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qltH4bum4bqq4buexq/hur7huqrDkuG7qk/huqpPLuG6vuG6qiQ/4buE4bum4bui4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqokP0rhu6bhuqpP4bueOuG7puG7ouG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qsOT4buI4bumw4Phuqom4buCxajhuqrDkuG7huG6qk/hu57FqOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJlYm4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqq4buexq/hur7huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bEguG6quG6peG7kuG7puG6qk/hu4Lhu6bhu57huqpb4bug4buWT+G6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqq4bukQOG6qiVY4bum4bui4bqq4bue4buW4bqqJuG7nlbhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bDg+G6qiYu4bqqKuG7gE/hu57huqpP4buy4bqqKkDDg+G6qsOSKOG7uE/huqoqPuG6qibhu4bhu6DhuqomJeG7uOG6qk8u4bq+4bqq4bqtPuG6quG7gOG7puG6quG6peG7oMOZw5nhuqot4bqq4buB4bq+JuG7jCrhuqrDkkbhuqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu57hu6jhu6bhu6LhuqrDkuG7qk/huqrhu6Dhu6Ym4buMJeG7puG7jCbhuqomPOG6qiZT4bum4buew4Phuqrhu54/IOG7luG7psOD4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrhu6RYJuG6qipW4bqqIkbDg+G6qj3hu54o4bu24bum4bui4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bumw4Phuqrhu6Lhu6A6PeG6qk/hu57FqOG6qk7hu4Lhu6bhuqrDkuG7qk/huqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Lhu6bhuqpPKT/Dg+G6qiZR4buk4bqq4bue4bugxqA/4bqqJuG7nuG7ruG7puG7ouG6qibhu6Dhu6bhuqomPOG6quG7nuG7luG6qibhu55W4bum4bui4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqJiU/IOG7lOG7puG6qibhu55W4bum4bui4bqqW+G7huG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qsOS4bug4buW4bum4bqqJnvEguG6quG7m+G7nuG7gCbhuqrhu54/IOG6quG7puG7nn3hu6bhu6Lhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqJD/hu4ThuqrDkuG7gibhuqrDkijhu7hPw4PhuqrDmuG7nkhP4bqqPeG7nixP4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqomJSjhu7RP4bqq4bukSCbDg+G6quG7i+G7oOG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj3huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrhuqVIT+G6quG7pOG7oOG7lOG7puG6quG7oSU/4bum4bui4bqqJuG7oOG7mD3huqomLE/huqoq4buAJuG6qk/hu4Dhu6bhu57huqpO4buS4bum4bqq4bum4bue4bq+P+G6qibhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qiZWJuG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlss4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqomJVLDg+G6qj3hu54sT+G6qlss4bqqJlYm4bqqTuG7guG7puG6qsOS4buqT+G6qk5J4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qibhu57hu6Dhu5gm4bqqJuG7nj5Pw4PhuqpPLOG6qibhu57GoMSC4bqq4buh4bug4buYPeG6qiYsT+G6qsOSWeG7oOG6quG7pOG7tOG7oOG6qlvhu4bhuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqT+G7gE/huqrhu6TDjSbhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpP4buePyDhu5Lhu6bhuqrhu6Thu67hu6bhuqomJcWo4bum4bui4bqqT+G7gE/huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqpPLuG6vuG6quG7i+G7oOG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj3EguG6quG7oSXhu6rhu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqqw5nhu4bhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqomVibhuqpb4bug4buWT+G6qinhu6bhu6LhuqrDkyzhu6bhu6LhuqpO4buE4bum4bui4bqqPeG7nuG7iOG7puG6qsOZxajhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqWyzhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrhu6Thu7Thu6Dhuqom4bueVuG7puG7ouG6quG7puG7nsSoJuG6qiYl4buS4bum4bqqJsWo4buG4bum4bqqJD9WT+G6qiYlxajhu6bhu6Lhuqomxajhu4bhu6bhuqrhu57hu5bhuqom4bueVuG7puG7ouG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpPWOG7puG7ouG6qiY84bqqJiU/4bum4bui4bqqKOG7suG7puG7ouG6qsOS4buY4bum4bqqJlPhu6bhu57Dg+G6quG7nj8g4buW4bum4bqqW+G7huG6qk/hu7LhuqoqQOG6ouG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqT+G7gE/huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqomJSjhu6bhu6LhuqpO4buGIMOD4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOZRuG7pOG6quG7ouG7oOG7tOG7oOG6qibhu57hu6Dhu5Y/4bqqKuG7gE/hu57Dg+G6qiYo4bqqw5nhu6Dhu5Y/4bqqW+G7huG6qk/hu4BP4bqqTuG7hOG7puG6qsOSV+G6qk9Z4bqqW+G7lOG6qk7hu6DGoOG7puG6qsOS4buExajhuqokP+G7kuG6quG7nijhu7Lhu6bhu6LhuqLhuqomWeG6qk/hu54pT+G6quG7nljhu6Dhuqom4bue4bug4bqqw5rGoOG6qk/hu54/IOG7luG7puG6qirhu4BP4bue4bqqW+G7lOG6qk7hu6DGoOG7puG6qsOS4buExajhuqpA4bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqT+G7gE/huqomU+G7puG7nsOD4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qj3hu55Ww4Phuqom4bue4bug4bqqT+G7nj/hu6bhu6LhuqrDmuG7mCbhuqpA4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqrhu57hu6Dhu5Y94bqqW+G7huG6qibFqOG7huG7puG6qiQ/Vk/EguG6qsO54bum4bui4bqqw5Ms4bum4bui4bqqPeG7nkrhu6bhuqrhu6Thu5Thu6Thuqom4bug4bum4bqq4bue4buqT+G6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qlvhu4bFqOG6qibEqCbhuqpP4buE4bqqT+G7gE/huqrDmuG7nuG7iD/huqom4buAT+G6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3Dg+G6quG7nlHhu6bhu57huqom4bue4buG4bum4bue4bqqw5JX4bum4bui4bqqTljhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrDkuG7oOG7luG7puG6qiZ7xILhuqrhu50/4bq+4bum4bqqJuG7iOG7pOG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6quG7pOG7guG7puG7ouG6qsOZKOG7tOG7oOG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qk/hu7LhuqoqQMOD4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqJlYm4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqrDmT/hu4jhu6bhuqpP4buePyDGoOG7puG6qirhu4BP4bue4bqqTuG7gMWo4bqqW+G7lOG6qk/hu7LhuqoqQMOD4bqqKD/huqom4bug4buS4bum4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6Lhuqrhu6Thu7Thu6Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqJi7huqoq4buAT+G7nuG6qkDhuqpbO+G7puG7ouG6qirhu4g/w4PhuqpbO+G7puG7ouG6qiLhur7Dg+G6qls74bum4bui4bqqw5JX4bum4bui4bqqTuG7hsWo4bqqw5Phu4jhu6bhuqomWE/huqom4bue4bugxqA/4bqqKlbhuqpb4buG4bqqT+G7gE/huqrDklfhu6bhuqpO4bug4buS4bum4bqqPeG7nuG7qOG7puG7osSC4bqq4buHxajhu4bhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqW+G7oOG7lk/huqom4bue4buG4bum4bue4bqqw5lLPeG6qk/hu4BP4bqqT+G7nuG7oOG6quG7nljhu6Dhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqpA4bqqT+G7gE/huqomU+G7puG7nsOD4bqqKuG7tOG7pOG6quG7nlHhu6bhu57huqom4bue4buG4bum4bue4bqq4buL4bug4buS4bum4bqqT+G7nuG7oOG6quG7nljhu6DhuqrhurjhuqomU+G7puG7nuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDmuG7nj/huqpbPk/huqom4bue4bq+IOG6qibhu57hu5jhuqpP4buexajhuqrhu4vhu6Dhu5Lhu6bhuqrhu57hu6Dhu5Y94bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqq4bqlSE/huqrhu6Thu6Dhu5Thu6bhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6quG7nsWo4buCJuG6qsOSWOG7puG7ouG6qibhu57hu4zFqOG6qsOSOuG7puG7ouG6qibhu67hu6bhuqpP4bueU+G6quG7pCxP4bqqw5JQT+G7nuG6qk8u4bq+4bqq4buHWOG7oOG6quG7oeG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqq4bup4bug4buWJuG6qsSp4bq+4bukw4PhuqoqPuG6qk/hu55T4bqqw5Lhu4LFqOG6qlvhu4bhuqokP+G7hOG7puG6qsOZMOG6quG7puG7nuG7huG6quG7pijhu7RP4bqqTy7hur7huqrhu6ks4bqq4buh4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqLhuqoqPuG6quG7nijhu7Thu6bhu6LhuqrDk03hu6bhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqWyzhuqom4bue4buMxajhuqpP4bueP0zhu6bhuqom4bueVuG7puG7ouG6quG7puG7nsSoJuG6qk8u4bq+4bqq4buh4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrhu50/Vk/huqrhu6Lhu6Dhur7huqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqxKnhur7hu6TEguG6quG7hyDhuqpb4buq4bum4bui4bqqJUnhu6bhu6Lhuqrhurjhuqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqomU+G7puG7nuG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu4vhu6Dhu5Lhu6bhuqrhu57hu6Dhu5Y94bqqJuG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqq4bqlSE/huqrhu6Thu6Dhu5Thu6bhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qk/hu4bhu6bhu6LhuqrDksWo4buG4bum4bqqw5rhu5gm4bqq4buiSOG7puG6qk7Gr8OD4bqqWyjhu7Lhu6bhuqrDmeG7kuG7puG6quG7nsWo4buG4bum4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qiI/xKgm4bqqKkhP4bqq4buk4buq4bug4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzDg+G6qsOa4buY4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqTy7hur7huqomPOG7puG7ouG6qibhu54o4bqqW+G7oOG7luG7puG6qsOSKOG7uE/huqrhu6bhu6Lhu4bhu6bhu57huqrhu6nhu4fDg+G7oeG7ocOB4bqt4buL4bqqT+G7gE/huqomU+G7puG7nuG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqPeG7nsav4bqqW+G7huG6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qk/hu57EqCbhuqrDmSjhu7jhu6bhu6Lhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quG7i+G7oOG7kuG7puG6quG7nuG7oOG7lj3huqom4bueKOG6qlvhu6Dhu5bhu6bhuqrhuqVIT+G6quG7pOG7oOG7lOG7puG6quG7oSU/4bum4bui4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qsOaMeG6quG7pOG7tOG7oMSC4bqq4buLZeG6quG6qWbEqeG7h+G6quG7hzdq4bqq4bqw4buB4bug4buA4buk4bqqw5JWT+G6quG7oeG7nijhuqpb4bug4buW4bum4bqqJlPhu6bhu57huqrhu50/4buE4bum4bui4bqq4buhJVLhurbhurIvPeG6tA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kéo chồng vào cuộc

Kéo chồng vào cuộc
2014-08-05 06:42:10

(QT) - Nói tới việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nghỉ làm chăm con mỗi khi ốm đau, không ít người nghĩ ngay rằng đó là “việc của chị em”. Vai trò của người đàn ông dường...

Bài tập 6 giây

Bài tập 6 giây
2014-08-05 04:52:13

(TNO) - Những chu kỳ vận động kéo dài 6 giây có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi, theo kết quả nghiên cứu mới của các chuyên gia Scotland.

Xu hướng gia tăng người mắc bệnh tâm thần

Xu hướng gia tăng người mắc bệnh tâm thần
2014-08-05 04:50:04

(TNO) - Ngày 4.8, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần 2015 - 2020. Bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, cho biết số...

Giảm gan nhiễm mỡ, chống béo với probiotic

Giảm gan nhiễm mỡ, chống béo với probiotic
2014-08-05 04:49:02

(TN) - Nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS ONE cho thấy bổ sung lợi khuẩn probiotic trong một tháng sẽ giúp giảm bớt sự tích tụ chất mỡ trong gan.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết