Cập nhật:  GMT+7
ĐỦỆẾỖWỊ>>ẰÊ(ũŨ{WỜÊEêỪYỦẾỦ1:YỤẨẾYỎYỤẾỖỊÝẾỖỦÕ{ẾW1,YỤẨẾỦŨT}Ế)}KẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾ{<}aSYĐ/ỦỆEĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ĩỜỊƠÊEủỈYỤẾYỊaẾỂỆ/Ệ/ỂỀỂỆẨẾũ<1.YỤẾẹỊYẾũ}aQYẾỤŨỈÝẾũỰYỦẾ aẾĩ$ẾêJŨẾõỊXẾỖỦ Ế{<ỨẾỦ%ŨẾYỤỦỪẾ{*YỤẾVR{ẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾỤŨỈÝẾYMXẾỂỀỂỀẾ7ĨẾ{<ŨUYẾVỦỊŨẾYỦŨTXẾ7"ẾYMXẾỂỀỂỆẪĐ/(EĐ{ỊỔWỜẾ>{aWỜẰÊXỊ<ỤŨYẦỂ(9ẾỊ}{ÝÊEĐ{<ỖẰÊ//ỖẪỔỊÝ)}ỊYỤ{<ŨẪ7Y/ƠỜ>V{Ý(/YỜ8>/ỂỆỀỄ/FÍƠFỆỄỆIỆG{ỆGFÌỆỆWỆẪỮ(ỤÊẾ/EĐ/{ƠEĐ/{>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũ<1.YỤẾẹỊYẾũ}aQYẾỤŨỈÝẾũỰYỦẾ aẾĩ$ẾêJŨẾõỊXẾ{<ỊÝẾỤŨÕaẾVỦỜYẾỖỦÝẾỖỈỖẾ{Ố(Ế{ỦUẾỖỲẾ{ỦĨYỦẾ{ƯỖỦẾ9}Õ{Ế>NỖẾ{<ÝYỤẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾỤŨỈÝ-ẾẳYỦẦẾũẪọĐ/(EĐ/{ƠEĐ/{>ẰÊ(ẹÝƠaÊEõMXẾỂỀỂỀẨẾẹỊYẾũ}aQYẾỤŨỈÝẾũỰYỦẾ aẾỚLẾỖỦ ẾỚ%YỤẨẾ{ƯỖỦẾỖ4ỖẾ{ỦỊXẾỤŨỊẨẾỦÝĨYẾ{ỦĨYỦẾ{={ẾYỦŨTXẾ7"Ế{}aQYẾ{<}aSYẨẾ(Ủ"ỖẾ7"ẾỚJŨẾỦ%ŨẾỚKYỤẾỔ%ẾỖỈỖẾỖÕ(Ế{ŨRYẾ{:ŨẾêJŨẾỦ%ŨẾỚJŨẾỔŨU}Ế{ÝĨYẾ)}=ỖẾWÔYẾ{Ủ2ẾỹjjjẾỖ ỊẾêKYỤẪẾẻ#YỤẾ{ỈỖẾỤŨỈÝẾƠ"ỖẾWáẾW}ỐYẾỖỦƯYỦẾ{<ỪẨẾỦỶỖẾ{Ố(ẨẾ)}ỈYẾ{<ŨT{ẨẾ{<ŨUYẾVỦỊŨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾỖỈỖẾYỤỦỪẾ)}aR{ẾỖ ỊẾêKYỤẾ7ĨẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾWỪỖỦẾ>5ẾêKYỤẾ{ŨR(Ế{"ỖẾỚ1,ỖẾ)}ỊYẾ{ỎXẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾ{={ẪẾẻ#YỤẾ{ỈỖẾỚĨÝẾ{JÝẨẾỔ$ŨẾƠ1!YỤẾYỎYỤẾỖỊÝẾ{<ỨYỦẾỚ%ẾWáẾW}ỐYẾỖỦƯYỦẾ{<ỪẨẾYMYỤẾW4ỖẾỖỦ}aQYẾX#YẨẾYỤỦŨT(Ế7"ẾỖỦÝẾỚ%ŨẾYỤ0ẾỖỈYẾỔ%ẨẾỚKYỤẾ7ŨQYẾỚ1,ỖẾỖỦ[Ế{<ỶYỤẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEẻ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾ{<}aSYẨẾỔỈÝẾỖỈÝẾ7ŨQYẾ7ĨẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾ7MYẾỦỲỊẨẾ7MYẾYỤỦTẾỚ1,ỖẾỚỒaẾXJYỦẪẾẻ#YỤẾ{ỈỖẾWLYỦẾỚJÝẨẾỖỦỰẾỚJÝẨẾỚỪYỦẾỦ1:YỤẾ7ĨẾ)}KYẾWáẾỔỈÝẾỖỦƯẾ{ŨR(Ế{"ỖẾỚ1,ỖẾ{MYỤẾỖ1;YỤẾ7ĨẾỚJ{ẾYỦŨS}ẾVR{Ế)}KẾ{ƯỖỦẾỖ4ỖẪẾỵŨTỖẾYNXẾỔN{ẾƠ1ẾW}ỐYẾ9LẾỦ%ŨẾ7ĨẾỖ YỤẾỖ=ẾXJYỤẾW1:ŨẾỖ%YỤẾ{ỈỖẾ7ŨQYẾƠ1ẾW}ỐYẾ9LẾỦ%ŨẾ{3Ế{ỰYỦẾỚRYẾỖ?Ế>.ẾỚ1,ỖẾ)}ỊYẾ{ỎXẨẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾYỤĨaẾỖĨYỤẾ*YẾỚỪYỦẨẾYSYẾYR(…Đ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũ<ÝYỤẾYMXẾỂỀỂỀẨẾẹỊYẾũ}aQYẾỤŨỈÝẾũỰYỦẾ aẾỖ0YỤẾ{ỦỊXẾX1}Ế{<ŨUYẾVỦỊŨẾỖỲẾỦŨT}Ế)}KẾỖỈỖẾYỦŨTXẾ7"ẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾVỦÝỊẾỤŨỈÝẪẾũỦ4ỖẾỦŨTYẾẻỦỰẾ{ỦỪẾỀG-ẻũ/ũỷẾỖ ỊẾẹ%ẾẻỦƯYỦẾ{<ỪẾ7SẾỚỒaẾXJYỦẾỦỶỖẾ{Ố(Ế7ĨẾWĨXẾ{ỦỜÝẾ{1Ế{1.YỤẨẾỚJÝẾỚ2ỖẨẾ(ỦÝYỤẾỖỈỖỦẾĩ$ẾẻỦƯẾỏŨYỦẾXỊYỤẾWJŨẾỦŨT}Ế)}KẾỖỊÝẪẾêLẾỖỲẾYỦŨS}ẾỖỈỖỦẾWĨXẾX:ŨẨẾỖỲẾỖỦŨS}Ế>Ỏ}Ế7SẾY%ŨẾƠ}YỤẨẾ(ỦÝYỤẾ(Ủ[Ế7SẾỦỨYỦẾ{Ủ2ỖẾYỦ1ẦẾũỶỊẾỚĨXẨẾ>ŨYỦẾỦÝJ{ẾỖỦ}aQYẾỚSẨẾỤÓ(ẾXÓ{ẨẾỔŨU}ẾƠ1?YỤẾỤ1?YỤẾYỤ1;ŨẾ{={ẨẾ7ŨTỖẾ{={ẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEĩ%ŨẾYỤỦỪẾỚLẾ{Ố(Ế{<}YỤẾWĨXẾ<@ẾX%{Ế>=ẾỦJYẾỖỦRẨẾ71:YỤẾXNỖẾ{<ÝYỤẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾỤŨỈÝẾ{Ủ;ŨẾỤŨỊYẾ)}ỊẨẾỚ$YỤẾ{Ủ;ŨẾỚSẾ<ỊẾ(Ủ1?YỤẾỦ1:YỤẾ7ĨẾỆỀẾYỦŨTXẾ7"ẨẾỤŨKŨẾ(ỦỈ(Ế{<ỶYỤẾ{ỎXẾỖÔYẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾ{<ÝYỤẾYMXẾỂỀỂỆẪẾêỲẾWĨẾ{ỦỊXẾX1}ẨẾỤŨ[(ẾỖÕ(Ế aẾỖỦỰẾỚJÝẨẾỚỪYỦẾỦ1:YỤẨẾYỎYỤẾỖỊÝẾỖỦÕ{ẾW1,YỤẨẾỦŨT}Ế)}KẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾ{<}aSYẨẾ{<ŨUYẾVỦỊŨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾYỦŨTXẾ7"Ế(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾVŨYỦẾ{R-Ế9LẾỦ%ŨẨẾ)}=ỖẾ(ỦỴYỤ-ẾỊYẾYŨYỦẾYMXẾỂỀỂỆẪẾõỎYỤẾỖỊÝẾỖỦÕ{ẾW1,YỤẾ7ĨẾỦŨT}Ế)}KẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾ{<}aSYẾ{>ẰÊ(ẹÝƠaÊEẻỈỖẾỚJŨẾỔŨU}Ế{ỦỊXẾỤŨỊẾỦ%ŨẾYỤỦỪẾỚLẾ{Ố(Ế{<}YỤẾ{ỦKÝẾW}ỐYẨẾWĨXẾ<@Ế{ỦQXẾ7SẾX%{Ế>=Ế7ÕYẾỚSẾWŨQYẾ)}ỊYẾỚRYẾỖKŨẾỖỈỖỦẾỦĨYỦẾỖỦƯYỦẾ{<ÝYỤẾ{}aQYẾỤŨỈÝẬẾ7ŨTỖẾ{<ŨUYẾVỦỊŨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾẻỦỰẾ{ỦỪẾỀG-ẻũ/ũỷẾỖ ỊẾẹ%ẾẻỦƯYỦẾ{<ỪẬẾ7ŨTỖẾ(ỦỈ{ẾỦ}aẾW,ŨẾ{ỦRẾ{<4ỖẾ{}aRYẾ{<ÝYỤẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾ{}aQYẾ{<}aSYẬẾYỎYỤẾỖỊÝẾỖỦÕ{ẾW1,YỤẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾỖ ỊẾỚ%ŨẾYỤ0ẾỔỈÝẾỖỈÝẾ7ŨQYẨẾỖ%YỤẾ{ỈỖẾ7ŨQYẾƠ1ẾW}ỐYẾ9LẾỦ%ŨẾ.ẾỖỈỖẾ>.ẨẾYỤĨYỦẬẾX%{Ế>=Ế71:YỤẾXNỖẾ{<ÝYỤẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾỖ ỊẾỖỈỖẾ{<}YỤẾ{ỎXẾỖỦƯYỦẾ{<ỪẾỖÕ(ẾỦ}aTY…Đ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEúỦỈ{ẾỔŨU}ẾỖỦỰẾỚJÝẾ{JŨẾỦ%ŨẾYỤỦỪẨẾũ<1.YỤẾẹỊYẾũ}aQYẾỤŨỈÝẾũỰYỦẾ aẾĩ$ẾêJŨẾõỊXẾW1}ẾáẨẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾỤŨỈÝẾ{<ÝYỤẾ{Ủ;ŨẾỤŨỊYẾ{:ŨẾỖÔYẾ{ỦỊXẾX1}ẨẾỖỦỰẾỚJÝẨẾ{ỦỜÝẾƠ@ŨẾ7ŨTỖẾ{*ẾỖỦ2ỖẾYỤỦŨQYẾỖ2}ẨẾỦỶỖẾ{Ố(ẨẾ)}ỈYẾ{<ŨT{Ế{<ŨUYẾVỦỊŨẾVỪ(Ế{Ủ;ŨẾõỤỦỪẾ)}aR{ẾêJŨẾỦ%ŨẾỚJŨẾỔŨU}Ế{ÝĨYẾ)}=ỖẾWÔYẾ{Ủ2ẾỹjjjẾỖ ỊẾêKYỤẨẾYỤỦỪẾ)}aR{ẾỚJŨẾỦ%ŨẾỚKYỤẾỔ%ẾỖỈỖẾỖÕ(ẪẾù}ỊYẾ{ỎXẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾW4ỖẾW1,YỤẨẾYỎYỤẾỖỊÝẾVỦKẾYMYỤẾ{ỈỖẾYỤỦŨT(Ế.Ế{=Ế7ÕYẾỚSẾ{>ẰÊ(ẹÝƠaÊEẽỪ(ẾYĨaẨẾẻỦ Ế{ỪỖỦẾưẹõẽẾ{ỰYỦẾ{ÓYỤẾỔOYỤẾVỦỜYẾỖỦÝẾỂẾ{Ố(Ế{ỦUẾ7ĨẾỂẾỖỈẾYỦỎYẾỖỲẾ{ỦĨYỦẾ{ƯỖỦẾ9}Õ{Ế>NỖẾ{<ÝYỤẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{}aQYẾỤŨỈÝẾYMXẾỂỀỂỀẬẾẹỊYẾũ}aQYẾỤŨỈÝẾũỰYỦẾ aẾ{ÓYỤẾỤŨÕaẾVỦỜYẾỖỦÝẾỆỄẾ{Ố(Ế{ỦUẾ7ĨẾỆFẾỖỈẾYỦỎYẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEọTẾõỦ1Đ/(E


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết