Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurdP4buT4bqtw7nhu5vhu51w4bqt4bqiw4DDg0Thuq3huqLhu63huq1k4bqtbHDhuq1t4bq9w7nhuq114bqk4bq94bqtb+G7h+G7peG6rcO6w4Phur3huq1sw6rDueG6reG6ouG7neG7o8O0w7nhuq3huqLhu53hu4Ft4bud4bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq3xIMlw5nhu6Thuq/huq0t4bqtw5nhu5vhur9E4bqtYuG6ueG6o2XhuqHhuq1A4budxanDueG7m+G6rU0kTyXhuq3huqJ24buj4bqtQeG7neG7gcO64bqt4bqq4buT4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqt4bqq4bq/4bqtbeG7ncOCbeG6reG6quG6sOG6rcSDQE1kZeG6r+G6rU3hu7HDueG7m+G6reG6vcO54bqtJUDhuqNN4buJw7nhuq0l4budeeG6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqi4bqtb+G7g+G6reG7neG7peG6v8O54bqt4bqi4buL4bqi4bqtdOG7keG6ouG6rXXDg8Spw7nhuq1v4buj4buTw4Phuq3huqLDgOG6veG6oeG6rW3hu53Dg0Thu5XDueG6reG7neG7r+G6reG6oHnhuq3huqDhur3DueG7m+G6rXvhu6Phu5nDueG6rVQkw5lO4bqtbeG6rsO54bub4bqtbeG7i0Hhuq1v4buT4bqtw7nhu5vhu51w4bqt4bqiw4DDg0Thuq3huqLhu63huq0lw4Dhu4nDueG6rXvhu4XDueG6rUDhu53hurR5w7nhu5vhuq3Eg2TDqeG6reG6osODd+G7o+G6oeG6rcO54bub4bqw4bqt4buc4bqj4bua4buj4buvw7nhu5vhuq0lw4Dhu7HDuuG6oeG6rUzhu5HDueG6rSXDgMOz4bqv4bqh4bqte+G7o+G6rVvDg8Osw7nhuq0qRMO0w7nhuq3Eg2Xhurnhuq3huqLDg3fhu6PhuqHhuq3DueG7m+G6sOG6rSPhuqNM4bq94bqtT+G7ocO54bud4bqh4bqt4buc4bq/4bqtw5l24buj4bqv4bqh4bqtJcOA4buJw7nhuq174buFw7nhuq3DmeG7m8awbeG6rcSDZMSR4bqt4bqiw4N34buj4bqh4bqtw7nhu5vhurDhuq0j4bqjJcOsw7nhuq1A4budxILhuqHhuq0lQOG6o+G7nE3DmuG6r+G6reG6quG6v+G6rcOZ4bubw4NE4buXw7nhuq174buFw7nhuq1P4bul4bq/w7nhuq3Eg2Nk4bqt4bqiw4N34buj4bqh4bqtw7nhu5vhurDhuq3hu5zhuqPhu5zFqcO54bqtT+G7i+G6ouG6oeG6rVThu6PDtMO54bqt4bua4buj4bq9w7nhu5vhuq/huq1t4bquw7nhu5vhuq3huqrhu5Phuq3hu53hur/DueG7neG6reG6quG7o+G6rXXhuqThur3huq1v4buH4bul4bqtbeG7neG7o+G7kcO64bqtb+G7peG7geG6ouG6reG6ouG6v+G7o+G6reG6oOG7h8O54bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53Ds+G7peG6rXThu5HhuqLhuq11w4PEqcO54bqtb+G7o+G7k8OD4bqt4bqiw4Dhur3huqHhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtY+G6o2Lhuqnhuqtj4bqh4bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6rUzDquG6rVXhuqbhur3huq3hu5toQeG6rSXDgOG7icO54bqte+G7hcO54bqtw5nhu5vGsG3huq3huqLhu4Hhu6Phuq0lQOG6o+G7nE3DmuG6reG6quG6v+G6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqi4bqtbeG7p+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtw7rDg+G7rcO54bqtbMOqw7nhuq3huqLhu53hu6PDtMO54bqt4bqi4bud4buBbeG7neG6oeG6rcO54buRw4Phuq3DusOD4bq94bqtb+G6tOG7tW3huq3huqDDteG6rWzDqsO54bqtdeG7geG7o+G6rW3hu53hu6Xhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqJE4bqtbeG6tuG6veG6rXvhu6Phuq1bw4PDrMO54bqtKkTDtMO54bqt4bu34bqt4buc4bqj4buc4bunbeG6rcOa4buxw7nhuq3EgyVA4bqj4bucTcOa4bqv4bqtdOG7o+G7kcO64bqtdeG7s+G7o+G6o+G6rSThur3Dg+G6rW/hu6fhuqHhuq3DmeG7m8awbeG6reG6quG6v+G6rVXhuqbhur3huq3DuuG6vcO54bub4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq1u4bqww7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4bqi4bud4bqs4bqtw7prw4Phuq3huqLhu53hu6PDtMO54bqt4bqi4bud4buBbeG7neG6rcSDbuG7peG6rSpEw7TDueG6rW3Dg8O54bub4bqtbeG7i0Hhuq/huq1Dw4Phu63DueG7m+G6rUzhu5HDueG6rSXDgMOz4bqj4bqtJcO94buj4bqtw7l54buj4bqh4bqtbeG7h+G6reG7neG6veG7o+G6reG7m2hB4bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6rXvhu4XDueG6rU/hu6Xhur/DueG6rcSD4bqg4bqs4bqtbuG6sMO54bub4bqt4bqiw7TDueG6reG7m+G7o+G7h+G6rXXhur/huq1Vw6zDuuG6rXvhu4XDueG6rUDhu53hurDDueG7m+G6r+G6reG6quG6v+G6rW/hurThu7Vt4bqtb+G6tOG6veG6rW/hu5HDueG6rcO54bud4bq/4bqtJcOA4buJw7nhuq174buFw7nhuq1A4bud4bq0ecO54bub4bqtdOG7o+G7lcO64bqt4bqiw4Dhur3huqHhuq3huqLhu53huqzhuq3hu53hur/DueG7m+G6o+G6rSThur3Dg+G6rXThu53hu6Phuq3huqLhu53huqzhuqHhuq1V4bqm4bq94bqtb+G7o+G7mcO54bqtbMOq4bul4bqtdOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3huqrhur/huq1v4bq04bu1beG6rSpEw7TDueG6rUPDqm3huq3DueG7ncSpw7nhuq1vxILDueG7m+G6rXXhur/huq3huqLhu53hu6PDtMO54bqt4bqi4bud4buBbeG7neG6reG6ouG7ncSp4bqi4bqj4bqtJOG6vcOD4bqtb+G7p+G6oeG6rcOBw4Phur3huq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3DusOD4bq94bqtbMOqw7nhuq3DgOG7r+G7o+G6rXXhu7Hhu6Phuq10w7Lhu6Xhuq3huqLhu53DtMO64bqtbcOqbeG6rcO54buBw7nhuq3DueG7ncOsw7nhuqHhuq1P4bul4bq/w7nhuq3huqrhur/huq1A4bud4bq0ecO54bub4bqtbeG6rsO54bub4bqtbcOsw4Phuq104buR4bqi4bqtdeG7teG7o+G6rW7hurDDueG7m+G6rXXFqcO54bub4bqt4bqi4bud4bq9w7rhuqHhuq3huqDhuqbhuq3DueG7neG7jeG6rW7hu4HhuqHhuq1t4buH4bqt4bqi4bujw7nhuq1t4bq24bq94bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rcO54buBw7nhuq3DueG7ncOsw7nhuq3hu7fhuq1tw6pt4bqt4bqiccO54bud4bqh4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq1v4buV4bqtdeG6pOG6veG6rW/hu4fhu6Xhuq1t4bud4buj4buRw7rhuq1v4bul4buB4bqi4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq3huqJx4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t1Thu5HhuqLhuq11w4PEqcO54bqtb+G7o+G7k8OD4bqt4bqiw4Dhur3huq1t4bq24bq94bqtQE1kZeG6rcO5w7TDg+G6rcOA4bur4bqtb8OsROG6rXXhur/huq3huqrhurDhuq3DqsO54bqtdeG6pOG6veG6rW/hu4fhu6Xhuq1t4bud4buj4buRw7rhuq1v4bul4buB4bqi4bqt4bqi4bq/4buj4bqt4bqg4buHw7nhuq1t4bun4bqt4bqid+G6rW3hu53Dgm3huqHhuq3huqLhu53hurbhuq1v4bul4buBw7nhuq1B4bud4buBw7rhuq3huqJ24buj4bqtb+G6tOG7tW3huq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqLhu6PDueG7neG6reG6quG7o+G6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqtJcOA4buJw7nhuq174buFw7nhuq1A4bud4bq0ecO54bub4bqt4bub4buj4bqo4bqt4bqq4bq94buj4bqt4bqiw4DFqeG6rW3hu53hurbhuq3DuuG6tMOD4bqh4bqt4bqiw4DhuqZt4bqt4bqi4buj4buRQeG6rXXhu6PDtMO54bqt4bud4buZ4bqt4bqqw73hu6Phuq0qRMO0w7nhuqHhuq3DmeG7m8awbeG6reG6quG6v+G6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6rU/hu6Xhur/DueG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6reG7neG6v8O54bud4bqt4bqq4buj4bqtQeG7neG7gcO64bqt4bqiduG7o+G6o+G6rSV3w7nhu5vhuq3huqDhu63huq3huqLhu6Phu5PDueG6rXXhuqThur3huq1v4buH4bul4bqtbeG7neG7o+G7kcO64bqtb+G7peG7geG6ouG6rW3hurbhur3huq1tw6pt4bqtw7nhu4HDueG6rcO54budw6zDueG6reG7m+G7icO54bqtY+G6oWPhuq3huqJx4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t8Oa4bq94buj4bqtJcOAw6zDuuG6sS9B4bq3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuyên án phúc thẩm vụ “siêu lừa 230 tỷ đồng

Tuyên án phúc thẩm vụ “siêu lừa 230 tỷ đồng
2014-06-28 12:57:06

(SGGP) - Ngày 27-6, tại tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên án phúc thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền trên 230 tỷ đồng đối với bị cáo Bùi Thị Thu...

Truy tố đại gia trồng rừng buôn bán ma túy

Truy tố đại gia trồng rừng buôn bán ma túy
2014-06-28 12:56:53

(TNO) - Tin từ Công an Gia Lai ngày 27.6 cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố, để đưa ra xét xử Nguyễn Đức Vấn (37 tuổi, trú tại xã...

Việt kiều xách ma túy thuê, lãnh án tử

Việt kiều xách ma túy thuê, lãnh án tử
2014-06-28 12:56:29

(TNO) - Ngày 27.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Trung Dũng (37 tuổi, Việt kiều Úc) tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Hoãn xử vụ chìm tàu Dìn Ký

Hoãn xử vụ chìm tàu Dìn Ký
2014-06-27 05:37:35

(TNO) - Sáng 26.6, TAND TX.Thuận An (Bình Dương) quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ chìm tàu Dìn Ký do vắng người bị hại.

Lãnh án tử vì giết hàng xóm để lấy tài sản

Lãnh án tử vì giết hàng xóm để lấy tài sản
2014-06-26 07:46:23

(SGGPO) - Biết gia đình hàng xóm đang vắng người, Đào Văn Anh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) lẻn vào nhà định lấy tài sản. Bị phát hiện, Anh ra tay hạ sát người trong nhà rồi...

Y án tử hình kẻ đốt hàng xóm

Y án tử hình kẻ đốt hàng xóm
2014-06-26 07:46:12

(SGGPO) -Chiều 25-6, ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết HĐXX Toà án tối cao vừa bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Lê Văn Đương về tội “giết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết