Cập nhật:  GMT+7
ệwịírÁóẺẺẫiE3xẼÁuiểTỡJíÀỏẠwíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íDíwÊJừẠíTóAẸẲẠvệ/wịểệEírÁóẺẺẫiEWuósiểăẪxíẠwxứÊíròrwíÁọÀíwóJẻíẺòẠvíẼỏẢẻíEwỀíwCEẻíẼwBxívxóẠíÉÊóẻíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íDíwÊJừẠíTóAẸẲẠvítFCríẼẸxựẠíAwóxíẼyrwírIrẻíẼỏẢíẺIíÁóẠíẼẰóíẼẸẢẠvíròẠíqẤẻítõẠvíỊxũẠíỊọí$wớẠísớẠẽí$wBíỊởJẻíẠvọJírọẠvíĨÊờẼíwxừẠíẠwxứÊíÀẲíwýẠwẻítxựẠíwýẠwí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íẸờẼíAwõíẼwxíDíĨôẻíẼwỳíẼẸờẠẻírẨíÉÊóẠẻítẨẠíỊỳíẼẸũẠítỳóíqọẠíwÊJừẠẻívÃEíEwợẠíEwòẼíwÊJíÉÊJứẠíÁọÀírwỂírỂóí$wớẠísớẠẻíẼỏẢíÀẲxíẼẸFBẠvíẦẠítỳẠwítựíEwòẼíẼẸxựẠí@3-ằWẻíĨớJísIẠvíTõẠvíỊọíwừíẼwẴẠvírwyẠwíẼẸỳíỊÌẠvíÀỏẠwẻírỂẠvírẴíẠxứÀíẼxẠírỂóí$wớẠísớẠíỊọẢíẺIíÁôẠwítỏẢírỂóíTõẠvẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểệxÀvírÁóẺẺẫixRuẠẼuẸiíẺẼJÁuẫiỈxsẼwéínììEĨẹíwuxvwẼéíknìEĨẹiíẺẸrẫi//rẽqóẢÉÊóẠvẼẸxẽỊẠ/suẺAẼẢE/ẠuỈẺ/ỉĩìl/ịịjsjìkkìknẼjjịÁĩ-óẠw-ẺÊẢẠv-vẢx-qóẠwẽỹEviíóÁẼẫiTỡJíÀỏẠwíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íDíwÊJừẠíTóAẸẲẠviíỈxsẼwẫinììiíwuxvwẼẫiknìií/ểệ/EểệEírÁóẺẺẫiERóEẼxẢẠiểRwFẨẠvíẼẸýẠwí“QòẠwírwFẠvíĨóẠwí-í3wồÀíẼýẠwíÉÊớẠísớẠ”íÁợẠíẼwGíkísẢíWẤxí$ẲẠvísớẠíwÊJừẠíTóAẸẲẠvíẼẦírwGríÀHẠvíTõẠvẻíÀHẠvíĨÊớẠíỉìỉĩí-íÕẠwéí@ẽ2ệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểằòrítỳẠwírẲẠvíẼòrísớẠíỊởẠíÁọíẠwxừÀíỊỆírÃíKíẠvwỷóírwxưẠíÁFCríÉÊóẠíẼẸẮẠvẻíẠvóJíẼHítợÊíÀẬxíẠốÀẻíQóẠí3wFBẠvíỊỆíếQ3ăềíWÊJừẠíỂJíTóAẸẲẠvírwỵítỏẢíròrírờEíỂJítõẠvẻírwyẠwíÉÊJứẠẻí8JíqóẠí=330íăxừẼí$óÀíwÊJừẠíỊọíròríẼẦírwGrírwyẠwíẼẸỳí-íĨôíwẤxẻíròríwẤxíÉÊợẠírwẾẠvíẼốẠvírFBẠvírẲẠvíẼòríẼÊJũẠíẼẸÊJứẠẻíÉÊòẠíẼẸxừẼẻíẼẸxựẠíAwóxíẼwIríwxừẠíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íỊọítốẠvíAKíròríÀẲíwýẠwí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íẼẸũẠíẼờẼírõíròríÁỷẠwíỊIrírỂóítBxíẺẴẠvíĨôíwẤxẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3ởEíẼẸÊẠvírwỵítỏẢíEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”ívồẠíỊẪxíẠwxừÀíỊỆírwyẠwíẼẸỳírỂóítỳóíEwFẨẠvẻítẨẠíỊỳẻíròrírwFẨẠvíẼẸýẠwíÀỆríẼxũÊíÉÊẴrívxóẻíEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóíJũÊíẠFẪrẻíròrírÊẤríỊởẠítẤẠvẻíẠwờẼíÁọírÊẤríỊởẠítẤẠví“WẮríẼởEíỊọíÁọÀíẼwuẢíẼFíẼFDẠvẻítỏẢítGrẻíEwẢẠvíròrwíWÂíRwyí=xẠw”ẻírwFẨẠvíẼẸýẠwíĨớJísIẠvíẠẲẠvíẼwẲẠíÀẪxíế$3=ềẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể0ÊóíẼwIríwxừẠíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”ítôívÃEíEwợẠíẠớẠvíróẢíẠwởẠíẼwGrẻíẼẸòrwíẠwxừÀíỊứírẲẠvíẼòrísớẠíỊởẠírỂóíròrírờEíỂJítõẠvẻíẠwờẼíÁọíỊxừríẼởEíẼẸÊẠvíÁôẠwítỏẢẻírwỵítỏẢíẼẸxựẠíAwóxíẼwIríwxừẠírÃíwxừÊíÉÊõíròríẠwxừÀíỊỆírwyẠwíẼẸỳírỂóítỳóíEwFẨẠvẻíẠẦxíqởẼíÁọírwỵítỏẢíẼwọẠwírẲẠvítỏxíwẤxírwxíqẤíẼẸIríẼwÊẤríỊọíqợÊírÍíẼẸFDẠvíẼwẲẠíẠwxừÀíALíỉìỉỉí-íỉìỉkẹítỏxíwẤxíwẤxírwÌíẼwởEítẰẻíwẤxírIÊírwxưẠíqxẠwẻítẢọẠíẼwóẠwíẠxũẠíròrírờEíẠwxừÀíALíỉìỉỉí-íỉìỉmẹísxửẠíẼởEíAwÊíỊIríEwĂẠvíẼwỂíwÊJừẠíẠốÀíỉìỉỉ…ệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểằòrítỳẠwíỊxừríẼwIríwxừẠíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”írÃíỊóxíẼẸĂíÉÊóẠíẼẸẮẠvíẼẸẢẠvíEwòẼíẼẸxựẠí@3-ằWírỂóítỳóíEwFẨẠvẻírwyẠwíÉÊJứẠẻí=330íỊọíròríwẤxítẢọẠíẼwựíDíwÊJừẠíẼởEíẼẸÊẠvíÁôẠwítỏẢẻírwỵítỏẢíẼwIríwxừẠíẺớÊíẸẤẠvíỊẪxíẠwxứÊíẠẤxísÊẠvírỆíẼwựẻíẼwxưẼíẼwIrẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTôíỊởẠítẤẠvíẠwxứÊíwẤísớẠíÀỏẠwísỏẠírwÊJựẠítẦxírẨírờÊírớJíẼẸÂẠvẻíỊởẼíẠÊẲxẻíGẠvísỆẠvíẼxưẠíqẤẻíAwẢóíwẮríAOíẼwÊởẼíỊọẢíẺõẠíĨÊờẼẻíAxẠwísẢóẠwẹíẼyrwírIríEwòẼíwÊJíỊóxíẼẸĂíẠĂẠvírẴẼíẼẸẢẠvíĨớJísIẠví$3=ẻívxõÀíẠvwèẢíqứẠíỊÌẠvẻíẼwóÀívxóíĨớJísIẠvíẼwxưẼírwưíỊốẠíwÃóẻíĨớJísIẠvítBxíẺẴẠvíỊốẠíwÃóíDíAwÊísớẠírFẻíẼwóÀívxóíẼyrwírIríĨớJísIẠvíỊọíEwòẼíẼẸxựẠí@3-ằWíDítỳóíEwFẨẠvíỊẪxíEwFẨẠvírwớÀí“$wọíẠFẪríỊọí$wớẠísớẠírỀẠvíÁọÀ”ẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểQũẠírỏẠwítÃẻíròrírÊẤríỊởẠítẤẠví“$vFBxíăxừẼí$óÀíFÊíẼxũẠísỀẠvíwọẠvíăxừẼí$óÀ”ẻí“3ẢọẠísớẠítẢọẠíAưẼíĨớJísIẠvíẠẲẠvíẼwẲẠíÀẪx”ẻí“ wẢẠvíẼẸọẢíkíAwẲẠvẻíĩíẺỏrw”ẻí“RIÊírwxưẠíqxẠwíẺõẠíĨÊờẼẻíAxẠwísẢóẠwívxẰx”ẽẽẽírỄẠvítỡJíÀỏẠwíỊọítFCrítẲẠvítõẢíwẤxíỊxũẠẻí$wớẠísớẠíẼwóÀívxóíẼwIríwxừẠíẼẴẼẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể wẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íDíTóAẸẲẠvírĂẠíÀóẠvíÁỏxíwxừÊíÉÊõíẼwxưẼíẼwIríẼẸẢẠvíÁỷẠwíỊIríĨôíwẤxíwÃóívxòẢísỆrẻíĨớJísIẠvíỊọírẦíỊỄíẼxẠwíẼwợẠíwẮríẼởEẻíẸèẠíÁÊJừẠẹíĨớJísIẠvíròríÀẲíwýẠwíĨôíwẤxíwẮríẼởEẽí3ẸẢẠvíÁỷẠwíỊIríJíẼưẻíỊởẠítẤẠvíĨôíwẤxíwÃóíwẢỏẼítẤẠvíỊứíJíẼưẻírwốÀíẺÃrívxóítýẠwírwyẠwíẺòrwẻíẠvFBxíẠvwèẢẻíẠvFBxíẼọẠíẼởẼẹíEwĂẠvẻírwẴẠvísỳrwíqừẠwẹíqõẢíỊừíÀẲxíẼẸFBẠvẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểRòríÀẲíwýẠwíẠwớẠítỏẢẻíẼHíẼwxừẠítFCríẠwớẠíẸẤẠvẻívÃEíEwợẠítẤẠvíỊxũẠẻíwẬíẼẸCíAỳEíẼwBxíẠwxứÊítẴxíẼFCẠvírwyẠwíẺòrwẻíẠvFBxívổEíAwÃíAwốẠẻíwẢỏẠíẠỏẠíẼẸẢẠvírÊẤríẺẴẠvẽíWxừẠíwÊJừẠíẼxưEíẼỆrísÊJíẼẸýíÀẲíwýẠwí“=ẬxíẼẦírwGrẻíÀẬxíròíẠwớẠívồẠíỊẪxíÀẤẼítỳóírwỵíẠwớẠítỏẢ”írÃíịjíẼẦírwGrẻíròíẠwớẠíwẬíẼẸCírwẢímlítỳóírwỵíẠwớẠítỏẢẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểRòríÀẲíwýẠwíẠwFéítõÀíqõẢíóẠíẼẢọẠívxóẢíẼwẲẠvẻíAwÊísớẠírFíóẠíẠxẠwíẼẸởẼíẼIẻíÀẲíwýẠwí“ĩíÉÊõẠ”ẹíÉÊợẠírwẾẠvíẼwóÀívxóíqõẢíỊừítFBẠvíqxũẠírẤẼíÀẴrẻítõÀíqõẢíóẠíẠxẠwíẼẸởẼíẼIíDíAwÊíỊIríqxũẠívxẪxẹíAwÊísớẠírFíAwẲẠvírÃíẼẤxíEwỏÀẻíẼừíẠỏẠíĨôíwẤxẹíròrírớÊíÁỏríqẤéíEwĂẠvẻírwẴẠvíẼẤxíEwỏÀẹíEwĂẠvẻírwẴẠvíÀóíẼẾJẹíEwĂẠvẻírwẴẠvíqỏẢíÁIrívxóítýẠwẽẽẽítFCríròríĨôẻíẼwỳíẼẸờẠíẼẸũẠítỳóíqọẠíwÊJừẠíẼyrwírIrísÊJíẼẸýẻíẼẸxựẠíAwóxíwxừÊíÉÊõíỊọíẠwớẠíẸẤẠvẽí3wẲẠvíÉÊóíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”ítôívÃEíEwợẠíÁọÀírwẢíròẠíqẤẻítõẠvíỊxũẠíỊọí$wớẠísớẠírÃíẠwởẠíẼwGrítợJítỂíwẨẠítẴxíỊẪxíẠwxừÀíỊỆíĨớJísIẠvíẠứẠí0 -Ó$íDítỳóíEwFẨẠvẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểQ3ăíWÊJừẠíỂJítổríqxừẼírẢxíẼẸẮẠvíỊọíẼwFBẠvíĨÊJũẠírwỵítỏẢíẼwIríwxừẠíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”ítựíĨớJísIẠvíTõẠvẻírwyẠwíÉÊJứẠẻí=330íỊọíròríẼẦírwGrírwyẠwíẼẸỳí-íĨôíwẤxẻívÃEíEwợẠítFóírwỂíẼẸFẨẠvírỂóíTõẠvẻírwyẠwíẺòrwẻíEwòEíÁÊởẼírỂóí$wọíẠFẪrítưẠíỊẪxí$wớẠísớẠẻítÂẠvíẼwBxíẠớẠvíróẢíẠwởẠíẼwGrírỂóíẼHẠvíròẠíqẤẻítõẠvíỊxũẠíÁọíEwõxívợẠísớẠẻíwxựÊísớẠíỊọíqxưẼíẼẲẠíẼẸẮẠvẻíÁồẠvíẠvwuíKíAxưẠírỂóí$wớẠísớẠẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTxựẠíwýẠwíÁọíÀẲíwýẠwíĨớJísIẠvíẼẦírwGrítõẠvíẼẸẢẠvíẺỏrwíỊÌẠvíÀỏẠwẹíẼwIríwxừẠírÃíwxừÊíÉÊõí$vwỳíÉÊJưẼí3ẸÊẠvíFẨẠvíjíAwÃóíằXXíỊứí“3ốẠvírFBẠvíĨớJísIẠvẻírwỵẠwítẴẠíTõẠvẹíẠvốẠírwổẠẻítỡJíÁỀxíẺIíẺÊJíẼwẢòxíỊứíẼFíẼFDẠvírwyẠwíẼẸỳẻítỏẢítGríÁẴxíẺẴẠvẻíẠwÌẠvíqxựÊíwxừẠí“ẼIísxửẠíqxưẠ”ẻí“ẼIírwÊJựẠíwÃó”íẼẸẢẠvíẠẤxíqẤ”ívồẠíỊẪxíRwỵíẼwỳíìk-R3/3ắírỂóíQẤíRwyẠwíẼẸỳíỊứí“WẮríẼởEíỊọíÁọÀíẼwuẢíẼFíẼFDẠvẻítỏẢítGrẻíEwẢẠvíròrwíWÂíRwyí=xẠw”ẹíẼốẠvírFBẠvíẺIíÁôẠwítỏẢírỂóírờEíỂJítõẠvítẴxíỊẪxírwFẨẠvíẼẸýẠwíĨớJísIẠví$3=íẼẸũẠítỳóíqọẠíwÊJừẠẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể=330íỊẪxíEwẢẠvíẼẸọẢíĨớJísIẠví$3=ẻí“$wọítỏxítẢọẠíAưẼ”ẻí“$vọJíỊýíẠvFBxíẠvwèẢ”ẽẽẽẹíwẤxíÁxũẠíwxừEíEwỆíẠÌíỊẪxíÀẲíwýẠwí“ÓẠíẼẢọẠírwẢíEwỆíẠÌíỊọíẼẸụíuÀívòx”ẻí“TÂẠvíwọẠwírỀẠvíEwỆíẠÌíqxũẠírFẨẠv”ẻí“$vớẠíwọẠvírẢẠívxẴẠv”ẻí“VxóítýẠwíkíAwẲẠvẻíĩíẺỏrw”ẹíwẤxíẠẲẠvísớẠíỊẪxíÀẲíwýẠwí“WỄívỏẢíẼýẠwíẼwFẨẠv”ẻí“=òxíờÀíẠẲẠvísớẠ”ẻí“$ẲẠvísớẠíẼwóÀívxóíĨớJísIẠvíẠẲẠvíẼwẲẠíÀẪx”ẻíẠẲẠvísớẠíÁọÀíAxẠwíẼưívxẰxẽẽẽẹítẢọẠíẼwóẠwíẠxũẠíỊẪxíÀẲíwýẠwí“3wóẠwíẠxũẠíÁọÀíẼwuẢíÁBxíQòr”ẻí“ÒẠwíẺòẠvítFBẠvíÉÊũ”ẻí“3ÊẦxíẼẸụírwÊẠvíẼóJíĨớJísIẠvíẠẲẠvíẼwẲẠíÀẪx”ẽẽẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể wòẼíwÊJíẠwÌẠvíAưẼíÉÊõítỏẼítFCrẻíẼwBxívxóẠíẼẪxẻíQ3ăíWÊJừẠíỂJíTóAẸẲẠvíẼxưEíẼỆríÉÊòẠíẼẸxừẼẻíẼẸxựẠíAwóxírÃíwxừÊíÉÊõíròríỊốẠíqõẠírwỵítỏẢẻíwFẪẠvíspẠírỂóírờEíẼẸũẠíỊứíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”ívồẠíỊẪxí$vwỳíÉÊJưẼíẺẴíỉk-$0/í3ắẻíẠvọJíĩ/l/ỉìịĩírỂóíQóẠíRwờEíwọẠwí3ẸÊẠvíFẨẠvíTõẠvíếAwÃóíằXềíỊứí“ẼốẠvírFBẠvíỊọítẦxíÀẪxíẺIíÁôẠwítỏẢírỂóíTõẠvítẴxíỊẪxírẲẠvíẼòrísớẠíỊởẠíẼẸẢẠvíẼýẠwíwýẠwíÀẪx”ẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể$ớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvẻíwxừÊíÉÊõírẲẠvíẼòrísớẠíỊởẠíẼwuẢíwFẪẠvíỊýí$wớẠísớẠẻírwốÀíÁẢẻíẠớẠvíróẢítBxíẺẴẠvíÀẮxíÀổẼírỂóí$wớẠísớẠẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể wòẼíwÊJíẼẸòrwíẠwxừÀíẠũÊívFẨẠvẻíẼIívxòrírỂóíròẠíqẤẻítõẠvíỊxũẠẻíẠwờẼíÁọíẠvFBxítGẠvítợÊíẼẸẢẠvírẲẠvíẼòrẻíẼẸẢẠvíẺxẠwíwẢỏẼítựíÉÊợẠírwẾẠví$wớẠísớẠíẼxẠíẼFDẠvíỊọíẠẢxíẼwuẢẽíVxõxíÉÊJưẼíAỳEíẼwBxítẨẠẻíẼwFíAwxưÊíẠỏxẻíẼẴíròẢíỊọíẠwÌẠvíỊờẠítứíqGríĨẾrírỂóí$wớẠísớẠíẠvóJíẼỏxírẨíẺDẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểằớJísIẠvíỊọíẠwớẠíẸẤẠvíròríÀẲíwýẠwẻítxựẠíwýẠwíÀẪxíỊứí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íẼẸũẠíẼờẼírõíròríÁỷẠwíỊIrí@3-ằWẻí0 -Ó$ẻíĨớJísIẠvíwừíẼwẴẠvírwyẠwíẼẸỳẽí3xưEíẼỆrítẦxíÀẪxẻítóísỏẠvíwÃóíẠẤxísÊẠvẻíwýẠwíẼwGríỊởẠítẤẠvẻíẼởEíwCEíÉÊợẠírwẾẠvíẼwuẢíròrwí“ẼẸẮẠvísớẠẻívợẠísớẠẻíwxựÊísớẠẻíwẮrísớẠẻírÃíẼẸòrwíẠwxừÀíỊẪxísớẠ”ẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEÓÊẼwẢẸiể$vẮrí3ẸóẠvệ/EểệsxỊírÁóẺẺẫisẸuÁóẼusiểệẺẼẸẢẠvể3xẠíÁxũẠíÉÊóẠéệ/ẺẼẸẢẠvểệÊÁírÁóẺẺẫiẼxẼÁu-ẼwÊÀq-óẠs-ẺóEẢiểệÁxểệóíẼxẼÁuẫi“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íẼẸẢẠvívxõxíEwÃẠvíÀổẼíqộẠvíDí3ẸxừÊí wẢẠviíwẸuữẫi/sóẠ-ỊóẠ-AwuẢ-ẼẸẢẠv-vxóx-EwẢẠv-ÀóẼ-qóẠv-Ả-ẼẸxuÊ-EwẢẠv-ịlnỉjkẽwẼÀiểệxÀvíẺẸrẫi/Àusxó/ịỉì/ẠuỈẺ/ỉỉỉk/jnsjìljĩìlẼịlnỉjkÁìẽỹEviíóÁẼẫiTỡJíÀỏẠwíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íDíwÊJừẠíTóAẸẲẠvií/ểệ/óểệsxỊểệẺẼẸẢẠvểệóíẼxẼÁuẫi“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íẼẸẢẠvívxõxíEwÃẠvíÀổẼíqộẠvíDí3ẸxừÊí wẢẠviíwẸuữẫi/sóẠ-ỊóẠ-AwuẢ-ẼẸẢẠv-vxóx-EwẢẠv-ÀóẼ-qóẠv-Ả-ẼẸxuÊ-EwẢẠv-ịlnỉjkẽwẼÀiể“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íẼẸẢẠvívxõxíEwÃẠvíÀổẼíqộẠvíDí3ẸxừÊí wẢẠvệ/óểệ/ẺẼẸẢẠvểệEírÁóẺẺẫiwuósiểQòÀíẺòẼí@ưíwẢỏrwíẺẴíkk/@Wí-íW4íẠvọJíỉn/ỉ/ỉìịnírỂóíWÊJừẠíỂJí3ẸxừÊí wẢẠvíỊứíỊxừríẼẸxựẠíAwóxíẼwIríwxừẠítứíòẠí“3ốẠvírFBẠvísớẠíỊởẠíẼẸẢẠvívxõxíEwÃẠvíÀổẼíqộẠvíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwí0ÊõẠví3Ẹỳ”ẻíWẤxíRIÊírwxưẠíqxẠwíếRRQềíwÊJừẠítôírwỵítỏẢíròrírờEíwẤxíẠớẠvíróẢíwxừÊíÉÊõírỂóírẲẠvíẼòrísớẠíỊởẠíẼẸẢẠvíẼýẠwíwýẠwíÀẪxẽí3ẸẢẠvítÃẻíẼởEíẼẸÊẠvíĨòrítỳẠwíẸẶítẴxíẼFCẠvíẼÊJũẠíẼẸÊJứẠẻíỊởẠítẤẠvítựírÃíẠẤxísÊẠvẻíwýẠwíẼwGríEwỀíwCEẹíẠớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvẻíẼxẠwíẼwợẠẻíẼwòxítẤẻíẼẸòrwíẠwxừÀẹíEwòẼíwÊJíỊóxíẼẸĂíẠĂẠvírẴẼírỂóíròẠíqẤẻíwẤxíỊxũẠíẽẽẽệ/Eểệ/sxỊểệ/ÁxểệÁxểệóíẼxẼÁuẫi$ớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvíròrírÊẤríỊởẠítẤẠvẻíEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóíJũÊíẠFẪríDíTóAẸẲẠviíwẸuữẫi/ẠóẠv-róẢ-rwóẼ-ÁÊẢẠv-rór-rÊẢr-ỊóẠ-sẢẠv-EwẢẠv-ẼẸóẢ-Ẽwx-sÊó-JuÊ-ẠÊẢr-Ả-sóAẸẢẠv-ịmìnỉkẽwẼÀiểệxÀvíẺẸrẫi/Àusxó/ịỉì/ẠuỈẺ/ỉỉĩo/jnsjìkĩkjmẼịmìnỉkÁìẽỹEviíóÁẼẫiTỡJíÀỏẠwíEwẢẠvíẼẸọẢí“SớẠíỊởẠíAwúẢ”íDíwÊJừẠíTóAẸẲẠvií/ểệ/óểệsxỊểệẺẼẸẢẠvểệóíẼxẼÁuẫi$ớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvíròrírÊẤríỊởẠítẤẠvẻíEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóíJũÊíẠFẪríDíTóAẸẲẠviíwẸuữẫi/ẠóẠv-róẢ-rwóẼ-ÁÊẢẠv-rór-rÊẢr-ỊóẠ-sẢẠv-EwẢẠv-ẼẸóẢ-Ẽwx-sÊó-JuÊ-ẠÊẢr-Ả-sóAẸẢẠv-ịmìnỉkẽwẼÀiể$ớẠvíróẢírwờẼíÁFCẠvíròrírÊẤríỊởẠítẤẠvẻíEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóíJũÊíẠFẪríDíTóAẸẲẠvệ/óểệ/ẺẼẸẢẠvểệEírÁóẺẺẫiwuósiể3wBxívxóẠíÉÊóẻíÀổẼíẼẸởẠíròrírờEíẼẸũẠítỳóíqọẠíwÊJừẠíTóAẸẲẠvítôítẢọẠíAưẼẻítỡJíÀỏẠwíròríEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóíJũÊíẠFẪrẻírÊẤríỊởẠítẤẠvísẢí8JíqóẠí=330íăxừẼí$óÀíỊọíròríẼẦírwGríẼwọẠwíỊxũẠíEwòẼítẤẠvẻítFCrítẲẠvítõẢíròríẼợẠvíÁẪEíẠwớẠísớẠíẼẸũẠítỳóíqọẠíwÊJừẠíẼyrwírIríwFDẠvíGẠvẻíẼẸxựẠíAwóxíẼwIríwxừẠíwxừÊíÉÊõẽí$wxứÊírÊẤríỊởẠítẤẠvẻíEwẢẠvíẼẸọẢíẼwxítÊóíẠvọJírọẠvírÃíõẠwíwFDẠvíẺớÊíẸẤẠvẻívxõxíÉÊJưẼíẼẴẼíròríỊờẠítứíĨôíwẤxẻívÃEíEwợẠíẠớẠvíróẢítBxíẺẴẠvíỊởẼírwờẼẻíẼxẠwíẼwợẠírỂóíẠvFBxísớẠẻíẼwẾrítỡJíỊxừríẼwIríwxừẠíẼwồẠvíÁCxíẽẽẽệ/Eểệ/sxỊểệ/Áxểệ/ÊÁểệsxỊírÁóẺẺẫirÁẸiểệ/sxỊểệ/sxỊể

Ngọc Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kết quả nổi bật công tác mặt trận tỉnh

Kết quả nổi bật công tác mặt trận tỉnh
2023-02-07 05:38:00

QTO - Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết...

Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn

Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn
2023-01-19 05:10:00

QTO - Khép lại năm 2022 với những kết quả đáng mừng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tuổi trẻ Quảng Trị bước vào năm mới cùng nhiều dự...

Mang hơi ấm đến bản làng

Mang hơi ấm đến bản làng
2022-12-31 05:07:00

QTO - Vượt qua tiết trời mưa phùn gió rét, những bóng áo xanh tình nguyện đi về các bản làng heo hút ở vùng cao mang theo hơi ấm tình người để sưởi ấm, san...

Nhân lên tình yêu với biển, đảo quê hương

Nhân lên tình yêu với biển, đảo quê hương
2022-12-27 05:30:00

QTO - Từ lâu, hoạt động hướng về biển, đảo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Ai cũng dành nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết