Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4bua4buTRuG6v3hqeeG7p+G6v+G6pOG7p+G7j3nhur93QuG6oHnhu6Xhuqnhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6qeG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4buX4bunw73hur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZWMpe2Thur8t4bq/e+G7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqmQuG7i+G6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6qkJGcXnhur/huqrhuqxCRnN54bq/4buGc+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4bubbOG6v+G7m2rhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur92cuG6quG6v+G6pkJr4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4bub4bureeG7p+G6qeG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p8Wpc0Lhur954bqixanhur/GoUJ54bul4bq/4bqk4bunw7154bul4bq/4bqk4bunQ+G6qeG6v+G7l+G7s+G6v+G6qsaweeG7p+G6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur/huqrhu4944bqp4bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/4bubw7RC4bq/4bqqasO94bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqow4rhur/huqrhu6fhu4tG4bq/4bubw4PFqeG6v+G7hnPhur954bun4buReeG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur/hu4Zz4bq/4bun4bu34buX4bq/eeG7peG7p3Phur8t4bq/d+G7keG6pOG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqvhur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqThu6fhu4954bq/d0LhuqB54bul4bq/4bqo4buLQuG6v+G6quG6rEJ54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/Y3vhu6bhu5Y+ZOG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqThu6fDg+G6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v2N74bumKHtk4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bubw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG7j3jhuqnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4Thu5144bq/d8Sp4bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu4nhuqThur/hu5dteeG6v+G7lWt54bq/4bubdeG6v+G7pcWpQ+G6pOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6qsOK4bq/eeG7p+G7kXnhur/hu5XFqXLhuqrhur924buna+G6v3lteeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur944bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p+G7t3nhur/hu5tDeeG7peG6v+KAnHnhu6Xhu6dz4oCd4bqp4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7m8Wp4bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/eW154bul4bq/d8OK4buX4bqp4bq/4bqo4bq04bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7hsSp4bq/eeG7p0Lhur/hu5fDtELhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bqr4bq/e0JG4bq/4buG4buRRuG6qeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/hurThur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4buG4buZeeG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5tzQuG6qeG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G6quG7p+G7ncO94bq/duG7q+G6pOG6v+G7hsSp4bq/4buV4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhur9GcULhur/hu5fDtELhur/hu6fFqXR54bq/eeG7i0bhuqvEkS/huqRlxJHhuqrhu4vhu5V34bud4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDqnjhu4vhuqzhu6XFqXnhuqfhu4PhuqThu4Thur/hu4tC4bqqw73DqmXEkeG6quG6rGXEkeG6qsahZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqmQuG7i3nhu6XhuqrhuqzFqeG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4fDrOG7g2kvZsOtxqFm4buBaOG7hWnhu4XDrOG6quG7h2bhu4Fo4buDZ3fhu4fhuqvhu6/huqThu6XDquG6vy9lxJEv4bqqxqFlxJEv4bqq4bqsZcSR4bqq4bqsZcSR4bqqxqFlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7puG7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v3vhu6Yoe+G6v+G6quG7qXjhur/hu6fFqXVC4bq/4buGc+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6qmrFqeG6v3jhuqLhuqrhur954bulxKlG4bq/4bun4bqixanhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6qeG6v+G6quG6uOG6v+G7hsO1eeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjigIvEkS/huqRlxJEv4bqqxqFlxJEv4bqq4bqsZcSRL+G6quG7i+G7lXfhu51lxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZXtteeG7peG6v+G7l+G6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhuqxCRnN54bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4buGc+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqkxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZ4bunb3jhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v8ahQkbhur/huqrhuqzhu6nhur/hu4bEqeG6v+G7m+G7k0bhur94annhu6fhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/huqrFqXnhur/huqpCRnF54bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G7hnPhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v0ZxQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7l0Xhu4vhur/hu4RC4bq/4bqq4buncuG6v+G7p+G6osWp4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v+G7hsSp4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v3hqeeG7peG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur9m4bqr4buB4bqp4bq/eeG7pcSpRuG6v+G7gy9nL+G7g+G7geG7h8Os4bqp4bq/feG7lFnGoOG6v+G6quG7sXnhu6fhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q+G6v+G7leG7i3nhur/hu6fEqXnhu6fhur92cuG6v+G7p8O9auG7l+G7p+G6v+G6qMOA4bq/4buHw63hu4Xhu4MvVuG7pi194buUWcag4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7hnPhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6q+G6v1jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/hu5dF4buL4bq/dnLhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur93xKnhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/eeG7p+G7kXnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4buGxKnhur/huqrDvcSpeeG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7hnPhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7hsSp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqk4bun4buPeeG6v3dC4bqgeeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v3vhu6bhu5Y+4bqp4bq/e+G7pih74bqt4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqpCRnV54bq/4bqoxal54bun4bq/LeG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/d+G7keG6pOG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur924bun4bq0xanhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bul4buz4bqk4bq/4bqk4bunw7R54bq/eOG6tOG6v+G6rOG6onnhu6Xhur/huqZCRuG6v3jDgeG6qeG6v+G7m8ODxanhur944bqwxanhuqnhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4buX4bunw7Xhuqrhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqvhur/hu5rDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/huqrhurDFqeG6v+G7l0Xhu4vhur92cuG6v+G7p8O9auG7l+G7p+G6v3nEqUbhur93xKnhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur974bum4buWPuG6qeG6v3vhu6Yoe+G6v+G7hsSp4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bqt4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v3nDgXnhu6Xhur/huqrhu6fDgXnhuq3hur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/4bumeznhuq3hur/hu5XhuqLhur/hu5vhuqLFqeG6v+G7hELDteG6quG6v3nhu6XDieG6reG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6v+G7p8O9xKl54bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G7hsSQ4bq/4buXw4F54bul4bq/4buLeeG6reG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6qeG6v+G7m+G7i3nhu6Xhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qmrFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bqt4bq/4bqoxal54bun4bq/4buGxalxeeG6qeG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7hsWpcXnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G7m2rFqeG6v+G7p+G7t+G7l+G6reG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7hsSp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqo4bq+4bq/xqHEkHnhu6Xhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bqt4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqZCa3nhur93xrDhur954bunxKnhur954bq44bqw4buX4bq/4buGc+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur/hu5fhuq7hur/huqZC4buLeeG6v+G7l+G7p0Xhur/huqZCa3nhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuq3hur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m8OAxanhur/huqrhurjhurJ54bul4bq/duG7p+G7ieG7l+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plN3Phur954bqixanhur/GoUJ54bul4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bqqQkZxeeG6v+G6quG6rEJGc3nhur9GcULhur/hu5fDtELhur/hu5fDtHnhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G7m8ODxanhur944bqwxanhuqnhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4buX4bunw7Xhuqrhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4bub4buJ4bqk4bq/4bq6eeG7peG6v0ZxQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7l0Xhu4vhur/huqjDiuG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bun4buz4buL4bqp4bq/4bunxal0eeG6v+G7m2rFqeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7m8O14bqq4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phuqnhur954bqixanhur/GoUJ54bul4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7l8SQ4bq/4bqq4bundeG6v+G7peG6oHjhuqfhur9Z4buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/eeG7p+G7kXnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu4Zz4bq/4buX4bunReG6v+G6quG6rOG6uOG6rnnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhuqnhur/huqThu6fhu4nhuqThur93QuG7keG6quG6v+G7l0Xhu4vhur9Z4bunxKnhur954bq44bqw4buX4bq/4buGc+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bqt4bq/4bubw4PFqeG6v3jhurDFqeG6qeG6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuq3hur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/4buX4bunw7Xhuqrhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bqp4bq/4bubxKnDveG6v+G6qmrDveG6v+G7pW554bq/4buG4bqwxanhur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v+G7pW554bq/4buG4bqwxanhur/hu6XFqWvFqeG6v+G6pkJGcuG6quG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhuq3hur/hu5fhu6dCRnV54bq/4bubw4PFqeG6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v0ZxQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5dC4bqi4buX4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7p+G7s+G7i+G6qeG6v+G7p8WpdHnhur/hu5tqxanhur/hu6fhu7Phu4vhur/hu5vDteG6quG6v3nhurjhurDhu5fhur/hu4bEqeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hELhur/huqrhu6dy4bq/4buXReG7i+G6v+G7l0LhuqLhu5fhur/hu5fhu4nhu5fhu6fhur94annhu6Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/ZuG6q+G7geG6reG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7m8Spw73hur/huqpqw73hur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhu6fhurjhurZ54bul4bq/4buEQkZxeeG6qeG6v+G7huG6vOG7i+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7huG6vOG7i+G6v3fEqXjhuq3hur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/eeG7peG7p3Phur/hu5fhu6fDveG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur95w4F54bul4bq/4bqq4bunw4F54bqp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/duG7p0JGcuG6quG6v+G6quG7keG6quG6qeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v0ZyQuG6v+G6quG7p3Lhuq3hur/hu4Zz4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7l2vFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6qeG6v8ah4bur4buX4bun4bq/4buGxJDhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur934buteeG7p+G6v+G7hsOK4buX4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur924bun4buJ4buX4bq/d8WpcXnhur/huqZC4buLeeG6q+G6v3tteeG7peG6v+G7l+G6uOG6tnnhu6Xhur/huqZCa3nhu6Xhur/hu5Xhu4nhur/hu6fhu6l54bun4bq/a3nhu6fhur/hu4Zz4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6qkJGdXnhur/huqjFqXnhu6fhur8t4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7m8Spw73hur/huqpqw73huqnhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7hsSp4bq/duG7p+G6tMWp4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6reG6v+G6pOG7p8OAxanhur/hu6fhurLhuqThuqnhur/hu6fhurLhuqThur/huqrhu4nhu5fhur/hu6XFqeG7gOG7i+G6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6reG6v+G7m+G7iXnhu6fhur/hu6XFqeG7ieG6v3bhu63hur95bXnhu6Xhur954bul4bunc+G6qeG6v3bFqXV44bq/4bub4bureeG7p+G6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6qeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7hsWpcXnigKbhur9Z4bulw73EqcWp4bq/4bqs4buL4bqp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G6quG7keG6pOG6v+G6quG6rEJ54bul4bq/4buGxKnDveG6v3nhuqLFqeG6v8ahQnnhu6Xhur/huqrDgXnhur/hu4bFqXnhu6fhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhu4nhur954bun4buPeeG6qeG6v+G6quG7keG6pOG6v+G6quG7p3Xhur/hu5vFqXV54bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G7hnPhur94w4Hhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqk4bunw4DFqeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v+G7pcWp4buA4buL4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxKnhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7m8Spw73hur/huqpqw73huqnhur/huqpCRnV54bq/xqHEkHnhu6Xhuqnhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6qeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7hsWpcXnhur/huqjhu4tC4bq/4bqqw4Dhuqrhur954bul4bunxal04bqk4bqt4bq/4buX4buJ4buX4bq/eMOB4bq/4bun4bupeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G7ieG6v3nhu6fhu4954bqp4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bundeG6v+G7m8WpdXnhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqqxalxeeG6v+G6qsWpcnnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6q+G6v3tteeG7peG6v+G7l+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6XFqWvFqeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v+G6quG7p0Lhur/hu6dD4bqq4bqp4bq/duG7p0JGcnnhur924bunxrDhu5fhu6fhur/hu5fhu4nhu5fhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuq3hur/hu6VueeG6v3Zy4bqq4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/Y+G7m8Spw73hur/huqpqw73hur944bqwxanhuqnhur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/d2rFqWThuqnhur/huqpCRnV54bq/xqHEkHnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G6qOG6vuG6v8ahxJB54bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bun4bu34buX4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur954bunb3jhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v8ahQkbhur/huqrhuqzhu6nhur/hu4bEqeG6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bq/eeG7pULhuqB54bq/eeG7p+G7j3nhur93w4rhu5fhur/hu5fhu6fDveG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6vy3hur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhuqvhur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqrhuqxCRnN54bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4buGc+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4buXw7R54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/huqzhuqJ54bul4bq/4bqsbMWp4bqp4bq/4buVb3nhu6Xhur954bunxalzQuG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/huqrhu6fhurrhu5fhuqnhur/huqThu6dE4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhurx54bul4bq/eeG6osWp4bq/xqFCeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bubw4DFqeG6v+G6quG6uOG6snnhu6Xhuqnhur/hu5treOG6v+G7lWvDveG6v0ZxQuG6v+G7l8O0QuG6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bqp4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4buGxKnhur/huqrFqXLhuqrhur92xal0eOG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buW4bunQ+G6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur/huqThu6fhu4954bq/d0LhuqB54bul4bqp4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur/GoWpG4bq/eeG7peG7p3Phur/hu5fhu6fDveG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buWw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqk4bun4buPeeG6v3dC4bqgeeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6qOG7i0Lhur974bumKHvhur/hu5vhu4t54bul4bq/4bqq4bqs4bq04bq/eXF54bq/4buV4bq64buX4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4buXReG7i+G6v+G7l2vhur954bq44bqw4buX4bq/eeG7s8Wp4bq/4buX4bunQnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/KUJreeG7peG6v3vhuqzhu6vhur954buzxanhur/huqzFqXF54bul4bqr4bq/OeG7ieG7l+G6v+G7m+G7q3nhu6fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrDtHjhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur/hu5vhu7Phuqnhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6pkLhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDteG6pOG6v0VG4bqp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqmQkZzeeG6qeG6v+G7leG7i3nhuqnhur954bulxKl54bun4bq/4buGxKnhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7m2zhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v+G7l8OK4buX4bq/4buX4bunReG6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu4nhuqThur/hu5vhuqB54bul4bq/4buV4bqi4bqp4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4buGxKnhur/hu5ts4bq/eOG7i3nhu6Xhur93asWp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqrGsHnhur/hu6fFqXRC4bq/d2rhu5fhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxKnhur/huqThu6fhu4954bq/d0LhuqB54bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4bqr4bqr4bqr4bq/4bqmQuG7i+G6v+G7m+G7s+G6v+G7peG7s+G6pOG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G6qm154bul4bq/4bqq4bux4bq/d3Thur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqrDgOG6quG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur974bum4buWPuG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rhuq554bq/4buX4bq+4bq/eeG7p+G6uOG6v3lteOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7g+G7geG7h8Ot4bq/LeG6v+G7g+G7geG7h8Os4bqp4bq/4bqq4bux4bq/d3Thur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqjhu4tC4bq/duG7p8Wp4bq/4bqqw4Dhuqrhur954bul4bunxal04bqk4bq/e+G7puG7lj7hur/hu4bEqcO94bq/d+G6sOG6pOG6v+G7h+G7geG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G7l+G7tXnhur/DrWfhuqnhu4No4bqz4bqp4bq/4bulxalreOG6v+G7p+G6rnnhur9m4bqz4bq/4bqow73hur/hu4bhurDFqeG6v3lteOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6reG6v+G6qMOA4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4buX4bu1eeG6v3dqxanhur/GocOK4buL4bq/4bqq4bqscXnhur92cuG6quG6v+G6pkJr4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4buGxKnhur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4bubbOG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bun4bu34buX4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu6TGoFlZLeG7pMageznhur/hu6fDvcOz4buX4bq/4bqq4bun4budw73hur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G7l8O14bqk4bq/eeG7peG7p3Phuqvhur/GoEThur/hu5ts4bq/4buX4buz4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fhu6dCRnV54bq/4buVxalyeeG6v+G6qsaw4buX4bun4bq/4buXw4rhu5fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqThu6fhu4954bq/d0LhuqB54bul4bqp4bq/4bqqQkbhur954bunxalxeeG6v+G6quG7seG6v3d04bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bun4bu34buX4bq/eeG7peG7p3Phur/hu4bhu5l54bq/4buX4bu1eeG6v+G6quG7p8O14bqk4bq/4bqow73hur/hu4bhurDFqeG6v0ZxQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7m8Oz4bqq4bq/4bqs4buL4bqr4bq/4buadeG6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6pOG7p+G7j3nhur93QuG6oHnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7m+G7q3nhu6fhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhur/huqrhurDFqeG6qeG6v33hu5RZxqDhur/huqrhu7F54bun4bq/4buV4buLeeG6v+G7p8SpeeG7p+G6v3Zy4bq/4bunw71q4buX4bun4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4buac+G6v+G7iXnhur/igJzhu6TFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxKnhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G6pOG7p+G7j3nhur93QuG6oHnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G6pOG7p8OD4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bulxanhu4vFqeG6v+G7m8O9annhur/hu4Phu4Hhu4fDreG6vy3hur/hu4Phu4Hhu4Nn4oCd4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmUo4bunw7V54bq/4bubw7VC4bq/4bubcnnhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Hhur/hu5fhu7Phur9o4buB4bqz4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v3vhu6bhu5Y+4bqp4bq/4buH4buB4buB4bqz4bq/e+G7pih74bq/4buX4buz4bq/4buX4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bulbnnhur/hu4bhurDFqeG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6qeG6v3bFqXnhu6fhur/GocO94buLeeG7p+G6qeG6v8ah4bur4buX4bun4bq/4buGxJDhur/hu5dF4buL4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6reG6v2jhu4HhurPhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7huqnhur/hu4fhu4Hhu4HhurPhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7pih74bq/4buX4buz4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur92xalxeOG6v3nhu6fFqXR44bq/d8SpeOG6v3nhu6fFqXR44bq/4buGxJDhur/huqrhurjhur/hu4bDtXnhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7m+G7ieG6pOG6v+G6unnhu6Xhur9GcULhur/hu5fDtELhur/hu4Zz4bq/4buX4bunQkZxeeG6v3jDgXnhuqnhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxJDhuqnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5XhuqDFqeG6v8ah4bq4w4J54bul4bq/4buGc+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bqt4bq/4buX4buz4bq/xrDhuqrhur954bunw7Xhuqrhur/hu4dn4bqz4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4bqqw4Dhuqrhur954bul4bunxal04bqk4bq/e+G7puG7lj7hur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v+G6qmrFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4bubxKnDveG6v+G6qmrDveG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu5vhuqLhur/huqjhuq7hur/hu5fDteG6pOG6qeG6v+G6quG6rEJ54bul4bq/4buXw7XhuqThuq3hur/GsOG6quG6v3nhu6fDteG6quG6v+G7g+G7geG6s+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6qsOA4bqq4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v3vhu6Yoe+G6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqqasWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7m+G6ouG6v+G7l+G7i8O94bq/4bubw7J54bul4bqr4bq/4buacnnhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Nn4bqp4bq/4buX4buz4bq/w6zhu4HhurPhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7huqnhur/hu4fhu4Hhu4HhurPhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7pih74bq/4buX4buz4bq/4buX4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bulbnnhur/hu4bhurDFqeG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bqp4bq/dsWpeeG7p+G6v8ahw73hu4t54bun4bqp4bq/xqHhu6vhu5fhu6fhur/hu4bEkOG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bqt4bq/w6zhu4HhurPhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7huqnhur/hu4fhu4Hhu4HhurPhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7pih74bq/4buX4buz4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur92xalxeOG6v3nhu6fFqXR44bq/d8SpeOG6v3nhu6fFqXR44bq/4buGxJDhur/huqrhurjhur/hu4bDtXnhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7m+G7ieG6pOG6v+G6unnhu6Xhur9GcULhur/hu5fDtELhur/hu4Zz4bq/4buX4bunQkZxeeG6v3jDgXnhuqnhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxJDhuqnhur/hu5fhu7Phur/hu5fhu6fhurp54bul4bq/4buX4bun4bux4bq/4buV4bqgxanhur/GoeG6uMOCeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bEkOG6reG6v+G7l+G7s+G6v8aw4bqq4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4buDZ+G6s+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6qsOA4bqq4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v3vhu6bhu5Y+4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThur/huqpqxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7m8Spw73hur/huqpqw73hur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bub4bqi4bq/4bqo4bqu4bq/4buXw7XhuqThuqnhur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G7l8O14bqk4bqt4bq/xrDhuqrhur954bunw7Xhuqrhur/hu4Xhu4HhurPhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqrDgOG6quG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur974bumKHvhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v+G6qmrFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4bubxKnDveG6v+G6qmrDveG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu5vhuqLhur/hu5fhu4vDveG6v+G7m8OyeeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buadeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/huqrhuqxxeeG6qeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/huqhw4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur/hu5vhu5NG4bq/eGp54bun4bq/4bqqQkZxeeG6v+G6quG6rEJGc3nhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/eeG7p+G7kXnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu4Zz4bq/4bqk4bun4buPeeG6v3dC4bqgeeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OD4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4buX4bunw73hur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bq/4bqmQmt54bq/d8aw4bqp4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhuqnhur954bun4buPeeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhuqnhur/huqThu6fEkOG6v+G7p0JGeeG7p+G6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buX4bqieeG7peG6v+G7m+G6oHnhu6Xhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4buX4bunw7Xhuqrhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4bqqw73EqXnhur/GocWpdHnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p0Phur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhuqnhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7l+G7p8O94bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4bqk4bunw4Phur/huqrhu6fDgXnhu6Xhuqnhur/hu6XFqUPhuqThur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/d8OK4buL4bq/4buX4bun4bu3eeG6v3nhu6XEqXnhu6fhuqnhur954bul4bunc+G6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v3lteeG7peG6v3fDiuG7l+G6qeG6v+G6qOG6tOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu5fhu4nhur954bun4buPeeG6v+G7hsSp4bq/eeG7p0Lhur/hu5fDtELhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bqp4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6q+G6v+G7mnXhur/hu5fEkOG6v+G6quG7p3Xhur/hu6fhu7Phu4vhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqrhuqxxeeG6qeG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqq4bqwxanhur8+4bq04bq/4bukxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur/hu4bEqeG6v+G7msSpw73hur/huqpqw73hur/huqhw4bq/4buX4bunReG6v+G6quG6rOG7qeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqmQuG7i3nhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bubw4PFqeG6v3jhurDFqeG6v3nhuqLFqeG6v8ahQnnhu6Xhuqnhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4buGxKnhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/4bqq4bq44bq/4buGw7V54bqp4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5fhu6fDveG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6qeG6v+G7m2t44bq/4buVa8O94bq/4buX4bunw73hur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5144bq/eeG7p+G7kXnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7s+G6v+G6qMOK4bq/d8OK4buL4bq/4buX4bun4bu3eeG6v+G7m0N54bul4bq/4bubbnnhur/hu4Zz4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqq4bq44bqueeG7peG6v3fhu4vFqeG6reG6v+G6quG7keG6pOG6v+G7p0LDtXnhuqnhur/hu5XhuqDFqeG6v8ah4bq4w4J54bul4bq/eeG7p2944bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu5vhuqLhur/hu5fhu6dCRnF54bq/eMOBeeG6qeG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bEkOG6v+G7l+G7p8O94bq/4bub4bqixanhur954bulw4nhur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bqp4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur93xKl44bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqq4bq44bq/4buGw7V54bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bEqeG6v8ahakbhur954bul4bunc+G6v+G6pOG7p8OD4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6reG6v+G6qm154bul4bq/4buX4bq44bq2eeG7peG6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7huG7keG6quG6v+G7l+G7p8O14bqq4bqp4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4buV4bur4bq/4buGxKnhur/hu5XDgOG6v+G6quG6rMaw4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur93xKl44bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqThu6fDg+G6v+G6quG7p8OBeeG7peKApsSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plPuG6tOG6v1fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Ut4bq/e+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu5XFqXnhu6fhur/hu4bEqeG6vzls4bq/4bun4bqixanhur/hu5dEeeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bqu4bq/4bqmQuG7i3nhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7hEJGcXnhur/hu5dCeeG7peG6v+G7l8O14bqk4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqqxal54bq/4buGc+G6v+G6quG7qXnhu6fhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/LeG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v3nhu6dC4bq/4buXw7RC4bq/4buXReG7i+G6v+G6quG7p+G7q+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur954bul4bunc+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5vhu4nhuqThur/hurp54bul4bq/4bqq4bun4bur4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhuq3hur/huqpteeG7peG6v+G7l+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu6dCRuG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur954bulQuG6oHnhur93w4rhu5fhur/huqrEqcWp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4buGxKnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/hu4Zz4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4buG4buR4bqq4bq/4buX4bunw7Xhuqrhuqnhur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4buV4bur4bqp4bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/hu5fhu6fDveG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v8ahakbhur954bul4bunc+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6XFqeG7icO94bq/xqHEkOG7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bun4bu34buX4bqp4bq/d8aw4bq/4bqq4bunQkZy4bqq4bq/4bulbnnhur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxKl54bun4bq/4buGxKnhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G6qsWpw7p54bqt4bq/4bqqbXnhu6Xhur/hu5fhurjhurZ54bul4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqk4bunw4DFqeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur/huqrhuqzhu4vhuqnhur92xal1eOG6v+G6quG6rOG7i+G6qeG6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur/GoWpG4bq/eeG7peG7p3Phur/hu4bEqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G6pOG7p+G7j3nhur93QuG6oHnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhuq3hur/hu5vDg8Wp4bq/eOG6sMWp4bq/4buX4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/eeG7peG7p3Phur/hu5t14bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/huqrGsHnhu6fhur/huqrhu6fDgHnhu6Xhur954bunw7Xhuqrhur/hu4Zz4bq/eMSQ4buX4bq/4bqqxalxQuG6v+G7m8Spw73hur/huqpqw73hur/hu5fDiXnhu6Xhur954bun4bq44bq/eeG6osWp4bq/xqFCeeG7peG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bqt4bq/4bub4buL4bq/xqFqeeG7peG6v+G7p+G7s+G7i+G6v3nhu6XEqXnhu6fhur954bul4bunc+G6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7psWpckLhur/hu6TFqeG7i3nhu6XEkS/huqRl


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người cao tuổi Hà Xá nêu gương sáng

Người cao tuổi Hà Xá nêu gương sáng
2019-07-10 06:30:04

(QT) - Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua người cao tuổi (NCT) ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi...

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào
2019-07-10 06:10:50

(QT) - Năm 2004, cô gái Ê Đê Mỏ Tinh theo chàng trai Vân Kiều tên là Ai Can về làm dâu ở vùng đất nghèo Pa Loang, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông và từ đó đến nay chị luôn nỗ lực,...

Xuân Long, làng quê khởi sắc

Xuân Long, làng quê khởi sắc
2019-07-09 06:16:06

(QT) - Xuân Long là một làng quê thuộc xã Trung Hải, huyện Gio Linh, có diện tích tự nhiên 126 ha, dân số 196 hộ với 700 nhân khẩu. Đây là một vùng quê có truyền thống cách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết