Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmsawQGHhu6how7Lhu6jhu7nhurXhu7jhurM44buow5NnO+G6s+G7qOG7gDloPuG7qGbhu4Mj4buo4bqxQGHhu6g5w6nhurPhu6hY4buoZuG7g2E0Z+G7qH1j4bqzOOG7qD454bq14buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h94bu24bqzOeG7qOG7g8OpYVUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG7hOG7tuG6szjhu6jhurPhu7TDsuG7qMOdL+G7sOG7rFDhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6sWg+4buoZjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qOG6szlhNOG6t+G7qG7DreG7qOG6r2E14bq34buoZuG7g+G7tOG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6g8I+G6teG7qH0j4bq34buo4bu04bqz4buoZuG6teG7uOG6s+G7qMOzZ+G6szjhu6jhu4dn4bu04bqzOeG7qOG6sznhu7jhu6jhuq854bq14buow7Mk4bqzOOG7qHsuZ1Dhu6jGsEBh4buoaMOy4buo4buGZzvhurPhu6jhurM5O+G6s+G7qD45Z8OyMeG6s+G7qOG6szg5YTThu4Hhu6hT4buG4bqy4bun4bqyVOG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jDk2c74bqz4buo4buAOWg+UOG7qGY5w6zhu6jhuq854bq14buow7Mk4bqzOOG7qHsuZ+G7qOG7gDnhuqXhurM44buo4bu5IWfhu6g+LuG6s1Dhu6jhu4Thu4nhu6h94bq14bu44bqz4buo4buyWMOd4buoU+G7hmc74bqz4buo4bqvOWfhu6hWVOG7qH094buo4bqzOSZm4buofeG7ieG6vT7hu6jhu7Dhu6g+OWEyPuG7qG7DoeG7qOG6s23hu6hm4buDMeG6s+G7qGZnw7Iy4bqz4buofeG7ieG6u+G6szjhu6g8MeG6s+G7qOG6sznhu7jhu6jhuq854bq1UOG7qOG6r2E14bq34buoZuG7g+G7tOG7qGbhu4PhurXhurM44buobsOh4buoPsOi4buoWFFX4buqV1Hhu6rhu6rhu6rhu6g+aeG6szjhu6g+4bu2PuG7qDhhLMOy4buoZuG6u+G7qGZpw7Lhu6hmOTvhurPhu6jhurM54buJ4buoPjnEqeG6szjhu6jhurdh4bqzOeG7qOG6szk74bqz4buoezvhurNQ4buoPCrhurM44buo4bqx4bu2YeG7qMOzW1Dhu6hmOSDhu6jhu6Xhu7nDkkZQ4buoZjkg4buo4buTRuG6tlFRUeG7qGYsZuG7qD4j4buofTNn4buo4bq34bu04bqzOOG7qGYx4bqz4buo4bu5Y+G7qEY54bqh4buoRjkj4bq14buo4bqyODvhurNQ4buo4buFYeG6sznhu6jhurMk4bq34buo4buw4buy4buy4buuUOG7qGY54buJ4bq74bqzOOG7qGbhu4No4buoZkBh4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6jGsOG6q+G6szjhu6hGOeG7tOG6szlQ4buoRuG7gFHhu6jGsOG6q+G6szjhu6jhu7nhu7hRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7rOG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV1ZZ4buBw7Phu6DGr+G7qOG7heG7gz7hu5TGry8vPlE84bu04bq14buHZ+G7tOG6szhm4buDYVFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu6xW4buyL+G7sOG7qll7VuG7sOG7rlbDneG7ruG7qmbhu65XWeG6sVkt4bu04bqzOS3hu6xRxIPhu4E4xq/hu6jhu7ThurFm4buUxq/GsEBh4buoaMOy4buo4bu54bq14bu44bqzOOG7qMOTZzvhurPhu6jhu4A5aD7hu6hm4buDI+G7qOG6sUBh4buoOcOp4bqz4buoWOG7qGbhu4NhNGfhu6h9Y+G6szjhu6g+OeG6teG7qOG6szjhu4nhurth4buofeG7tuG6sznhu6jhu4PDqWHGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7rOG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9XVlnGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bun4bu04buBZmHhurXhurPGr8OaxrBAYeG7qGjDsuG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jDk2c74bqz4buo4buAOWg+4buoPOG7uOG6s+G7qDhh4bu04bq14buoZuG7uGHhu6jhu4Uj4bqz4buofT3hu6jhurM5Jmbhu6h94buJ4bq9PuG7qD454bq14buoPjnhuqHhu6jhu7lj4buoRjnhuqHhu6hGOSPhurXhu6jhurI4O+G6s+G7qGbhu4Phu4nhurk+4buo4buFa+G7qD45xKnhurM44buo4bqvYTLhurPhu6g+w6zhu7Thu6g+OeG6o+G7qDlnw7Lhu6h9w6nhurPhu6hu4bqhLeG7qMah4bqzOeG7nuG7qEbhu7lVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurI44bu0w7Lhu6jhu4Xhu7Rn4buo4bqvOWHhu6jhurM5Jmbhu6h94buJ4bq9PlDhu6jGsEBh4buoaMOy4buo4buG4bqy4bun4bqy4buo4bu54bq14bu44bqzOOG7qMOTZzvhurPhu6jhu4A5aD7hu6h9PeG7qDzhu7bhurXhu6jhurM44bu0w7Lhu6hu4bq5YeG7qD454bqj4buoOWfDsuG7qH3DqeG6s+G7qG7huqHhu6h9Y+G6szjhu6hmOeG6u2Hhu6h9JOG6szjhu6jhurM44bu0w7Lhu6jhurEx4bqz4buoZuG7g+G7tOG6szjhu6jhu7Xhu7Q+WzzhurXhurXhuq/hu6g+4bu24buo4bqzOTvhurPhu6h9NeG7qGbDoOG6t+G7qOG6szjhu4nhurth4buofeG7tuG6sznhu6jhu4PDqWFR4buo4buE4bu0Z+G7qOG7ruG7quG7qOG7gTloZuG7qH094buo4bqxYTHhurPhu6g5NOG7qH3hu4nhur0+4buobuG7uOG7qGbhu4Mj4buo4bqxQGHhu6g+OWEyPuG7qG7DoeG7qD454bq14buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h94bu24bqzOeG7qOG7g8OpYeG7qOG6seG7uOG7qD454bqh4buo4bu5Y+G7qEY54bqh4buoRjkj4bq14buo4bqyODvhurPhu6hm4buD4buJ4bq5PuG7qOG7hWvhu6g+OcSp4bqzOOG7qOG6r2Ey4bqz4buoPsOs4bu04buoPjnhuqPhu6g5Z8Oy4buofcOp4bqz4buobuG6oVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rDk2g+4buofWThurM44buo4bqzw6Jh4buoPjlnw7I04bqz4buobuG6uWHhu6g+OWjhurM44buoZuG6q2FQ4buoPjnhuqHhu6jhurI4O+G6s+G7qD45YeG7tOG7qOG7hSDhu57hu6jigJzhu6c54buJ4bu04buoPOG7tOG6teG7qDhh4bq74buoW+G6t+G7qOG6t+G7tOG6szjhu6hmOVvhurXhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6szjhu4nhurth4buo4buFYuG7qGZhM+G6s+G7qOG6szlhM2fhu6jhurM54buJ4buoZjky4buo4bqz4bu4w7Lhu6g+I1Hhu6jhu4Ri4buoZmEz4bqz4buo4bqz4bu4w7Lhu6hb4bq34buobmrhu7Thu6h9YeG7qG7hu7TDsuG7qOG6t+G7ieG6veG6s+G7qD7DrOG7tOG7qOG6szjhu4nhurth4buoZjk74bqz4buobjPhu6h9NeG7qDhhI2Hhu6jhu4dnw7IyZuG7qOG6t2Rm4buo4buFYuG7qG5hND7hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qOG6rznhuqvhurM44buo4bq34bu0w7Lhu6g84bqh4buo4buDw6lh4buo4bqxaD7hu6jhurPhu7jhurXhu6jhurfhu7jhu6hb4bq34buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g8YTJmUeG7qEbhu4PhurXhurM44buo4bqxaD7hu6jhurHhurXhu6jhurEl4bqzOOG7qG7hu7jhu6h9YeG7qGbDoOG6t+G7qOG6sUBh4buoZuG7gzHhurPhu6g+4bu2PuG7qGZnw7Iy4bqz4buofeG7ieG6u+G6szjhu6huauG7tOG7qH1h4buo4buHZ+G7tOG7qGY5w6Dhu6jhurM5YTNn4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h9PeG7qDjhuqdh4buofWE04bqz4buoZjnhuqvhurM44buoPOG7tuG6teG7qOG6seG7uOG7qGY5LMOy4buoZuG7gzHhurPhu6jhu7Xhu7Q+WzzhurXhurXhuq/hu6g+w6Lhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qH0k4bqzOOG7qH094buo4bqzOSZm4buofeG7ieG6vT5Q4buoW+G6t+G7qG5nYeG7qOG6sSXhurdR4buo4bup4bq34buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g8YTJm4buo4bqzw6Jh4buoOMOg4buoOcOp4bqz4buo4bqzOOG6teG7uGHhu6jhurHhurth4buoPiPhurfhu6jDqeG6s+G7qOG7tOG6sznhu6jhu4A5aD7hu6hu4bu44buoPuG7tj7hu6jhu7ThurM54buoPGThu6h9ZGHhu6jhu4Thu4nhu6h94bq14bu44bqz4buo4buyWMOdUOG7qH1o4bqzOOG7qOG6seG7uOG7qOG7pWThu6h9ZGHhu6jhu6fDreG7qOG7uWPGr1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurLDomHhu6huM+G7qDnhu7jhurM54buofWThurM44buoPsOs4bu04buo4bq3w6DhurM5UOG7qMawQGHhu6how7Lhu6jhu4ZnO+G6s+G7qOG6szk74bqz4buoPjlnw7Ix4bqz4buo4bqzODlhNOG7geG7qOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jDk2c74bqz4buo4buAOWg+4buoPjlh4bu04buo4buFIOG7nuG7qOKAnOG6sjjhu4nhurth4buo4bqvOeG7tj7hu6h94bu24bqzOeG7qOG7g8OpYeG7qGY5w6Dhu6g+4buL4bqzOOG7qDhhYuG6szjhu6jhurfDoOG6sznhu6h94bu24bqzOeG7qOG7g8OpYVDhu6g+4buL4bqzOOG7qOG6t+G6teG6szjhu6jhurHhu7jhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qOG6szkmZuG7qH3hu4nhur0+4buoZuG7gyPhu6jhurFAYVHhu6hG4bqrYeG7qGY5LMOy4buofcOi4buo4bqx4bu44buobmE0PuG7qOG6szHhurPhu6jhurHhu7jhurfhu6hu4bu44buoZuG6q2Hhu6jhurM4OcOj4buo4bu0YeG7qGbhu4PhurXhurM44buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buo4bqz4bu4w7Lhu6g+4buL4bqzOOG7qOG7hTDhu6jhurHhu7jhurfhu6jhurM54buJ4buobiHDsuKAnVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pG4buDZ+G6szjhu6hm4bu24buo4buAOUDhurfhu6jhurI44bqnPuG7qOG7uS5nUOG7qOG7gDnDouG7qOG7pznDrOG7qOG6szlhNOG6t+G7qOG7uSFn4buoPi7hurPhu6jhu4Thu4nhu6h94bq14bu44bqz4buo4buyWMOdUOG7qD454bq14buoPGEyZuG7qGY5MeG6t+G7nuG7qOKAnOG7ueG6teG7uOG6szjhu6jDk2c74bqz4buo4buAOWg+4buo4bqx4bu44buo4bq3ZGbhu6g+4bu24bqz4buoPGThu6jhu4bhurLhu6fhurLhu6jhurE7Z+G7qOG6syThurfhu6jDquG7qH3DqeG6s+G7qG7huqFQ4buo4bu04bqzOeG7qOG6sWfhuqvhurPhu6g44buJw6nhurM44buo4bq3KWfhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6seG6u2Hhu6jhurPDomHhu6hu4bu44buobmE0PuG7qOG6seG7uOG6t1Dhu6g+w6Lhu6jhu4E5KOG6t+G7qD45LGbhu6h9QOG6teG7qH3EqT7hu6hmYmZQ4buoZuG7g+G7tj454buo4bqzOWE04bq34buobuG6uWHhu6g+4bqr4bqzOOG7qG5hND5Q4buow7IxZ+G7qOG6tzLhurPhu6h9w6nhurPhu6hu4bqhUOG7qOG6seG7uOG7qOG7pzlhMuG6s+G7qOG7hcOj4buoZjlh4buofWfhu7Thu6g+LOG7geG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buo4bqzOWEzZ+G7qOG6syThurfhu6jhurFhM+G6s1Dhu6g4LuG6s+G7qOG6szksZuG7qOG6seG7uOG7qOG7rOG7qOG6syThurfhu6hT4bus4buq4bus4buwLeG7rOG7quG7rOG7rFRR4buoxrBj4bqzOOG7qD45w6Hhu6jDs8Sp4bqzOOG7qH3hu7bhurM44buo4bqx4bu44buoZizhurfhu6g44buJw6nhurM44buo4buF4bu24bqzOOG7qH014buo4bq34bqnYeG7qD7hu7bhurPhu6g8ZFDhu6g+OWEy4bqz4buo4buFw6Phu6hm4buD4bq14bqzOOG7qH3DqeG6s+G7qG7huqHhu6g54bqnPuG7qGYh4buB4buobuG7uOG7qOG6s+G6tWHhu6hmOVvhurXigJ1RVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bqyOGfDsjbhurPhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7kjYVUv4buBw5o=

Nguyễn Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết