Cập nhật:  GMT+7
búêẻồửiẤẤãẹẲ)ùẦửỗẹcbẤẦÂwvucỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙ4b/ẤẦÂwvucẻbẤẦÂwvucẤợẻẦÀẻồúEồẻÊìwẻẦúívuẻêê/ếẽếệb/ẤẦÂwvucb/úêcbẲẻồửiẤẤãẹẲÚỗiộẹcỒúùpẬẻviỆẻêể/ểấẻ,úxẻỒúCẻẦũồúẻ)úĐĂvuẻẦÂẸồẻ<ỐVỘẻẦưvúấẻ)ÂĐẰvuẻỐivẻỒúưẻổịwẻẩỐỒỔẫẻỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẩỘ))(ẫẻẦưvúẻửọvẻẦúEẻÙ4ẻÚìẻ(HẻỔAvuẻồúCẻẦÂủẻồẬÁồẻúýẲẻỐỒỔẻửọvẻẦúEẻÙẻốìvẻựỡẻúwịồúẻẦÀẻồúEồẻổịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻỘ))(ẻồòẲẻúẬỆqvấẻồòẲẻẦưvúẻửọvẻẦúEẻÙ4ẻvjữẻếẽếệầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcbùữuẻồửiẤẤãẹùỒỗvẦỗÂẹẻẤẦỆửỗãẹẾùộẦúẵẻhẽẽẲỀâẻúỗùuúẦẵẻệgẽẲỀâẹẻẤÂồãẹ//ồầốiwẴẬivuẦÂùầÊv/ộỗẤựẦwẲ/vỗẾẤ/ếệếẽ/êêgộềêễệếềgẦgềềễửg-ẤẬwvu-fềầừẲuẹẻiửẦãẹỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙ4ẻẤợẻẦÀẻồúEồẻÊìwẻẦúívuẻêê/ếẽếệẹẻẾùộẦúãẹhẽẽẹẻúỗùuúẦãẹệgẽẹẻ/cb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỒiẲẦùwvẹc,úxẻỒúCẻẦũồúẻ)úĐĂvuẻẦÂẸồẻ<ỐVỘẻẦưvúẻÚìẻ(HẻỔAvuẻồúưẻổịwẻÊùqồẻồúẬõvẻốũẻẦÀẻồúEồẻỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻỘ))(ẻẦưvúẻồọvẻổĐẮồẻẦúẸồẻúùqvẻốìùẻốỉvấẻồúẬẻổíwẻ-ẻỈvúẵẻỰầ(b/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc)úỗwẻốíwẻồíwẻồCiẻỐivẻỘóvẻẦÁồẻẦưvúấẻổỡvẻẦúĂùẻổùrữẻúùqvẻẦịùấẻồxẻể/ểẻúẬỆqvẻửỏẲẻựỡẻúwịồúẻẦÀẻồúEồẻổịùẻúÁù/úÁùẻvuúũẻửùởvẻẦũồúẻồòẲẻúẬỆqvầẻ)úĂùẻuùivẻẦÀẻồúEồẻổịùẻúÁùẻồòẲẻúẬỆqvẻẰẻÚĐÃvuẻÚxiẻÊìẻỔiựÂỷvuẻẦÂwvuẻựúwỉvuẻẦẬọvẻuùẼiẻẦúívuẻễ/ếẽếệâẻồíồẻúẬỆqvẻUùwẻỬùvúấẻ4ứvúẻỬùvúấẻỒiữẻỬÁẻổivuẻẦúẸồẻúùqvẻồỷvuẻẦíồẻồúẬõvẻốũẻổrẻẦÀẻồúEồẻúÁùẻvuúũẻửùởvẻẦũồúẻồòẲẻúẬỆqvấẻúwìvẻẦúìvúẻẦÂĐÃồẻẦúívuẻễ/ếẽếệầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỘẸẻựùỡvấẻẤỹẻửĐẮvuẻổịùẻốùrẬẻồúụvúẻẦúEồẻộẸẻổịùẻúÁùẻồòẲẻẦưvúẻếểẽẻvuĐĂùấẻvuwìùẻẤỹẻửĐẮvuẻổịùẻốùrẬẻồòẲẻúẬỆqvẻồúývẻồẺẻửìẻếềểẻvuĐĂùẻẩẲúóvẻốÀẻẦúỗwẻẦưẻửqẻộóvẻẤỹẻỘ))(ẻồíồẻúẬỆqvẻồxẻẦịùẻẦúĂùẻổùrữẻê/ê/ếẽếệẫấẻỐivẻỘóvẻẦÁồẻẦưvúẻổpẻỀẬòẦẻẦÀvuẻẤỹẻổịùẻốùrẬẻồúụvúẻẦúEồẻộwẻẤẰấẻvuìvúẻồòẲẻẦưvúẻồúývẻồẺẻửìẻêẽẻổịùẻốùrẬẻvuĐĂùẻỘ))(ầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔAvuẻẦúĂùấẻổpẻỀẬòẦẻÊÃùẻỐỒỔẻẦưvúẻÊpẻộẸẻựùỡvẻồíồẻúủvúẻẦúEồẻựúỗvẻẦúĐẰvuẻẦịùẻổịùẻúÁùẻồòẲẻúẬỆqvấẻẦưvúâẻộẸẻẦwívẻựùvúẻẲúụẻẲúBồẻÊBẻổịùẻúÁùẻồòẲẻẦưvúâẻẦúìvúẻửỏẲẻồíồẻẦùrẬẻốivẻuùẨẲẻÊùqồẻẲúBồẻÊBẻổịùẻúÁùẻồòẲẻẦưvúầầầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc(iẬẻựúùẻvuúỗẻỂẻựùỡvẻẦúiữẻuùiẻồCiẻồíồẻẦúìvúẻÊùởvẻộẸẻúýẲấẻ,úxẻỒúCẻẦũồúẻ)úĐĂvuẻẦÂẸồẻ<ỐVỘẻẦưvúẻÚìẻ(HẻỔAvuẻvúòvẻữịvúẵẻ4ùqồẻẦÀẻồúEồẻỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻỘ))(ẻẦưvúẻồxẻỂẻvuúứiẻẦúùỡẦẻẦúẸồấẻửìẻộũẲẻuúùẻvúỏvấẻốùrẬẻộĐẢvuẻvúẼvuẻồíẻvúóvẻvuĐĂùẻỘ))(ẻẦùởẬẻốùrẬẻồxẻvúùpẬẻổxvuẻuxẲẻẦụồúẻồẸồẻồúwẻẤẸẻẲúíẦẻẦÂùrvẻỰ)-6ÚấẻuùẼẻuủvẻivẻvùvúẻẦÂỏẦẻẦẸấẻivẻẦwìvẻỀĩẻúÁùẻÊẪvuẻổAvuẻốìwẻỘ))(ấẻốùởvẻuùÃùẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻẦưvúầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc4ủẻÊỏỆấẻÊùqồẻồúẬõvẻốũẻẦÀẻồúEồẻồúwẻổịùẻúÁùẻồọvẻổĐẮồẻẦúẸồẻúùqvẻốìùẻốỉvấẻồúẬẻổíwầẻUùiwẻồẢẻẴẬivẻẦúĐĂvuẻẦÂẸồẻỐivẻỘóvẻẦÁồẻẦưvúẻẦùỡẲẻẦúẬẻỂẻựùỡvẻồCiẻồíồẻẦúìvúẻÊùởvẻộẸẻúýẲẻổrẻốÀẻẤẬvuấẻỀóỆẻộẸvuẻồúùẻẦùỡẦẻựỡẻúwịồúẻổịùẻúÁùầẻVkữẻốkẦẻẦóữẻẦĐấẻvuẬỆqvẻÊývuấẻựùỡvẻvuúũấẻổpẻỀẬòẦẻồCiẻồíồẻổịùẻốùrẬẻẦúiữẻuùiẻộẸẻúÁùẻvuúũẻồòẲẻúẬỆqvẻÊpẻÊùqồẻẦúẸồẻúùqvẻồíồẻồúụvúẻẤíồúẻồCiẻỔỉvuấẻVúìẻvĐÃồẻÊpẻồỷvuẻẦíồẻộóvẻẦÁồẻvúĐẵẻổòẦẻẰấẻổòẦẻẤỉvẻỀẬòẦấẻvúìẻẰấẻửiwẻổÁvuẻÊùqồẻửìữấẻỀxiẻổxùẻuùỉữẻvuúèwầầầẻỒúưẻổịwẻúĐÃvuẻộôvẻổịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬấẻúÁùẻvuúũẻửùởvẻẦũồúẻổịùẻốùrẬẻồíồẻỘ))(ẻồòẲẻúẬỆqvẻÊìẻồxẻốíwẻồíwẻựỡẦẻẴẬỉẻồBẻẦúrẻÊpẻ<ỐVỘẻẦưvúầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc4pẻồẢẻốỉvấẻ,úxẻỒúCẻẦũồúẻ)úĐĂvuẻẦÂẸồẻ<ỐVỘẻẦưvúẻÚìẻ(HẻỔAvuẻẦúỹvuẻvúòẦẻÊÃùẻựỡẻúwịồúẻồCiẻỐivẻỘóvẻẦÁồẻẦưvúẻổpẻỀẬòẦầẻ)ẬỆẻvúùởvấẻvóvuẻẦÀvuẻẤỹẻửĐẮvuẻổịùẻốùrẬẻộẸẻựùỡvẻẩồúụvúẻẦúEồẻÊìẻựúíồúẻữĂùẫẻửởvẻẦÉẻềẽẽẻ-ẻềểẽẻvuĐĂùầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔỹùẻÊÃùẻvÁùẻộẬvuẻẦúùẻổẬiấẻựúỗvẻẦúĐẰvuấẻỐivẻỘóvẻẦÁồẻẦưvúẻẲúỹùẻúẮẲẻÊÃùẻồíồẻổẢvẻÊũẻÂìẻẤwíẦấẻốÀẻẤẬvuẻvúẼvuẻẦỏẲẻẦúrấẻồíẻvúóvẻồxẻvúùpẬẻổxvuẻuxẲẻồúwẻẤẸẻẲúíẦẻẦÂùrvẻồCiẻÊẪvuẻổAvuẻốìwẻỘ))(ẻổĐiẻÊìwẻộivúẻẤíồúẻổpẻvuúũẻựúỗvẻẦúĐẰvuầẻ,úóvẻồỷvuẻvúùqữẻÊBẻồBẻẦúrẻúẢvẻồúwẻẦÉvuẻồíẻvúóvẻẦÂwvuẻỐỒỔấẻồíồẻẦùrẬẻốivẻuùẨẲẻÊùqồẻỐỒỔẻÊpẻồíồẻửứvúẻÊẸồẻvúĐẵẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvấẻỆẻẦỡấẻivẻvùvúẻẦÂỏẦẻẦẸấẻúỏẬẻồọvầầầấẻẦÂwvuẻổxấẻỐivẻỘóvẻẦÁồẻẦưvúẻuùẼẻÊiùẻẦÂyẻvyvuẻồỹẦầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹcỔõỆẻữịvúẻẦẬỆởvẻẦÂẬỆpvẻÊpẻvúẼvuẻựỡẦẻẴẬỉẻổịẦẻổĐẮồấẻồúĐiẻổịẦẻổĐẮồẻẦÂwvuẻẦúẸồẻúùqvẻồíồẻồúụvúẻẤíồúẻÊpẻồỷvuẻẦíồẻộóvẻẦÁồâẻốùrẬẻộĐẢvuẻvúẼvuẻồíẻvúóvẻẦùởẬẻốùrẬẻvuĐĂùẻỘ))(ấẻvúẼvuẻẦỏẲẻẦúrấẻồíẻvúóvẻồxẻổxvuẻuxẲẻẦụồúẻồẸồẻồúwẻẤẸẻẲúíẦẻẦÂùrvẻỰ)-6ÚấẻổỉữẻốỉwẻivẻvùvúẻẦÂỏẦẻẦẸấẻivẻẦwìvẻỀĩẻúÁùẻÊẪvuẻổAvuẻốìwẻỘ))(ầẻÚĐÃvuẻổỡvẻổịùẻúÁùấẻồẢẻẴẬivẻốíwẻồúụẻồxẻẦúrẻẦÀẻồúEồẻồẬÁồẻẦúùẻÊùỡẦẻÊÃùẻồúCẻổpẻửùởvẻẴẬivẻổỡvẻổAvuẻốìwẻỘ))(ầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲỐwộỆẹc)úỹvuẻvúòẦấẻỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻỘ))(ẻẦưvúẻửọvẻẦúEẻÙ4ấẻvjữẻếẽếệẻẦÀẻồúEồẻÊìwẻẦúívuẻêê/ếẽếệẻẦịùẻ),ầẻỔỷvuẻÚìầb/ẲcbẲẻồửiẤẤãẹẲIẬẦúwÂẹcỰjvẻ(ĐẢvub/ẲcbộùÊẻồửiẤẤãẹộÂỗửiẦỗộẹcbẤẦÂwvuc)ùvẻửùởvẻẴẬivẵb/ẤẦÂwvucẻbẬửẻồửiẤẤãẹẦùẦửỗ-ẦúẬữố-ivộ-ẤiẲwẹcbửùcbiẻẦùẦửỗãẹỰúiùẻữịồẻÚÁùẻẦúùẻ)úrẻẦúiwẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙÙẻvjữẻầầầẹẻúÂỗtãẹ/ựúiù-ữiồ-úwù-Ầúù-Ầúỗ-Ầúiw-ồiồ-ộiv-Ầwồ-ẦúùỗẬ-Ấw-Ầùvú-ẴẬivu-ẦÂù-ửiv-ẦúẬ-ùù-viữ-ếẽếệ-êgệhếhầúẦữẹcbùữuẻẤÂồãẹ/ữỗộùi/êếẽ/vỗẾẤ/ếệêễ/êếềộềêêêếếgẦễfẽửẽ-ữùvúộẬồ-ễếêẽ-ộẦầừẲuẹẻiửẦãẹỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙ4ẻẤợẻẦÀẻồúEồẻÊìwẻẦúívuẻêê/ếẽếệẹẻ/cb/icbộùÊcbẤẦÂwvucbiẻẦùẦửỗãẹỰúiùẻữịồẻÚÁùẻẦúùẻ)úrẻẦúiwẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙÙẻvjữẻầầầẹẻúÂỗtãẹ/ựúiù-ữiồ-úwù-Ầúù-Ầúỗ-Ầúiw-ồiồ-ộiv-Ầwồ-ẦúùỗẬ-Ấw-Ầùvú-ẴẬivu-ẦÂù-ửiv-ẦúẬ-ùù-viữ-ếẽếệ-êgệhếhầúẦữẹcỰúiùẻữịồẻÚÁùẻẦúùẻ)úrẻẦúiwẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙÙẻvjữẻầầầb/icb/ẤẦÂwvucbẲẻồửiẤẤãẹúỗiộẹc(ívuẻviỆẻêf/ệấẻẦịùẻVúìẻ4jvẻúxiẻẦÂẬỆpvẻẦúỹvuẻồíồẻộóvẻẦÁồẻ4óvẻỰùpẬấẻ,iẻỰỷẻúẬỆqvẻỔiựÂỷvuấẻ(Ằẻ4jvẻúxiấẻ)úrẻẦúiwẻÊìẻỘẬẻửũồúẻẲúỹùẻúẮẲẻÊÃùẻ<ỐVỘẻúẬỆqvẻỔiựÂỷvuẻẦÀẻồúEồẻựúiùẻữịồẻÚÁùẻẦúùẻ)úrẻẦúiwẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙÙẻvjữẻếẽếệầb/Ẳcb/ộùÊcb/ửùcbửùcbiẻẦùẦửỗãẹỐùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦùởẬẻốùrẬẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẹẻúÂỗtãẹ/ốùỗẬ-ộẬwvu-vuẬwù-ồw-ẬỆ-Ầùv-ẦùỗẬ-ốùỗẬ-ẦÂwvu-ộwvu-ốiw-ộiv-Ầwồ-ẦúùỗẬ-Ấw-êfgếfệầúẦữẹcbùữuẻẤÂồãẹ/ữỗộùi/êếẽ/vỗẾẤ/ếềếg/êêgộếêêểgềgẦềềềềửể-ivú-ẤẬwvu-ẽgầừẲuẹẻiửẦãẹỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙ4ẻẤợẻẦÀẻồúEồẻÊìwẻẦúívuẻêê/ếẽếệẹẻ/cb/icbộùÊcbẤẦÂwvucbiẻẦùẦửỗãẹỐùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦùởẬẻốùrẬẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẹẻúÂỗtãẹ/ốùỗẬ-ộẬwvu-vuẬwù-ồw-ẬỆ-Ầùv-ẦùỗẬ-ốùỗẬ-ẦÂwvu-ộwvu-ốiw-ộiv-Ầwồ-ẦúùỗẬ-Ấw-êfgếfệầúẦữẹcỐùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦùởẬẻốùrẬẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹb/icb/ẤẦÂwvucbẲẻồửiẤẤãẹúỗiộẹc(ívuẻviỆẻêê/fấẻẦịùẻ),ầẻỔỷvuẻÚìấẻ<ỐVỘẻẦưvúẻẦÀẻồúEồẻúÁùẻvuúũẻốùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦùởẬẻốùrẬẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẩỘ))(ẫẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻvjữẻếẽếềầẻỒúCẻẦũồúẻ[ỆẻốivẻỮ)).ẻ4ùqẦẻViữẻẦưvúẻỔìwẻỮịvúẻÚẪvuâẻ,úxẻỒúCẻẦũồúẻ<ỐVỘẻẦưvúẻÚwìvuẻViữâẻổịùẻộùqvẻửĩvúẻổịwẻồíồẻẤẰấẻốivẻvuìvúấẻổũiẻẲúĐẢvuẻửùởvẻẴẬivẻồẪvuẻêghẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻỘ))(ẻẦÂởvẻổũiẻốìvẻẦưvúẻộẸẻúÁùẻvuúũầb/Ẳcb/ộùÊcb/ửùcbửùcbiẻẦùẦửỗãẹÚĐÃvuẻÚxiẵẻỐùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẹẻúÂỗtãẹ/úẬwvu-úwi-ốùỗẬ-ộẬwvu-vuẬwù-ồw-ẬỆ-Ầùv-ẦÂwvu-ộwvu-ốiw-ộiv-Ầwồ-ẦúùỗẬ-Ấw-êffễhẽầúẦữẹcbùữuẻẤÂồãẹ/ữỗộùi/êếẽ/vỗẾẤ/ếềếệ/êẽễộểêfẽẽềệẦễẽgệửề-ivú-ửùỗvầừẲuẹẻiửẦãẹỔịùẻúÁùẻổịùẻốùrẬẻồíồẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻẦưvúẻ.Ậỉvuẻ)ÂũẻửọvẻẦúEẻÙ4ẻẤợẻẦÀẻồúEồẻÊìwẻẦúívuẻêê/ếẽếệẹẻ/cb/icbộùÊcbẤẦÂwvucbiẻẦùẦửỗãẹÚĐÃvuẻÚxiẵẻỐùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẹẻúÂỗtãẹ/úẬwvu-úwi-ốùỗẬ-ộẬwvu-vuẬwù-ồw-ẬỆ-Ầùv-ẦÂwvu-ộwvu-ốiw-ộiv-Ầwồ-ẦúùỗẬ-Ấw-êffễhẽầúẦữẹcÚĐÃvuẻÚxiẵẻỐùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹb/icb/ẤẦÂwvucbẲẻồửiẤẤãẹúỗiộẹcÚỷữẻviỆẻêễ/ễấẻúẬỆqvẻÚĐÃvuẻÚxiẻẦÀẻồúEồẻúÁùẻvuúũẻốùrẬẻộĐẢvuẻvuĐĂùẻồxẻẬỆẻẦụvẻẦÂwvuẻổAvuẻốìwẻộóvẻẦÁồẻẦúùrẬẻẤỹẻvjữẻếẽếềầb/Ẳcb/ộùÊcb/ửùcb/ẬửcbộùÊẻồửiẤẤãẹồửÂẹcẻb/ộùÊcb/ộùÊc

Kăn Sương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết