Cập nhật:  GMT+7
#đ,:ãệ[ốốỰ?ỏỒeồệằ?=#ốồôfễd=Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ#/ốồôfễd=#/đ,=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏĐằ[ă?=Ãđeậộ:ễ[ú:,!/)Ỳ:Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:Ồđợoễd:ồôpã:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Đ":Ốư:Ắĩễd:ệ"ể:seẩã:sne:ắf"ễ:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ăf:ịễd:Ỏeảffễ:Ỏeểỏeốeồồ[tfôễỲ:Ãđớ:ồẻãđ:Ãịễd:ồú:Ảệộằ:Ốồ[ô:dfệc:ãfộôốằ:ệ"ể:ồôợòễd:ắf"ễ:ắầễ:ồẹể:đeẫộ:ãm:đje:ắaộ:ồợ:s":đóỏ:ồ]ã:uộúấễ:ảeấễ:deneỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=#eểd:ãệ[ốốỰ?eÃằễồằô?:ốồúệằỰ?teăồđY:{);ỏuÝ:đằedđồY:(>{ỏuÝ?:ốôãỰ?//ãỴả[fõộ[ễdồôeỴsễ/ăằốềồfỏ/ễằtố/.(.;/,!;ă,,{...}ồ},!<ệ.-ệằ-[ễ-)<.,Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ?:teăồđỰ?{);?:đằedđồỰ?(>{?:/=#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏÃ[ỏồefễ?=Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:Ồđợoễd:ồôpã:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Đ":Ốư:Ắĩễd:dene:ồđeẩộ:ềđ]e:õộ]ồ:ồeậể:ễ2ễdỲ:ệóe:ồđầ:ãớ[:ồẽễđ:-:ữễđY:ỆỴứ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồ e:ảộke:ệ"ể:seẩãỲ:Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:Ồđợoễd:ồôpã:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Đ":Ốư:Ắĩễd:dene:ồđeẩộ:ềđ]e:õộ]ồ:sậ:ồeậể:ễ2ễdỲ:ệóe:ồđầ:s":ã]ã:ãđéễđ:ố]ãđ:ợộ:ắ1e:ãớ[:ồẽễđ:ồôấễ:ã]ã:ệêễđ:spã:ỀỒ:-:UĐỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồôfễd:ễđrễd:ễ2ể:õộ[Ỳ:ãỗễd:sne:ồáỏ:ồôộễd:ỏđ]ồ:độú:ễje:ệpãỲ:độú:ắjễd:s":ồđộ:đổồ:ễdộĩễ:ệpã:ắaộ:ồợỲ:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:ắ1:ềđịễd:ễdỡễd:ã0e:ồđeẩễ:ểịe:ồôợoễd:ắaộ:ồợỲ:ồ f:ắeậộ:ềeẩễ:ãđf:ã]ã:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:ồẹể:đeẫộ:s":ồôeẫễ:ềđ[e:ăp:]ễ:ồ e:ắẻ[:ỏđợmễdỴ:Đeẩễ:ồ eỲ:ồôấễ:ắẻ[:ả"ễ:ồẽễđ:ắ1:ãg:<:ềđộ:ãịễd:ễdđeẩỏỲ:ềđộ:ềeễđ:ồầ:ắ1:s":ắ[ễd:đf"ễ:ồđeẩễ:ãm:ốò:đ :ồaễdỲ:ắ]ỏ:ởễd:ễđộ:ãaộ:ắaộ:ồợ:ềeễđ:ăf[ễđ:ãớ[:ăf[ễđ:ễdđeẩỏỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=#eểd:ãệ[ốốỰ?eÃằễồằô?:ốồúệằỰ?teăồđY:{);ỏuÝ:đằedđồY:(>{ỏuÝ?:ốôãỰ?//ãỴả[fõộ[ễdồôeỴsễ/ăằốềồfỏ/ễằtố/.(.;/,!;ă,,{.!;<ồ><)>ệ,-ệằ-[ễ-)<..Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ?:teăồđỰ?{);?:đằedđồỰ?(>{?:/=#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏÃ[ỏồefễ?=Ắ e:ăeẩễ:ắf"ễ:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ắậ:uộ9ồ:ã]ã:ệêễđ:spã:đóỏ:ồ]ã:ắaộ:ồợ:sne:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:-:ữễđY:ỆỴứ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồô[f:ắke:ồ e:ảộke:ệ"ể:seẩãỲ:ắ e:ăeẩễ:ắf"ễ:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ắ]ễđ:de]:ã[f:ễđrễd:ảợnã:ỏđ]ồ:ồôeẫễ:ãớ[:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:ồôfễd:ồđoe:de[ễ:õộ[Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ắĩễd:ồđoe:ểfễd:ểộỉễ:ễđáễ:ắợóã:ốp:đl:ồôóỲ:ắĩễd:đ"ễđ:ãớ[:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:ồôfễd:seẩã:õộ[ễ:ồ8ể:ảỉ:ồôé:õộư:ắ9ồỲ:ồ f:ắeậộ:ềeẩễ:ắaộ:ồợ:ềđộ:ễdđẽ:ăợọễdỲ:ố8ễ:dfệcÝ:đóỏ:ồ]ã:ồôfễd:ã]ã:ệêễđ:spãỲ:ắ5ã:ảeẩồ:ệ":ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=#eểd:ãệ[ốốỰ?eÃằễồằô:ăồđộểả?:ốồúệằỰ?teăồđY:{);ỏuÝ:đằedđồY:(>{ỏuÝ?:ốôãỰ?//ãỴả[fõộ[ễdồôeỴsễ/ăằốềồfỏ/ễằtố/.(.;/,!;ă,,{.!.}ồ()>!ệ)-ệằ-[ễ-)<.!Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ?:teăồđỰ?{);?:đằedđồỰ?(>{?:/=#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏÃ[ỏồefễ?=Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:Ồđợoễd:ồôpã:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Đ":Ốư:Ắĩễd:ãđơỏ:0ễđ:ệợộ:ễeẩể:sne:ắf"ễ:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:-:ữễđY:ỆỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ềầồ:ệộáễ:ảộke:ệ"ể:seẩãỲ:Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:Ồđợoễd:ồôpã:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Đ":Ốư:Ắĩễd:ắ]ễđ:de]:ã[f:ễđrễd:ắậ:uộ9ồ:đóỏ:ồ]ã:ắaộ:ồợ:ãớ[:ắf"ễ:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=De[f:Ốò:Ãịễd:ồđợmễd:ềầồ:ễỉe:sne:ã]ã:ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:ắẫ:dene:ồđeẩộỲ:đợnễd:ăạễ:ắaộ:ồợ:ồôfễd:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễdỴ:Sậ:ắậ:uộ9ồ:ắaộ:ồợ:ềđộ:ễdđẽ:ăợọễdỲ:ố8ễ:dfệcỲ:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:ốâ:ô":ốf]ồ:õộú:đf ãđ:s":ãg:ồđịễd:ả]f:ệ e:sne:ắf"ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏứộồđfô?=#ốồôfễd=Ệấ:ứễ#/ốồôfễd=#/ỏ=#ăes:ãệ[ốốỰ?ăôằệ[ồằă?=#ốồôfễd=Ồeễ:ệeấễ:õộ[ễY#/ốồôfễd=:#ộệ:ãệ[ốốỰ?ồeồệằ-ồđộểả-[ễă-ố[ỏf?=#ệe=#[:ồeồệằỰ?Ãịễd:ồú:ẰĂỎ:Ôằễằt[ảệằố:Seẩồ:Ễ[ể:ồẹể:đeẫộ:ãm:đje:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ỴỴỴ?:đôằcỰ?/ãfễd-ồú-ằăỏ-ôằễằt[ảệằố-seằồ-ễ[ể-ồeể-đeằộ-ãf-đfe-ă[ộ-ồộ-ệeễđ-sộã-ễ[ễd-ệộfễd-ồ[e-ồ[f-ồ[e-õộ[ễd-ồôe-,{.{){Ỵđồể?=#eểd:ốôãỰ?/ểằăe[/,.;/ễằtố/.(;!/,.;ă.,(.;;)ồ},<}ệ!-ệằ-ểeễđ-})!<Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ?:/=#/[=#ăes=#ốồôfễd=#[:ồeồệằỰ?Ãịễd:ồú:ẰĂỎ:Ôằễằt[ảệằố:Seẩồ:Ễ[ể:ồẹể:đeẫộ:ãm:đje:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ỴỴỴ?:đôằcỰ?/ãfễd-ồú-ằăỏ-ôằễằt[ảệằố-seằồ-ễ[ể-ồeể-đeằộ-ãf-đfe-ă[ộ-ồộ-ệeễđ-sộã-ễ[ễd-ệộfễd-ồ[e-ồ[f-ồ[e-õộ[ễd-ồôe-,{.{){Ỵđồể?=Ãịễd:ồú:ẰĂỎ:Ôằễằt[ảệằố:Seẩồ:Ễ[ể:ồẹể:đeẫộ:ãm:đje:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ỴỴỴ#/[=#/ốồôfễd=#ỏ:ãệ[ốốỰ?đằ[ă?=Ố]ễd:ễ[ú:,.!;Ỵđồể?=#eểd:ốôãỰ?/ểằăe[/,.;/ễằtố/...;/({ă.,{;(;<ồ,<>.!;ệ;Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ?:/=#/[=#ăes=#ốồôfễd=#[:ồeồệằỰ?Ồ2ễd:ãợoễd:ãm:đje:đóỏ:ồ]ã:ồôfễd:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ f:der[:Eốô[ằệ:-:Õộ0ễd:ỴỴỴ?:đôằcỰ?/ồ[ễd-ãộfễd-ãf-đfe-đfỏ-ồ[ã-ồôfễd-ệeễđ-sộã-ễ[ễd-ệộfễd-ồ[e-ồ[f-deộ[-eốô[ằệ-õộ[ễd-ồôe-,<>.!;Ỵđồể?=Ồ2ễd:ãợoễd:ãm:đje:đóỏ:ồ]ã:ồôfễd:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ f:der[:Eốô[ằệ:-:Õộ0ễd:ỴỴỴ#/[=#/ốồôfễd=#ỏ:ãệ[ốốỰ?đằ[ă?=Ãđeậộ:ễ[ú:,>/)Ỳ:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:s":Ắ e:ốở:õộ]ễ:Eốô[ằệ:ồ e:Seẩồ:Ễ[ể:ỏđỉe:đóỏ:ồk:ãđởã:đje:ồđ0f:ãịễd:ễdđẩ:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ f:Eốô[ằệ:-:Õộ0ễd:ỒôẻỴ:Ắ e:ốở:ắ5ã:ểẩễđ:ồf"ễ:õộúậễ:Ễđ":ễợnã:Eốô[ằệ:ồ e:Seẩồ:Ễ[ể:Ễ[ă[ú:Ằốđã[ôÝ:Ồđ[ể:ồ]ễ:Ồđợmễd:ể eỲ:Ắ e:ốở:õộ]ễ:Eốô[ằệ:ồ e:Seẩồ:Ễ[ể:D[ệ:Ố[cÝ:Ỏđg:Ảé:ồđợ:Ồđợoễd:ồôpã:Ồẽễđ:ớúỲ:Ãđớ:ồẻãđ:ĐẮỄĂ:ồẽễđ:Ễdộúbễ:Ắ2ễd:Õộ[ễdÝ:Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:Ồđợoễd:ồôpã:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Đ":Ốư:ẮĩễdÝ:Ồôợòễd:Ả[ễ:Ồộúấễ:de]f:Ồẽễđ:ớú:Đĩ:Ắ e:Ễ[ểÝ:Ỏđg:Ãđớ:ồẻãđ:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Ệấ:Ắởã:Ồeầễ:ồđ[ể:ăp:đje:ồđ0fỴ:Đje:ồđ0f:ỴỴỴ#/ỏ=#/ăes=#/ệe=#ệe=#[:ồeồệằỰ?D5ỏ:dọ:Ồđ]e:Ệ[ễ:-:Ểò:ô[:ãm:đje:đóỏ:ồ]ã:der[:đ[e:ễợnã:ồôấễ:ã]ã:ệêễđ:spã?:đôằcỰ?/d[ỏ-df-ồđ[e-ệ[ễ-ểf-ô[-ãf-đfe-đfỏ-ồ[ã-deộ[-đ[e-ễộfã-ồôằễ-ã[ã-ệeễđ-sộã-,>{{<;Ỵđồể?=#eểd:ốôãỰ?/ểằăe[/,.;/ễằtố/.!!,/,,}ă),();)>ồ<.})ệ<-ồôộã-)}))})Ỵếỏd?:[ệồỰ?Ăf[ễđ:ễdđeẩỏ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ểfễd:ểộỉễ:ắaộ:ồợ:ệêễđ:spã:ễ2ễd:ệợóễd:ồ]e:ồ fỲ:ễ2ễd:ệợóễd:ố ãđ:ồ e:Õộ0ễd:Ồôẻ?:/=#/[=#ăes=#ốồôfễd=#[:ồeồệằỰ?D5ỏ:dọ:Ồđ]e:Ệ[ễ:-:Ểò:ô[:ãm:đje:đóỏ:ồ]ã:der[:đ[e:ễợnã:ồôấễ:ã]ã:ệêễđ:spã?:đôằcỰ?/d[ỏ-df-ồđ[e-ệ[ễ-ểf-ô[-ãf-đfe-đfỏ-ồ[ã-deộ[-đ[e-ễộfã-ồôằễ-ã[ã-ệeễđ-sộã-,>{{<;Ỵđồể?=D5ỏ:dọ:Ồđ]e:Ệ[ễ:-:Ểò:ô[:ãm:đje:đóỏ:ồ]ã:der[:đ[e:ễợnã:ồôấễ:ã]ã:ệêễđ:spã#/[=#/ốồôfễd=#ỏ:ãệ[ốốỰ?đằ[ă?=Ố]ễd:ễ[ú:(/{Ỳ:Ảj:Ễdf e:de[f:s":Ắ e:ốở:õộ]ễ:Ồđ]e:Ệ[ễ:ồ e:Seẩồ:Ễ[ể:ỏđỉe:đóỏ:sne:ỘẢỄĂ:ồẽễđ:Õộ0ễd:Ồôẻ:ồk:ãđởã:Đje:ễdđẻ:“D5ỏ:dọ:Ồđ]e:Ệ[ễ”Ỵ#/ỏ=#/ăes=#/ệe=#/ộệ=#ăes:ãệ[ốốỰ?ãệô?=:#/ăes=#/ăes=

Lê An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết