Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhurtdWeG7pOG6vuG7liPhur5ZxKhZ4buk4bq+WU1Z4buk4bq+4buaJVnhu6Thur7hu5bhu6bhu7ZZ4bq+N+G7iGHhur454bu04buc4bq+4bua4bueKMSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pF4bu14buIYeG6vjnhu7Thu5zhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu6bhu7Dhur5XxKjhur57POG7ilnhu6Thur4o4bumIuG7luG6vsagxKhZ4bum4bq+PMWoUVnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7liPhur5ZxKhZ4buk4bq+WeG7pOG7tnvhur5Z4bukxKjDneG6qOG6vlk24bq+e8avWeG7puG6qOG6vljEqOG6vntdYeG6vjfEqMOd4bq+e+G7psWoUnvhur5WUuG6qOG6vljEqH3hur4+TuG7luG6vljEqOG6vjfEqMWo4bq+VsWoVX3hur434buIYeG6vjnhu7Thu5zhur7hu5rhu54o4bq+4buW4bu0WeG6vijhu6Zd4bq+4bumLCjhur7hu5bhu6bDneG6vuG7lkvhur5Z4bumNlnhu6Thur7hu5Yj4bq+WcSoWeG7pOG6vllNWeG7pOG6vuG7miVZ4buk4bqo4bq+4buW4buI4bq+e8avWeG7puG6quG6vuG7tTrFqOG6vlbFqFV94bq+xqDhu4hZ4buk4bq+ezzhu6Dhur57PH1Z4buk4bqo4bq+4buWXVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur57I1nhu6Thur5YxKh94bq+VuG7puG7uOG7nOG6vlbhu6bDnU5Z4bqo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+VsWoVX3hur434buIYeG6vjnhu7Thu5zhur7hu5rhu54o4bq+WcSoYeG6vj5Q4bq+V8So4bq+WCV74bq+ezzDnVnhu6Thur5Z4bumNlnhu6Thur7FqHvhu5xY4bq+VuG7piNZ4buk4bq+e+G7plXhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu7Lhur7hu5Yg4buK4bq+KOG7puG7iMWo4bq+4bua4bueKOG6quG6vuG7teG7iGHhur454bu04buc4bq+4bua4bueKOG6vljEqH3hur5Z4bucw51ZxJB74buK4buUV+G7nOG6vj57YVfhu5zhurDDiljhu4o84bukxahZ4bqm4buCKDnhur7hu4p9e8Odw4pFxJB7PEXEkHvGoEXEkMWoWOG7pOG6vj484buW4bqww4ovL+G7luG6quG7lOG7isOdKX3hu4pZ4bukezzFqOG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4ZGR+G7hi9Gw43GoEbhu4bhu4Dhu4bhu4bhu4Thu4R7w43DjElHw41X4buG4bqq4buuKOG7pMOK4bq+L0XEkC97xqBFxJAvezxFxJAve+G7iuG7lFfhu5xF4buPxKh94bq+WeG7nMOdWeG6qOG6vuG7puG7imHhur7hu5bhu7RZ4bq+4buk4bu2xajhur5XxKjhur5YxKh94bq+xqBK4bq+KX3hu4pZ4buk4bq+V30jWeG6vllPWOG6vuG7msOUfeG6vns8w51Z4buk4bq+xqDhu4pZ4bum4bq+PuG7iOG7luG7puG6vlc04buK4bq+4buW4bum4bu2WeG6vlh94buK4bq+Pk5Y4bq+4buWIOG7iuG6vuG7pMWoOsWo4bq+ezzhu6Dhuqjhur7hu5rDk+G7luG6vuG7lMWoVHvhur5XxKjhur5Z4bumNlnhu6Thur7hu5RKWeG6vuG7pOG7iMWo4bq+YVF94bq+e+G7psav4buW4bum4bq+KOG7psOdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vns84bug4bq+ezx9WeG7pOG6qOG6vllNWeG7pOG6vuG7miVZ4buk4bqq4bq+4bunTuG7luG6vlnhu5zDnVnhur48w5V74bq+4bua4buK4bq+xqBKWeG7pOG6vuG7mlXhur7hu5RKWeG6vuG7luG7puG7tlnhur5XNOG7iuG6qOG6vuG7luG7psOSWeG7pOG6vuG7pkpZ4bq+WeG7pjHhur7hu6YkWeG7pOG6qOG6vnvGr1jhuqjhur7hu5bhu4pY4bqo4bq+OeG7ilnhu6bhur7GoDE/WeG7pOG6qOG6vjnhu4pZ4bum4bq+V+G7iOG6qOG6vjnhu4pZ4bum4bq+4buW4bumfT3FqOKApuG6vsWpXWHhur574bum4bucw53hur4+LuG6vnvhu6bGr+G7luG7puG6vuG7liDhu4rhur5YJsWo4bq+WeG7pDE7xajhur5YxKjhur7hu5bhu6bhu7ZZ4bq+4buW4bumw53hur5Y4buoWeG7puG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vnsjWeG7pOG6vljEqH3hur5W4bum4buI4buW4bq+WeG7puG7in3huqrhur7hu7U6xajhur5WxahVfeG6vjfhu4hh4bq+OeG7tOG7nOG6vuG7muG7nijhur43xKjhur5ZKsWo4bq+4buU4buQe+G6vlnEqGHhuqjhur7hu5RKWeG6vuG7mjNZ4buk4bq+WeG7pErFqOG6vlnhu6TDlFnhur7hu6Thu6jhur5YxKjhur7hu6ZMYeG6vuG7luG7puG7tlnhur7hu5bhu6bDneG6vljhu6hZ4bum4bq+WCV74bq+KOG7psOdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vnvhu6bhu5B74bq+PsSoWeG7puG6vuG7msWoVH3hur43xKjhur7hu6bDlFjhur7hu6Y94bq+NzrFqOG6vuG7iMOd4bq+VuG7psOd4buI4buW4bq+xqDhu5xZxahY4bqo4bq+VuG7psOd4buI4buW4bq+xqDhu4rhur7hu5ZdWeG7pOG6vuG7lMOdw517PuG6vuG7psOdw5Phu5bhur4+WeG7nOG7ilbhu5w8PuG6vuG7luG7iOG6vnvGr1nhu6bhuqrhur7DteG7pMOdxKjFqOG6vjzhu4rhuqjhur5Z4bumNlnhu6Thur5WxahVfeG6vijhu6Yi4bq+VsWoVFnhur5W4bum4buI4buW4bq+WeG7pjHhur4+WeG7iijhu5Thu4rhu5ZW4bqo4bq+WeG7slnhur5WUnvhuqjhur434bu0WeG7pOG6vnvhu4ph4bq+4buUS1nhur57w53hur7hu5YwWeG7pOG6vjzDlXvhur4o4bumXeG6vuG7piwo4bq+4buaVeG6vljFqDnhur7hu5ZdWeG7pOG6vlbFqFV94bq+N+G7iGHhur5ZxKhh4bqo4bq+4buW4bumW1nhu6Thur4+UOG6vuG7pMWoWyjhur7hu5Ql4bq+ezzhu4pZ4buk4bq+KOG7piLhu5bhur7hu5Yg4buK4bq+4buUSlnhur7hu5bhu7Lhur7hu5rFqFVY4bq+WeG7psOVWeG6vuG7pj9Z4bqq4bq+4bu14buIYeG6vjnhu7Thu5zhur7hu5rhu54o4bq+WMSofeG6vsOdWOG7lDzhu5zEkHvhu4rhu5RX4buc4bq+PnthV+G7nOG6sMOKWOG7ijzhu6TFqFnhuqbhu4IoOeG6vuG7in17w53DikXEkHs8RcSQe8agRcSQxahY4buk4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buW4bqq4buU4buKw50pfeG7ilnhu6R7PMWo4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7hkZH4buGL0bDjcagRuG7huG7gOG7huG7huG7hOG7hHvDjcOMSUfDjVfhu4Lhuqrhu64o4bukw4rhur4vRcSQL3vGoEXEkC97PEXEkC974buK4buUV+G7nEXhu4/EqH3hur7DnVjhu5Q84buc4bq+NzrFqOG6vuG7miXhur7hu5rhu5BY4bq+WeG7pkp74bq+4buaJeG7luG6vuG7muG7iMOd4bq+N8So4bq+e+G7pjvFqOG6vns84buKWeG7pOG6vuG7liDhu4rhur5Y4buoWeG7puG6vld9I1nhur7hu5oxLOG7luG6vjnhu5xY4bq+V8So4bq+e+G7jljhur7hu5rFqFVY4bq+WSrFqOG6vuG7lOG7kHvhuqjhur7hu5bhu6ZbWeG7pOG6vldKxajhur7hu5bEqFnhu6Thur574bumfeG6vuG7plt74bq+4bumP1nhur5W4bumxajhur7hu5oxLOG7luG6vjJZ4buk4bq+xqAiWeG7pOG6vns8UVnhur5Z4bumNlnhu6Thur7hu5bhu6bFqFLhu5bhur434buIYeG6vjnhu7Thu5zhur7hu5rhu54o4bq+N8So4bq+4buW4buI4bq+e8avWeG7puG6vsagxKhZ4bum4bq+4buW4bumw53hur5Z4bumNlnhu6Thur7hu5Yj4bq+4buk4buIxajhur5ZTVnhu6Thur7hu5olWeG7pOG6qOG6vns84bug4bq+ezx9WeG7pOG6quG6vuG7tTrFqOG6vljEqH3hur4+TuG7luG6vnsxP8Wo4bq+ezzhu6Dhuqjhur7hu5ZdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vijhu6Y9xajhur5YxKh94bq+KOG7puG7iOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6qOG6vlbFqFV94bq+N+G7iGHhur454bu04buc4bq+WcSoYeG6vj5Q4bq+V8So4bq+PjThur5XNOG7iuG6vuG7luG7puG7tlnhur57fWFUe+G6vuG7pkvDneG6vuG7luG7psOd4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4buUSlnhur7hu6Thu4jFqOG6vlh9PVnhur5Y4buoWeG7puG6vjcz4buK4bq+ezzhu6Dhur57PH1Z4buk4bqo4bq+4bumxahUWeG6vuG7mkrFqOG6qOG6vjcz4buK4bq+WSrFqOG6vuG7lOG7kHvhur43xKjhur574bumfeG6vuG7plt74bqq4bq+w7LFqFV94bq+N+G7iGHhur5ZxKhh4bq+PlDhur5W4bumI1nhu6Thur5W4buiWeG6vuG7luG7puG7tlnhur7GoOG7iFnhu6Thur7hu4jDneG6vuG7puG7imHhur5WxahVfeG6vuG7miThuqjhur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5bhu4jFqOG6vuG7lEpZ4bq+4buWw5RZ4bq+4buW4bumW+G6vsOh4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+V8So4bq+WMSofeG6vj5O4buW4bq+VuG7psWo4bq+KOG7pj3FqOG6vuG7ll1Z4buk4bq+WeG7puG7in3hur7hu5bhu7Lhur7hu5oxLOG7luG6vuG7psSoxajhur7hu6bhu7Thu4rhur7hu6bhu4ph4bq+VuG7piNZ4buk4bqq4bq+w7VSfeG6vuG7lEpZ4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4bumTuG7luG6vuG7luG7pk5Z4bq+N1Phur4+NOG6vljFqDnhur5YxKh94bq+4buWIOG7iuG6vljhu6hZ4bum4bq+e+G7puG7qOG6vuG7pkxh4bq+4buW4bum4bu2WeG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7pMWoS8Wo4bq+KOG7puG7iCjhur7hu4pZ4bq+e8OdxKhZ4bqo4bq+4bua4buy4bq+V8So4bq+4bumTGHhur5Yw5Phu5bhur5Z4bumNlnhu6Thur5WxahVfeG6vuG7iMOd4bq+WMSofeG6vns8Tlnhu6Thur7hu6bDncOT4buW4bq+ez3FqOG6vlnhu6Yx4bq+4bua4bucWeG6qOG6vjnhu4hY4bqo4bq+OeG7ilnhu6bhur7hu5rhu5xZ4bq+4buWXVnhu6Thur7hu5bhu6bFqFLhu5bhur434buIYeG6vjnhu7Thu5zhur7hu5rhu5wo4bqo4bq+w5VZ4bq+ezEsWeG7pOG6vlnEqGHhuqrhur7hu7Xhu4hh4bq+OeG7tOG7nOG6vuG7muG7nijhur7FqFnhur7hu6bDneG7isSQe+G7iuG7lFfhu5zhur4+e2FX4buc4bqww4pY4buKPOG7pMWoWeG6puG7gig54bq+4buKfXvDncOKRcSQezxFxJB7xqBFxJDFqFjhu6Thur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bhuqrhu5Thu4rDnSl94buKWeG7pHs8xajhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buGRkfhu4YvRsONxqBG4buG4buA4buG4buG4buE4buEe8ONw4xJR8ONV+G7hOG6quG7rijhu6TDiuG6vi9FxJAve8agRcSQL3s8RcSQL3vhu4rhu5RX4bucRcSp4bu24buK4bq+e8WoUnvhur7hu6bDneG7iuG6vlnhu6bhu57hur5Z4bumxKhZ4buk4bq+VuG7psWo4bq+4buaMSzhu5bhur5WUnvhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7GoOG7iFnhu6Thur434buIYeG6vjnhu7Thu5zhur5W4bum4bu44buc4bq+VuG7psOdTlnhur43xKjhur57POG7oOG6vns8fVnhu6Thur4+UOG6vntKw53hur5ZUVnhur4+NOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vnvhu6Zb4bq+N+G7quG6vuG7pMWoNuG7iuG6vlk24bq+e8avWeG7puG6vjfEqOG6vllNWeG7pOG6vuG7miVZ4buk4bqq4bq+w6pV4bq+WMOT4buW4bq+4bua4bueKOG6vjfhu4hh4bq+OeG7tOG7nOG6vuG7puG7tuG7iuG6vnvFqFJ74bq+4bumw53hu4rhur5Z4bumMVnhu6Thur434buYWeG6vuG7pMWoNuG6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7onvhur7hu5bhu4jhur57xq9Z4bum4bq+4buUSlnhur7hu5rhu4pZ4buk4bq+e+G7puG7nMOd4bq+4buafSrFqOG6qOG6vnvhu6bhu6jhur7hu6ZMYeG6vijhu6Y9xajhur7hu5bhu6ZbWeG7pOG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur5WxahVfeG6vuG7iMOd4bq+e+G7pn1Z4bq+4buaP1nhur7hu6TFqEtZ4bq+WMSofeG6vns9xajhuqjhur7hu5ZdWeG7pOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7miPFqOG6vuG7lOG7invhu4rhur7hu6bFqFRZ4bq+4buaSsWo4bqo4bq+Plnhu5zhu4pW4bucPD7hur7hu6bDlFjhur7hu6Y94bq+4bum4buKYeG6vuG7lMOdw517PuG6vuG7lirhur7hu5bhu4rDneG6vuG7miXhu5bhur7hu5rhu4jDneG6quG6vsO14bukw53EqMWo4bq+POG7iuG6qOG6vuG7mjNZ4buk4bq+KX1RWeG6vjfEqMWo4bq+WOG7slnhur4o4bumIuG6vlbFqFRZ4bq+4buaxajhur5Ww6hY4bq+WeG7pjHhur7hu5Thu4pXw53hur574bumVeG6vnvhu6bhu4rDneG6vllNWeG7pOG6vuG7miVZ4buk4bqo4bq+WeG7slnhur43xKjhur7GoOG7jmHhur7hu5bhu6Z9YVNZ4bq+4buW4buI4bq+e8avWeG7puG6quG6vuG6u+G7pltZ4buk4bq+PlDhur7hu6TFqFso4bq+4buUSlnhur7hu5bhu7Lhur5YJXvhur4o4bumw51Z4buk4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+e+G7puG7kHvhur7hu6bFqFRZ4bq+4buaSsWo4bq+N8So4bq+WSrFqOG6vuG7lOG7kHvhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanFqeG6veG7tcSQLyhF


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
2014-12-25 10:11:06

(QT) - “Những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ là điểm nổi bật trong tác phong làm việc và lối sống tình nghĩa, ấm áp của bác Trần Văn Thi. Từ khi về sinh sống ở địa...

Vĩnh Linh nhiều năm liền duy trì mức sinh hợp lý

Vĩnh Linh nhiều năm liền duy trì mức sinh hợp lý
2014-12-25 10:09:14

(QT) - Vĩnh Linh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác dân số ở tỉnh Quảng Trị nhiều năm liền, đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt việc duy trì mức sinh một cách hợp...

Bạo lực học đường có xu hướng tăng nhanh

Bạo lực học đường có xu hướng tăng nhanh
2014-12-25 09:09:56

(SGGPO).- Sáng 24-12, nhiều chuyên gia giáo dục, tâm lý học và khoa học, nhà giáo, đại diện phụ trách công tác học sinh sinh viên của các Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam đã tham dự...

Thực phẩm thổi bay nếp nhăn

Thực phẩm thổi bay nếp nhăn
2014-12-24 10:05:23

(TNO) - Theo một cuộc khảo sát gần đây thực hiện tại Mỹ, khoảng 60% phụ nữ trong độ tuổi từ 21- 65 cho biết họ có những thay đổi trên gương mặt khi tiết trời hanh khô.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết