Cập nhật:  GMT+7
4bqoVOG6usOJw5Thu6pHLi7huqBFOnVVIeG7quG7mEXhuqplw41Vw4lUWMOUw4lyKOG7tMOUw4lTVUfDiXVxaWRuw4k04buUIcOJISg1UOG7rMOJOyhHw4lU4bugw4khVOG7tOG7rFPDiSEsIMOUw4khKDXhu6Lhu6zhuqgvVOG6uuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpp4buYR+G7kEXhuqrhuqZ0aGhx4bqsw4Itw4lvU0k1w4nhurzhur4t4bq64bq84bq0w4lp4bu4VcOJ4buS4bu24busU8OJISg1UOG7rMOJLlXhu6xUw4llw41Vw4lUWMOUw4nhuqZlaeG6rMOJcijhu7TDlMOJU1VHw4l1cWlkbsOJ4buS4buKw4lUWDrDiTIkVcOJw5RIw5TDieG7kj3hu6zDiTLhu6TDiSFUSeG7rFTDiTJV4buc4busw4nDlUnhu6zDiSEsVVDhu6zDieG7qFRHVcOJ4buo4buiw4lU4buuw43DlFTDiSFAw4nDlFRdw5TDieG7qDfDiSFUVcOJdWlxdcOJOyjhu7TDlMOJU1VHw4khw41Vw4nDlD7hu7DDiSFUVcOJZWnDiXIo4bu0w5TDiVNVR8OJdXFpZG7DiTJJw4nDlOG7suG7rFPDiSFIw5TDiTThu5Qhw4khKDVQ4busw4llaS1kZcOJ4bus4buI4buww4nhurzhurjhurrhu4DDgsOJaeG7uFXDieG7kuG7tuG7rFPDiSEoNVDhu6zDiS5V4busVMOJZWnDiXIo4bu0w5TDiVNVR8OJdXFpZG7DiSHDmuG7rFTDieG7kuG7ouG7rMOJOlRbPeG7rFPDiUjhu6zDieG7kuG7iOG7rFPDieG7qDbDiTThu5Qhw4khKDVQ4busw4nhu67hu6zhu6pV4bus4buYw4nhuqYhLCDDlMOJISg14bui4bus4bqsw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqp1VOG7mOG7rsOJdXTDiW9TKDVR4busw4lyKOG7tMOUw4lkVMOa4busVOG6tMOJdSxbJuG7rFPDicOVR+G7rMOJZWnDiTJJw4kuRyjDiWVpw4nhuqZlacOJcijhu7TDlMOJU1VHw4l1cWlkbuG6rOG6tsOJ4oCcdSzhu67hu6xTw4k6VFs94busU8OJSOG7rMOJIUDDicOUVF3DlMOJ4buoN8OJIVRVw4l1aXF1w4k7KOG7tMOUw4lTVUfDieG6vOG6uOG6uuG7gOG6tMOJZWnDiXIo4bu0w5TDiVNVR8OJdXFpZG7DieG7klsqw5TDiWPhu7jDiWjEkS1ldcOJU1VH4buuw4nhu6xUVeG7oOG7sMOJMj7DiSFAw4nDlFRdw5TDieG6usOJw5Q+4buww4khVFXDiTIkVcOJ4buQIMOJ4buoVeG7ouG7rMOJ4buoVOG7rsOM4busU8OJ4bq+4buAw4LhurjhurjhurjDieG7kuG7ouG7rMOJ4buA4bq4w4LhurjhurjhurjDiSFUw5rDiS5V4busVMOCw4lkPuG7sMOJIVRVw4nDlHtHw4llacOJcijhu7TDlMOJU1VHw4l1cWlkbsOJLuG7msOJOlRO4busw4nDlE86w4nDlFThu67DicOUSMOUw4nhu5I94busw4ky4bukw4khVEnhu6xUw4kyVeG7nOG7rMOJU+G7tuG7sMOJ4buAw4khLFsl4busU8OJMknDieG6usOJ4buoVOG7rkfDiSEsVVDhu6zDieG7qFRHVcOCw4l1LOG7ruG7rFPDieG7klbhurTDicOUSMOUw4khLFsl4busU8OJZWnDiWNIw5RUw4nhu6hU4buuR+G6tMOJZWnDiWxU4buuR8OJVFjDlMOJISDDieG7rFRV4buc4busw4kyScOJZWnDiWxpeWktb3fDieG7sCNVw4khLFsl4busU8OJIUDDicOUVF3DlMOJIVRVw4nDlFThu67DieG6uuG6vMOC4bq44bq44bq4w4khVMOaw4kuVeG7rFThurLDiWVpw4lyKOG7tMOUw4kh4bui4bq0w4llacOJbFXhu6xUw4kh4buiw4ktw4ltKMOSIcOJ4buwI1XDiSEsWyXhu6xTw4khQMOJw5RUXcOUw4nDlFThu67DieG7hsOC4bq44bq44bq4w4khVMOaw4kuVeG7rFThurLDiWVpw4lk4buy4busU8OJ4busU1Thu6DDiSFU4buy4busU8OJIVXhu6zDiTJJw4lsVOG7rkfDicO9w4nDlDzhu6xTw4khQMOJw5RUXcOUw4nDlFThu67DieG7hsOC4bq44bq44bq4w4khVMOaw4kuVeG7rFTigJ3DguG6qC864bqq4bqoOsOJw5Thu6pHLi7huqBFOmPhu67hu5A1ReG6qmQ+4buww4khVFXDiWVpw4lyKOG7tMOUw4lTVUfDiXVxaWRuw4ku4buaw4nDlFbDieG7rFRV4bug4buww4kyPsOJ4busVMOS4busw4ku4bu0w4nhu6pV4bugKMOJISLDicOVR+G7rMOJw5RU4bumw4nhu5LDjeG7rsOJw5Q+4buww4khVFXDiXVxaWRu4bq0w4k6VE7hu6zDicOVQMOJLuG7tMOJ4buqWyrhu6xTw4kyScOJ4buQR+G7rFTDiS5Iw5RUw4khVMOaw4kuVeG7rFTDiSEkVcOJw5RIw5TDieG7klVQ4buww4khVFXDgsOJZEjDlMOJ4buSPeG7rMOJMuG7pMOJIVRJ4busVMOJMlXhu5zhu6zDiSFAw4nDlFRdw5TDiSFUVcOJVeG7rMOJU1VPNcOJw5VI4buuw4nhu5Agw4khVFXhurTDiSFAw4nDlFRdw5TDicOU4buuVcOJIVRVw4LDiXfhu57DiTThu5Qhw4khKDVQ4busw4llaeG6tMOJZGXDiTJJ4buuw4nDlEjDlMOJ4buSPeG7rMOJMuG7pMOJIVRJ4busVMOJMlXhu5zhu6zDiWVpw4lyKOG7tMOUw4lTVUfDiXVxaWRu4bq0w4nDlEjDlMOJISxbJeG7rFPDiSFUSeG7rFTDiTJV4buc4busw4nhu6xUw5Lhu6zDiVThu7bDiS49w4k04buUIcOJISg1UOG7rMOJLiThu7DDiSFU4buy4busU8OJOyhHw4lU4bugw4khVOG7tOG7rFPDieG7ruG7rOG7qlXhu6zhu5jDieG6piEsIMOUw4khKDXhu6Lhu6zhuqzDicOUe0fDiWVpw4lyKOG7tMOUw4lTVUfDiXVxaWRuw4LDicSRIMOJ4buoVeG7ouG7rOG6tMOJVOG7oMOJIVThu7Thu6xTw4ku4buaw4lU4buuw40hw4nhu5Lhu7jhu6xTw4kySeG7rsOJIVRI4busU8OJ4bq6w4kyScOJVOG7rknhu6zDiSFUVeG7oOG7rMOJMknhu67DiSFUSOG7rFPDicOKLeG6vOG6uOG6uuG7gMOCw4luI1XDiSFUw5rDiS5V4busVMOJ4buS4buI4busU8OJ4buoNsOJw4rDieG7rFMoNeG7oOG7rMOJMljhu6xTw4khIsOJIVRI4busU8OJw4rDieG7kuG7tuG7rFPDiSFUJVXDieG7klsqw5TDieG7klXhu54ow4nDlFThu6bhu6xUw4nhu5Lhu6Lhu6zDieG6uuG7gC3hu4It4bq84bq44bq64buAw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqpu4bu4IcOJLuG7tMOJISxbJeG7rFPDiSFUSeG7rFTDiTJV4buc4busw4nhu5Lhu57DieG7rFNU4bukw4ky4buO4busw4nhu6zhu5zhu6zDicOUVOG7rsOJIVTDmsOJLlXhu6xUw4nhu5Lhu4jhu6xTw4nhu6g2w4lU4bu2w4kuPcOJU1VPNcOJMsOZw4nhu6xUVeG7nijDieG7mOG7sMOJw5RUW0fDicOVVeG7oiHDieG7rFTDkjrDieG7qlXhu6Aow4khLOG7nOG7rMOJ4buwSDXDiSHDmuG7rFTDgsOJb1Phu65JVcOJMlXhu6DDlMOJ4buS4buI4busU8OJ4buoNsOJ4buu4bus4buqVeG7rOG7mOG6tMOJw5RIw5TDiSEsWyXhu6xTw4nDlH3hu6xTw4khVOG7tOG7rFPDieG7rFRPIcOJ4bus4buiKMOJIVTDmsOJLlXhu6xUw4nhu7BH4busU8OJVOG7tsOJLj3DieG7kuG7ouG7rMOJISxbJeG7rFPDieG7rOG7uDrDiSFUw5nDicOUSMOUw4khLFsl4busU8OJw5Qww4nDlEjhu6zDicOV4bu4w4nhu6xUw5Lhu6zDiVThu7bDiS49w4lTVSk6w4khVMOaw4kuVeG7rFTDieG7rFTDkjrDieG7kDHDieG7qlXhu6Aow4nhu67hu6zhu6pV4bus4buYw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqpkSMOUw4khVEnhu6xUw4kyVeG7nOG7rMOJw5R7R8OJZWnDiXIo4bu0w5TDiVNVR8OJdXFpZG7DiS7hu5rDiTThu5Qhw4khKDVQ4busw4nhu6xUVeG7nijDieG7kiohw4khLOG7ruG7rFPDieG7rOG7iOG7sMOJ4bq84bq44bq64buA4bq0w4khLOG7ruG7rFPDieG7klbhurTDieG7kiohw4nhurrDieG7rFTDkuG7rMOJVOG7tsOJLj3DiSEiw4nhurrDiSEow5Phu6zDiS5HKMOJ4buoVFXDicOVxKghw4nhu5LDkyjDieG7kuG7iOG7rFPDieG7qDbDieG7kCDDiSFUVcOJ4buoN8OJIVRVw4l1aXF1w4lyKOG7tMOUw4lTVUfDieG7kuG7ouG7rMOJ4bq8w4khKMOT4busw4kuRyjDieG7qFRVw4khVMOaw4kuVeG7rFTDiVThu65J4busw4khVEnhu6xUw4nhu6g3w4khVFXDiXVpcXXDgsOJZFThu6bDieG7rFTDkuG7rMOJNOG7lCHDiSEoNVDhu6zDicOUSMOUw4khVMOaw4kuVeG7rFTDieG7kCDDiSFUVcOJIcONVcOJw5RIw5TDicOUPuG7sMOJIVRVw4l1aXF1w4nhu5Dhu67DicOUSMOUw4khLFsl4busU8OJZWnDiSFAw4nDlFRdw5TDiSFUVcOJMknDiSFUw5rDiS5V4busVMOJOlTDjFXDieG7ksONIcOJVMON4busVMOJ4buoVVDhu7DDieG7qFRIw4khLCbDieG7quG7nOG7rOG6tMOJ4buSVVDhu7DDiSEsKOG7rFPDicOVw5nhu6xUw4nhu4DDiVRYw5TDieG7qDfDicOUe0fDicOKw4nhu6zhu4jhu7DDicOUTzrDiXVpcXXDiTpUw4xVw4nhu5Lhu54ow4khIsOJ4buG4bq04buAw4khLCbDieG7quG7nOG7rMOJ4bus4buiKMOJNOG7lCHDiSEoNVDhu6zDiTJJ4buuw4llacOJMknDiSEiw4nhu4bhurThurjDiSEsJsOJ4buq4buc4busw4nhu6zhu6Iow4k04buUIcOJMknhu67DiWRlw4LDiXVpw6FvacOJaeG7pW9o4bqoLzrhuqo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thực phẩm thổi bay nếp nhăn

Thực phẩm thổi bay nếp nhăn
2014-12-24 10:05:23

(TNO) - Theo một cuộc khảo sát gần đây thực hiện tại Mỹ, khoảng 60% phụ nữ trong độ tuổi từ 21- 65 cho biết họ có những thay đổi trên gương mặt khi tiết trời hanh khô.

Chăm sóc đầu gối khi bị đau

Chăm sóc đầu gối khi bị đau
2014-12-24 10:05:12

(TNO) - Đau đầu gối kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Một số lời khuyên sau có thể giúp chăm sóc khớp gối hiệu quả.

Dân chấm điểm dịch vụ công

Dân chấm điểm dịch vụ công
2014-12-24 09:45:34

(QT) - Đầu năm 2015, dự án Dân chấm điểm M-Score chính thức được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức Oxfam Anh,...

Người cha mù nuôi con vào đại học

Người cha mù nuôi con vào đại học
2014-12-24 08:23:46

(QT) - Thỉnh thoảng, ông Phan Thanh Hương (51 tuổi, trú tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vẫn giật mình tỉnh dậy vì nghe những tiếng nổ chát chúa...

Thang điểm 20 ảnh hưởng gì đến thí sinh ?

Thang điểm 20 ảnh hưởng gì đến thí sinh ?
2014-12-23 14:36:14

(TNO) - Diễn ra ngay khi Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo các quy chế thi (sáng 19.12), buổi khởi động chương trình Tư vấn mùa thi 2015 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ...

Vitamin C giảm rối loạn hô hấp

Vitamin C giảm rối loạn hô hấp
2014-12-23 14:35:57

(TNO) - Nếu bạn có các triệu chứng rối loạn hô hấp như ho hoặc đau họng sau khi tập thể dục cật lực thì hãy tăng thêm lượng vitamin C cho cơ thể.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết