Cập nhật:  GMT+7
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d0KcOTxKjhu4DFqcO9xKjFqeG7hlDhu6zhurrEqMWpKcO94buIxanEg+G7jsWp4bug4bui4bu5xanhu4rhu5jhu4LFqeG7qFPFqeG7iOG6sOG7oMWp4buoR+G7oMWp4bqmVMO9xanDk8So4buAxak3SuG7tcSo4buAxak+w5nhuqbFqTfhu4zFqeG7lsWp4bug4buGw5PEqMWp4bqxw73hu4jFqTfhu4LDiVDFqeG7qeG7n8Wp4buwQcWpKcO94buIxak34buCw4lQcy/hu4bhu6l0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5o34bqqw73huqzhu6d04bqtxKjhu4DFqTdK4bu1xKjhu4DFqT7DmeG6psWpN+G7jMWpceG7nuG7gsSo4buGxanEqMOB4buIxanhu6l5d+G7rXLhu5/FqeG7oOG7olHFqeG7oOG7t+G7gsWp4bug4buGw5PEqMWpbEnEqOG7hsWpPuG7t+G7gsWpccSow73hu6zFqeG7iuG7tcWp4bug4buGw5PEqMWp4bqxw73hu4jFqTfhu4LDiVDFqeG7qXLhu5/FqeG7sEHFqSnDveG7iMWpN+G7gsOJUOG7n8Wp4buGUOG7rOG6usSoxakpw73hu4jFqcSD4buOxanhu4DFqOG7gsWp4bqo4buQxKjFqeG7muG7huG7ucSoxanhu7PEqOG7hsWp4bqow4nEqMWpKOG7s0rFqeG6v1Dhu7nEqOG7gMWp4buD4buiR+G7n8WpxKjhu47hu4LFqeG6rFDEqOG7gOG7nXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0w6Phu4ZK4bu5xKjhu4DFqeG7qeG7r8Wp4buA4buC4buYxanhu6nhu6/FqeG7muG7hlHhu6DFqcSo4buA4bu14busxanhu6l4L+G7qcawL+G7q8aw4burxrDhu5/FqcOTxKjhu4DFqTdK4bu1xKjhu4DFqT7DmeG6psWpN+G7jMWp4bug4buG4bqw4busxanDk8So4buAxanhurHhu4BQ4busw4rEqMWp4bqx4buATeG6psWpKeG7hlTEqOG7gMWpceG6pkzEqMWp4buATeG7gsWp4buK4bu1xanhu4Phu65yxanhu6Dhu6JRxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7oOG7hsOTxKjFqSjhu4Thuqbhu4bFqTbhu4LDvcSo4buA4bufxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDhu5/FqeG7hlDhu6zhurrEqMWpKcO94buIxanEg+G7jsWp4bqow73EqOG7gMWp4buKUsO9xanhuqjhu7XEqMWp4buoR+G7oMWp4bqmVMO9xanhu4Dhu4LDvcWp4bqoRsSo4buGxanDk8So4buAxak34buMxanhuqjDicSoxanhuqbhu7PEqOG7hsWp4bqo4buMxKjhu4DFqeG7oOG7hsOTxKjFqSjhu4Thuqbhu4bFqTbhu4LDvcSo4buAxanEqOG7hsOaxKjhu4DFqeG7qEbFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7ilXFqeG6puG7huG7ueG7rMWp4buw4buCw4nhu6Dhu5/FqeG7nuG7lMWpxKjhu4BQ4busxanhu4bhu4Lhurzhu4jFqeG6qMOJxKjFqeG7oOG7hMSo4buGxanhu4jhu7fEqOG7gMWpxKhFxKjFqcOTxKjhu4DFqeG6qEHFqeG7oOG7ouG7lsWp4buo4bq4xanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6pOG7s0rFqeG7qOG7kuG7gsWp4bqmw5PEqOG7gMWpw73EqMWp4buwQcWpKcO94buIxak34buCw4lQxanhu6jhu7VKxanhu4pR4bqmxanhu6nhu6/FqeG7gOG7guG7mMWp4butxrDFqeG7muG7hlHhu6DFqeG6plLEqOG7gMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zhu6HFqeG7h8OSxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhuqjhu7XEqMWp4buoR+G7oMWp4bqmVMO9xanhu4Dhu4LDvcWp4bqoRsSo4buGxanDk8So4buAxak34buMxanhuqRHxanhu4jhurDhu6DFqeG7iuG7tcWp4bux4bupxrDFqeG6pkrEqOG7n8Wp4bug4buiTcSo4buAxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhuqRGxKjhu4bFqeG7nFDhuq7EqMWp4bug4bukxanhu6vhu5/hu6vFqS3FqeG7q+G7n+G7r8Wpw4zhu4Av4bqmSsSo4buhxanhu4NQ4busxanEqOG7huG7gkXEqMWp4bug4bukxanDjOG7huG7gsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqThu7NKxanhuqjDicSoxanEqMO94bus4bufxanDk8So4buAxak34buMxanhuqhBxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7iuG6tsSoxanhuqjDicSoxakpw5PEqOG7gMWpw73EqMWp4buwQcWpKcO94buIxak34buCw4lQxanEqOG7hsOaxKjhu4DFqeG7nuG7psWp4buo4buC4bq64bqmxanhu6jDgsSoxanhuqbhu4bDmsO9xanhuqjDmuG7lOG6psWp4buA4buC4bu54buCxanhu5xQ4busw4nhu6DFqeG7oOG7hk7DvcWp4bqo4buzxKjhu4Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundG7FqMWp4buK4buuxanhu5rhu4bhu7nEqMWp4buzxKjhu4bFqeG6plTDvcWpw5PEqOG7gMWpN+G7jOG7n8WpKOG7s0rFqeG6v1Dhu7nEqOG7gMWp4buD4buiR8Wp4bqoQcWp4bqo4bq4xanEqOG7gOG7hkfFqSnDk8So4buAxanDvcSoxanhu4ZQ4bus4bq6xKjFqSnDveG7iMWpxIPhu47FqeG6pkvFqeG6pOG7guG6usSoxanhu5rhu4bhu7Phu5rFqeG7gOG7guG7ueG7gsWp4bucUOG7rMOJ4bug4bufxanhu6Dhu6Lhu7nFqeG7iuG7mOG7gsWp4bqk4buzSsWp4bqm4buG4buExanhu6Dhu4bhuqpKxanhu5xQ4busxanhuqhHxKjhu4bFqeG6plTDvcWp4bua4buG4buz4buaxanhu4pQ4bqy4bug4buhxanhurHhu4Dhu7Xhu6zFqeG7qeG7rS/hu6kv4burxrDhu6vhu6nhu5/FqSnDk8So4buAxanDvcSoxanhu4ZQ4bus4bq6xKjFqSnDveG7iMWpxIPhu47FqeG6pkvFqWzDgcSoxanhuqThu7nEqMWp4buew5LFqeG7rXkvKcOdN8Wp4buAxajhu4LFqSjhu7NKxanhur9Q4bu5xKjhu4DFqeG7g+G7okfhu5/FqcSo4buO4buCxanhuqxQxKjhu4DFqcSo4buGw5rFqeG7nsO9UOG7nXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bqx4buA4bu14busxanhu6l4L+G7qcawL+G7q8aw4burxrDhu5/FqSnDk8So4buAxanDvcSoxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDFqcSo4buG4bqyxKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanhuqjhu5DEqMWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqThu7NKxanhuqZUw73FqcOTxKjhu4DFqTdK4bu1xKjhu4DFqT7DmeG6psWpN+G7jMWp4buo4bq4xanhu6jhu4LhurrhuqbFqeG6qOG7tcSoxanhu6hH4bugxanhuqZUw73FqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqcOTxKjhu4DFqTfhu4zFqcOM4buGSuG7ucSo4buAxanhu7Hhu6nGsMWp4bqmSsSoxanhu6Dhu7fhu4LFqcOM4buGUMWp4buo4bum4bqmxanhuqjDmuG7mMSo4buAxanhuqbhu7fEqOG7hsWp4buD4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4buDNynhu4fFqSnDveG7iMWpN+G7gsOJUMWp4bqkR8Wpw5PEqOG7gMWp4bqx4buAUOG7rMOKxKjFqeG6seG7gE3huqbFqSnhu4ZUxKjhu4DFqXHhu57hu4LEqOG7hsWpxKjDgeG7iMWp4bupeXfhu69y4bufxanhu6Dhu6JRxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7oOG7hsOTxKjFqSjhu4Thuqbhu4bFqTbhu4LDvcSo4buA4bufxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDhu5/FqeG7hlDhu6zhurrEqMWpKcO94buIxanEg+G7jsWp4buKUsO9xanhuqjDmsO9xanhuqjhu4LFqcSo4buQ4buCxanDjOG7huG7s+G6puG7ocWp4buHw71QxanDjOG7huG7gsWpxKjhu4bhurLEqMWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG6qOG7kMSoxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6pOG7s0rhu5/FqSnDk8So4buAxanDvcSoxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDFqeG6qEHFqeG7oOG7gsOJxKjFqeG7huG7tcSo4buGxanDjOG7guG6vOG7iMWp4bug4buiw73hu5/FqeG7sOG7s+G6psWp4buI4buCxKjhu4bhu5/FqeG7iuG7teG7iMWp4buo4buC4bq64bqmxanhu6jhu5Lhu4LFqcSo4buGxq/EqOG7gMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4buK4buCRcSoxanhu5xQw73EqOG7ocWpw6PDieG7oMWp4bucUOG7ucWp4buw4buz4bqmxanhuqhHxKjhu4bhu5/FqeG7qOG7tUrFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWpxKhFUMWp4bug4buiRcSoxanhu6Dhu7fhu4LFqcOM4buGUMWp4buo4bum4bqmxanhu4ZQ4bus4bq6xKjFqSnDveG7iMWpxIPhu47FqcSoS+G7gsWp4bqm4buGUMSo4buA4bufxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDFqcSoS+G7gsWp4bui4buCRcSo4buAxanhuqRHxanhu7nEqOG7hsWp4buGw5rhu5bEqOG7gMWp4buK4buSxKjFqeG6rErFqeG7iMOaw73FqeG7ilXhu5/FqeG6puG7s+G6psWp4buG4buOxanhuqbhu4bDgcSoxanEqFDDk+G7gsWp4bqkR8Wp4bug4buG4bqw4bugxanhu4rhu7fhuqbhu5/FqeG7oOG7osOT4buCxanhuqzhu7fhu6DFqcSo4buG4buC4bq4UMWp4bug4bu14buCxanhu57hu7nEqMWp4buK4bu1xanhu4Dhu4LDvcWp4bueUeG6puG7n8Wp4buA4buCw73FqeG6puG6tuG7iOG7ocWpNuG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqcOTxKjhu4DFqTdK4bu1xKjhu4DFqT7DmeG6psWpN+G7jMWp4buo4bu1xanhurHhu4BQ4busw4rEqMWp4bqx4buATeG6psWpKeG7hlTEqOG7gMWp4bqo4bq4UMWp4bqm4buGw4HEqMWpxKhQw5Phu4LFqeG7qEfhu6Dhu5/FqeG7oOG7teG7gsWp4bue4bu5xKjFqeG6pkvFqeG6qOG6ouG6psWp4bqo4buC4bq84buIxanhu6DDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6bFqeG7qOG6uMWp4buew5LFqeG7isOa4buUxKjhu4Dhu5/FqeG7iOG7tVDFqeG7nsOA4bqm4bufxanhu4ZGxKjhu4bFqeG6rOG7s8So4buA4buhxak8SsWp4buIw5rDvcWp4buKVcWpxKhFxKjFqeG6qOG7tcSoxanhu6hH4bugxanEqFDDk+G7gsWp4bug4buG4bu5xanhuqZUw73FqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqcOTxKjhu4DFqTdK4bu1xKjhu4DFqT7DmeG6psWpN+G7jMWp4buo4bu1xanDk8So4buAxanhurHhu4BQ4busw4rEqMWp4bqx4buATeG6psWpKeG7hlTEqOG7gMWp4bug4buiw5Phu4LFqeG6rOG7t+G7oMWp4bqow4nEqMWpw4zhu4ZQxanhu6jhu6bhuqbFqeG6pEXEqMWp4bqm4bu3xKjhu4bFqeG7qOG7tcWp4bug4buiw5rhu5LhuqbFqeG7g+G7osOa4buYxKjhu4DFqeG7gzcp4buHxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDhu5/FqeG7oOG7hlDhu47huqbFqeG7oOG7hsOTxKjFqSjhu4Thuqbhu4bFqTbhu4LDvcSo4buA4bufxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDhu5/FqeG7hlDhu6zhurrEqMWpKcO94buIxanEg+G7juG7ocWp4bqtxKjhu4DFqeG6seG7gFDhu6zDisSoxanhurHhu4BN4bqmxakp4buGVMSo4buAxanhuqbhu4ZKxanhu6LhuqDEqOG7gMWp4bqo4bu1xKjFqeG7qEfhu6DFqeG6plTDvcWp4buIRsSo4buGxanhuqRHxanhu6Dhu4bhurDhu6DFqeG7iuG7t+G6puG7n8Wp4bqs4buCxanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjFqeG6qMOJxKjFqcOM4buGUMWp4buo4bum4bqmxanhuqbhu7fEqOG7hsWp4buD4buiw5rhu5jEqOG7gMWp4buDNynhu4fFqSnDveG7iMWpN+G7gsOJUMWpxKhFxKjFqeG7oOG7gsOJxKjFqeG7huG7tcSo4buGxanhu6Dhu4ZQxanhu4BK4buI4bujxanDk8So4buAxak3SuG7tcSo4buAxak+w5nhuqbFqTfhu4zFqeG6plXEqOG7gMWpw4zhu4bDg8So4buAxanhuqhHxKjhu4bFqeG6qOG7tcSoxanhu6hH4bugxanhuqZUw73FqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqeG7iEbEqOG7hsWp4bqo4buCxanDjOG7gsOJ4buIxanDgcSoxanhu6Dhu7fhu4LFqcOM4buGUMWp4buo4bum4bqmxanEqOG7teG7rMWp4buew71Qxanhu4jDmsO9xanhu4pV4bufxanhu6Dhu6TFqeG6qEvFqeG7sOG7ueG7rMWp4buiw73FqeG7oOG7osO9xKjhu4bFqeG6puG7huG6sOG7msWp4buo4bq4xanhu6Dhu7Xhu4LFqeG7nuG7ucSo4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3RsU8Wp4buo4buC4bq64bqmxanEqEVQxanhu6Dhu6JFxKjFqeG7iuG7tcWp4bug4buiw73EqOG7hsWp4bqm4buG4bqw4buaxanhuqzhuq7EqMWp4bue4bumxanhu6jhurjFqeG7oOG7teG7gsWp4bue4bu5xKjhu5/FqSnDk8So4buAxanDvcSoxanhu7BBxakpw73hu4jFqTfhu4LDiVDFqeG6qMO9xKjhu4DFqeG7muG7hsOS4buCxanhu4bhu5Thu5rFqeG7qOG7kuG7gsWp4buFKOG6sTzFqeG7sEHFqSnDveG7iMWpN+G7gsOJUMWp4buA4buC4bu54buCxanhu5xQ4busw4nhu6DFqeG7oOG7huG6qkrFqeG7nFDhu6zFqeG6qEfEqOG7hsWp4bqmVMO9xanhu5rhu4bhu7Phu5rFqeG7ilDhurLhu6DFqeG6rOG6rsSoxanhu57hu6bhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundCjhu7NKxanhur9Q4bu5xKjhu4DFqeG7g+G7okfFqeG7hkrDvcSoxanEqOG7gOG7hkXEqOG7hsWpKcOTxKjhu4DFqcO9xKjFqeG7hlDhu6zhurrEqMWpKcO94buIxanEg+G7jsWp4bqoQcWpw4xH4buaxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG7oOG7hsOTxKjhu4DFqeG7oOG7gsSo4bufxanhu6Dhu6Lhu7nFqeG7iuG7mOG7gsWpKOG7s0rFqeG6v1Dhu7nEqOG7gMWp4buD4buiR8Wp4bqo4bq8xanDk8So4buAxak3SuG7tcSo4buAxak+w5nhuqbFqTfhu4zFqeG7qOG7tcWp4bqk4bu3xKjFqeG6qE3huqbFqeG6pOG7s0rFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu6JP4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Qo4buy4bq3xanhur/hu4Xhu7jhurE2xanhu4Phu4HDoXMv4buadA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai người tử vong do tai nạn giao thông

Hai người tử vong do tai nạn giao thông
2021-01-17 16:47:02

QTO - Tầm 13 giờ, hôm nay 17/1/2021, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 791+700 trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết