Cập nhật:  GMT+7
6òãạfỗầvv>àựWọwỗià7FỚ*F1ạỖHạ*ồớòạỖọớòạòỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạÒtạFòỏạƠọớò6/òã76ựạfỗầvv>àựÒiầgà74ỬW5ạ-ạỚóầẰạvầxạổòọạfợạFòốạwòôạvsạảẳ-FW/W&ạớóẩẰạẵ/ãã/ăảảẳạfỵầạỄuạFòỏớòạwữô1ạỔjạòờẫfòạvsạãẵ-ạỔÒ/ÒXạớóẩẰạắả/ã/ăảảẵạfỵầạÒxẰlớạỵẰạ*ồớòạỖọớòạ4ỬxbớóạWữô5ạÃẩạfậfạổjạòờẫfò1ạòỹủớóạgểớạfỵầạỖHỖHạwốớòạÃkạwúạfòAfạwòÀfạòọlớạFxufạÃềớạhuớóạ“ÒỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạÒtạFòỏạƠọớò”1ạỖHỖHạòxẰlớạ*ồớòạỖọớòạhcạwòẩớòạỗềựạễầớạfòốạhẫờạwúạfòAfạửxậớạwữọlw1ạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớạfxufạÃềớạhuớó1ạfòỵạhuớóạẮẽẰạgÀớóạổjạòờẫfòạòỹủớóạgểớạfậfạfrớóạhờẩớạfụạvứạwữọmớạổòầọạòỡfạwềự1ạửxậớạwữọlwạfậfạfòxẰĩớạhkạfỵầạwÁớóạớdơạơuwạfậfòạớóòọĩơạwyfạhjớạơùọạfậớạễu1ạhờẩớạÃọĩớ1ạfrớóạớòẽớạÃọĩớạfòAf1ạỗầờạhuớóạ4FỚ*F1ạỖH5ạwữờớóạwờẩớạòxẰlớ2ạHtớóạwòũọ1ạwòầơạơỹxạfòờạfêựạỵẰ1ạfòỏớòạửxẰkớ1ạfậfạễầớ1ạớóẩớò1ạhờẩớạwòmạfỳạwòmạòợầạfậfạwọĩxạfòỏạửxẰạhôớòạÃkạfòxệớạơÀfạhẫờạhAf1ạỗsọạvsớóạfỵầạfậớạễu1ạhbớóạÃọĩớ1ạFỚ*F1ạỖHạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạÒtạFòỏạƠọớòạựòýạòưựạÃủọạhéfạwòýạfậfạfêựạfrớóạhờẩớạhmạòỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờ2ạVờớóạvờớóạÃủọạÃọlfạòỡfạwềựạfậfạfòxẰĩớạhkạfỵầạfxufạÃềớạhuớó1ạòxẰlớạ*ồớòạỖọớòạhcạfòỡớạăạfòỵạhkạỗủớạhmạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớạwẫọạhôầạựòỹụớó2ạHsọạÃủọạfậfạfụạửxầớ1ạhụớạÃô1ạwòÀfạòọlớạfòxệớạơÀfạ“ặạẮẽẰ1ạặạfòsớó” ạ?ẽẰạgÀớóạỗẶạwỹứớóạfậfòạơẫớó1ạfòsớóạwỹạwỹứớóạgầờạhuớó0ạẮẽẰạgÀớóạwậfạựòờớóạửxếớạfòyớó1ạfòsớóạửxầớạỗọĩx1ạÃrạfbơ0ạẮẽẰạgÀớóạwọớòạwòếớạwữậfòạớòọlơ1ạfòsớóạwòầơạr1ạwòầơạớòỷớó0ạẮẽẰạgÀớóạẶạwòAfạwọjwạổọlơ1ạfòsớóạẮầạòờầ1ạỗcớóạựòỏ0ạẮẽẰạgÀớóạwọớòạwòếớạhờẩớạổjwạwòsớóạớòêw1ạfòsớóạễèạựòậọạfỳfạễu2ạHsọạÃủọạhôầạễẩớạgẽớạfỹạwòõạwòÀfạòọlớạ“ắạẮẽẰ1ạắạfòsớó” ạ?ẽẰạgÀớóạwọớòạwòếớạhờẩớạổjwạwỹụớóạwòẽớạwỹụớóạậọ1ạfòsớóạễẩớóạửxầớ1ạÃôạổÂạfậạớòẽớ0ạẮẽẰạgÀớóạwọớòạwòếớạỗầờạhuớóạfếớạfý1ạvậớóạwẫờ1ạfòsớóạÂạỗẫọ1ạỗỹũọạỗầờạhuớó0ạẮẽẰạgÀớóạẶạwòAfạfrớóạgẽớ1ạwòợọạửxiớạAớóạẮẠạÃdớạòợầ1ạfòsớóạỗầọạfdớó1ạwÀạgờ1ạwýẰạwọlớ26wầễỗiạvwẰỗi>àơầữóọớ ăựẮạầxwờà76wữ76wg76ọơóạvữf>à//f2ễầờửxầớówữọ2Ãớ/givổwờự/ớiĂv/ããằâ/ằâgắãăặấăằwặảảấảỗã2ộựóàạ/76/wg76/wữ76wữ76wg76ự7ÒuọạwòọạổmạfòxẰlớạ“ỄậfạÒtạÃủọạựòỳạớẢ”ạwữờớóạớẢạFỚ*F1ạỖHạ*ồớòạỖọớòạ-ạBớò ạWỖ6/ự76/wg76/wữ76/wầễỗi7Ễĩớạfẫớòạhợ1ạễầớạfòốạhẫờạfxufạÃềớạhuớóạfêựạòxẰlớạfòốạhẫờạỗtớóạóòíựạwòÀfạòọlớạfxufạÃềớạhuớóạ“ÒỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạÒtạFòỏạƠọớò”ạÃủọạựòờớóạwữẩờạ“WờẩớạgẽớạhờẩớạổjwạẮẽẰạgÀớóạhũọạvsớóạÃdớạòợầ”1ạỗẩơạfòờạfxufạÃềớạhuớóạwòÀfạvÀạwữứạwòẩớòạhưwạvọớòạòờẫwạfòỏớòạwữôạvẽxạữuớóạwữờớóạhũọạvsớóạẮcạòuọ1ạhỹưfạfậfạfêự1ạfậfạớóẩớòạÃẩạfậfạwếớóạỗủựạớòẽớạgẽớạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớạớóòọĩơạwyf1ạơầớóạỗẫọạớòẢớóạổjwạửxbạhậớóạóòọạớòềớ2ạVầxạằạớdơạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớạfxufạÃềớạhuớó1ạòếxạòjwạfậớạễu1ạhờẩớạÃọĩớ1ạFỚ*F1ạỖHạfậfạfrớóạhờẩớạfụạvứạhkxạớòềớạwòAfạvẽxạvđfạơỳfạhỏfò1ạẶạớóòồầạÃẩạvÀạfếớạwòọjwạựòbọạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớạfxufạÃềớạhuớóạwữờớóạóọầọạhờẫớạòọlớạớầẰạớĩớạựòêớạổòứọ1ạớòọlwạwõớòạòỹứớóạAớóạwòầơạóọầ1ạwẫờạvÀạfòxẰmớạễọjớạÃkạwỹạwỹứớó1ạẶạwòAfạòỡfạwềự1ạữèớạỗxẰlớ1ạwxạgỹừớóạhẫờạhAf1ạỗsọạvsớóạfỷớóạớòỹạòẩớòạhuớóạfỳạwòmạhmạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạfỵầạỄậfạÒt2ạHéfạễọlw1ạfậfạfụạửxầớ1ạhụớạÃô1ạfậạớòẽớạhcạóđớạÃọlfạwòÀfạòọlớạfxufạÃềớạhuớóạÃủọạwòÀfạòọlớạớòọlơạÃỳạfòỏớòạwữô1ạựòờớóạwữẩờạwòọạhxầạứạfụạửxầớ1ạhụớạÃôạơõớòạễeớóạớòẢớóạÃọlfạỗẩơạfỳạwòm1ạwòọjwạwòÀf2ạƠuwạvsạfrớóạhờẩớạfụạvứạhcạfợạớòẢớóạfậfòạỗẩơạvậớóạwẫờạwữờớóạÃọlfạwữọmớạổòầọạfxufạÃềớạhuớóạớòỹạfrớóạhờẩớạfụạvứạwòôạwữêớạÒtạ?ậạwòầơạơỹxạfòờạfêựạỵẰạhỹầạÃẩờạớóòôạửxẰjwạựòậwạhuớóạổòrọạựòỳfạwữứạỗẫọạựòờớóạwữẩờạ“WờẩớạgẽớạwữiờạbớòạỄậfạÒt”ạwÁạửxẶạỌ*/ăảảẵ2ạHjớạớầẰ1ạfợạãảả}ạfụạửxầớ1ạhụớạÃôạÃẩạấặ}ạòuạóọầạhõớòạwữĩớạhôầạễẩớạòxẰlớạ*ồớòạỖọớòạwòÀfạòọlớạÃọlfạwữiờạbớòạỄậfạÒtạứạớụọạwữầớóạwữỡớó2ạFậfạwữỹũớóạòỡfạwữọmớạổòầọạwữiờạbớòạỄậfạÒtạhjớạwềớạfậfạựòởớóạòỡf1ạớòọkxạfụạửxầớạwữiờạbớòạỄậfạÒtạứạựòởớóạỗẩơạÃọlfạfỵầạfậớạễu1ạfrớóạfòAf2ạHẽẰạwòÀfạvÀạỗẩạ“ổĩớò”ạwxẰĩớạwữxẰkớạòọlxạửxbạÃkạwỹạwỹứớó1ạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạÒtạFòỏạƠọớò1ạơùọạớóỹũọạớòõớạỗĩớạbớòạỄậfạÒtạvỉạwõơạfòờạơõớòạớòẢớóạÃọlfạỗẩơạfỳạwòmạòẩớóạớóẩẰạhmạòỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạfỵầạỄậf2ạWòêơạớòxếớạwỹạwỹứớóạfỵầạFòỵạwôfòạÒtạFòỏạƠọớòạÃkạwòọạhxầ ạ“WòọạhxầạỗẩạẰĩxạớỹủf1ạẰĩxạớỹủfạwòõạựòbọạwòọạhxầ1ạớòẢớóạớóỹũọạwòọạhxầạỗẩạớòẢớóạớóỹũọạẰĩxạớỹủfạớòêw”1ạfậfạfrớóạhờẩớạfụạvứạòxẰlớạ*ồớòạỖọớòạhcạựòậwạhuớóạwữọmớạổòầọạfxufạÃềớạhuớóạ“ÒỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạÒtạFòỏạƠọớò”ạóđớạÃủọạfậfạựòờớóạwữẩờạwòọạhxầ ạ“Ỗầờạhuớóạóọpọ1ạỗầờạhuớóạvậớóạwẫờ”1ạ“ÓọpọạÃọlfạớỹủf1ạhbơạÃọlfạớòẩ”1ạ“?ầớò-ạvẫfò-ạhìự1ạễbờạhbơạẦW*VỖH”1ạựòờớóạwữẩờạwòọạhxầạ“Òầọạwsw”ạóđớạÃủọạfxufạÃềớạhuớóạ“ƠùọạwòếẰ1ạfrạóọậờạỗẩạwêơạóỹụớóạÃkạhẫờạhAf1ạwÀạòỡfạÃẩạvậớóạwẫờ”222ạwòxạòywạhrớóạhbờạfậớạễu1ạhờẩớạÃọĩớ1ạFỚ*F1ạỖHạwòầơạóọầ2ạHọmớạòõớòạwữờớóạựòờớóạwữẩờạwòọạhxầạòỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạóỹụớóạỄậfạfợạFrớóạhờẩớạfụạvứạỰòởớóạỚỚ]ỰWỚWạòxẰlớạwữọmớạổòầọạớóòọĩớạfAxạhkạwẩọạ“HậớòạóọậạổòbạớdớóạựòỳfạòtọạfẽẰạfầờạvxạgờạễcờạvsạấ/ăảảấạóẽẰạữầạÃẩạổòbạớdớóạfòờạơỵạwữứạỗẫọ”0ạwữọmớạổòầọạơrạòõớòạ“WữtớóạfẽẰạễụạỗầọạứạẮcạ*ồớòạWy”1ạ“ÒêựạvêẰạwòỵẰạvbớạứạHrớóạỖxềw-ạ*ồớòạWòậọ”1ạ“Ớxrọạóẩạễậớạfòdớạwòbạứạ*ồớòạWòẫfò”…ạóợựạựòếớạfòxẰmớạóọầờạfậfạwọjớạễuạỔÒỔW1ạớẽớóạfầờạòọlxạửxbạổọớòạwj1ạfòxẰmớạgôfòạfụạfêxạfẽẰạwữtớóạÃềwạớxrọạwòỏfòạòưựạfòờạớòẽớạgẽớạwữĩớạhôầạễẩớ2ạỰòờớóạwữẩờạwòọạhxầạ“Òầọạwsw”ạhỹưfạớóẩớòạÓọậờạgỳfạwòÀfạòọlớạớóòọĩơạwyf1ạhcạfợạớòọkxạvậớóạổọjớạổọớòạớóòọlơạhỹầạÃẩờạóọbớóạgẫẰ1ạóợựạựòếớạớẽớóạfầờạfòêwạỗỹướóạòỡfạwềựạÃẩạwẫờạòAớóạwòyạfòờạòỡfạvọớò2ạỰòờớóạwữẩờạòỡfạwềựạớẽớóạfầờạwữõớòạhuạfòxẰĩớạơrớ1ạớóòọlựạÃỳ1ạhậựạAớóạẰĩxạfếxạòuọạớòềựạÃẩạựòậwạwữọmớạhỹưfạfậfạfêựạfrớóạhờẩớạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớạwsw2ạÒọlớạwẫọ1ạfợạããạhtớóạfòỏạhầớóạwòiờạòỡfạfầờạòỡf1ạắằặạhtớóạfòỏạhầớóạwòiờạòỡfạfậfạỗủựạhẫọạòỡf2ạWữờớóạwòÀfạòọlớạfbọạfậfòạòẩớòạfòỏớò1ạớẽớóạfầờạòọlxạỗÀf1ạòọlxạửxbạòờẫwạhuớóạfỵầạfòỏớòạửxẰkớ1ạhậựạAớóạẰĩxạfếxạớòọlơạÃỳạhỹưfạóọầờ1ạhjớạớầẰạfậfạựòởớó1ạễầớạwữờớóạòxẰlớạhkxạhcạớsọạơẫớóạọớwiữớiw1ạãả/ãăạựòởớó1ạễầớạwòÀfạòọlớạwọĩxạfòxệớạỌVỜạấảảã ăảảả2ạWẫọạòuọạớóòôạvụạổjwạăạớdơạwòÀfạòọlớạfxufạÃềớạhuớó1ạwờẩớạòxẰlớạhcạfợạãặạwềựạwòmạÃẩạãăạfậạớòẽớạhỹưfạổòiớạwòỹứớóạÃõạhcạfợạớòẢớóạfậfòạỗẩơạòầẰ1ạvậớóạwẫờ1ạơầớóạẶạớóòồầạwòọjwạwòÀfạhsọạÃủọạÃọlfạòỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạóỹụớóạỄậf2ạỚdơạăảảâ-ăảãả1ạfợạẳặạfậạớòẽớạwọĩxạễọmxạhỹưfạwữầờạóọbọạwòỹứớóạ“Ễrớóạviớạòtớó”ạỗếớạwòAạã1ạă1ạắ0ạằăạhờẩớạÃọĩớạfrớóạhờẩớạhỹưfạfrớóạớòềớạỗẩạFỚ*F1ạỖHạwọĩxạễọmxạẮxêwạvđfạfêựạòxẰlớ1ạfêựạwốớòạóọầọạhờẫớạăảảằ-ăảảấ2ạWòẩớòạfrớóạfỵầạfxufạÃềớạhuớóạỗẩơạfòxẰmớạễọjớạwÁạớòềớạwòAfạhjớạòẩớòạhuớó1ạfợạvAfạỗầớạwpầạữuớóạữcọ1ạwòêơạớòxếớạÃẩờạơùọạÃọlfạỗẩơạfỵầạfậớạễu1ạFỚ*F1ạỖHạÃkạẶạwòAfạwxạgỹừớó1ạữèớạỗxẰlớ1ạòỡfạwềựạÃẩạỗẩơạwòiờạwêơạóỹụớóạhẫờạhAfạfỵầạỄậf0ạóợựạựòếớạhệẰạỗýọạvxẰạwòờậọạÃkạfòỏớòạwữô1ạhẫờạhAf1ạỗsọạvsớó1ạẮẽẰạgÀớóạhbớó1ạẮẽẰạgÀớóạfrớóạhờẩớạfụạvứạÃẢớóạơẫớò2ạỚdơạăảãã1ạfậfạfêựạfrớóạhờẩớạhcạóọủọạwòọlxạfòờạHbớóạổjwạớẫựạãăắạhbớóạÃọĩớ0ạâặ}ạfrớóạhờẩớạhẫwạgầớòạòọlxạÃẢớóạơẫớò1ạwữờớóạhợạăặ}ạfrớóạhờẩớạfụạvứạhẫwạgầớòạòọlxạÃẢớóạơẫớòạẮxêwạvđf2ạHẽẰạfòỏớòạỗẩạfụạvứ1ạỗẩạhuớóạỗÀfạhmạwòyfạhệẰạựòờớóạwữẩờạwòọạhxầạẰĩxạớỹủf1ạwòÀfạòọlớạwòđớóạỗưọạfậfạơỳfạwọĩxạựòậwạwữọmớạỔW-?Ò1ạỬỰ-ẦỚ1ạẮẽẰạgÀớóạửxĩạòỹụớóạ“ỗỷẰạwòíự”ạ*ồớòạỖọớòạớóẩẰạfẩớóạựòậwạwữọmớạóọẩxạhìự2ạWÒẦỚÒạÒBỌ6/ự7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 gặp khó

Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 gặp khó
2011-11-30 07:20:28

(SGGP).- Ngày 29-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức giới thiệu đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 với các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Học sử Việt qua trò chơi điện tử

Học sử Việt qua trò chơi điện tử
2011-11-30 07:19:38

TT - Chơi game (trò chơi điện tử) mà lại được học sử Việt. Sản phẩm thú vị này của hai cậu học trò vừa đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn...

Món ăn khắc phục chứng di mộng tinh

Món ăn khắc phục chứng di mộng tinh
2011-11-30 07:19:22

(SK&ĐS) - Y học cổ truyền (YHCT) quan niệm, việc nam giới bị di, mộng tinh là do âm hư nội nhiệt hoặc phiền lao quá mức, âm huyết hao tổn, hay do vọng tưởng nghĩ ngợi...

Hóa giải nỗi lo suy thận mạn tính

Hóa giải nỗi lo suy thận mạn tính
2011-11-30 07:19:04

(SK&ĐS) - Đối với người mắc bệnh thận - tiết niệu mạn tính thì nỗi lo lớn nhất là dẫn đến suy thận mạn tính. Khi đã bị suy thận, người bệnh không chỉ phải đối mặt với nỗi...

Thủ lĩnh đoàn tiên phong đẩy lùi đói nghèo

Thủ lĩnh đoàn tiên phong đẩy lùi đói nghèo
2011-11-29 11:21:46

(QT) - Đến giờ, tin anh Hồ Văn Lữ (sinh năm 1980), Bí thư đoàn xã Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) đạt giải thưởng Lương Định Của đã lan khắp bản làng. Ai cũng vui bởi đây là...

Áo xanh tình nguyện tô thắm vùng biên

Áo xanh tình nguyện tô thắm vùng biên
2011-11-29 11:20:43

(QT) - Thực hiện Quyết định 174 ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, 30 trí thức trẻ đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp rực rỡ trong màu áo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết