Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nGsD7hu4jhu7Lhu4Dhu4Lhu4ZI4buAe1vDlH3hu4A8W0rhu4DigJzGsFN94buAxalbWeG7gDjhu5DDoeKAneG7gMagxajhu7Lhu4DGoD3DneG7puG7gMOdxajDlcOd4bqq4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gMOd4bumxajDqOG7skUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJROG7pcawxJDhu4At4buAw7Thu6ZKw6Hhu4Dhu4LDjC/hu4Iv4buE4buG4buCw43huqrhu4B9S8av4buA4bq9PcOd4bum4buAfcOh4buA4bq9w7nhu4BhW8OUfeG7gMOdxajhu5Ip4buAV8Wo4buYW+G7gOG7t8avVX3hu4BqJcOd4bum4buA4bq9xajGr8Odxajhuqrhu4Dhu4/Gr1LDneG7gOG7nOG7skrDneG7gOG7j+G7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gOG6vz3DneG7puG7gGpK4buAKcWoJMav4buAxaguKeG7gDg7xq/hu4DGoMSoxqDhu4DGoD3DneG7puG7gH3DoeG6quG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DDneG7psWoxq9VKeG7gH0+UsOd4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4buAfcWoSsOdxajhu4Apxagk4buAfSbhu4DGoMWoM8ag4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4DigJzGsFN94buAxalbWeG7gDjhu5DDoeKAneG7gMOdTlnhu4Dhu4Thu4bhu4LDjeG6quG7gOG7mkrDncWo4buAxqDFqOG7suG7gMagPcOd4bum4buAw53FqMOVw53huqrhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAw53hu6bFqMOo4buyQuG7gMawxajhu4hZ4buA4buaNeG7gOG7llsmxq/hu4BYw5nhu4DGoOG7tOG7gOG7nEvGr+G7gOG7msavVcOd4buAWE3DncWo4buA4bucS+G7suG7gOG7j8avUsOd4buA4buc4buySsOd4buA4buP4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAfeG7rMOdxajhuqrhu4DGoMSoxqDhu4DGoMOUKeG7gMagxajhu6jDncWo4buAPFvDoVTDneG6quG7gOG7luG7iMOd4buAw53hu6ZKw53FqOG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gOG6vz3DneG7puG7gGpK4buAxqAiw53hu6bhu4Dhu5w9w53hu6bhu4Dhu5xM4buy4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWow5XDneG6quG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6ZCRS8pw4lFfeG7iOG7lljhu6Lhu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vlnhu4g+4bumxq/DneG6rOG7hClh4buA4buIW33hu7Lhur7DiUV9PsOJRX3hu5rDiUXGr1nhu6bhu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoELhu5bhu4jhu7I8W+G7iMOd4bumfT7Gr0I4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7gsON4buGRi9Hw4zhu5pH4buGw4zhu4Thu4rhu4ZJfeG7guG7gsOMRknDjVjhu4JCVinhu6bhur7hu4Avw4lFL33hu5rDiUUvfT7DiUV9PsOJRX3hu5rDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicawPuG7iOG7suG7gDxbSuG7gOKAnMawU33hu4DFqVtZ4buAOOG7kMOh4oCd4buAxqDFqOG7suG7gMagPcOd4bum4buAw53FqMOVw53huqrhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAw53hu6bFqMOo4buyRS8pw4lFL33hu5rDiUUvfT7DiUUvfeG7iOG7lljhu6LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicawS8av4buA4buWWybGr+G7gFjDmeG6quG7gOG7luG7iMOd4buAfSbhu4DGoMWoM8ag4buA4bucTeG7gH0+4buI4buy4buAfcOSw53hu6bhu4Dhu4Lhu4ZI4buAe1vDlH3hu4A8W0rhu4BEWT/Gr+G7gHtbw5R94buAfT7hu7Dhu4Dhu6bGr8So4buASeG7huG7huG7gMOd4bumSsOd4buA4bucJcOd4bumxJDhu4DGoMWo4buy4buA4buC4buGSOG7gMagPcOd4bum4buAw53FqMOVw53huqrhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAxqDhu7Thu4DFqOG7skrDneG7gMagTMOdxajhu4Dhu5zDksag4buA4buWxq9VfeG7gFfFqOG7tOG7gFfFqE7DnULhu4DGsD7hu7LDneG7puG7gOG7nOG7tOG7gOG7j8avUsOd4buA4buc4buySsOd4buA4buP4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAfcWoSsOdxajhu4Apxagk4buA4bq/PcOd4bum4buAakrhu4B9w5LDneG7puG7gEhJ4buAe1vDlH3hu4A8W0rhu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DDneG7psWoxq9VKeG7gH0+UsOd4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4buAfcWoSsOdxajhu4Apxagk4buAfT7hu4jhu7Lhu4B9w5LDneG7puG7gEfhu4rhu4B7W8OUfeG7gDxbSkLhu4DGsD7hu7LDneG7puG7gFfFqFs9w53hu4BXxagm4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhuqrhu4DDncWoN8Od4bum4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWow5XDneG6quG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4DDneG7psWow6jhu7Lhu4DGoOG7tsOd4buA4bucMi7GoOG7gH3FqDIhw53hu6bhu4B9xagzxqDhu4DGoMWoMjrDneG7puG7gH0+4buqw53FqOG7gDhOw53hu4DDneG7psWoVeG6quG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7liTGoOG7gH3FqE5Z4buAfT5dw53hu6bhu4B9xagyIcOd4bum4buAfT7hu7LDneG7puG7gFfFqD3DneG7puG7gFfFqOG7qOG7gDhbxq/hu4B9MjrGr+G6quG7gHs9xq/hu4DDnSbGr+G6quG7gMOUWeG7gMSoKULhu4Dhur/DlcOh4buAWErhu4BZKn3hu4DGoMWoMjrDneG7puG7gH0+4buqw53FqOG7gMOg4buAw53hu6bFqOG7ruG7iOG6quG7gH3FqMOa4buAxajGr1XDneG7gHs14buAPFvhu4jDneG7gH3DlVnhuqrhu4DGoMWoTlnhu4BY4buy4buA4bucLMav4buAeyTDneG7puG7gMagPcOd4bum4buAw53FqMOVw53huqrhu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAxqAw4buI4buA4buPxq9Sw53hu4Dhu5zhu7JKw53hu4Dhu4/hu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4B9xahKw53FqOG7gCnFqCThu4Dhur89w53hu6bhu4BqSuG7gMagIsOd4bum4buAxqDEqMag4buAxqA9w53hu6bhu4B9w6Hhuqrhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAw53hu6bFqMavVSnhu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDneG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJELhu4Dhu6Vb4buI4buA4buc4bu04bqq4buAw53FqMOTWeG7gOG7psavXSnhu4DDncWoN8Od4bum4buAxqA9w53hu6bhu4DDncWow5XDneG6quG7gFjhu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4DDneG7psWow6jhu7Lhu4DGoOG7tOG7gH3FqFJZ4buA4bucxq9UW+G7gFfGr1XDneG7gMagxahb4buYw53hu4Dhu5bhu7Dhu4Dhu5zhu7TDneG7gMawU33hu4DDtOG7plvDoVLDneG7gOG7nMSow53hu4Dhur/Gr8Odxajhu4DDquG7klvhu4Dhu5zhu5BZ4buAw5RZQuG7gOG6vzIuxqDhu4Dhu5bGr1N94bqq4buA4bua4buwKeG7gMOdSsOh4buA4buPxq9Sw53hu4Dhu5zhu7JKw53hu4Dhu4/hu4jhu7Lhu4Dhu5wqw53hu6bhu4B9xahKw53FqOG7gCnFqCThu4Dhur89w53hu6bhu4BqSuG7gHtR4buA4bucU8Od4buAfcWoTlnhu4DFqEDGr+G6quG7gOG7nCrDneG7puG7gDjGr1LDneG6quG7gH3DksOd4bum4buAPFtK4buAfUvGr+G7gOG7hEfhu4Dhu6bGr+G7iOG7gOG7nOG7qsOdxajhu4DGoD3DneG7puG7gMOdxajDlcOd4bqq4buAWOG7iOG7suG7gOG7nCrDneG7puG7gMOd4bumxajDqOG7suG7gH0+UsOd4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4buAfcWoSsOdxajhu4ApxagkQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJw7RqccO04buA4bq74budw7RFLynDiQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác ADB và Bộ VH,TT&DL

UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác ADB và Bộ VH,TT&DL
2017-01-18 07:46:48

(QT) - Ngày 17/1/2017, đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ VH,TT&DL do bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết