Cập nhật:  GMT+7
ỄYĨỊT$Ọ44CÌ1ýÝ5$ÙÌFiYà}*XỊ53Ỵ*YỊởXY@ỌỊ5Ỵ*YỊw6Ố*XỊý3ỶỊYà[*XỊằỰỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊằÕỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%ỊTY6*XỊ5ỌẵỊÚQẵỊ$8ÝỊiỡẰôí-ĨÒỄ/YĨFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1õÙỌUÌFEý3&*XỊS6>ÝỊ1YỎ5ỊÚ<*XỊÚỒỊT?Ị*YÝỰ6ỊÚ}*ỊằỶÊỊU&Ọ*YỊ*XYÝỬ1Ịa*XỊY<Ị5ÝỰ*Ị%Ơ5ỊằÕỊYÕ*XỊY?ỌỊ53ỶỊXÝỎỊY}*ỊĨÊOLỊ5ỸỊÚ)*XẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFỆwýỡỂỊ–ỊiYÝỰ6Ị*ỌẵÊỊĨJ/O/JỈJĨÊỊ5YãTỊYÝỬ*ỊTYaỊ53à}*XỊTaỌỊhỌ*ỊýYà]*XỊằ9ỊýỸ*YỊaẵỊằỰỊa*XỊY<Ị1Y:*XÊỊTY(*XỊiỡẰôí-ĨÒỊ5ÔÝỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%ỊằÕỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YÊỊỳhởíỊ5Ỹ*YỊằÕỊAẵỊSỌ*ỊợýýwỊẰÝỬ5ỊởỌ%Ị5Ỹ*YỊ5>ỊTYạTỊTYà}*XỊ53Ỵ*YỊÌởXY@ỌỊ5Ỵ*YỊw6Ố*XỊý3ỶỊYà[*XỊằỰỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊằÕỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%ỊTY6*XỊ5ỌẵỊÚQẵỊ$8ÝỊiỡẰôí-ĨÒÌẾỊvY?ỊhỲỊ5YàỊýYà]*XỊ53ãTỊýỸ*YỊaẵÊỊiYaỊ5ỶTYỊõìởíỊ5Ỹ*YỊởX6ẵV*ỊìỘ*XỊw6Ọ*XẼỊiYaỊ5ỶTYỊỳhởíỊ5Ỹ*YỊẰ.ỊẰỘ*Ịõà*XẼỊTỎTỊAẵỊằÝỨ*ỊhỌ*ỊýYà]*XỊằ9ỊýỸ*YỊaẵỊ5YỌ%ỊUãỊTYà}*XỊ53Ỵ*YẾỄ/1FỄ5ỌS$ÙỊ45ẵ$ÙCÌ%Ọ3XÝ*ẺJ1ẳỊỌ65&ÌFỄ53FỄ5UFỄÝ%XỊ43TCÌ//TẾSỌ&26Ọ*X53ÝẾằ*/UÙ4=5&1/*Ùặ4/JĨJÓ/LÓUĨĨOĨÒKK5ĨMÒỈỈO$ĨẾ#1XÌỊ/FỄ/5UFỄ/53FỄ53FỄ5UFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFAẵỊSỌ*ỊợýýwỊẰÝỬ5ỊởỌ%ỊY6ẵỬ*Ịý3ÝỬ6ỊvY&*XỊa*XỊY<ỊJỈỈỊ53ÝỬ6ỊÚ)*XỊ5ÔÝỊTYà}*XỊ53Ỵ*YỊ-Ịđ*YẺỊý7ỊờÝ*YỄ/1FỄ/5UFỄ/53FỄ/5ỌS$ÙFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFvYỎ5ỊSÝỮ6Ị5ÔÝỊTYà}*XỊ53Ỵ*YÊỊiYaỊ5ỶTYỊỳhởíỊ5Ỹ*YỊẰ.ỊẰỘ*Ịõà*XỊTY&ỊSÝỪ5ÊỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊằÕỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%ỊÚỌ*XỊ53ỐÝỊ26ỌỊ*Yắ*XỊ*XÕẵỊ=Y?Ị=YỘ*Ị53à[TỊÚÔÝỊUỶTYỊiỡẰôí-ĨÒẾỊhỔ5ỊÚỠ6Ị5ảỊỈỊXÝ]Ị*XÕẵỊÒ/O/JỈJĨÊỊ5&Õ*ỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊ5YãTỊYÝỬ*ỊXÝỒ*ỊTỎTYỊ5YÙ&Ị5Ý*YỊ5YỠ*ỊiYỸỊ5YỶỊĨNỊTaỌỊýYaỊ5à[*XỊiYỲ*YỊ1YaỊ53&*XỊĨMỊ*XÕẵẾỊiYỲ*YỊằỴỊằPẵÊỊ1YỎ5ỊY6ẵỊ5Ý*YỊ5YỠ*ỊÚ&Õ*Ị=Ừ5ÊỊ“5à}*XỊ5YỢ*Ị5à}*XỊỎÝ”ÊỊởYỢ*ỊUỢ*Ịw6Ố*XỊý3ỶỊTỠ*ỊT?Ị*Yắ*XỊYÕ*YỊÚ<*XỊ5YÝỪ5Ị5YãTÊỊT9Ị5YỮỊ5YỮỊYÝỬ*Ị4ãỊ26Ọ*Ị5Ợ%ÊỊTYÝỌỊ4ŨẼỊ5Ô&Ị5YỨ%ỊÚ<*XỊ$ãTỊằP5ỊTYỞ5ÊỊ5Ý*YỊ5YỠ*ỊX?1Ị1YỠ*ỊXÝ71ỊởYỢ*ỊUỢ*ỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊằÕỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%ỊỌ*Ị5Ợ%Ị5YãTỊYÝỬ*ỊTỎTỊSÝỬ*Ị1YỎ1Ị1Y:*XÊỊTY(*XỊiỡẰôí-ĨÒÊỊ4[%Ị53 Ị$ÔÝỊT6Ị26(TỊẰÝỬ5ỊởỌ%Ị5Ỹ*YỊw6Ố*XỊý3ỶÊỊ4(ỊĨỈẫỊởX6ẵV*Ịõ6ỬÊỊýYÕ*YỊ1Y(Ịì!*XỊõÕÊỊ5Ỹ*YỊw6Ố*XỊý3ỶẾỊy(Ị5ÕÝỊ=Y&Ố*ẺỊKONĨẾỈẾĨỈKẾÒÒÓKẾÒĨÒÒÒỊ5ÔÝỊớY&ỊSÔTỊởYÕỊ*à[TỊ5Ỹ*YỊw6Ố*XỊý3ỶẾỊởX&ÕÝỊ3ỌỊT:*Ị5ÝỪ1Ị*YP*Ị ỊaẵỊSỌ*ỊợýýwỊẰÝỬ5ỊởỌ%ỊTỎTỊY6ẵỬ*ÊỊ5YỶỊẳỒÊỊ5YÕ*YỊ1Y(ỊY&ƠTỊTỎTỊ5>ỊTYạTỊTYỲ*YỊ53ỶỊ-ỊẳỒỊY<ÝẺỊờÝỨ*ỊÚ&Õ*ỊờỌ&ỊÚ<*XỊ5Ỹ*YÊỊõ<ÝỊờõvởỊ5Ỹ*YÊỊõ<ÝỊở!*XỊUỢ*Ị5Ỹ*YÊỊýỸ*YỊÚ&Õ*ÊỊõ<ÝỊiã6ỊTYÝỪ*ỊSÝ*YỊ5Ỹ*YẾỄ/1FỄ/5UFỄ/53FỄ/5ỌS$ÙFỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFiYaỊ5ỶTYỊAẵỊSỌ*ỊợýýwỊ5Ỹ*YỊìÕ&ỊợÔ*YỊõ8*XỊ=Ứ6ỊX;ÝỊTỎTỊT}Ị26Ọ*ÊỊÚ}*ỊằỶÊỊ5>ỊTYạTÊỊT<*XỊÚ)*XỊU&Ọ*YỊ*XYÝỬ1Ị53&*XỊằÕỊ*X&ÕÝỊ5Ỹ*YÊỊởYỢ*ỊUỢ*Ị53Ứ*ỊÚỶỌỊSÕ*Ị5Ỹ*YỊằ[ÝỊ5Ỵ*YỊTỐ%Ị4Ợ6Ị4ỔTỊằÕỊ53ỎTYỊ*YÝỬ%ÊỊYỒẵỊ5ỲTYỊTãTỊ5YỌ%ỊXÝỌỊa*XỊY<ỊằP5ỊTYỞ5ÊỊ5Ý*YỊ5YỠ*ÊỊÚ)*XỊYÕ*YỊằ[ÝỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊằÕỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%Ịằ[ÝỊ*{Ị$ãTỊTỌ&Ị*YỞ5Ị53&*XỊ1Y:*XÊỊTY(*XỊiỡẰôí-ĨÒẾỊớÝ*YỊ1YỲỊằÕỊYÝỬ*ỊằP5Ị5ÝỪ1Ị*YP*ỊÚà"TỊ4ƯỊ=Ỷ1Ị5Y]ÝỊTY6ẵỮ*ỊÚỪ*ỊTỎTỊÚỶỌỊ1Yà}*XỊÚỌ*XỊTYỶ6ỊỐ*YỊYà *XỊ*Ơ*XỊTaỌỊUỶTYỊSỬ*YỊÚỮỊ5YãTỊYÝỬ*ỊT!*XỊ5ỎTỊ1Y:*XÊỊTY(*XỊUỶTYẼỊY{Ị53"Ị*Yắ*XỊ=Y6ỊằãTỊÚỌ*XỊTỎTYỊ$ẵÊỊ*Yắ*XỊ53à]*XỊY"1Ị=Y?Ị=YỘ*ỊÚỌ*XỊTỠ*ỊXÝ71ỊÚ0ẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFýYÙ&ỊÚ?ÊỊ5>ỊTYạTỊ*YP*Ị26ẵỨ*ỊX?1Ịa*XỊY<Ị5ÝỰ*Ị%Ơ5ỊằÕỊYÕ*XỊY?ỌỊ5ảỊ*XÕẵỊ1YỎ5ỊÚ<*XỊĨJ/O/JỈJĨỊÚỪ*Ị*XÕẵỊKỈ/O/JỈJĨẾỊvYỢ*Ị1Y(ÝỊ*XỌẵỊ53&*XỊ5Y]ÝỊXÝỌ*ỊằP*ỊÚ<*XỊ26ẵỨ*ỊX?1ỊằÕỊ=Ừ5Ị5Y7TỊ=YÝỊ1YỢ*ỊS>ỊYỪ5Ị4(Ị5ÝỰ*ỊằÕỊYÕ*XỊY?ỌỊằP*ỊÚ<*XỊÚà"TẾỊýỸ*YỊ4ƯỊ5>ỊTYạTỊÚ&Õ*ỊÚÝỊTạ6Ị53"Ị53ãTỊ5ÝỪ1ỊTY&ỊýYÕ*YỊ1Y(Ịõ)ỊiYỲỊợÝ*YỊằÕỊTỎTỊ5Ỹ*YỊ1YỲỌỊởỌ%ÊỊUãỊ=ÝỪ*ỊTY6ẵỪ*ỊÚỠ6Ị5ÝỨ*ỊằÕ&Ị5YạỊLỊ*XÕẵỊĨL/O/JỈJĨẾỊởX&ÕÝỊ3ỌỊ*X6)*Ịa*XỊY<ỊSỖ*XỊ5ÝỰ*Ị%Ơ5Ị4ƯỊÚà"TỊTY6ẵỮ*Ị=Y&Ố*ỊTY&ỊTỎTỊÚỶỌỊ1Yà}*XÊỊYÝỬ*ỊằP5ỊÚà"TỊ1YỢ*Ị1Y(ÝỊ5YÙ&ỊTỎTỊYỴ*YỊ5YạTỊằP*ỊTY6ẵỮ*ỊSỖ*XỊÚà]*XỊS<ÊỊÚà]*XỊ4Ổ5ỊY&ƠTỊ5Y!*XỊ26ỌỊSà6ỊÚÝỬ*ẾỊAẵỊSỌ*ỊợýýwỊẰÝỬ5ỊởỌ%Ị5Ỹ*YỊằÕỊTỎTỊ5>ỊTYạTỊTYỲ*YỊ53ỶỊ-ỊẳỒỊY<ÝẼỊTỎTỊ4 ẺỊẴỊ5ỪÊỊở!*XỊ*XYÝỬ1ỊằÕỊvýởýÊỊýY!*XỊ5Ý*ỊằÕỊý36ẵỰ*Ị5Y!*XÊỊi!*XỊỌ*Ị5Ỹ*YÊỊhà6ỊÚÝỬ*Ị5Ỹ*YÊỊõÝỬ1ỊY<ÝỊí&Ọ*YỊ*XYÝỬ1Ị5Ỹ*YỊ1Y(ÝỊY"1Ị5YãTỊYÝỬ*Ị=Ỷ1Ị5Y]ÝÊỊYÝỬ6Ị26ỐỊÚỮỊT6*ỊÚỶ*YỊT6ỊTYạTỊÚỒỊa*XỊY<Ị5ÝỰ*Ị%Ơ5ỊằÕỊYÕ*XỊY?ỌỊ53ỶỊXÝỎỊY}*ỊĨÊOLỊ5ỸỊÚ)*XẾỄ/1FỄ1ỊT$Ọ44CÌ1h&UẵÌFý7ỊờÝ*YỄ/1F


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
2021-07-12 09:29:48

QTO - Sáng nay 12/7/2021, Ban Chấm thi tự luận, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị khai mạc chấm điểm môn thi tự luận. Phó Chủ tịch UBND...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết