Cập nhật:  GMT+7
ỷỎẮÃHỚẨXXưẢỮõÕYỚÌẢỹóỎẪYÃÍÙỢỌÃàỎÕLỢÃIỒHỎÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỮỎPỢỌÃàệpcạ-ẮẬÃYỞBỢÃVÝUHỷ/ỎẮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮbÌẨIẢỹỏẪỢỌÃỢẨ,ÃẮĂ/Ấ/ẰĂẰẮxÃYCÕÃbBÃềÙÕxÃáÙÃsÃYLÃỮỎUÕÃỎỪỮÃ?ƯÕÃáÙÃòÝUHÃỮỎPỢỌÃYỤÃHỎ=HÃỚÓÃỮỎẪYÃÍÙỢỌÃàỎÕLỢÃIỒHỎÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỮỎPỢỌÃàệpcạ-ẮẬÃYỞBỢÃVÝUHyÃõỎỸÃY#ƯỢỌÃóỎCỜÃếÕỢỎÃàỎÔỢỎÃI%Ã?BÃỮỎẪYÃGÕOÝÃHỎỘÃÍCỞÃYCÕÃỚÓÃỮỎẪYÃÍÙỢỌyÃóỎỠÃàỎỸÃYỒHỎÃbảềạÃYỘỢỎÃềỌÝ,ÓỢÃõWỆỢÃbÝ,wÃóỎỠÃàỎỸÃYỒHỎÃôáềạÃYỘỢỎxÃóỎỠÃõW#ỰỢỌÃáẨỢÃõỎ#ỨỢỌÃYW%HÃáẨỢÃàỎỘÃÍCỞÃỮỎPỢỌxÃHỎUỢỌÃàệpcạ-ẮẬÃYỘỢỎÃbỞBỢỌÃềẨỜÃYỎẨỜÃI%ÃYCÕÃÍÕOỜÃHỆÝÃòÝDỢỌÃõWỒyỷ/ỮỹỷYẨGỚÌÃXY,ỚÌưẢỜẨWỌÕỢvẰỮ;ÃẨÝYỞẢỹỷYWỹỷYIỹỷÕỜỌÃXWHưẢ//HyGẨỞVÝẨỢỌYWÕy?Ợ/IÌXƠYỞỮ/ỢÌ:X/ẰẮẰẤ/ẲẦIÂẮẴẴĂĂẦYẮẴẦẬẤẶỚẮyỖỮỌẢÃ/ỹỷ/YIỹỷ/YWỹỷYWỹỷYIỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹảCÕÃGÕOÝÃI%ÃỚÓÃỮỎẪYÃÍÙỢỌÃàỎÕLỢÃIỒHỎÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỮỎPỢỌÃàệpcạ-ẮẬÃYỞBỢÃVÝUHÃYCÕÃÍÕOỜÃHỆÝÃòÝDỢỌÃõWỒÃ-Ã]ỢỎvÃ>ềÃóbệềẫỷ/Ữỹỷ/YIỹỷ/YWỹỷ/YẨGỚÌỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹáDỞÃ?NÃX=HÃƠỎRÌÃHỸẨÃềỎẾỢÃIẾỢÃỚBÃYWKỢÃỎLYỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹóỎẪYÃGÕOÝÃHỎỘÃÍCỞÃYCÕÃGÝỤÕÃỚÓxÃõỎỸÃY#ƯỢỌÃóỎCỜÃếÕỢỎÃàỎÔỢỎÃỢỎỀỢÃỜCỢỎxÃ?ÕNHÃYỤÃHỎ=HÃỚÓÃỮỎẪYÃÍÙỢỌÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỮỎPỢỌÃàệpcạ-ẮẬÃYỞBỢÃVÝUHÃÍĐÃƠỎẼỢỌÃÍỒỢỎÃYỎTỢỌÃÍÕNỮÃ?BÃVÝ,LYÃYẾỜÃWỀYÃHẨỞÃHỸẨÃảDỢỌxÃềỎBÃỢ#ƯHÃ?BÃYỞBỢÃYỎOÃềỎẾỢÃIẾỢÃYWỞỢỌÃ?ÕNHÃƠÕMỜÃHỎLxÃÍỄ,ÃỚỴÕÃIỒHỎÃGNỢỎxÃGDỞÃ?NÃX=HÃƠỎRÌÃHỸẨÃềỎẾỢÃIẾỢÃỚBÃYWKỢÃỎLYxÃYW#ƯHÃỎLYxÃXƯỜÃÍ#ẨÃHÝÙHÃXUỢỌÃYWỰÃỚCÕÃGỐỢỎÃYỎ#ỨỢỌyÃõỎỸÃY#ƯỢỌÃƠỎẼỢỌÃÍỒỢỎxÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỚBÃGÕNỢÃỮỎẪỮÃỎ&ÝÃỎÕNÝÃỢỎỀYÃÍOÃỮỎPỢỌxÃHỎUỢỌÃàệpcạ-ẮẬyÃõỎỨÕÃỌÕẨỢÃVÝẨxÃỜẺHÃIỴÃỢỌÝÚỢÃ?ÉHÃ;ÕỢÃƠỎẨỢÃỎÕLỜÃYWKỢÃYỞBỢÃHỆÝxÃỢỎ#ỢỌÃ?ƯÕÃX%ÃỢỦÃỚ%HÃHỸẨÃảDỢỌxÃòÝUHÃỎÙÕxÃàỎÔỢỎÃỮỎỸÃ?BÃHẪHÃGÙxÃGẨỢxÃỢỌBỢỎÃYWÝỢỌÃ#ŨỢỌÃ?MÃỢỌỞCÕÃỌÕẨỞÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỢKỢÃpÕNYÃềẨỜÃÍĐÃÍ#ỪHÃHẨỜÃƠLYÃHÝỢỌÃ=ỢỌÃYWKỢÃẮĂĂÃYWÕNÝÃỚÕMÝÃ?ÉHÃ;ÕỢwÃ?ÕNHÃỢỌỎÕKỢÃH=ÝxÃXDỢÃ;ÝỀYÃYWỞỢỌÃỢ#ƯHÃÍĐÃHỠÃỢỎ&ỢỌÃG#ƯHÃYÕLỢÃIBÕyỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹảOÃYWÕOỢÃƠỎẨÕÃỎÕNÝÃVÝDÃHỎÕLỢÃIỒHỎÃYÕKỜÃHỎỸỢỌxÃÍMÃỢỌỎỒÃáÙÃsÃYLÃ?BÃHẪHÃHŨÃVÝẨỢÃỚÕKỢÃVÝẨỢÃ;Ế,ÃI%ỢỌÃƠỒHỎÃGDỢÃYÕLỮÃỢỎỂỢxÃ?ỂỢÃHỎÝ,OỢxÃGDỞÃVÝDỢÃ?BÃỮỎẾỢÃGỤÃ?ÉHÃ;ÕỢÃẨỢÃYỞBỢxÃƠỒỮÃYỎỨÕwÃYỤÃHỎ=HÃÍÕMÝÃỮỎUÕÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃYỎỂYÃYUYxÃYWỞỢỌÃÍỠÃáÙÃsÃYLÃỚBÃỢPỢỌÃHUYÃỮỎUÕÃỎỪỮÃ?ƯÕÃHẪHÃGÙxÃỢỌBỢỎÃHỠÃỚÕKỢÃVÝẨỢÃ?BÃÍỒẨÃỮỎ#ŨỢỌÃYỤÃHỎ=HÃYÕKỜÃƠỎỞẨÃỎQHxÃÍỲỢỌÃVÝ,ÃYWỐỢỎxÃƠỒỮÃYỎỨÕxÃỎÕNÝÃVÝDyÃảOÃHỎEỜÃỚỞÃIBÕÃỎCỢÃHỎỞÃX=HÃƠỎRÌÃềỎẾỢÃIẾỢxÃảDỢỌÃ?BÃềỎBÃỢ#ƯHÃXJÃÍỄ,ÃỜCỢỎÃYỎ%HÃỎÕNỢÃỜỶHÃYÕKÝÃỢỎỂỮÃƠỎỄÝÃ?ÉHÃ;ÕỢÃ?BÃXDỢÃ;ÝỀYÃ?ÉHÃ;ÕỢÃYWỞỢỌÃỢ#ƯHÃÍOÃHỠÃÍỸÃ?ÉHÃ;ÕỢÃYÕKỜÃỮỎPỢỌÃHỎỞÃềỎẾỢÃIẾỢyỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹõỎỸÃY#ƯỢỌÃƠKÝÃỌQÕÃX%ÃÍỞBỢÃƠLYÃỸỢỌÃỎÙxÃÍÚỢỌÃỚPỢỌÃHỸẨÃYỞBỢÃYỎOÃềỎẾỢÃIẾỢÃÍOÃHỎÕLỢÃYỎÉỢỌÃIỒHỎÃGNỢỎwÃƠỎTỢỌÃHỎỸÃVÝẨỢÃXẨÝÃYÕKỜÃỜBÃHỆỢÃYÝẾỢÃYỎỸÃỢỌỎÕKỜÃHẪHÃVÝ,ÃÍỒỢỎxÃƠỎÝ,LỢÃHẪỞÃỮỎPỢỌxÃHỎUỢỌÃIỒHỎÃHỸẨÃỢỌBỢỎÃ,ÃYLyÃõỞBỢÃYỎOÃềỎẾỢÃIẾỢÃYỎ%HÃỎÕNỢÃYỎTỢỌÃÍÕNỮÓếỐỢỎÃ?ỐÃỜQÕÃỢỌ#ỨÕxÃỜQÕÃỢỌ#ỨÕÃ?ỐÃỜỐỢỎ”xÓõỎ#ŨỢỌÃỢỌ#ỨÕÃỢỎ#ÃYỎOÃYỎ#ŨỢỌÃYỎẾỢ”yÃảDỢỌxÃềỎBÃỢ#ƯHÃÍẪỢỎÃỌÕẪÃHẨỞxÃYWẾỢÃYWQỢỌÃX%ÃỎ,ÃXÕỢỎÃHỸẨÃHẪHÃỚ%HÃỚ#ỪỢỌÃỢŨÕÃYÝ,LỢÃÍỆÝÃHỎUỢỌÃIỒHỎwÃỜỞỢỌÃỜÝUỢÃYÕLỮÃYỶHÃỌÕ&Ã?&ỢỌÃƠỎÔÃỮỎẪHỎxÃYWẪHỎÃỢỎÕNỜÃ?ƯÕÃHÙỢỌÃÍÚỢỌÃÍOÃHỴỢỌÃ?ƯÕÃHDÃỎNÃYỎUỢỌÃÍỄ,ÃỚỴÕÃIỒHỎÃGNỢỎyÃõỎẨ,ÃỜẺYÃỚĐỢỎÃÍCỞÃảDỢỌxÃềỎBÃỢ#ƯHxÃõỎỸÃY#ƯỢỌÃóỎCỜÃếÕỢỎÃàỎÔỢỎÃHDỜÃŨỢÃHẪHÃYỤÃHỎ=HÃVÝUHÃYLxÃÍUÕÃYẪHÃ?BÃGBÃHỞỢÃƠÕMÝÃGBỞÃYWỞỢỌÃ?ÕNHÃHỎÝỢỌÃYẨ,xÃHỎÕẨÃXĨxÃỸỢỌÃỎÙÃpÕNYÃềẨỜÃỮỎPỢỌxÃHỎUỢỌÃIỒHỎÃH@ỢỌÃỢỎ#ÃỮỎẾỢÃỮỎUÕxÃHÝỢỌÃ=ỢỌÃỢỌÝÚỢÃ?ÉHÃ;ÕỢÃHỎỞÃpÕNYÃềẨỜyỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹbŨỢÃẮĂĂÃYWÕNÝÃỚÕMÝÃ?ÉHÃ;ÕỢÃHẨỜÃƠLYÃỮỎẾỢÃGỤÃHỎỞÃpÕNYÃềẨỜỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹáÙÃYW#ỰỢỌÃáÙÃsÃYLÃềỌÝ,ÓỢÃõỎẨỢỎÃêỞỢỌÃHỎỞÃGÕLYxÃYỎ%HÃỎÕNỢÃHỎỘÃÍCỞÃHỸẨÃõỎỸÃY#ƯỢỌÃàỎÔỢỎÃỮỎỸÃ?MÃHỎÕLỢÃỚ#ỪHÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỮỎPỢỌÃàệpcạ-ẮẬxÃáÙÃsÃYLÃÍĐÃỢỦÃỚ%HÃYÕLỮÃHỂỢÃHẪHÃỢỌÝÚỢÃ?ÉHÃ;ÕỢÃVÝẨÃỢỎÕMÝÃƠKỢỎÃƠỎẪHÃỢỎẨÝyÃảLỢÃỢẨ,xÃÍĐÃHỠÃƠỎỞDỢỌÃỎŨỢÃẮĂĂÃYWÕNÝÃỚÕMÝÃ?ÉHÃ;ÕỢÃY$ÃHẪHÃỢỌÝÚỢÃHÝỢỌÃ=ỢỌÃƠỎẪHÃỢỎẨÝÃÍ#ỪHÃHẨỜÃƠLYÃỮỎẾỢÃGỤÃHỎỞÃpÕNYÃềẨỜyÃáÙÃsÃYLÃÍẨỢỌÃỎ#ƯỢỌÃYƯÕÃỜỶHÃYÕKÝÃHỠÃẮẴĂÃYWÕNÝÃỚÕMÝÃ?ÉHÃ;ÕỢÃÍOÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃHỎỞÃẤẴừÃIẾỢÃXUÃÍCYÃỜÕÓỢÃIỒHỎÃHÙỢỌÃÍÚỢỌÃ?BỞÃHÝUÕÃỢEỜÃẰĂẰẮÃ?BÃÍỆÝÃỢEỜÃẰĂẰẰyÃõWỞỢỌÃYỎẪỢỌÃẤ/ẰĂẰẮxÃXJÃHỠÃYWKỢÃẦÃYWÕNÝÃỚÕMÝÃ?ÉHÃ;ÕỢÃ?MÃYƯÕÃpÕNYÃềẨỜyỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹảOÃÍDỜÃGDỞÃÍ#ỪHÃHẪHÃỜỶHÃYÕKÝÃÍMÃWẨxÃHỎÕLỢÃIỒHỎÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃỚỆỢÃỢB,ÃỮỎDÕÃYỤÃHỎ=HÃYWKỢÃVÝ,ÃỜTÃYỞBỢÃVÝUHÃ?BÃ?ÉHÃ;ÕỢÃỮỎDÕÃÍ#ỪHÃYÕKỜÃỢỎẨỢỎÃỢỎỀYxÃỢỎÕMÝÃỢỎỀYxÃWÙỢỌÃỢỎỀYÃHỎỞÃỢỌ#ỨÕÃIẾỢxÃỢỎ#ỢỌÃỮỎDÕÃÍDỜÃGDỞÃẨỢÃYỞBỢxÃỎÕNÝÃVÝDÃ?BÃHTỢỌÃGẸỢỌxÃHTỢỌÃƠỎẨÕyÃàỎÕLỢÃIỒHỎÃỚỆỢÃỢB,xÃáÙÃsÃYLÃYỎÕLYÃỚỂỮÃỜÙYÃỎNÃYỎUỢỌÃGDỞÃVÝDỢÃỎỞBỢÃYỞBỢÃỜƯÕÃI%ẨÃ?BỞÃỚ%HÃỚ#ỪỢỌÃVÝẾỢÃÍÙÕxÃ?ÉHÃ;ÕỢÃÍ#ỪHÃGDỞÃVÝDỢÃYCÕÃHẪHÃƠỎỞÃHỸẨÃHẪHÃVÝẾỢÃƠỎÝÃỜBÃáÙÃòÝUHÃỮỎPỢỌÃ?BÃáÙÃsÃYLÃỮỎUÕÃỎỪỮÃYỎÕLYÃỚỂỮyÃpÉHÃ;ÕỢÃXJÃHỎÝ,OỢÃYƯÕÃYỀYÃHDÃHẪHÃÍÕOỜÃYÕKỜÃỰÃHẪHÃVÝỂỢxÃỎÝ,NỢÃHỸẨÃYỘỢỎxÃYỎBỢỎÃỮỎUÃỜÙYÃHẪHỎÃỢỎẨỢỎÃỢỎỀYxÃÍDỜÃGDỞÃ,KÝÃHỆÝÃYÕKÝÃHỎÝỄỢÃHỎỀYÃỚ#ỪỢỌÃHỸẨÃ?ÉHÃ;ÕỢyỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,ẢỹềỌỞBÕÃWẨxÃáÙÃsÃYLÃỎÝ,ÃÍÙỢỌÃỚ%HÃỚ#ỪỢỌÃỚƯỢÃYỤÃHỎ=HÃYÕKỜÃHỎỸỢỌÃYCÕÃYỀYÃHDÃHẪHÃÍÕOỜÃYÕKỜÃIÕÃÍÙỢỌxÃHUÃÍỒỢỎyÃõỎÕLYÃỚỂỮÃỎBỢỌÃHỎỶHÃỢỌỎỐỢÃÍÕOỜÃYÕKỜÃHỎỸỢỌxÃỎÝ,ÃÍÙỢỌÃỎBỢỌÃ?CỢÃHẪỢÃGÙxÃỢỎẾỢÃ?ÕKỢÃ,ÃYLÃY$ÃHTỢỌÃỚỂỮÃÍLỢÃỎNÃYỎUỢỌÃ,ÃYLÃY#ÃỢỎẾỢÃÍOÃYWÕOỢÃƠỎẨÕÃÍÚỢỌÃỚỞCYÃHTỢỌÃYẪHÃYÕKỜÃHỎỸỢỌxÃY$ÃÍỠÃYEỢỌÃÍÙÃGẨỞÃỮỎỸÃ?ÉHÃ;ÕỢÃHỎỞÃềỎẾỢÃIẾỢyỷ/ỮỹỷỮÃHỚẨXXưẢỮáỞI,Ảỹ>ỢÃóỎỞỢỌỷ/Ữỹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết