Cập nhật:  GMT+7
ỀVÌIQ@O11ẨH"wW2@THỆễO=IÃÔ=IV%OI–IẮÕIV!WIòhớgI2Ỳ=VI@Ò#IãWỨQIã>WIv[IóWÓ$IR6QIãÒIhÒ$I2Ọ$IãƯIRàIỸWŨ=IQÓQIỸV$Ỏ=I2V3IQ7OI209{=ỮIQ;=ỮI@Ợ"Ề/VÌỆỀ"IQ@O11ẨH"òTORHỆvO3IỸVWI2WŨ=IVÒ=VIỸVỎ$I1Ó2IãƯIQÓQIỸV$Ỏ=I2V3I2ỌWI#!2I1,I209{=ỮIV&QI20Ủ=ISÝOIPÒ=I2Ỳ=VẸI1Ó=ỮI=OằIÌỊ/L/ỊÍỊÌẸIễO=IÃÔ=IV%OI–IẮÕIV!WIòhớgI2Ỳ=VI2WŨ"I26QIQ%IP3(WI@Ò#IãWỨQIã>WIv[IóWÓ$IR6QIãÒIhÒ$I2Ọ$IÊógDhwẾISỪIQV3Ở=IPÝI=!WIR3=ỮIQV$ISƯIÓ=ẸI=ỮVÝI 3ằŨ2IãƯI 3ằISÝ=VI#aQI2V3I2,WISOIQÓQIỸV$Ỏ=I2V3IRÝQVIã6I"V6QIã6ẸIV)I20}IV$Ọ2IS!=ỮIỮWÓ$IR6QIQV$I=VÒI209{=ỮIS,WIã>WIQWIv[IóWÓ$IR6QIãÒIhÒ$I2Ọ$Iử3Ỏ=ỮIw0ÝIãƯIQÓQIỸV$Ỏ=I2V3IQ7OI209{=ỮIQ;=ỮI@Ợ"-Ib=VIwẺựỀ/"ỆỀ/2RỆỀ/20ỆỀ/2OP@TỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆw0$=ỮIKI2VÓ=ỮISỜ3I=Ô#IỊÍỊÌẸI=ỮÒ=VIógDhwISÕI20WỪ=IỸVOWI2VàQIVWỨ=I=VWƯ3IỮWỎWI"VÓ"IS.=ỮIP!IãÒISỌ2IS9}QI=Vả=ỮIỸŨ2I 3ỎI2XQVIQàQẺIễỦ=IQỌ=VI2VàQIVWỨ=I2,2IQ;=ỮI2ÓQI2VO#I#93IwỲ=VI7ằẸIxễớgI2Ỳ=VIPO=IVÒ=VIQÓQIQWI2ỌWISÝOI"V9<=ỮẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆwX=VISŨ=I2V{WISWỪ#IVWỨ=I2ỌWẸI2$Ò=I2Ỳ=VIQ%IĨÍÍI209{=ỮI#Ờ#I=$=ẸI"V(I2V;=ỮẸIQÓQI203=ỮI2Ơ#Iã>WIÌLỈẺLÍỈIV&QI1W=VIãÒIÌĨẺĨKLIQÓ=IP!I 3Ỏ=I@ặẸIỮWÓ$IãWỦ=ẸI=VƠ=IãWỦ=ẺIf;=ỮI2ÓQI=Ơ=ỮIQO$IQVỚ2I@9}=ỮIQV3ằỦ=I#;=I[IQÓQIQỚ"IV&QẸI=ỮÒ=VIV&QI2WŨ"I26QIS9}QIQV4I20&=ỮẺIw(=ỮI1,I209{=ỮISỌ2IQV3Ở=I 3,QIỮWOI20$=ỮI2$Ò=I2Ỳ=VI@ÒIÌNỈ/ỈKMI209{=ỮẸISỌ2I2ỲI@ỨIJỊẸĨBẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆf;=ỮI2ÓQIV3ằIS!=ỮIV&QI1W=VISŨ=I209{=ỮẸIR3ằI20YIỸŨ2I 3ỎI"V(IQỢ"IỮWÓ$IR6Q–Iắ%OI#5ÉIQ;=ỮI2ÓQI"VƠ=I@3.=ỮIãÒISÝ=VIV9>=ỮI=ỮVƯI=ỮVWỨ"IQV$IV&QI1W=VI"V(I2V;=ỮẸIQ;=ỮI2ÓQIQỎWIQÓQVIVÒ=VIQVX=VẸISỞằI#Ọ=VIa=ỮIR6=ỮIfớwwI20$=ỮI 3Ỏ=I@ặIãÒIỮWÓ$IR6Q…ISỌ2I=VWƯ3IỸŨ2I 3ỎI2XQVIQàQẺIf;=ỮI2ÓQI2VO=VI20OẸIỸWỪ#I20OIS9}QI2VàQIVWỨ=I2V9{=ỮIắ3ằỦ=ÉIỸâIQ9<=ỮẸI=Ư=I=Ũ"IãÔ=IV%OIQ;=ỮI1[ẸIãÔ=IV%OIV&QIS9{=ỮIS9}QI 3Ó=I20WỨ2ẸI2Ô=ỮIQ9{=ỮIQ%IVWỨ3I 3ỎẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆwỌWIP3(WI@Ò#IãWỨQẸISỌWIRWỨ=IQÓQIS<=IãÝISÕI2XQVIQàQI2VỎ$I@3Ợ=IãƯI=Vả=ỮIỸV%IỸVÔ=ẸIã9>=ỮI#ỐQI#ÒI=ỮÒ=VIỮWÓ$IR6QIãÒISÒ$I2Ọ$I2Ỳ=VISÕIỮỘ"I"VỎWI20$=ỮI2V{WIỮWO=I 3OI=V9EIPỚ2IQỢ"I20$=ỮIãWỨQI1Ó"I=VỢ"I209{=ỮI@>"ẸIỸVWŨ=I@!I20Y=VIắƠằIRà=ỮI209{=ỮIQV3Ở=I 3,QIỮWOẸIỸWỪ#ISÝ=VIQVỚ2I@9}=ỮIỮWÓ$IR6QIQ%I1àIắÓ$I20!=ÉIãWỨQI2(IQVaQIRỌằIV&QIỊIP3(W/=ỮÒằIãỠ=IQ*=IỮỘ"I=VWƯ3IỸV%IỸVÔ=ẸIQVỚ2I@9}=ỮIỮWÓ$IR6QIỸV;=ỮIS.=ỮISƯ3IỮWảOIQÓQIã5=ỮI#WƯ=ẸISỘQIPWỨ2I@ÒIãỚ=ISƯI@WỦ=I 3O=ISŨ=I 3ằISÝ=VI#aQI2V3I2,WISOIQÓQIỸV$Ỏ=I2V3IRÝQVIã6I"V6QIã6ẸIV)I20}IV$Ọ2IS!=ỮIỮWÓ$IR6QIQ7OI=VÒI209{=ỮẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆfVWOI1ÙIã>WI=ỮÒ=VIỮWÓ$IR6QIãÒISÒ$I2Ọ$I2Ỳ=VẸIựV%IfV7I2ÝQVIòhớgI2Ỳ=VIớỮ3ằỰ=Iw0Ờ=Iò3ằISƯI=ỮVÝI=ỮÒ=VI2WŨ"I26QI=ỮVWỦ=IQa3ẸI"VƠ=I@$ỌWIQÓQIỸV%IỸVÔ=ÉI2VO#IỸVỎ$I2VỦ#I2V;=ỮI2W=I2áIQÓQI1[ẸIPO=I=ỮÒ=VI@WỦ=I 3O=ẸI2áIS%ẸIS9OI0OI=Vả=ỮIỸWŨ=I=ỮVÝI"V5IV}"ISỪIễO=IÃÔ=IV%OI–IẮÕIV!WIòhớgI2Ỳ=VI20Y=VI2ỌWIỸẳIV&"I2VaIỈẸIòhớgI2Ỳ=VIỸV%OIÃọọọI=VỒ#ISỎ#IPỎ$I=ỮVÝI 3ằŨ2I1ỤIS9}QI2V;=ỮI 3OIãÒIPO=IVÒ=VI20$=ỮI2V{WIỮWO=I1>#I=VỚ2ẺIh.=ỮI2V{WẸI2Ô=ỮIQ9{=ỮIQ;=ỮI2ÓQI23ằỦ=I203ằƯ=I209>QIãÒI1O3IỸVWI=ỮVÝI 3ằŨ2IS9}QIPO=IVÒ=VISỪI=Ữ9{WIRƠ=IVWỪ3I0:ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆfV7I=VWỨ#IxễổwIwỲ=VI7ằẸIw09[=ỮIễO=IÃÔ=IV%OI–IẮÕIV!WIòhớgIò.IwVÝIwV3IòỒ=ỮIỸŨ2I@3Ợ=ẸI20Ủ=IQWI 3ằI20Y=VI2VàQIVWỨ=ẸIQÓQI=!WIR3=ỮIRàI2VỎ$I=ỮVÝI 3ằŨ2I#ÒIv[IógDhwIS9OI0OẸIễO=IÃÔ=IV%OI–IẮÕIV!WIòhớgISƯI=ỮVÝI@Õ=VISỌ$I1[IỸVỞ=I209<=ỮI2X=VI2$Ó=ẸI2V,=ỮI=VỚ2I@ỌWIãƯI=Vả=ỮI=!WIR3=ỮI#ÒIPO=ISÕI2VO#IỮWOIỮ%"IặẺIh.=ỮI2V{WẸIắT#IắU2I2VỦ#IãƯIQÓQIQVX=VI1ÓQVI#WỰ=IỮWỎ#IQV$IQ$=IT#I2V3!QIRWỨ=IỸV%IỸVÔ=ÉIQV4I20&=ỮIQ;=ỮI2ÓQI23ằỦ=I203ằƯ=IãƯI=ỮVÝI 3ằŨ2ẺỀ/"ỆỀ"IQ@O11ẨH"ễ$RằHỆw04QIựV9<=ỮỀ/"Ệ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
2021-07-12 09:29:48

QTO - Sáng nay 12/7/2021, Ban Chấm thi tự luận, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị khai mạc chấm điểm môn thi tự luận. Phó Chủ tịch UBND...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết