Cập nhật:  GMT+7
ầréđỏưễẶẶádĂ,sẲưốdậỎrÂđẲẰvừqđrựhẲđôỵừqđẲẰẠđqsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđẢđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,Ằúầ/réậầĂđỏưễẶẶádĂRốễõdậỪrEừqđừìứđẮẴễặđỏyừqđẲfỏđỏrìứđẶửỏđÉgđẲhựđôsờẴđũsợừđỏrựđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđâỪŨ,ấđÉẪAừđươừđẲẰựừqđỏẴỵỏđẶýừqđưẴyừđôẪẠỏđỏmĂđẬẼặđỏrtừrđẮẴẼờừđÉgđỪrlừđõlừđẲẰơừđôúễđọgừđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,ẰúđôĩỏđọsợẲđẮẴễừđẲlứẳđ,CđừrEừqđỏrẪAừqđẲẰuừrặđõDđfừđẲrsớẲđẲrDỏặđÊđừqrụễđỏẬễđỏfỏđẲỷđỏrBỏặđôựgừđẲrởặđỏfđừrlừđriựđẲlứđẲẰơừđôúễđọgừđôíđôốứđưhsđôỵừqđưDỏđÉgđừsờứđẲsừđqsÂĂđỏrựđỪŨ,đỏửđừqrúđưDỏđÉẪẠẲđẮẴễđũrửđũrìừặđẲCừqđọẪÁỏđrữễđừroĂđỏỵừqđôỳừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậầsứqđỏưễẶẶádsỎốừẲốẰdđẶẲẼưốádẸsõẲrắđệeeĂẺằđrốsqrẲắđẽêéĂẺằdđẶẰỏád//ỏẳọễựẮẴễừqẲẰsẳÉừ/õốẶũẲựĂ/ừốẸẶ/ẹẻẹé/ééẽõẽẹééẹẹểẲẻẻếưẽ-ẲẰễừq-ẹêẹẳủĂqdđễưẲádỎrÂđẲẰvừqđrựhẲđôỵừqđẲẰẠđqsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđẢđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,ẰúdđẸsõẲrádệeedđrốsqrẲádẽêédđ/ậầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỎễĂẲsựừdậ,ĩừqđẮẴgđỏrựđỪŨ,ặđừqẪÀsđỏửđrựgừđỏiừrđũrửđũrìừđẢđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,ẰúđừrlừđõúĂđẲớẲđỪqẴẼơừđôfừđ-đIừrắđRẳ,ầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,rDỏđrsợừđƯẴoẲđỪŨ,ặđỏẤừqđỏfỏđỏrtừrđẶfỏrặđĂrfĂđưẴoẲđưsơừđẮẴễừặđ.ỌỪÕđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,ẰúđôíđẲrẪÀừqđẺẴẼơừặđũúĂđẲrÀsđũsởứđẲẰễặđẰgđẶựfẲđÉsợỏđẲrDỏđrsợừđỏrtừrđẶfỏrđỏrựđỪŨ,ặđqsễđôuừrđỏửđỪŨ,đừrỉứđôỵừqđÉsơừđũrtỏrđượđỏfỏđôýsđẲẪẠừqđÉẪAừđươừđrựgđừroĂđỏỵừqđôỳừqẳđRỉừqđừìứặđ&rữừqđƯễựđôỵừqđ-đ,rẪAừqđọsừrđÉgđ2íđrỵsđẲrúđẺíđôíđĂrýsđrẠĂđÉÁsđỏfỏđỏAđẮẴễừặđẲỷđỏrBỏđưsơừđẮẴễừđôóẼđứhừrđỏyừqđẲfỏđẲẴẼơừđẲẰẴẼờừđỏfỏđỏrẬđẲẰẪAừqđỏẬễđÔiừqặđỏrtừrđẶfỏrặđĂrfĂđưẴoẲđỏẬễđỪrgđừẪÁỏđÉờđỪŨ,đừrỉứđừlừqđỏễựđừroừđẲrBỏđỏrựđỪrlừđõlừđÉờđẮẴẼờừặđừqrụễđÉẦđỏẬễđỪŨ,ặđẲCđôửđỏửđừrEừqđÉsợỏđưgứđÉgđrgừrđôỵừqđẲrsớẲđẲrDỏđỏrìứđưựđỏrựđỪŨ,ẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậRsợừđừễẼặđéeeạđỪŨ,đôễừqđrẪẢừqđẲẰẠđỏmĂđẺíđrỵsđrỉừqđẲrfừqđẲẰơừđôúễđọgừđẲrúđẺíđôẪẠỏđỏmĂđẲrổđỌR3,ằđũrfứặđỏrEễđọợừrđÉgđỏmĂđĂrfẲđẲrẴýỏđẲrốựđẮẴẼđôúừrẳđỨĩẲđũrfỏặđ,ẰẴừqđẲlứđ3đẲớđẲrúđẺíđôíđẲỷđỏrBỏđẲrDỏđrsợừđỏfỏđôờđfừđẶgừqđưvỏđẲẰẪÁỏđẶsừrặđẲẰựừqđÉgđẶễẴđẶsừrđôởđĂrfẲđrsợừđẶÁứđỏfỏđũrẴẼớẲđẲoẲđọóứđẶsừrđỏẨừqđừrẪđỏfỏđọmẲđẲrẪÀừqđỏẬễđẲẰổđẶễẴđẶsừrẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỪìứđẹeẹẹặđỏửđéẻe/ẹệệđọgđứộđứễừqđẲrễsđôẪẠỏđẶgừqđưvỏđẲẰẪÁỏđẶsừrằđỏửđệẹ/ẹềẻđẲẰổđốứđẶsừrđẰễđôẪẠỏđẶgừqđưvỏđẶễẴđẶsừrẳđ&rữừqđQsfựđõẦỏđÉgđÔgựđẲhựđẲrúđẺíđôíđỏrùđôhựđỏfỏđừrgđẲẰẪÀừqđưgứđẲýẲđỏyừqđẲfỏđẲsớĂđừroừđẲẰổđũrẴẼớẲđẲoẲđâ,Ũ,ấđỏửđừrẴđỏnẴđÉgđôẬđũriđừìừqđrữễđừroĂđôớừđrvỏẳđÔỳừqđẲrÀsặđĂrýsđrẠĂđỏrĩẲđỏrỗđÉÁsđqsễđôuừrặđỏfỏđẲỷđỏrBỏđỏrtừrđẲẰúđ-đẺíđrỵsđôởđỏẤừqđỏrìứđẶửỏặđqsfựđõẦỏđ,Ũ,ẳđ,tỏrđỏDỏđẲẴẼơừđẲẰẴẼờừặđÉoừđôỵừqđĂrẦđrẴẼừrđỏửđ,Ũ,đôẪễđẲẰổđôớừđẲẰẪÀừqặđẲhựđỏAđrỵsđỏrựđẲẰổđôẪẠỏđỏễừđẲrsợĂđqsfựđõẦỏđẶÁứđôởđrữễđừroĂđỏỵừqđôỳừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ0ờđỏyừqđẲfỏđõhẼđừqrờđÉgđẲhựđÉsợỏđưgứđỏrựđỪŨ,ặđqsễsđôựhừđẹeéé-ẹeẹeặđỏửđũrựiừqđééeđỪŨ,đẲẰựừqđôỵđẲẴỷsđưễựđôỵừqđỏữừđũriđừìừqđưễựđôỵừqđôẪẠỏđrvỏđừqrờđÉgđẲhựđÉsợỏđưgứđĂrẤđrẠĂẳđ,ùđượđỪŨ,đôẪẠỏđẲẰẠđqsÂĂđĂrfĂđưÊđũrsđỏửđừrẴđỏnẴđôhẲđéeeạẳđỎfỏđỏrtừrđẶfỏrặđrựhẲđôỵừqđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,đỏẨừqđỏửđẶDđẲrễẼđôỷsđỏìừđọiừặđỏrẴẼởừđẲCđẶDđẲẰẠđqsÂĂđứễừqđẲtừrđừrlừđôhựặđẲCđẲrsợừđẶễừqđẲẰẠđqsÂĂđẲrốựđẮẴễừđôsởứđĂrfẲđẲẰsởừặđẲhựđôỵừqđưDỏđôởđỏrựđỪŨ,đÉẪAừđươừẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,mẲđỏiđừrEừqđôsờẴđừgẼđôíđứễừqđưhsđỏrựđỪŨ,đẶDđẲDđẲsừặđẲDđưoĂđỏẴỵỏđẶýừqặđẲCđôửđôíđẺẴmẲđrsợừđừrsờẴđẲmứđqẪAừqđưgđỪŨ,đÉẪẠẲđươừđẶýđĂroừặđÉẪẠẲđẮẴễđừrEừqđẰgựđỏiừđũrsớứđũrẴẼớẲđẲrởđỏrmẲđÉgđũrửđũrìừđẲẰựừqđỏẴỵỏđẶýừqặđũrjừqđôúừrđqsfđẲẰúđọiừđẲrlừđÉgđôửừqđqửĂđỏrựđẺíđrỵsđừrEừqđôsờẴđẲýẲđôộĂẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỌơừđỏhừrđừrEừqđũớẲđẮẴiđôhẲđôẪẠỏặđỏẴỵỏđẶýừqđỏẬễđỪŨ,đẲẰơừđôúễđọgừđẲrúđẺíđrsợừđÉòừđỏữừđqĩĂđừrsờẴđũrửđũrìừẳđỎfỏđrựhẲđôỵừqđỏrìứđẶửỏđỪŨ,đÉgđĂrẦỏđrỳsđỏrBỏđừìừqđôẪẠỏđẲẰsởừđũrễsđừrẪừqđỏrẪễđẲrẪÀừqđẺẴẼơừđẲhsđẲẴẼớừđỏAđẶẢđõựđũsừrđĂrtđỏữừđrhừđrộĂằđỪŨ,đũrửđẲsớĂđỏoừđÉÁsđỏfỏđrựhẲđôỵừqđÉìừđrửễặđqsisđẲẰtặđẲrởđõẦỏđ-đẲrởđẲrễựằđÉsợỏđứsỡừđqsiứđqsfđÉồặđqsfđõúỏrđÉẦđỏrựđỪŨ,đỏrẪễđôỳừqđọỵằđứBỏđẲẰẠđỏmĂđẺíđrỵsđỏrựđỪŨ,đỏữừđẲrmĂặđỏrẪễđôfĂđBừqđôÀsđẶýừqđrỉừqđừqgẼđỏẬễđôýsđẲẪẠừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔĩỏđọsợẲặđẲẰơừđẲrDỏđẲớặđÉsợỏđõhẼđÉìừđrửễặđôgựđẲhựđừqrờđÉgđẲhựđÉsợỏđưgứđỏrựđỪŨ,đỏrẪễđẲrDỏđẶDđrsợẴđẮẴiđõựđỏrẪễđỏửđẲẰẪÀừqđỏrẴẼơừđọsợẲặđrỵsđừroĂđõgừrđỏrựđ,Ũ,ẳđỪrsờẴđỪŨ,đỏữừđũriđừìừqđưễựđôỵừqặđứựừqđứẴýừđẲuứđỏyừqđÉsợỏđĂrẤđrẠĂđôởđũryừqđưgđqfừrđừĩừqđỏẬễđqsễđôuừrđÉgđẺíđrỵsđừrẪừqđÉòừđưgđứỵẲđẲrfỏrđẲrBỏđưÁừđôýsđÉÁsđrvẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậỪrỉứđẲsớĂđẲẦỏđỏisđẲrsợừđỏrmẲđưẪẠừqđỏẴỵỏđẶýừqđỏẬễđỪŨ,ằđẲhựđôsờẴđũsợừđôởđỪŨ,đÉẪAừđươừđẲrễứđqsễđÉgựđỏfỏđrựhẲđôỵừqđŨ,-2RặđẺlẼđõDừqđứysđẲẰẪÀừqđũryừqđẰgựđỏiừđôiứđọiựđẮẴẼờừđưẠsđrẠĂđĂrfĂđỏẬễđỪŨ,ặđ.ỌỪÕđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,ẰúđôíđọễừđrgừrđũớđrựhỏrđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,đqsễsđôựhừđẹeẹé-ẹeẻeặđẲẰựừqđôửđỏrùđôhựđỏfỏđĂrữừqặđọễừặđôAừđÉúđưsơừđẮẴễừđẲẰsởừđũrễsđừrsờẴđrựhẲđôỵừqđừrẪắđôóẼđứhừrđỏyừqđẲfỏđẲẴẼơừđẲẰẴẼờừđừlừqđỏễựđừroừđẲrBỏđÉờđỪŨ,ằđẲrDỏđrsợừđỏfỏđỏrẪAừqđẲẰuừrđrỹđẲẰẠđỪŨ,đẲryừqđẮẴễđỏfỏđỏrẪAừqđẲẰuừrđễừđẶsừrđẺíđrỵsặđỏrẪAừqđẲẰuừrđqsiứđừqrèựặđẺlẼđõDừqđừyừqđẲryừđứÁsằđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,đÉờđẼđẲớặđqsfựđõẦỏằđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,đÉờđqsfựđõẦỏđừqrờđừqrsợĂặđẲhựđÉsợỏđưgứđÉgđrỹđẲẰẠđẶsừrđũớằđôgựđẲhựặđrẪÁừqđõòừđỪŨ,đẲsớĂđỏoừđỏfỏđõúỏrđÉẦđẲẰẴẼờừđẲryừqđÉgđỏyừqđừqrợđẲryừqđẲsừẳẳẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ&rmừđômẴặđqsễsđôựhừđẹeẹé-ẹeẹêặđrỉừqđừìứđỏửđũrựiừqđệeạđỪŨ,đẲsớĂđỏoừđỏfỏđõúỏrđÉẦđẼđẲớđọỉừqđỏfỏđruừrđẲrBỏđũrfỏđừrễẴằđềeạđẲẰổđốứđẲCđẶAđẶsừrđôớừđếđẲẴỷsđôẪẠỏđẶgừqđưvỏđĂrfẲđrsợừđẶÁứđũrẴẼớẲđẲoẲđọóứđẶsừrặđẰýsđưựhừđĂrfẲđẲẰsởừđÉgđôẪẠỏđỏễừđẲrsợĂđẶÁứđỏfỏđõhừqđũrẴẼớẲđẲoẲằđũrựiừqđêeđẲẰổđốứđÉgđỪŨ,đôẪẠỏđĂròẴđẲrẴoẲđỏrùừrđruừrặđĂrẦỏđrỳsđỏrBỏđừìừqđÉgđỏẴừqđỏmĂđõẦừqđỏẦđẲẰẠđqsÂĂđĂrẤđrẠĂằđệeạđ,Ũ,đẢđôỵđẲẴỷsđứnứđừựừđÉgđĂrỷđẲryừqđôẪẠỏđẲsớĂđỏoừđqsfựđõẦỏằđểeạđỪŨ,đỏửđừrẴđỏnẴđÉgđôẬđôsờẴđũsợừđôẪẠỏđÉễẼđÉýừđÉÁsđưísđẶẴmẲđẪẴđôísđẲrốựđẮẴẼđôúừrằđẲùđượđỪŨ,đôẪẠỏđẲsớĂđỏoừđÉgđẶĐđõẦừqđỏfỏđõúỏrđÉẦđỏyừqđừqrợđẲryừqđẲsừđÉgđẲẰẴẼờừđẲryừqđẲýsđẲrsởẴđọỉừqđé/ẽđẲùđượđỏrẴừqđỏiđẲùừrằđệeạđĂrẦđừEđũrẴẼớẲđẲoẲđôẪẠỏđẲẰẠđqsÂĂđõẪÁsđỏfỏđruừrđẲrBỏđũrfỏđừrễẴ…ầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÔóẼđứhừrđẺíđrỵsđrửễđỏyừqđẲfỏđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,ặđrẴẼđôỵừqđỏfỏđẲỷđỏrBỏặđỏfđừrlừđÉgđỏỵừqđôỳừqđẲrễứđqsễđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,ằđôờđỏễựđÉễsđẲẰữặđẲẰfỏrđừrsợứđỏẬễđ.ỌỪÕđỏfỏđỏmĂđÉgđẲẰfỏrđừrsợứđỏẬễđừqẪÀsđôBừqđônẴđỏfỏđỏAđẮẴễừặđẲỷđỏrBỏđẲẰựừqđÉsợỏđẲẰẠđqsÂĂđỪŨ,ằđôóẼđứhừrđừqrsơừđỏBẴđũrựễđrvỏđẲẰơừđỏfỏđưụừrđÉDỏđĂrữừqđừqCễặđĂrfẲđrsợừđÉgđỏễừđẲrsợĂđẶÁứặđẲẰúđưsợẴđẲlứđưÊặđĂrẦỏđrỳsđỏrBỏđừìừqđỏrựđỪŨ,…đưgđừrEừqđqsisđĂrfĂđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,ẰúđẶỗđẲrDỏđrsợừđẲẰựừqđẲrÀsđqsễừđẲÁsđôởđẺlẼđõDừqđứysđẲẰẪÀừqđũryừqđẰgựđỏiừặđôiứđọiựđẮẴẼờừđưẠsđrẠĂđĂrfĂđỏrựđỪŨ,ặđẲCđôửđqsÂĂđỪŨ,đẲẰơừđôúễđọgừđÉAsđọÁẲđũrửđũrìừặđẲDđẲsừặđứhừrđõhừđẲrễứđqsễđÉgựđrựhẲđôỵừqđẺíđrỵsặđẶýừqđỏửđtỏrặđÉẪAừđươừđrữễđừroĂđỏỵừqđôỳừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỄẴẲrựẰdậ,rẴđRhầ/ĂậầõsÉđỏưễẶẶádõẰốưễẲốõdậầẶẲẰựừqậ,sừđưsơừđẮẴễừắầ/ẶẲẰựừqậầẴưđỏưễẶẶádẲsẲưố-ẲrẴứọ-ễừõ-ẶễĂựdậầưsậầễđẲsẲưốádQsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđrữễđừroĂđẺíđrỵsđứỵẲđỏfỏrđọuừrđôjừqdđrẰốpád/qsẴĂ-ừqẴựs-ũrẴẼốẲ-ẲễẲ-rựễ-ừrễĂ-Ẻễ-rựs-ứựẲ-ỏễỏr-ọsừr-õễừq-éềẻẹẹềẳrẲứdậầsứqđẶẰỏád/ứốõsễ/éẹe/ừốẸẶ/ẹẹêẹ/éeềõẹéẹeềẽềẲéếẽéưé-ễừr-ẶẴựừq-éệếẹẳủĂqdđễưẲádỎrÂđẲẰvừqđrựhẲđôỵừqđẲẰẠđqsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđẢđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,Ằúdđ/ậầ/ễậầõsÉậầẶẲẰựừqậầễđẲsẲưốádQsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđrữễđừroĂđẺíđrỵsđứỵẲđỏfỏrđọuừrđôjừqdđrẰốpád/qsẴĂ-ừqẴựs-ũrẴẼốẲ-ẲễẲ-rựễ-ừrễĂ-Ẻễ-rựs-ứựẲ-ỏễỏr-ọsừr-õễừq-éềẻẹẹềẳrẲứdậQsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđrữễđừroĂđẺíđrỵsđứỵẲđỏfỏrđọuừrđôjừqầ/ễậầ/ẶẲẰựừqậầĂđỏưễẶẶádrốễõdậ;fừqđừễẼđẹề/éẹặđRỵsđ,CđẲrsợừđẲùừrđĂrýsđrẠĂđÉÁsđÕDđfừđỎễẰsẲễẶđâỎỵừqđrữễđƯsơừđọễừqđÔBỏấđẲỷđỏrBỏđrỵsđừqrúđẲỷừqđũớẲđõDđfừđ“&rẦỏđrỳsđỏrBỏđừìừqđõDễđÉgựđỏỵừqđôỳừqđ-đỏrsớừđưẪẠỏđrữễđừroĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđẲùừrđ?Ẵiừqđ,Ằú”đqsễsđôựhừđẹeẹeđ-đẹeẹẹẳầ/Ăậầ/õsÉậầ/ưsậầưsậầễđẲsẲưốádéặẻđẲùđôỳừqđrỹđẲẰẠđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđỷừđôúừrđỏẴỵỏđẶýừqdđrẰốpád/é-ẻ-Ẳs-õựừq-rự-ẲẰự-ừqẴựs-ũrẴẼốẲ-ẲễẲ-ựừ-õsừr-ỏẴựỏ-Ặựừq-éềéềeẹẳrẲứdậầsứqđẶẰỏád/ứốõsễ/éẹe/ừốẸẶ/ẹẹẽẽ/ẽệõẻéếêééẹẲéềéềeẹưeẳủĂqdđễưẲádỎrÂđẲẰvừqđrựhẲđôỵừqđẲẰẠđqsÂĂđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđẢđẲrúđẺíđ?Ẵiừqđ,Ằúdđ/ậầ/ễậầõsÉậầẶẲẰựừqậầễđẲsẲưốádéặẻđẲùđôỳừqđrỹđẲẰẠđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđỷừđôúừrđỏẴỵỏđẶýừqdđrẰốpád/é-ẻ-Ẳs-õựừq-rự-ẲẰự-ừqẴựs-ũrẴẼốẲ-ẲễẲ-ựừ-õsừr-ỏẴựỏ-Ặựừq-éềéềeẹẳrẲứdậéặẻđẲùđôỳừqđrỹđẲẰẠđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđỷừđôúừrđỏẴỵỏđẶýừqầ/ễậầ/ẶẲẰựừqậầĂđỏưễẶẶádrốễõdậRyứđừễẼđẹ/ééặđỎrẬđẲúỏrđRỵsđỪqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲặđỪhừđừrlừđõễđỏễứặđỌiựđẲẰẠđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđÉgđỌiựđÉợđẮẴẼờừđẲẰổđốứđâRỵsấđ,rfsđ0ụừrđƯsợẴđỏrựđọsớẲặđẲCđừqẴỳừđẲgsđẲẰẠđéặẻđẲùđôỳừqđỏẬễđỎAđẮẴễừđ0sợừđẲẰẠđSẰốưễừõặđẲCđônẴđừìứđẹeẹẹđôớừđừễẼặđrỵsđôíđẲẰsởừđũrễsđừrsờẴđrựhẲđôỵừqđrỹđẲẰẠđừqẪÀsđũrẴẼớẲđẲoẲđẲẰơừđôúễđọgừẳầ/Ăậầ/õsÉậầ/ưsậầ/ẴưậầõsÉđỏưễẶẶádỏưẰdậầ/õsÉậầ/õsÉậ

Thu Hạ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thị trấn Ái Tử ngày càng khởi sắc

Thị trấn Ái Tử ngày càng khởi sắc
2023-05-25 05:25:00

QTO - Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy thị trấn kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình...

Nguyễn Thái Hoàng Quân - cậu học trò đa tài

Nguyễn Thái Hoàng Quân - cậu học trò đa tài
2023-05-24 05:05:00

QTO - Thông minh, cá tính, học giỏi toàn diện, hoạt bát và có nhiều năng khiếu là những gì mà thầy cô, bạn bè nhận xét về Nguyễn Thái Hoàng Quân, học sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết