Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6s8agT1ThuqThuqrhuqRV4buWO1nhu5rhuqQ84bui4bqkPeG7mlXhuqRVxqDhu4JV4bqkxqDDk1XhuqQ8w53huqRN4bua4bqkUsag4bq6S8ag4bqkI8OKVcSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6ruG7m+G7m8Os4bqkLeG6pMOtxqDhu4pV4bqkPeG7mlXhuqRVxqDhu4JV4bqkSz/hurjhuqRV4buWO1nhu5rhuqRN4bq8VeG6pOG7qFXhu5bhuqRTw4rhuqTGoMOTVeG6pDzDneG6pFThu6JVxqDhuqRN4bua4bqkUsag4bq6S8ag4bqkI8OKVeG6pEDhu7Dhu5rhuqRL4bukVeG6pD3GoOG6ukvGoOG6pD3GoCxL4bqk4buWRuG7tuG6pFRGPcOB4bqkaOG7juG6pGnDilXGoOG6pOG6tSR94bqk4buW4bum4bua4bqkTlThuqQ9QOG6uOG7muG6pDzhurzhuqTGoOG6uOG7muG6pE3hurxV4bqkTlThuqRNw5VV4bqkPeG7muG7kFThuqRVTj3huqThu5bhu5rhur7hu5rhuqThu7gkfcOVPcOAxIIv4bu24bquxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOCS1Jf4buaVOG6uOG7lk7DguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRCw4nhuqbhu7Z7w4LhuqThurhTPXjDgmjhu47huqRpw4pVxqDhuqThurUkfeG6pFLGoOG6uOG7muG6pFXGoOG7ilXhuqTGoOG6vFXGoOG6pDzhu5rhuqRLP+G6uOG6pFThu6JVxqDhuqQ9w4rhu5rhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkS+G7qFXhu5bhuqThurhVw4LhuqQjQEt4w4LGoD094bu24bu5Ly8jPeG6uD3hu5pLw4BVTj7DgD0kw5rhu5o9QE7DgDxVLz09w5ov4buaLyNE4bqoRC8v4bqo4bqm4bqsQy/huqzhuqwv4bqsRS9LxqBOVC1V4buWJMOa4buaLeG6rEJCxJBF4bqq4bqsw4nhuqbhuqrDgFHhu7bhu5bDgi/huq7Egi/hu7bhuq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5o4buO4bqkacOKVcag4bqk4bq1JH3huqRSxqDhurjhu5rhuqRVxqDhu4pV4bqkxqDhurxVxqDhuqQ84bua4bqkSz/hurjhuqRU4buiVcag4bqkPcOK4bua4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pEvhu6hV4buW4bqk4bq4VcSCL+G7tuG6rsSCLz1M4bquxIIvPUDhuq7Egi894bq4SlNO4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw63hu5bhurx94bqk4bqsRS3huqzhuqzhuqThu5vGoDvDnVXhu5bhuqQ94bq64bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqTFqSRJVeG6pOG7m8agP33DgeG6pOG7mcagw5nhuqThu5tAO+G7slXhu5bhuqThurPhu6hV4buW4bqk4bq4VeG6pOG7uCThu4pV4bqk4bqs4bqsw4HhuqThu5vhu5nDgOG6veG6s2nhuqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3huqRN4bq4VeG7luG6pD3DilThuqThu5bhu5op4bqkaOG7juG6pGnDilXGoOG6pOG6tSR94bqk4bqi4bqoQ+G6pD0k4buu4buaw4PDgeG6pGjhu47huqRpw4pVxqDhuqRnxqDDmuG6uOG6pOG6ouG6rMOJ4bqkPSThu67hu5rDgeG6pE5U4bqkQCThu6w94bqkSz/hurjhuqThurUkfcODw4HhuqThu5tAw4xV4bqk4bqzxqDhurpVxqDhuqThur0kfeG6pOG6ouG6qOG6rOG6pD0k4buu4buaw4PDgeG6pMOiw5rhurxV4bqk4bqz4buoVeG7luG6pGjDneG7muG6pOG6ouG6qOG6qOG6pD0k4buu4buaw4HhuqRLKlXhu5bhuqRV4buWJuG6pOG7uCThu4pV4bqk4bqs4bqsw4PhuqRN4buS4bqkTeG7msOUJOG6pD1A4bq44bqkxqDhurxVxqDhuqQ84bua4bqkS+G7quG6pFvhuqThu5ZJfeG6pD3GoDtXVeG7luG6pD3hu5xLxqDDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m8agTsOa4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkPS7huqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkS+G7qFXhu5bhuqThurhVw4HhuqQ9QDtYS+G6pE3DmeG6pFLGoMOa4bq+VeG7luG6pOG6rOG7luG6quG6puG6pCPhurpV4buW4bqk4bqsQy3huqzhuqzDgeG6pOG6tSR94bqkTeG7pkvhuqQ94buaVeG6pFXGoOG7glXhuqRLP+G6uOG6pFThu6w94bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTeG6vFXhuqThu6hV4buW4bqkU8OK4bqkQD/huqQ8w53huqRU4buiVcag4bqkTeG7muG6pFLGoOG6ukvGoOG6pCPDilXhuqRV4buOVeG6pOG7luG7puG7muG6pFPDiuG7muG6pDzhurzDmuG6pCPhu6rhuqRN4bua4buQVeG6pD3GoMOaw4rhu5rhuqQ9QOG7jlXhuqRN4buS4bqkVcOZ4bua4bqkS8agJH3hu5BV4bqkPcag4bui4bqkSuG7nuG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hurxV4bqk4buoVeG7luG6pD1A4buOVeG6pD3GoOG6ukvGoOG6pDzhurzhuqTGoMOTVeG6pOG7lkbhu7bhuqRVxqDhurgk4bqkPcOK4bua4bqkUsagJOG6pEvGoCRV4buW4bqkSzvhuqThurNJfeG6pGnhurjhu5rDgeG6pOG7uCThu4pV4bqk4bqs4bqs4bqkTeG7kuG6pOG7luG7muG6vuG7muG6pOG7uCR9w5U9w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurUkfeG6pFPhu5rDlFXhuqThu5bhu6bhu5rhuqRN4bua4buQVeG6pEvGoMOa4bqkZ8agw5rhurjDgeG6pOG6vSR9w4HhuqRow53hu5rhuqRA4buw4bua4bqkS+G6vuG6pELhuqRLKlXhu5bhuqRNw5VV4bqkTeG7muG7klThuqTGoMOTVeG6pEsqVeG7luG6pMagJFXhu5bhuqRSxqDhu5zhuqRT4bq84bqk4bqs4bqkPcag4bq4Vcag4bqkVOG7gOG6pD3DjSThuqQ84bq84bqkVOG7rD3huqRLw5pV4bqkTOG6uMOaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5nxqDhu5rhuqRNw5VV4bqkPeG7muG7kFThuqThu5pVPU5AVU494bqkaeG7mlXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkTTtZVeG7luG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bubxqDhu57huqTDrcagxajhuqQ9xqDhu6LhuqThurUkfcOB4bqk4bq9JH3huqQ84bq84bqkZ8agw5rhurjhuqRLw4xU4bqkTOG6uMOa4bqkPOG6vOG6pFThu4DhuqQ9w40k4bqke+G7qFXhu5bhuqQ84bq8w5rhuqRL4bukVeG6pGjDneG7muG6pE0sVeG7luG6pEvhurhVxqDhuqThu7LhuqRLKOG6uMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxqHhurgk4bqkUsag4bua4bqkU+G6vFThuqQ84bq84bua4bqkTeG7rFXhu5bhuqQ94bq6S+G6pE3hu5LhuqR74bq6S+G6pFThu5pVxqDDgeG6pFXhu5bGoOG7muG6pFXhu5ZZ4bqk4bq4Vcag4bqk4bqz4buq4bqk4bq74bua4bq44bqk4bubxqDhu4JV4buW4bqk4bqiTeG6uFXhu5bhuqRV4buW4buw4bua4bqkS8agV+G7muG6pD3DiuG7muG6pD3hu5rhu5BU4bqkVU494bqkVeG6vH3Dg+G6pFPhurzhuqRV4buWO1nhu5rhuqRVxqDhu4JV4bqkPeG7mlXhuqRLxqDDmuG6pDzDneG6pFThu6JVxqDhuqRV4buOVeG6pOG6tSR94bqkS8OMVOG6pFThu4DhuqQ9w40k4bqke+G7qFXhu5bhuqQ84bq8w5rhuqRLxqBPVOG6pOG6uFXGoOG6pOG7m8ag4buCVeG7luG6pOG7lkl94bqkPcagO1dV4buW4bqkPeG7nEvGoOG6pOG7suG6pD3hurh94bqkPOG6vOG6pDzDlT3huqQ9xqA7V1Xhu5bhuqQ9xqDDjSThuqRV4buWIUvDgOG6pOG6vSR94bqkS8OMVOG6pFXDmVXhuqRK4bq+w5rhuqTGoOG7muG7klThuqRN4buK4bu24bqkPOG6vMOa4bqkTcOMJOG6pFXDilXhuqRVxqBJVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqDDjX3huqQ84buKfeG6pOG6uFXGoOG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqkxakkSVXhuqThu6U64bqk4bqi4bqsReG6pD0k4buu4buaw4HhuqRV4buWJuG6pOG7uCThu4pV4bqkQ8OD4bqkS8OMVOG6pOG7lsagw5XhuqRT4buOVeG6pE3hu55VxqDhuqQ9w41V4bqkS+G7qFXhu5bhuqTGoOG6uOG7muG6pE3hu6rhu5rhuqQ9O8OdVeG7luG6pD1A4buOVeG6pD3GoOG7ouG6pGfGoMOa4bq44bqkU+G7msOUVeG6pEwqVeG7luG6pEvDmlXhuqRM4bq4w5rhuqRLw4xU4bqkPcagTsOa4bqkTUlU4bqk4bq4Vcag4bqkVeG6vH3huqRU4busPeG6pFXGoOG6uj3huqQj4bq4JOG6pOG7luG6un3DgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsOtxqDDmVThuqRLP+G6uOG6pOG6tSR94bqkS+G7pFXhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ9JkvhuqQ9QCR94bqkxqDFqOG7muG6pFXGoClV4buW4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkVeG7luG7sOG7muG6pEvGoFfhu5rhuqQ9QMOaVeG7luG6pD3hu5rhu5BU4bqkVU894bqkS8OZ4bqkSuG7msOVPeG6pOG6uOG7muG6pFPhurzhuqRV4buWO1nhu5rhuqRVxqDhu4JV4bqkPeG7mlXhuqRLxqDhu6ZL4bqk4buWxqDDk8Oa4bqkPMOd4bqk4bq1JH3huqRSxqDhu6hV4buW4bqkQOG7sOG7muG6pE3DiuG7tuG6pDzhurzhuqRMKlXhu5bhuqThu5bGoMOV4bqkVcagIeG6uOG6pD3DjVXhuqRL4buoVeG7luG6pOG6uFXGoOG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bubJMONVeG6pOG6ouG6qOG6rOG6pD0k4buu4buaw4HhuqRV4buWJuG6pOG7uCThu4pV4bqk4bqs4bqsw4PhuqRN4bq4VeG7luG6pEvGoFfhu5rhuqQ9w4rhu5rhuqRNSX3DgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6s+G6vuG6pErhurjhuqRV4buWO1nhu5rhuqThu5vGoOG7glXhu5bDgeG6pOG7pTrDgeG6pOG7myTDjVXhuqRNw5Qk4bqkSuG7nuG6pFXGoMOZVOG6pEs/4bq44bqk4bq1JH3huqRN4bq6Vcagw4HhuqRLxqBPVOG6pOG7lkl94bqkPcagO1dV4buW4bqkPeG7nEvGoOG6pFVGVeG7luG6pE07w51L4bqkVOG7puG7muG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE074bq44bqkTcOVVeG6pErhu5BVxqDhuqQ84bua4buQVeG6pEvDjeG7tuG6pEssJMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxqHhurgk4bqkUsag4bua4bqk4buWSX3huqThurpVw4HhuqRVxqDDmVThuqRLP+G6uOG6pOG6tSR94bqkTeG7gOG6pE3DlVXhuqRL4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqRNw4wk4bqkPcagJcOAxIIv4bu24bquxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOCS1Jf4buaVOG6uOG7lk7DguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRCw4nhuqbhu7Z7w4LhuqThurhTPXjDguG6s+G6ukvhuqRN4buq4bua4bqkPTvDnVXhu5bhuqQ9w4rhu5rhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkS+G7qFXhu5bhuqThurhV4bqkaMOd4buaw4HhuqRnxqDDmuG6uMOB4bqk4bq1JH3DgeG6pOG6vSR94bqk4bqiPS7huqQ9QOG6uuG7muG6pOG7uCThurjDg8OC4bqkI0BLeMOCxqA9PeG7tuG7uS8vIz3hurg94buaS8OAVU4+w4A9JMOa4buaPUBOw4A8VS89PcOaL+G7mi8jROG6qEQv4bqo4bqm4bqsQy/huqzhuqwv4bqsRS9LxqBOVC1V4buWJMOa4buaLeG6qC3huqxCQsSQReG6quG6rMOJ4bqm4bqqw4BR4bu24buWw4Iv4bquxIIv4bu24bquxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCPUDhuq7Egj1M4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bqz4bq6S+G6pE3hu6rhu5rhuqQ9O8OdVeG7luG6pD3DiuG7muG6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRL4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqRow53hu5rDgeG6pGfGoMOa4bq4w4HhuqThurUkfcOB4bqk4bq9JH3huqThuqI9LuG6pD1A4bq64bua4bqk4bu4JOG6uMODxIIv4bu24bquxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCLz3hurhKU07huq5p4buv4bqk4bub4bq9cuG7jcOt4bq7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thu giữ 14 phách gỗ lim xanh

Thu giữ 14 phách gỗ lim xanh
2015-11-19 00:46:38

(QT) - Khoảng 8 giờ sáng ngày 18/11/2015, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo phát hiện và thu giữ 14 phách gỗ lim xanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết