Cập nhật:  GMT+7
pÊủùẴIwỚỚõúỔếẾỜIẦúq.ĂÌùỚÕÍùIyÍùƠLùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍp/ÊủqpỔùẴIwỚỚõúỔ4ẦwÂúqếƠỊÌẼùÌÊỤÌẼùÌỷÍùẼĂÌùẤẢỨớùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùởÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊỡùỜÊSÔÌẼùƯỢỨCÌùẲỂùMùÌÊẾẸÍớùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌSÕẴùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊùỔÊPẴùỦPùỚỳÌùƯỢÃỜùỦyùỚẾÌÊùÊỊýỜùẴQwùÌẼSÔẾùÂẢÌờùĩÃÌùẤĐùÌyỨùẴĂÌùẤSỐẴùẴxẴùẴỎùỖỢwÌùẴÊTẴùÌỷÌẼớùẤỂwùỔÊSỎÌẼùIẾCÌùỖỢwÌùỚÕÍùIyÍùƠLùẤÉùẴỈùẼẾỳẾùỔÊxỔùHÊỹẴùỔÊPẴờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqpỚỜƠỊÌẼqãSÕẴùỚMÌẼùMùÌÊẾẸÍớùỜMÍùẴÊDỜùÊyÌẼùIỊýỜp/ỚỜƠỊÌẼqp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqpẾÍẼùẴIwỚỚõúẾ.ẦÌỜẦƠúùỚỜỨIẦõúŨẾÂỜÊỗùửũụỔƯơùÊẦẾẼÊỜỗùựựụỔƯơúùỚƠẴõú//ẴờẲwỊỖỢwÌẼỜƠẾờỦÌ/ÂẦỚHỜỊỔ/ÌẦŨỚ/ũưưử/ủụựÂứủửủụứụỜựửụũIủ-ÌỢỊẴ-ỚỊÌẼờGỔẼúùwIỜõú.ĂÌùỚÕÍùIyÍùƠLùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍúùŨẾÂỜÊõúửũụúùÊẦẾẼÊỜõúựựụúù/qp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ.wỔỜẾỊÌúqãSÕẴùỜÊỳẾùỔÊỀwùỜÊSỐÌẼùÌẼỢOÌùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẴỈùÍyỢùẤẦÌùỦyùÍỠẾùÊMẾùẤSỐẴùÌẼSÔẾùÂẢÌùẼÊẾùÌÊẮÌùỦyỊùÌẼyỨùừ/v/ũụũưù-ùỲÌÊỗùảk4p/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqãẼyỨùừ/v/ũụũướùỜƠCÌùÍýÌẼùƯỵùÊÓẾùƯỢÃỜùÊẾEÌùỦẾÂẦỊùẴIẾỔùÂỊùÍÓỜùỚNùÌẼSÔẾùÂẢÌùƯỵùĩFÌÊùêỎÌớùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùẴÊẾwùỚẪớùẼÊẾùIýẾùẴỳÌÊùƯỳùÌSÕẴùỜÊỳẾùỜUùỔÊỀwùỜÊSỐÌẼùÌẼỢOÌùƠwùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùỦyỊùÌẼyỨùừ/v/ũụũườùếÊẦỊùẤỊýÌùỦẾÂẦỊùẴIẾỔớùÍÓỜùỚNùÊÓùÂẢÌùHÊẾùỔÊxỜùÊẾEÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẴỈùÍỠẾùỦyùÍyỢùIýùẤỵùẤẾùÌẼSỐẴùICÌùỜÊSỐÌẼùÌẼỢOÌùỜÊỆùỔÊxỜùÊẾEÌùẤẮỔùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼùẤwÌẼùƯỳùÌSÕẴờùếÊÔẾùẤẾÉÍùÌyỨớùÌSÕẴùỜÊỳẾùƠwùẴỈùÍyỢùẤẦÌùHèÍùỜÊẦỊùÍỠẾùÊMẾùÌOÌẼùÌÁẴờùêwỢùẤỈớùÌẼSÔẾùÂẢÌùẤỵùẲxỊùẴÊỀÌÊùỖỢỨĐÌùẤỂwùỔÊSỎÌẼùÌÊSÌẼùHÊMÌẼùwẾùẴỈùÍÁỜờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq.MÌẼùỜƠỆÌÊùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼùẴỈùÌÊẾEÍùỦPùÌẼỷÌùÍÁÌớùẼẾỤùÌẼJỜùỦyùẤẾĐỢùÊĨwùÌẼỢOÌùÌSÕẴớùẲỳỊùẤỳÍùẴÃỔùÌSÕẴùỜSÕẾùẴÊỊùửụụùÊwùIỞwùỦPùẤMÌẼùƯỢẢÌùỦyùũứừùÊwùIỞwùỦPùÊèùỜÊỢờù(OÌẼùỜÊÔẾớùẴÃỔùÌSÕẴùẴÊỊùũụụùÊwùÌỢMẾùỜƠOÌẼùỜÊỢỮùỚỳÌớùỜýỊùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚẾÌÊùÊỊýỜùẴÊỊùÊỎÌùừờụụụùÌẼSÔẾùÂẢÌùỦyùẴỳẾùỜýỊùÍMẾùỚẾÌÊớùÍMẾùỜƠSÔÌẼùẴxẴùƯỵùĩFÌÊùạẢÍớùĩFÌÊùếÊQỨớùĩFÌÊùêỎÌớù4ẾĐÌùếÊyÌÊờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếƠSÕẴùẤỈớùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊùHÊẾùẴỎùỖỢwÌùẴÊTẴùÌỷÌẼùIÃỨùÍẶỢớùỔÊẢÌùỜỀẴÊờù.PùỜÊÉớùỚwỢùHÊẾùIÃỨùÍẶỢùỦyỊùẤĂỢùỜÊxÌẼùứùỦyùÌẼyỨùủử/ứ/ũụũướùẤDÌùẴỢNẾùỜÊxÌẼùứ/ũụũướùêỒùếyẾùÌẼỢỨCÌùỦyùảMẾùỜƠSÔÌẼùẤỵùẴỈùỦỷÌùẲỳÌùỜÊMÌẼùẲxỊớùư/ừùÍẶỢùÌSÕẴùẤSỐẴùIÃỨùỜƠCÌùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùỦyùẤẾÉÍùẼẾwỊùÌÊwỢùẼẾỤwùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùỦyùỚMÌẼù,DÌù4ỳẾùẴỈùẴxẴùỜÊMÌẼùỚNùỦSỐỜùẼẾÕẾùÊýÌù,ủùẴQwùẻỢỨùẴÊỢẰÌùHVùỜÊỢẮỜùỖỢNẴùẼẾwùỦĐùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌSÕẴùÍÁỜờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq3ĂÌùẤẢỨớùỖỢwùứùẤỐỜùIÃỨùÍẶỢớùỖỢwÌùỜƠỹẴùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỜÊSỐÌẼùISỢùẴMÌẼùỜƠỆÌÊùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼùởỜUùÌẼyỨùủứ/ửù-ùủự/ữ/ũụũưỡớùHDỜùỖỢỳùẴÊỊùỜÊÃỨớùÌOÌẼùẤÓùỊƯỨùÊĨwùỜwÌùỜýẾùỜĂÌẼùẼẾỤwớùỜĂÌẼùẤxỨùỜÊÃỔùỦyùÌẼỢOÌùÌSÕẴùẲỂùMùÌÊẾẸÍùỦẾùỚẾÌÊùỦẮỜơùHÊMÌẼùẤxỔùTÌẼùÍPẴùẤỀẴÊùỜSÕẾùỜẾCỢùỔÊPẴùỦPùỚỳÌùƯỢÃỜùÌMÌẼùÌẼÊẾEỔùỦyùÌỢMẾùỜƠOÌẼùỜÊQỨùỚỳÌùÊỊÁẴùẴxẴùÍPẴùẤỀẴÊùỚÙùÂPÌẼùHÊxẴùẴỈùỨCỢùẴĂỢùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌSÕẴùỜSỎÌẼùỜÚờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếÊÚẴùỜDùÌyỨùẼẢỨùHÊỈùHÊỷÌùẴÊỊùỚỳÌùƯỢÃỜớùÌÊÃỜùIyùỦẾEẴùÌỢMẾùỜMÍùẴQwùÌẼSÔẾùÂẢÌùẴxẴùƯỵùĩFÌÊùêỎÌớù4ẾĐÌùếÊyÌÊớùĩFÌÊùạẢÍờùãÊSùỦPùỜMÍùÌỷÍùÌwỨùỒùƯỵùĩFÌÊùêỎÌớùÌỎẾùẤSỐẴùƯẦÍùIyù“ỜÊQùỔÊQ”ùÌỢMẾùỜMÍùẴQwùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùỦÕẾùHÊỊỳÌẼùủửụùÊwùỜÊẢÍùẴwÌÊùỜMÍùỚỞùỦyùỜMÍùỜÊẪùẴÊẢÌùỜƠỹÌẼớùÌÊẾĐỢùÌẼSÔẾùÌỢMẾùỜMÍùHÊMÌẼùỜÊÉùIÃỨùÌSÕẴùẤÉùỜÊỳùẼẾNÌẼùỜÊẦỊùHÊỢÌẼùIỂẴÊùỜÊÔẾùỦPùÂỊùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỜUùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍờùãÊẾĐỢùÊÓùHỂỔùIÃỨùÌSÕẴùỜÊỳùÌỢMẾùỜÊỆùỚwỢùÍÓỜùỜÊÔẾùẼẾwÌùÌỢMẾớùỜMÍùẴÊDỜùÊyÌẼùIỊýỜớùỜÊẾEỜùÊýẾùHẾÌÊùỜDùƠÃỜùIÕÌờùãẼSÔẾùÂẢÌùẴÊỊùƠAÌẼớùÍÓỜùỜƠỊÌẼùÌÊỤÌẼùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùẴÊỀÌÊùHÊẾDÌùỜMÍùẴÊDỜùIyùÂỊùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqpẾÍẼùẴIwỚỚõúẾ.ẦÌỜẦƠúùỚỜỨIẦõúŨẾÂỜÊỗùữụụỔƯơùÊẦẾẼÊỜỗùứừụỔƯơúùỚƠẴõú//ẴờẲwỊỖỢwÌẼỜƠẾờỦÌ/ÂẦỚHỜỊỔ/ÌẦŨỚ/ũưưử/ủụựÂứủửủvụữỜũũựIụ-ỜỊÍ-ẴÊẦỜờGỔẼúùwIỜõú.ĂÌùỚÕÍùIyÍùƠLùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍúùŨẾÂỜÊõúữụụúùÊẦẾẼÊỜõúứừụúù/qp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ.wỔỜẾỊÌúqãẼSÔẾùÌỢMẾùỜMÍùỒùƯỵùĩFÌÊùêỎÌùẼÁỔùÌÊẾĐỢùHÊỈùHÊỷÌùÂỊùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍù-ùỲÌÊỗù4ờãp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqàÊMÌẼùẴÊỄùỒùĩFÌÊùêỎÌớùỜýẾùẴxẴùỦỠÌẼùÌỢMẾùỜMÍùỒùƯỵù4ẾĐÌùếÊyÌÊớùĩFÌÊùạẢÍùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊùẴRÌẼùHÊẾDÌùÌMÌẼùÂẢÌùHÊMÌẼùỜÊÉùÌỢMẾùỜMÍùẤỞÌẼùIỂẴÊùỜÊÔẾùỦPớùỦẾEẴùIyÍùỦyùỜÊỢùÌÊẮỔùẲỂùỳÌÊùÊSỒÌẼờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq“ãẼỢOÌùÌSÕẴùẲỂùMùÌÊẾẸÍùẤỵùHÊẾDÌùỦẾEẴùÌỢMẾùỜMÍùẴQwùẲyùẴỊÌùẤỵùHÊỈùẴyÌẼùỜÊCÍùHÊỈờùãỷÍùũụũướùỜƠCÌùÂẾEÌùỜỀẴÊùHÊỊỳÌẼùứờụụụùÍpỚỢỔqũp/ỚỢỔqớùỜMẾùẴÊỄùỜÊỳùẼĂÌùứùỦýÌùẴỊÌùỜMÍùẼẾNÌẼùỜÊwỨùỦỆùHÊỊỳÌẼùủụùỦýÌùÌÊSùỜƠSÕẴùÌÊSÌẼùƠOẾùỜMÍùỦẶÌùẲỂùẴÊDỜ”ớùMÌẼùếƠĂÌùĩỷÌùẹÊỞớùỒùỜÊMÌùẹÊwÌù4ẾĐÌớùƯỵùĩFÌÊùêỎÌùÌẼwỊùÌẼxÌùÌỈẾờùâÌẼù4ỢỰÌÊù4ỤỢùếÊyÌÊớùỒùỜÊMÌù4ỢỰÌÊùếÊSỐÌẼớùƯỵùĩFÌÊùêỎÌùẴÊỊùẲẾDỜỗù“ảỊÌẼùÍỢNÌùẴQwùÌẼSÔẾùÂẢÌùIyùẴxẴùẴỎùỖỢwÌùẴÊTẴùÌỷÌẼùẴĂÌùỚÕÍùỦyỊùẴỢÓẴùƯxẴùẤỂÌÊùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùMùÌÊẾẸÍớùỜUùẤỈùẴỈùẼẾỳẾùỔÊxỔùƯÙùIỪùÊẾEỢùỖỢỳùẤÉùÒÌùẤỂÌÊùỚỳÌùƯỢÃỜớùỚẾÌÊùÊỊýỜùẴQwùÌẼSÔẾùÂẢÌờờờ”ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqpỚỜƠỊÌẼq.ỎùỖỢwÌùẴÊTẴùÌỷÌẼùHÊẰÌùỜƠSỎÌẼùỦyỊùẴỢÓẴp/ỚỜƠỊÌẼqp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqêwỢùÌẼyỨùừ/v/ũụũướùỜÊÔẾùẤẾÉÍùÌẼSÔẾùÂẢÌùẴÊẾwùỚẪùỦẾÂẦỊùẴIẾỔùẼÊẾùIýẾùẴỳÌÊùẤẮỔùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼùẤwÌẼùƯỳùÌSÕẴùẴỈùÍyỢùẤẦÌùHèÍùỜÊẦỊùÍỠẾùÊMẾớùề,ã!ùỜỄÌÊớùề,ã!ùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùẤỵùẴỈùÌÊẾĐỢùẴÊỄùẤýỊờù.PùỜÊÉớùÌẼyỨùủũ/v/ũụũướù.ÊQùỜỂẴÊùề,ã!ùỜỄÌÊùĩLùĩỷÌù4SÌẼùHỪùỦỷÌùẲỳÌùứựủụ/ề,ã!ù-ùàếùẴÊỄùẤýỊùẴxẴùÌẼyÌÊùẴÊTẴùÌỷÌẼớùề,ã!ùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùỜỷÌẼùẴSÔÌẼùỜÊÚẴùÊẾEÌùẴxẴùẼẾỳẾùỔÊxỔùẲỳỊùỦEùÍMẾùỜƠSÔÌẼùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếƠỊÌẼùẤỈớùỨCỢùẴĂỢù.MÌẼùwÌùỜỄÌÊùỜÊyÌÊùIẮỔùỜÒùẴMÌẼùỜxẴùỦyùỜÒùẴÊTẴùỜÊÚẴùÊẾEÌùẴÊỢỨCÌùẤĐùẤÉùỜƠẾÌÊùỚxỜùỜÊSÔÌẼùƯỢỨCÌớùẤÃỢùỜƠwÌÊớùỔÊxỜùÊẾEÌùỦyùƯÙùIỪớùẤĐùƯỢÃỜùƯÙùIỪùÌẼÊẾCÍùẴxẴùÊyÌÊùỦẾùỦẾùỔÊýÍớùẤÁẴùẲẾEỜùIyùÊyÌÊùỦẾùƯỳùÌSÕẴùỜÊỳẾùỜƠxẾùỔÊxỔùIỢẮỜùỦyỊùÍMẾùỜƠSÔÌẼớùẲxỊùẴxỊùHDỜùỖỢỳùỜÊÚẴùÊẾEÌùỦĐùề,ã!ùỜỄÌÊơùêỒùếyẾùÌẼỢỨCÌù-ùảMẾùỜƠSÔÌẼùỔÊNẾùÊỐỔùẴÊÁỜùẴÊBùỦÕẾùẴÊỀÌÊùỖỢỨĐÌùẤỂwùỔÊSỎÌẼớù.MÌẼùwÌùỜỄÌÊùHẾÉÍùỜƠwớùƯxẴùẤỂÌÊùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùẼẢỨùMùÌÊẾẸÍùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼớùỜÊÚẴùÊẾEÌùÌẼÊẾCÍùỦẾEẴùỖỢỳÌùIỪùÌÊyùÌSÕẴớùẲxỊùẴxỊùHDỜùỖỢỳùỦĐùề,ã!ùỜỄÌÊùỜƠSÕẴùÌẼyỨùũụ/v/ũụũườp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqpẾÍẼùẴIwỚỚõúẾ.ẦÌỜẦƠúùỚỜỨIẦõúŨẾÂỜÊỗùữụụỔƯơùÊẦẾẼÊỜỗùứừụỔƯơúùỚƠẴõú//ẴờẲwỊỖỢwÌẼỜƠẾờỦÌ/ÂẦỚHỜỊỔ/ÌẦŨỚ/ũưưử/ủụựÂứủửủưưữỜừủừưIũ-ÊỢỨ-ÌwÍ-ủửờGỔẼúùwIỜõú.ĂÌùỚÕÍùIyÍùƠLùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍúùŨẾÂỜÊõúữụụúùÊẦẾẼÊỜõúứừụúù/qp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ.wỔỜẾỊÌúq(ẮỔùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼớùÌỎẾùÌẼSÔẾùÂẢÌùỔÊxỜùÊẾEÌùỦẾEẴùƯỳùÌSÕẴùẴỈùÍyỢùẤẦÌùHèÍùỜÊẦỊùÍỠẾùÊMẾùỦyỊùÌẼyỨùừ/v/ũụũưùởỲÌÊùẴÊPỔùÌẼyỨùủụ/v/ũụũưỡù-ùỲÌÊỗù4ờãp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqề,ã!ùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùỜÊyÌÊùIẮỔùẴxẴùỜÒùẼẾxÍùỚxỜùẴÓÌẼùẤOÌẼùỜýẾùẴxẴùƯỵùỜÊỢÓẴùISỢùỦÚẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼớùẤÁẴùẲẾEỜùIyùỒùẴxẴùẤỂwùỔÊSỎÌẼùẴỈùẴxẴùẴỎùỚỒùỚỳÌùƯỢÃỜùẴMÌẼùÌẼÊẾEỔùÌÊAÍùỜÊẦỊùÂLẾớùẼẾxÍùỚxỜùẴÊÁỜùẴÊBớùỔÊxỜùÊẾEÌùỦyùẲxỊùẴxỊùHỂỔùỜÊÔẾùẴxẴùÊẾEÌùỜSỐÌẼùẲÃỜùỜÊSÔÌẼùẴỈùÌẼỢỨùẴỎùẼẢỨùMùÌÊẾẸÍùÍMẾùỜƠSÔÌẼơùỔÊNẾùÊỐỔùỦÕẾùêỒùếyẾùÌẼỢỨCÌù-ùảMẾùỜƠSÔÌẼớù.MÌẼùwÌùỜỄÌÊùỦyùẴxẴùỚỒớùẲwÌớùÌẼyÌÊùIẾCÌùỖỢwÌùẴỈùỔÊSỎÌẼùxÌùỦyùẼẾỳẾùỔÊxỔùẤÉùẼẾỳẾùỖỢỨDỜùÂTỜùẤẾÉÍùÍMẾùỜƠSÔÌẼùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùỜƠSÕẴùÌẼyỨùũừ/v/ũụũườp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq“êwỢùHÊẾùỜẾDỔùÌÊẮÌùỔÊỳÌùxÌÊùẴQwùÌẼSÔẾùÂẢÌớùỜƠỊÌẼùÌẼyỨùv/v/ũụũướùề,ã!ùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùẴRÌẼùẤỵùẴỈùỦỷÌùẲỳÌùẴÊỄùẤýỊù.MÌẼùwÌùÊỢỨEÌùỜỷÌẼùẴSÔÌẼùỜỢĂÌùỜƠwớùỜƠẾÌÊùỚxỜùỜÊSÔÌẼùƯỢỨCÌùỜƠCÌùẤỂwùẲyÌùẤÉùÌÊỹẴùÌÊỒớùÌẼỷÌùẴÊÁÌùHỂỔùỜÊÔẾùỦyùỔÊNẾùÊỐỔùỦÕẾùẴxẴùẴỎùỖỢwÌùẴÊTẴùÌỷÌẼùẤÉùƯÙùIỪùÌDỢùỔÊxỜùÊẾEÌùẴxẴùÌẼỢOÌùƯỳùỜÊỳẾùẼẢỨùMùÌÊẾẸÍùÍMẾùỜƠSÔÌẼùỦyỊùẴMÌẼùỜƠỆÌÊùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqẹÊĨÌẼùếyẾùÌẼỢỨCÌù-ùảMẾùỜƠSÔÌẼùỜỷÌẼùẴSÔÌẼùỜÊwÌÊùỜƠwớùHẾÉÍùỜƠwùỦẾEẴùẴÊÃỔùÊyÌÊùỖỢỨùẤỂÌÊùỔÊxỔùIỢẮỜùỦĐùÍMẾùỜƠSÔÌẼờùếẾDỔùỜPẴùỔÊNẾùÊỐỔùỦÕẾùẴxẴùÌẼyÌÊùẴÊTẴùÌỷÌẼùẴQwùỜỄÌÊùỜÊÚẴùÊẾEÌùÍÃỨùÍẶỢùỖỢwÌùỜƠỹẴùẤxÌÊùẼẾxùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỒùẴxẴùỦỂùỜƠỀùẴỈùÌẼỢỨùẴỎùMùÌÊẾẸÍùẴwỊơùỜỆÍùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùỦyùƯÙùIỪùỦẾùỔÊýÍùẤNẾùỦÕẾùẴxẴùẴỎùỚỒùƯỳùỜÊỳẾùỜƠxẾùỔÊẬỔùỦyỊùỚMÌẼùêwùạỢÌẼờùề,ã!ùẴxẴùƯỵùĩFÌÊùêỎÌớù4ẾĐÌùếÊyÌÊớùĩFÌÊùạẢÍớùĩFÌÊùạỊÌẼùỜỷÌẼùẴSÔÌẼùỜÊÚẴùÊẾEÌùẼẾxÍùỚxỜùẴÓÌẼùẤOÌẼờùàÊỢỨDÌùHÊỀẴÊùÌẼSÔẾùÂẢÌùỜÊwÍùẼẾwùỦyỊùỖỢxùỜƠỆÌÊùHẾÉÍùỜƠwớùẼẾxÍùỚxỜùẲỳỊùỦEùÍMẾùỜƠSÔÌẼùỦyùÌỢMẾùỜMÍùẤỞÌẼùHÊỢÌẼùIỂẴÊùỜÊÔẾùỦPờờờ”ớù.ÊQùỜỂẴÊùề,ã!ùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊùếÊxẾùĩỷÌùếÊyÌÊùẴÊỊùẲẾDỜờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqêMÌẼùêwùạỢÌẼùẴỈùỦwẾùỜƠĨùỖỢwÌùỜƠJÌẼùẤNẾùỦÕẾùỚỳÌùƯỢÃỜớùỚẾÌÊùÊỊýỜùẴQwùÌẼSÔẾùÂẢÌùÌÊẾĐỢùƯỵùỜÊỢÓẴùÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊờùĩỆùỦẮỨớùỦẾEẴùIyÍùƠLùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùẼẢỨùMùÌÊẾẸÍùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼớùƯÙùIỪùẴxẴùÊyÌÊùỦẾùỔÊýÍùẴRÌẼùÌÊSùỜƠẾÉÌùHÊwẾùẴxẴùẼẾỳẾùỔÊxỔùHÊỹẴùỔÊPẴùẴĂÌùỔÊỳẾùẤSỐẴùỜÊÚẴùÊẾEÌùÌẼÊẾCÍùỜỞẴớùHỂỔùỜÊÔẾờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔWỢỜÊỊƠúq4ỢỨùãwÍp/ỔqpÂẾỦùẴIwỚỚõúÂƠẦIwỜẦÂúqpỚỜƠỊÌẼqếẾÌùIẾCÌùỖỢwÌỗp/ỚỜƠỊÌẼqpỢIùẴIwỚỚõúỜẾỜIẦ-ỜÊỢÍẲ-wÌÂ-ỚwỔỊúqpIẾqpwùỜẾỜIẦõú.ÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊùỔÊPẴùỦPùỚỳÌùƯỢÃỜùỦyùỚẾÌÊùÊỊýỜúùÊƠẦẺõú/ẴÊwỜ-IỢỊÌẼ-ÌẼỢỊÌ-ÌỢỊẴ-ỚỊÌẼ-Ớw-IỢÌẼ-HÊỊÌẼ-ÂwÍ-ẲwỊ-ỔÊỢẴ-ỦỢ-ỚwÌ-ƯỢwỜ-Ủw-ỚẾÌÊ-ÊỊwỜ-ủửvựvườÊỜÍúqpẾÍẼùỚƠẴõú/ÍẦÂẾw/ủũụ/ÌẦŨỚ/ũưưự/ủụựÂụủựủụũũỜữủứưIv-IẦỜƠỢỊÌẼ-ỚwIỢÌẼờGỔẼúùwIỜõú.ĂÌùỚÕÍùIyÍùƠLùÌẼỢỨCÌùÌÊẢÌùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùẲỂùMùÌÊẾẸÍúù/qp/wqpÂẾỦqpỚỜƠỊÌẼqpwùỜẾỜIẦõú.ÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊùỔÊPẴùỦPùỚỳÌùƯỢÃỜùỦyùỚẾÌÊùÊỊýỜúùÊƠẦẺõú/ẴÊwỜ-IỢỊÌẼ-ÌẼỢỊÌ-ÌỢỊẴ-ỚỊÌẼ-Ớw-IỢÌẼ-HÊỊÌẼ-ÂwÍ-ẲwỊ-ỔÊỢẴ-ỦỢ-ỚwÌ-ƯỢwỜ-Ủw-ỚẾÌÊ-ÊỊwỜ-ủửvựvườÊỜÍúq.ÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùỚMÌẼùêwùạỢÌẼùHÊMÌẼùẤỳÍùẲỳỊùỔÊPẴùỦPùỚỳÌùƯỢÃỜùỦyùỚẾÌÊùÊỊýỜp/wqp/ỚỜƠỊÌẼqpỔùẴIwỚỚõúÊẦwÂúq(ẢỨùIyùỜÊMÌẼùỜẾÌùÂỊùêỒùãMÌẼùÌẼÊẾEỔùỦyùẹếãếùẴÊỊùẲẾDỜùỜýẾùỦỷÌùẲỳÌùẼÙẾùề,ã!ùỜỄÌÊùỦyỊùÌẼyỨùử/vùỦĐùỦẾEẴùẤĐùÌẼÊỂùẴÊỄùẤýỊùẴxẴùẤỎÌùỦỂớùẤỂwùỔÊSỎÌẼùIẾCÌùỖỢwÌùỔÊNẾùÊỐỔùHẾÉÍùỚỊxỜùẴÊÃỜùISỐÌẼùÌẼỢOÌùÌSÕẴùẴMÌẼùỜƠỆÌÊùỜÊQỨùIỐẾùêwùạỢÌẼùởÊỢỨEÌùĩFÌÊùạẾÌÊỡờp/Ổqp/ÂẾỦqp/IẾqp/ỢIqpÂẾỦùẴIwỚỚõúẴIƠúqp/ÂẾỦqp/ÂẾỦq

Huy Nam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết