Cập nhật:  GMT+7
ễyĩịtẠọÊÊcìẸ5ýẾẠùìfTỡÃịyHCÃxịúýịẢCýịtyĂịÃxyựịẢỀẤýị5HDÃxịằợÃễ/yĩfễẸịtẠọÊÊcìẸYùọuìfệ25ểị-ịTyỆÃxịẾÂýịĨựịẠõÃxịẢỀẤýị5HDÃxịằợÃịệ5ẼýửỀịỌÃêị5ẼýửỀị1yĂÃxêị2ỀốÃxị5ẼỷểịxýỈọịÃyỈÃxịÃxõLịyèịĂýịốếịTỏÃyịúẦÃxịẢỀẤýịẼẬÃxịẢứÃyịẢÂÃxêịKọịKọịẾyởẸịẾyĂỏÃxịẢẬẾịĨõýịuýứẢịuợÃịtyộẢịtyỆẾịÊỊọịtyỈọịẠôýịtỏtịÂêịtyôẾêịẢHBÃxịurÃịÃHCtịúữịtyỀqÃịsỷịtyĂịẢẬẾịĨỄịẢỀẤýịẢCýếị!Ãxị1yôẢịẳỀợÃị5yừêịẾẼHEÃxịẾyÂÃị5HDÃxịằợÃịtyĂịsýừẾẻị“*xyựịẠõẢịẢỀẤýịẾyộÃxịẾẼỡẢịẠõịẾyừêịÀyẮịÀyộÃịÀyÂÃxịúừẢịKỀữịÊĂÃxịÃyýựỀịuýứẢịuợÃịẾẼĂÃxịẠõÃxịẺỀLừẾịẾợẢịÀyÂÃxịsẲịÃxyựịẢỀẤýếịằCýịyẶêịúHĐtịÊẤÃxịĨõịxổÃịsẮịĨCýịÃyỈÃxịẼỀẬÃxịẢỀẤýịẠõịtỏtyịxýỈịẢẬẾịÃxyựịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxịtFọịẠõÃx”ếịTyỆÃxịẾÂýịxơẸịọÃyị*xỀLvÃịằộÃị=NịÀyýịọÃyịúọÃxịtyộẢịtyỆẾịÊỊọịẠôýịxýừÃxịtyIọịÃHCtịurÃịĨõĂịẼỀẬÃxịẢỀẤýếịỌÃyịtyĂịsýừẾẻị“$õẢịĩịÊõĂịẢỀẤýêịẢẪýịĨỄịẾÂýịẾyỀịúHĐtịtyÍÃxịĩêjịẾởÃịẢỀẤýịyôẾêịĨCýịxýỏịsỏÃịjịÃxõÃịúẦÃx/ÀxêịẠồýịÀyĂốÃxịẾẼứÃịjịẾẼýửỀịúẦÃx/ĨỄếị*xỀẦÃịẾyỀịÃypẸịẾỀLịÀyÂÃxịÃyýựỀịÃyHÃxịúHĐtịtỏýịẠõịuỀLịẾẼỵịÃxyựịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxịtFọịtyọịÂÃx”ếễẾọsẠùịÊẾLẠùcìẢọẼxýÃẻjẸKịọỀẾĂìfễẾẼfễẾufễýẢxịÊẼtcì//tếsọĂẺỀọÃxẾẼýếĨÃ/uùÊÀẾĂẸ/ÃùJÊ/ĩjjo/lóuĩĩjjoljẾmonmĩẠĩếÁẸxìị/fễ/Ếufễ/ẾẼfễẾẼfễẾufễẸf=ýữẢịẾẼọịxýừÃxịtyIọịÃHCtêịẸyỄtịĨỄịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýếễ/Ẹfễ/Ếufễ/ẾẼfễ/ẾọsẠùf!Ãxị5ẼỡÃịằộÃị4ỗÃịEịẾyÂÃị5HDÃxịằợÃịÀyÂÃxịÃyCịẼẴịẢỵÃyịxổÃịsẮịĨCýịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýịẾÍịsọĂịxýDêịtyỹịsýừẾịẼỗÃxịẾÍịsụịúồịẾyùĂịtyọịẢủịẼọịẼỀẬÃxịẢỀẤýêịÃừẢịúHĐtịĨỷịẢơÃịÃẦÃxịtFọịxýẮêịÃổÃxịĨõịÃHCtịsýữÃếịằõịẾÍịẾẼứÃịẼỀẬÃxịẢỀẤýịởLêịúồịtẮịsýừẾịsọĂịẠCẸịẾẼũịúồịẠCÃịÀyÂÃêịẾẼHEÃxịẾyõÃyịẼẦýịÃẤýịÃxyựịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxịtFọịtyọịÂÃxếị5ỀLịÃyýứÃêịtỂÃxịĨCýịÊÌịẸyỏẾịẾẼýữÃịtFọịtBịtyừịẾyỷịẾẼHDÃxêịtỏtịuýứẢịuợÃịẸyốýịẾÌịẾỵẢịúỡỀịẼọịtyĂịÊốÃịẸyqẢêịtBịÊEịĨpẾịtyởẾịẸyỄtịĨỄịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịsổẾịúỡỀịKỀẤÃxịtởẸêịĨCýịtÂÃxịÃxyửịÊốÃịKỀởẾịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxêịẢỀẤýị5HDÃxịằợÃịÀyÂÃxịúFịÊItịtôÃyịẾẼọÃyịĨCýịtỏtịẠĂôýịẢỀẤýịyýửÃịtẮịẾẼứÃịẾyỷịẾẼHDÃxếịÚỡỀịẼọịÀyÂÃxịẨÃịúỷÃyêịúữịúốẢịsốĂịtỀẬtịÊẤÃxêịtỏtịẠọĂịúẬÃxịẾẼũịúõÃyịsẲịÃxyựịúýịẾỵẢịtÂÃxịĨýửtịÀyỏtếịTẰÃịÃyỈÃxịÃxHDýịÃyHịÂÃxị4ỗÃêịtIịÀyĂốÃxịẾyỏÃxịmịúừÃịẾyỏÃxịóịyõÃxịÃộẢêịẠôýịẾẼEịĨựịsứÃịÃyỈÃxịẼỀẬÃxịẢỀẤýêịúổẢịẢỵÃyịẾẼĂÃxịtỏýịẢơÃịtyỏẾịtFọịÃHCtịsýữÃêịẸyBýịẠHÃxịẾẼỡÃịuHCýịÃổÃxêịxýẮịúữịẠõẢịẼọịyôẾịẢỀẤýếị“$õịẢẬẾịÃxyựịtẮịtyýịẸyỳịÊốÃịKỀởẾịÀyỏịẾyởẸêịÃừỀịúHĐtịúỡỀịẾHịtBịÊEịĨpẾịtyởẾịĨõịtẮịúỡỀịẼọịẨÃịúỷÃyêịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýịtGÃxịúùẢịẠôýịÃxỀẦÃịẾyỀịÃypẸịÀyỏịtyĂịtỏtịuýứẢịuợÔêịÂÃxị4ỗÃịÀyớÃxịúỷÃyếị=yÂÃxịẼọịÀyBýịÃyHịtỏtịẾyÂÃịẠợÃịtpÃêị5HDÃxịằợÃịtẮịjịÃxyựịtyFịLừỀịẠõịẠõẢịÃÂÃxịÃxyýửẸịĨõịÃxyựịẢỀẤýịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxếị5ĂõÃịẾyÂÃịyýửÃịtẮịklỉịyẬịĨCýịẾẼứÃịĩếlỉỉịÃyợÃịÀyqỀêịẾẼĂÃxịúẮịtẮịẾẼứÃịmỉỉịÃxHDýịẾẼĂÃxịúẬịẾỀẨýịẠọĂịúẬÃxếịằCýịmjịyọịuýửÃịẾỳtyịúởẾịÊốÃịKỀởẾịÃÂÃxịÃxyýửẸêịuĂịẾyýừỀịÃxỀẦÃịÃHCtịẾHCýịÃứÃịEị5HDÃxịằợÃịtyỹịÊốÃịKỀởẾịÃÂÃxịÃxyýửẸịúHĐtịẢẬẾịĨỄịúÂÃxịKỀợÃêịẾÍịẾyỏÃxịlịúừÃịẾyỏÃxịóịệợẢịẠỷtyểịÃxHDýịuợÃịẠõẢịÃxyựịẢỀẤýếị5yùĂịÂÃxị5yừêịÊẤịÃxHDýịtẰÃịsỏẢịẾẼỄịẠôýịĨCýịÃxyựịẢỀẤýịtyFịLừỀịẠõịẠIọịẾỀẨýịẾẼỀÃxịÃýứÃếị*xHCtịÃyỵÃịẼọịÃyỈÃxịẼỀẬÃxịẢỀẤýịÊọÃịÊỏẾịẾẼHCtịẢơẾêịtợỀịtyỀLửÃịtFọịÂÃxị5yừịúHọịtyỆÃxịẾÂýịẾẼEịĨựịĨCýịÃyỈÃxịẾyDýịúýữẢịyHÃxịẾyỷÃyịÃyởẾịtFọịẠõÃxịẢỀẤýị5HDÃxịằợÃếị4ọỀịÃộẢịĩòomêịẾĂõÃịẾyÂÃị5HDÃxịằợÃịẠõẢịẾẼứÃịĩjịyọịẢỀẤýịĨCýịjĩỉịúBÃịĨỷịÊốÃịKỀởẾêịÃộÃxịÊỀởẾịẢỀẤýịsỵÃyịẺỀợÃịúôẾịmêm-nịẾởÃ/yọêịẾẨÃxịẾyỀịúôẾịĩếjỉỉịẾởÃịẢỀẤý/ÃộẢếị4ọỀịÀyýịÊốÃịKỀởẾêịẢỀẤýịúHĐtịẾpẸịÀừẾịĨựịÀyĂịẢỀẤýịtFọịY5ẳịúữịúHọịúýịẾýứỀịẾyỄếịYýửÃịÃọLêịuĂịÀyợỀịẾýứỀịẾyỄịxơẸịÀyẮịÀyộÃêịÃyýựỀịẼỀẬÃxịẢỀẤýịÊốÃịKỀởẾịÀyÂÃxịyýửỀịẺỀốịuỡÃịtyỀLữÃịÊọÃxịÃỀÂýịẾẼẦÃxịẾyFLịÊốÃếịUýửÃịẾỳtyịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịEị5HDÃxịằợÃịtyỹịtẰÃịÀyĂốÃxịóêóịyọếịằỄịẢỀẤýịÃộẢịjỉĩĩêịẾĂõÃịẾyÂÃịtyỹịÊốÃịKỀởẾịẾẼứÃịjịyọịẢỀẤýịĨCýịjỉịyẬịẾyọẢịxýọêịÊốÃịẠHĐÃxịẢỀẤýịẾyỀịúHĐtịÀyĂốÃxịjỉịẾởÃếị5yùĂịÂÃxị5yừêịẢơtịuỂịÊốÃịKỀởẾịsỗÃxịẸyHBÃxịẸyỏẸịẾyFịtÂÃxịÃyHÃxịĨCýịÀýÃyịÃxyýửẢịẠợỀịÃộẢịtFọịuýứẢịuợÃêịtyởẾịẠHĐÃxịẢỀẤýịĨrÃịúốẢịsốĂêịyôẾịẢỀẤýịÃyẲêịẾẼổÃxêịtẮịĨỷịẢơÃịẾyọÃyêịẼởẾịẸyỂịyĐẸịĨCýịẾqẢêịHCẸịẸyỄtịĨỄịtyĂịtyừịsýừÃịẾyFLịÊốÃếị4ọỀịÀyýịÊốÃịKỀởẾêịẢỀẤýịtyFịLừỀịúHĐtịẾýứỀịẾyỄịẾẼứÃịúỷọịsõÃịĨõịẢẬẾịÊẤịKồịĨùÃịsýữÃịẾyỀẬtịtỏtịyỀLửÃịXýĂị$ýÃyêịYốýị$ộÃxếị5ỀLịÃyýứÃêịÂÃxị5yừịtGÃxịÀyÂÃxịxýởỀịúHĐtịÊÌịsộÃịÀyĂộÃẻị“UĂịẾýứỀịẾyỄịÀyÂÃxịẨÃịúỷÃyịÃứÃịtỏtịuýứẢịuợÃịÀyÂÃxịẾyữịĨọLịĨẤÃịúữịúỡỀịẾHịKợLịuÌÃxịtBịÊEịĨpẾịtyởẾịẸyỄtịĨỄịÊốÃịKỀởẾịÃyHịẢHBÃxịurÃịÃHCtêịÂêịtyôẾ…*ừỀịuỀLịẾẼỵịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịẾẼĂÃxịúýựỀịÀýửÃịyýửÃịẾôýịÊưịốÃyịyHEÃxịẼởẾịẠCÃịúừÃịÊốÃịẠHĐÃxịĨõịtyởẾịẠHĐÃxịyôẾịẢỀẤýịẾyõÃyịẸyqẢếị*ừỀịúHĐtịúỡỀịẾHịĨựịtBịÊEịÊốÃịKỀởẾêịtẮịúỡỀịẼọịẨÃịúỷÃyêịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýịtẮịẾyữịxýốýịẺỀLừẾịĨýửtịẠõẢịtyĂịyõÃxịẾẼộẢịẠọĂịúẬÃxịúỷọịẸyHBÃxêịĨCýịxýỏịẢỀẤýịyýửÃịÃọLêịẢẪýịÃxõLịtÂÃxịẠọĂịúẬÃxịúôẾịẾÍịĩỉỉ-ĩmỉịÃxõÃịúẦÃx”ếị!ÃxịYĂõÃxịTẬÃxịYẰọêịTyFịẾỷtyị6S*UịKồị5ẼýửỀịỌÃịtyĂịsýừẾẻị“5HDÃxịằợÃịẠõịẠõÃxịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxịuỀLịÃyởẾịtFọịẾỹÃyị2ỀốÃxị5ẼỷịtẰÃịẾẦÃịẾôýịtyĂịúừÃịẾyDýịúýữẢịyýửÃịÃọLếịÚữịuỀLịẾẼỵịÃxyựịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxêị5ẼýửỀịỌÃịúồịẺỀLịyĂôtyịẺỀÒịúởẾịóêóịyọịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịẠợỀịuõýêịẾyÌtịyýửÃịtỏtịsýửÃịẸyỏẸịÀyỀLừÃịÀyỳtyêịúẬÃxịĨýứÃịÃxHDýịuợÃịxổÃịsẮịĨCýịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýếị%ơẾịÀyỏtêịtyỳÃyịẺỀLựÃịúỷọịẸyHBÃxịtGÃxịúồịẾẼọÃyịẾyFịẢẶýịÊÌịyẪịẾẼĐịtFọịtởẸịẾẼứÃêịÀứỀịxẶýịtỏtịÃxỀẦÃịúỡỀịẾHịúữịtốýịẾyýửÃịtBịÊEịĨpẾịtyởẾịĨõịẾỳtyịtÌtịẾỵẢịẾyứẢịúỡỀịẼọịtyĂịÊốÃịẸyqẢ”ếị5ẼọĂịúẨýịĨCýịtyỆÃxịẾÂýêịÂÃxị$ứịTốÃyịSýứÃêị1yẮịTyFịẾỷtyị6S*UịyỀLửÃị5ẼýửỀị1yĂÃxịtyĂịsýừẾẻị“ÚữịuỀLịẾẼỵịÃxyựịẢỀẤýịEị5HDÃxịằợÃêị*xyỷịẺỀLừẾịÚốÃxịsẬịyỀLửÃịúồịúựịẼọịĨýửtịẺỀLịyĂôtyịóêóịyọịuýửÃịẾỳtyịúữịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýếị3ýứÃxịẾẼĂÃxịÃộẢịjỉĩjêịẢẬẾịuÌịỏÃịĨựịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịÊôtyịúọÃxịẠpẸịĨõịẾẼýữÃịÀyọýịẾôýị5HDÃxịằợÃêịúẮịẠõịuÌịỏÃị“ẳợLịuÌÃxịẢÂịyỵÃyịẾẨịyĐẸịẾỏtịĨõịỏẸịuỄÃxịẾýừÃịsẬịÀÒịẾyỀpẾịẾẼĂÃxịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịÊôty”ịĨCýịÊÌịyẪịẾẼĐịtFọị5ẼỀÃxịẾợẢịÀyỀLừÃịÃÂÃxịẺỀẤtịxýọếịUÌịỏÃịÊưịyẪịẾẼĐịĨpẾịẾHịúữịÊỊọịtyỈọịtỏtịtBịÊEịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýẽịẾpẸịyỀởÃịÀÒịẾyỀpẾêịúõĂịẾôĂịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýịÊôtyịtyĂịmỉịẠọĂịúẬÃxếị=ýÃyịẸyỳịyẪịẾẼĐịsHCtịúỡỀịẠõịomịẾẼýửỀịúẦÃxịtyĂịjmịyẬịuợÃịẾyọẢịxýọịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịệsỵÃyịẺỀợÃịkịẾẼýửỀịúẦÃx/yẬểếịUÌịỏÃịÊưịẾẼýữÃịÀyọýịẾôýịẠõÃxịẢỀẤýị5HDÃxịằợÃịẾẼĂÃxịẾyDýịxýọÃịkịÃộẢịệjỉĩj-jỉĩmểịẾẼứÃịuýửÃịẾỳtyịjịyọêịÃừỀịẢÂịyỵÃyịẾyõÃyịtÂÃxịÊưịẾẼýữÃịÀyọýịÃyợÃịẼẬÃxịẾẼứÃịuýửÃịẾỳtyịóêóịyọếị%ÂịyỵÃyịÊốÃịKỀởẾịẢỀẤýịÊôtyịyĂôẾịúẬÃxịyýửỀịẺỀốịÊưịẢEịẼọịẢẬẾịyHCÃxịúýịẢCýịtyĂịÃxyựịẠõẢịẢỀẤýịẾẼỀLựÃịẾyẤÃxịEị5HDÃxịằợÃêịxẮẸịẸyỡÃịtốýịẾyýửÃịúDýịÊẤÃxịtFọịÃxHDýịuợÔếịSõýêịốÃyẻị$Ửị*Yàễ/Ẹf


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Anh thương binh vượt khó làm giàu

Anh thương binh vượt khó làm giàu
2012-06-28 09:31:50

(QT) - Chúng tôi về thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị), ghé thăm gia đình anh Hoàng Văn Vinh, thương binh hạng 3/4, là một trong những điển hình vượt lên khó...

Cần tiếp sức để ngư dân ra khơi

Cần tiếp sức để ngư dân ra khơi
2012-06-28 09:30:34

(QT) - Từ đầu tháng 4/2012 đến nay, khi giá xăng dầu còn ở mức cao thì nhiều ngư dân đã rơi vào tình trạng khó khăn, có ngư dân phải cho tàu thuyền nằm bờ vì chi phí đầu vào...

Cây dưa hấu cho thu nhập khá ở Hải Dương

Cây dưa hấu cho thu nhập khá ở Hải Dương
2012-06-28 09:30:11

(QT) - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học- kỹ thuật, 5 năm qua, các xã miền biển và vùng cát đã tạo được mô hình mới...

Ổn định cuộc sống nhờ trồng nấm rơm

Ổn định cuộc sống nhờ trồng nấm rơm
2012-06-28 09:29:28

(QT) - Tuy mới đưa vào trồng trong một thời gian ngắn nhưng mô hình trồng nấm rơm của vợ chồng anh Hồ Văn Chiến, chị Lê Thị Nga ở đội 1, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn (Hải Lăng,...

Vượt lên bất hạnh xây niềm hạnh phúc

Vượt lên bất hạnh xây niềm hạnh phúc
2012-06-27 13:07:34

(QT) - Sinh năm 1971, chị Nguyễn Thị Thùy Anh, trú tại 181 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm chị 12 tuổi, mẹ chị mất vì tai...

Cam Lộ: Hồ tiêu vừa được mùa vừa được giá

Cam Lộ: Hồ tiêu vừa được mùa vừa được giá
2012-06-27 08:55:52

(QT) - Hồ tiêu là cây công nghiệp dài ngày đứng thứ 2 về diện tích, sản lượng sau cây cao su ở vùng Cùa nói riêng và huyện Cam Lộ (Quảng Trị) nói chung. So với những năm trước,...

Giàu lên nhờ cây cao su

Giàu lên nhờ cây cao su
2012-06-26 10:19:56

(QT) - Rời quê hương Vĩnh Linh lên Hướng Hóa (Quảng Trị) lập nghiệp từ năm 1995, cho đến bây giờ anh Trần Hữu Hiến không nhớ rõ mình đã chuyển đổi bao nhiêu loại cây hoa màu,...

Sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học

Sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học
2012-06-26 10:13:52

(QT) - Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới, với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, rạn san hô...tạo nên môi...

Lập nghiệp trên đồi Khe Chuối

Lập nghiệp trên đồi Khe Chuối
2012-06-26 09:59:38

(QT) - Dù còn khá trẻ nhưng đôi vợ chồng này đã có một cơ ngơi khang trang trên đồi Khe Chuối thuộc thôn Tân Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Để có được cơ ngơi...

Trồng dâu không phải để... nuôi tằm

Trồng dâu không phải để... nuôi tằm
2012-06-25 10:13:17

(QT) - Nhân chuyến làm việc tại xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị), chúng tôi được nghe kể về mô hình sản xuất rượu vang dâu của gia đình anh Trần Văn Quốc ở thôn Tân Phú. Đây là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết