Cập nhật:  GMT+7
ÊỬIGỠỶM ẦF[ữỮ0ỶRFẾểMỸGộ,DGÃỔăGPa@ỰGPaGN@G“ứỬN0G0"ỮƯ@GỸ{G",@ỰGỠNỠGỶ#ÓỮGỠỔăGP7>ỠGỶỮŨ1GỠ=GỬỮŨ1G]1ÒG[Ử4ỠGạ4GỠỬỤGỞỮỤ@Gã1Ỗ0GỴỬỜ1”Ê/ỬIẾÊ[GỠỶM ẦF[oRMPFẾfƯG09@ỰGỞ7)ỠGãỔăGPa@ỰGỬ1ăŨ@GểMỸGộ,G0"{G0ỬO@ỬG0"1@ỰG0ỔỸGỠỔăGP7>ỠGỶỮŨ1GỠ5MG0Y@ỬEGvệỗễGỬ1ăŨ@GQỌGãỔăGPa@ỰGPaGN@G“ứỬN0G0"ỮƯ@GỸ{G",@ỰGỠNỠGỶ#ÓỮGỠỔăGP7>ỠGỶỮŨ1GỠ=GỬỮŨ1G]1ÒG[Ử4ỠGạ4GỠỬỤGỞỮỤ@Gã1Ỗ0GỴỬỜ1G@ỎỸGÍHÍÌ”Gạ)ỮG@Ự1;@GỴỮ@ỬG[ỬVG0ỬaỠGỬỮŨ@GPaGỴỮỤ@GỬ(@GÍJEỈG0YGQ;@ỰÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾÊỮỸỰGỠỶM ẦFỮểR@0R"FG 0ăỶRẦFảỮP0ỬDGKHH[ãĐGỬRỮỰỬ0DGỊỈH[ãĐFG "ỠẦF//ỠÉỞM#]1M@Ự0"ỮÉạ@/PR Ỵ0#[/@Rả /ÍÌHJ/IHĨPIIĨÍIỊỊ0JỈÍÍỶH-ạ1-HJHÍỈÉỲ[ỰFGMỶ0ẦFểMỸGộ,DGÃỔăGPa@ỰGPaGN@G“ứỬN0G0"ỮƯ@GỸ{G",@ỰGỠNỠGỶ#ÓỮGỠỔăGP7>ỠGỶỮŨ1GỠ=GỬỮŨ1G]1ÒG[Ử4ỠGạ4GỠỬỤGỞỮỤ@Gã1Ỗ0GỴỬỜ1”FGảỮP0ỬẦFKHHFGỬRỮỰỬ0ẦFỊỈHFG/ẾÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ểM[0Ữ#@FẾvệỗễGỬ1ăŨ@GểMỸGộ,GỬ!G0">GỸ,0G[ỬƠ@GỠỔăGỰỮ:@ỰGỠỬ#G@Ự7<ỮGPỔ@GỸ{G",@ỰG0";@ỰG]1ỤG0"#@ỰG@ỎỸGÍHÍÍG-Gẩ@ỬDGâ@ỬGẠ6Ê/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữỬR#GPaGN@EGỬ1ăŨ@G ÚG0ỮỤ[G04ỠG[Ử:ỮGỬ>[Gạ)ỮGỠNỠGP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[G0";@ỰGÍĨJGỬMG]1ỤEGIIGỬMG0"OỸG@ỎỸGỰỔ@EGIỈGỬMGỠỔăGQO@GỬ7(@ỰÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ"#@ỰGQỮỦ1GỴỮŨ@G@ỰỔ@G NỠỬGỠ$@GỴỬ=GỴỬỎ@EGvệỗễGỬ1ăŨ@GểMỸGộ,GQỦGã1Ỗ0GvệỗễG0Y@ỬGạOGỠNỠG {DGồỤGỬ#ÓỠỬGạOGfƠ1G07EGữOỮGỠỬV@ỬEGỗ?@ỰG@ỰỬỮŨ[GạOGứữỗữGãRỸGãS0GỬ!G0">GỬ(@GỊEIG0YGQ;@ỰEGỠ$@GỶÓỮGỬ(@GÍÌG0YGQ;@ỰGP#G@Ự7<ỮGPỔ@GQ=@ỰGỰ=[ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữỬ<ỮGỰỮM@G]1MEGỬ1ăŨ@GểMỸGộ,GQỌG0"ỮƯ@GỴỬMỮG0";@ỰGQ7>ỠGIÍKGỬMG]1ỤEGỰƠ@GIKGỬMGỠỔăGM@Gã#MEGỬ(@GIHGỬMGỠỔăG0"OỸG@ỎỸGỰỔ@ÉGo1ăŨ@GỠ6@ỰGQỌGỶỮÙ@GỴỤ0Gạ)ỮGỸ,0G :GP#M@ỬG@ỰỬỮŨ[G0"#@ỰGạOG@Ự#OỮG@7)ỠGỠMỸGỴỤ0GỬ!G0">GỬ1ăŨ@G0"#@ỰGạỮŨỠGỸ{G",@ỰG0ỬXG0"7<@ỰGã1Ỗ0GỴỬỜ1GỠNỠGỶ#ÓỮGỠM#GP7>ỠGỶỮŨ1G M@ỰGổẵÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữV@ỬGQỤ@G@MăGỬ1ăŨ@GểMỸGộ,GQỌGã1Ỗ0GỴỬỜ1G M@ỰG0ỬXG0"7<@ỰGổẵGạOGểM@MPMGÌG0Ỗ@GỠM#GM@Gã#MEG0Ử1GỰƠ@GỈG0YGQ;@ỰÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[â10Ử#"FẾâ@ỬGẠ6Ê/[Ế

Anh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Của

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Của
2023-02-13 16:15:00

QTO - Hôm nay 13/2, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam (PeaceTrees Việt Nam) khánh thành nhà mẫu giáo thôn Của, xã Hướng Tân,...

Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023

Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023
2023-02-08 18:29:00

QTO - Chiều nay 8/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2023. Phó Chủ tịch Thường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết