Cập nhật:  GMT+7
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gOG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5VeG6qOG7r3ThurnhuqR1xKnhu63DouG6ueG7kXXhuqzhu5Hhurnhu61F4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5HhuqDhurnhurLhuqZo4buv4bq5w7RpduG6ueG7kXXDueG6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYuG7rnVv4buv4bq54buT4bun4bq24bq54burRuG6ueG7r8O6cOG7reG6uWfhu4fhurnhu6/EqeG7reG6ueG7rnTDreG7gOG6ucOUaXbhurnhu5F1w7nhurnhu5Fp4buRdeG6ueG7rcOs4buvdOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq5w6rhur0v4buD4bq54bqt4bq9Z8Oq4buH4bq54oCT4bq5w6rhurvDquG6u+G6qcOi4bq5w4Jp4buvdOG6ueG7r2jhu4Dhurnhur1nL+G7gy/DquG6u8Oq4bq7w6LhurnDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VeG7mOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5VeG6qOG7r3Thurnhu5nhu4nhurnhu5nhu5/hu6/hurnhuqR1xKnhu63DouG6ueG7kXXhuqzhu5Hhurnhu61F4buvdOG6uVVBw7rhurnhu651w63hurnDtGl24bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63hurnhuqTFqeG7r3XDouG6ucOUaXbhurks4bqm4buL4buvdOG6uSjhurThu6fhurnhurzDreG6ueG7mMOtw7rhurk7KC0oVeG6ueG6pMWp4buvdeG6peG6ueG7kOG6qOG7r3Thurnhu5nDuuG6ueG7kXfhurko4bq0ROG6ruG7r3ThurnDlGjhu6/hurko4bqm4buA4buj4buv4bq5dMO6aXbhurkoxanhu6914bq5QuG7gOG6uVXhu7nhurnhu5jDrMO64bq54buuaOG7reG6teG6uTt1d+G6ueG7kHVC4bq54bqk4bun4buRdeG6uSnDlOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6uVV2w63hu6904bq54buuaOG7reG6peG6qy/hurZi4bqr4bqkaMO04bux4buV4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqeG7rWjhurR0w7rhu6/hurPDquG6tuG6vuG6uWjhuqbhuqR2w6li4bqr4bqk4bq0YuG6q+G6pOG7k2LhuqvDuuG7rXThurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5HhuqXDtGh24bqy4bqmaOG7r3ThuqThurTDuuG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DquG6u8Oq4buBL+G7gWbhu5Phu4fhurtn4bq/4buB4buB4buB4bqk4bq94buBZ8Oqw6rhu4Xhu7Hhur3huqXhu6nhurZ0w6nhurkvYuG6qy/huqThu5Ni4bqrL+G6pOG6tGLhuqvhuqThurRi4bqr4bqk4buTYuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VeG7mOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5VeG6qOG7r3ThurnhurzDreG6ueG7kWnhu5Hhurnhu7Hhu4nhu6914bq54buZw6x24bq54bqkxanhu6914bq54bqkbOG7r3Thurl1dmjhurnhu5F14bqs4buR4bq54butReG7r3ThurnDlGl24bq5LOG6puG7i+G7r3Thurko4bq04bun4bq54buvdW/hu6/hurnhu5Phu6fhurbhurnhu6tG4bq54buvw7pw4but4bq5Z+G7h+G6ueG7r8Sp4but4bq54buudMOt4buA4bq5w5RpduG6ueG7kXXDueG6ueG7kWnhu5F14bq54butw6zhu6904bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63hurnDquG6vS/hu4Phurkt4bq54buK4buvdeG6s+G6uSzhuqVV4bqrL+G6tmLhuqsv4bqk4buTYuG6qy/huqThurRi4bqrL+G6pGjDtOG7seG7lWLhuqvhuqRow7Thu7Hhu5XhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Op4butaOG6tHTDuuG7r+G6s8Oq4bq24bq+4bq5aOG6puG6pHbDqWLhuqvhuqThurRi4bqr4bqk4buTYuG6q8O64butdOG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG6pcO0aHbhurLhuqZo4buvdOG6pOG6tMO64bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oq4bq7w6rhu4Ev4buBZuG7k+G7h+G6u2fhur/hu4Hhu4Hhu4HhuqThur3hu4Fnw6rDquG7heG7scOq4bql4bup4bq2dMOp4bq5L2Lhuqsv4bqk4buTYuG6qy/huqThurRi4bqr4bqk4bq0YuG6q+G6pOG7k2Lhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liw5TDueG6ueG6pHVE4bq5KMWp4buvdeG6uULhu4DDouG6ueG7kHVC4bq54bqk4bun4buRdeG6uVXhu5jhu67hu5LhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPEqeG7r+G6uVXhuqjhu6904bq54bq8w63hurnhu5Fp4buR4bq54bux4buJ4buvdeG6ueG7mcOsduG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6pGzhu6904bq5dXZo4bq54buRdeG6rOG7keG6ueG7rUXhu6904bq5VUHDuuG6ueG7rnXDreG6ucO0aXbhurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG6pMWp4buvdeG6uS3hurnhu4rhu6914bqz4bq5LOG6pVXhuqsv4bq2YuG6qy/huqThu5Ni4bqrL+G6pOG6tGLhuqsv4bqkaMO04bux4buVYuG6q+G6pGjDtOG7seG7leG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nhu61o4bq0dMO64buv4bqzw6rhurbhur7hurlo4bqm4bqkdsOpYuG6q+G6pOG6tGLhuqvhuqThu5Ni4bqrw7rhu6104bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4bqlw7RoduG6suG6pmjhu6904bqk4bq0w7rhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhurvDquG7gS/hu4Fm4buT4buH4bq7Z+G6v+G7geG7geG7geG6pOG6veG7gWfDqsOq4buF4bux4bq/4bql4bup4bq2dMOp4bq5L2Lhuqsv4bqk4buTYuG6qy/huqThurRi4bqr4bqk4bq0YuG6q+G6pOG7k2Lhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liw5TDueG6ueG6pHVE4bq5KMWp4buvdeG6uULhu4DDouG6ueG7kHVC4bq54bqk4bun4buRdeG6uVXhu5jhu67hu5LhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPEqeG7r+G6uVXhuqjhu6904bq54bq8w63hurnhu5Fp4buR4bq54bux4buJ4buvdeG6ueG7mcOsduG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG6pGzhu6904bq5dXZo4bq54buRdeG6rOG7keG6ueG7rUXhu6904bq54buYw63DuuG6uTsoLShV4bq54bqkxanhu6914bq5LeG6ueG7iuG7r3XhurPhurks4bqlVeG6qy/hurZi4bqrL+G6pOG7k2Lhuqsv4bqk4bq0YuG6qy/huqRow7Thu7Hhu5Vi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYijDrMO64bq54buRaeG7keG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG6pHXEqeG7rcOi4bq5w5TDueG6ueG6pHVE4bq5KMWp4buvdeG6uULhu4DDouG6ueG7kHVC4bq54bqk4bun4buRdeG6uVXhu5jhu67hu5LhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPEqeG7r+G6uVXhuqjhu6904bq5dOG6uMO64bq54buxw4PDuuG6ueG7kXXhuqzhu5Hhurnhu61F4buvdOG6ueG6pOG6osO64bq54bux4buJ4buvdeG6ueG7mcOsdsOi4bq54buRaeG7r+G6ucO0QcOi4bq54bq2dXfhu6904bq54bq8w7rhu6Phu6/DouG6ueG7r3Vv4buv4bq54bq8w7rhu6Phu6/hurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkaeG7keG6ueG6pMOsw7rhurlVQcO64bq54buudcOt4bq5w7RpduG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54bqkxanhu691w6LhurnDlGl24bq5LOG6puG7i+G7r3Thurko4bq04bunw6Lhurnhu5jDrcO64bq5OygtKFXhurnhuqTFqeG7r3Xhurnhu691b+G7r+G6ueG7rnTDreG7gOG6ucOUaXbhurnhu5F1w7nhurnhu5Fp4buRdeG6ueG7rcOs4buvdOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq5w6rhur0v4buD4bql4bq5w5TDueG6ueG6pHVE4bq5KMWp4buvdeG6uULhu4Dhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPEqeG7r+G6uVXhuqjhu6904bq5dHXDuuG6ueG7r3Xhu43hu6/DouG6ueG7mWnhu6914bq5dMO6aeG6ueG7kWh24bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu6/DgOG6ueG7scOJ4buR4bq54bq8w63hurnhuqR1w63hu6914bq54bqy4bqm4buL4bq54butw63hurnhu5lBw7rhurnhu690Q+G6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7scOt4but4bq5w7RpduG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7r3XDreG6ueG7meG7ieG6uXRs4bqk4bq5dWnDuuG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqkdcODw7rhurl0w7po4buv4bq54bqy4bqmaOG6peG6ueG7qnVt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3Xhurnhurxow7rhurnhuqThurR44bq54bqy4bqmaOG7r+G6ueG6pOG6tHnhu6904bq54buRQmjhurnDtGl24bq54buRdcO54bq54buZ4bu3w7rhurnhurzhuqLDuuG6ucOCw4nhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7kUJo4bq54bqy4bqm4buj4bq5dUThuqDhu690w6Lhurnhu5nDs+G6pOG6ueG7r0ThuqLhu5HDouG6ucOUw7nhurnhuqR1ROG6uSjFqeG7r3XhurlC4buA4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurkzxKnhu6/hurlV4bqo4buvdOG6ueG7rXbhu6904bq54but4bqm4bu34buv4bq54bux4buJ4buvdeG6ueG7mcOsduG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5HhuqDhurnhurLhuqZo4buv4bq5w7RpduG6ueG7kXXDueG6ueG6vMOt4bq54buRaeG7keG6ueG7kWnhu6/hurnDtEHDouG6ueG6tnV34buvdOG6ueG6vMO64buj4buvw6Lhurnhu691b+G7r+G6ueG6vMO64buj4buv4bq5w4Lhu53hurnhurZ1aeG6pOG6uXXhuqbhu4Dhurl14bqg4buv4bq54buv4bq6aOG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bur4buf4bqk4bq54bqy4bqm4buL4bq54buZw6zhuqThurnhu5lExILhu5HDouG6ueG7kXfhurnhu691w7rhu6HhuqbhurnDtEThuqLhu5HhurnhuqTDuuG7n+G7r+G6ueG7reG6osO64bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bq8w7pw4buR4bq54buRQ+G7r3Thurnhu691ROG6ueG7keG6pkHhu5HhurnDguG7t+G7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5Dhuqjhu6904bq54bq84bqiw7rhurl04bq4w7rhurnhu7HDg8O64bq54buR4buL4but4bq54bqg4buv4bq5w4LDieG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhuqRv4but4bq54buRQmjhurnhu7Hhu4nhu6914bq54buZw6x24bq54bqkxanhu691w6Lhurnhu7Hhu4nhu6914bq54buZw6x24bq5VUHDuuG6ueG7rnXDreG6ucO0aXbhurkzw7pw4bqk4bq54buuaOG7reG6ueG6pMWp4buvdcOi4bq5w5RpduG6uSzhuqbhu4vhu6904bq5KOG6tOG7p8Oi4bq54buYw63DuuG6uTsoLShV4bq54bqkxanhu6914bq54buZ4buJ4bq5w7RpduG6ueG7kWl24bq54bq84bqiw7rhurnDlMO54bq54bqkdUThurkoxanhu6914bq5QuG7gMOi4bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VeG7mOG7ruG7kuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7rnThuqbhu4By4buv4bq5M8Sp4buv4bq5VeG6qOG7r3Thurnhu5Hhuqjhu6904bq54buRaeG7keG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhurzDuuG7o+G7r+G6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buZdsOt4buv4bq54bq84buh4bq54buvdeG6uuG7r3ThurnDtEThuqLhu5HhurnhuqTDuuG7n+G7r+G6ueG7kUJo4bq54buR4bqg4bq54bqy4bqmaOG7r8Oi4bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhurLhuqZo4bql4bq54buw4buJ4buvdeG6ueG7mcOsduG6uVVBw7rhurnhu651w63hurnDtGl24bq5M8O6cOG6pOG6ueG7rmjhu63hurnhuqTFqeG7r3XDouG6ucOUaXbhurks4bqm4buL4buvdOG6uSjhurThu6fDouG6ueG7mMOtw7rhurk7KC0oVeG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7q3Vt4buvdOG6ueG7meG7p+G7r3XhurnDguG7neG6ueG6pMO64buf4bq24bq54bqk4bqq4buR4bq54buvw4Dhurnhu7HDieG7keG6uXXhuqDhu6/hurnhu6/hurpo4bq54buZceG6uXV2w63hu6/hurnhuqR1w63hu6914bq54buvdcO6cOG7reG6ueG6vOG6quG6ueG7mUTEguG7keG6uXTDumh2w6Lhurnhur7EkOG7r3Thurnhu5lp4buvdOG6ueG6vOG6osO64bq54buvw7rhu6Hhu63hurnhuqTDuuG7r+G6ueG7kUJo4bq54bux4buJ4buvdeG6ueG7mcOsdsOi4bq54buvdETDg8O64bq54buTb+G7r+G6uSzhuqbhu4vhu6904bq5KOG6tOG7p+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYizhuqVV4bqrL+G6tmI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ
2020-06-18 16:45:48

(QTO) – Hôm nay 18/6/2020, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các anh hùng...

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
2020-06-18 13:13:38

QTO - Sáng nay 18/6/2020, UBMTTQ Việt Nam Phường 1, thành phố Đông Hà phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết