Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhurPhu6DhuqZUIeG6uuG6pkwsWeG7uOG6pn1P4bqmVeG6vFvhuqY+4bue4bqmTuG7nOG6pj5Z4buc4bqmS+G6vsOa4bqmJCPhurrhu5zhuqZAJU/DmuG6pkAl4bq64bqm4bq74bq6TE9Lw5nDmVPhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqw4bud4bud4buL4bqmLeG6puG7pyHhurrhuqYj4bq64bqmJCbDgOG6pmksJeG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53DiuG7nOG6piM64bqmS+G6vsOa4bqmxqDhurzhu5zhuqZVWeG7nOG6pkAlT8Oa4bqmQCXhurrhuqbhurvhurpMT0vDmcOZU+G6pk7hu5zhuqZM4buaWOG7nOG6piPhu6zhu5zhuqZMLFnhu7jhuqZ9T+G6plXhurxb4bqmTDrhurrhuqbDmsagLMOd4buc4bqmw5rDilvDgOG6plTDjFvhuqYk4buc4buQw5rhuqZVJeG6uuG6plXhurrhuqYkKlvhuqZO4bq84bqg4bquL+G7uOG6sOG6riThurpLVE/huqY9JFtUT3nhuqRV4bq6I8ag4bucw5pB4bqq4bu4feG6puG6uiUkw5nhuqThurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqm4bq6VCR54bqk4bqz4bug4bqmVCHhurrhuqZMLFnhu7jhuqZ9T+G6plXhurxb4bqmPuG7nuG6pk7hu5zhuqY+WeG7nOG6pkvhur7DmuG6piQj4bq64buc4bqmQCVPw5rhuqZAJeG6uuG6puG6u+G6ukxPS8OZw5lT4bqm4bqk4bqmPSNMeeG6pOG7miQk4bu4QS8vPSThurok4bucTOG6oMOaT3vhuqAkJcOZ4bucJCNP4bqgPsOaLyQkw5kv4bucLz3EkOG6qsSQL+G6quG6rOG6qMSQL+G6rEIv4bqsRC9UJSUt4buaw5nhurrDmsagLSThurrhu5wtUuG7uMagLeG6qENEReG6qMSQ4bqs4bqqRcOJ4bqgUuG7uMag4bqkL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq4vJE3hurDhuq4vJCPhurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqwaSwl4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7ncOK4buc4bqmJOG6vuG7nOG6pkxY4bqmQCXhurrDmuG6pkzhu4DDmuG7muG6pj3hurwk4bqmTuG7nOG7kCXhuqYkI+G6uuG6pkAl4buIw5rhuqbhur3hu6bhuqbhu6fDjOG7uOG6pi3huqY2w5rhu5pB4bqmw60x4bqm4bud4buaLFjDmsag4bquL+G7uOG6sOG6ri8kTeG6sOG6ri8kI+G6sOG6ri8k4bq6S1RP4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zGoMOKW+G6pkQtQsOA4bqmTOG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6puG7l+G6oOG6veG7puG6puG7p8OM4bu4w4Dhuqbhu53hu5XhuqDDquG6tcOt4bqmTOG7msOZ4bqmS+G7nMOUJOG6pk7hurrDmsag4bqmJOG6vlXhuqbGoOG7nDzhuqZpLCXhuqbDqsOZw4rDmsag4bqm4budw4rhu5zhuqbDg+G6quG6qOG6piQlVuG7nMOA4bqmw5rGoD/huqbhu5fhuqDhur3hu6bhuqbhu6fDjOG7uMSC4bqmTuG7mOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrhuqY+4buQ4bqm4buaw4rDmuG7muG6pj7hu5zhuqbhuqRMLFnhu7jhuqbGoOG7nOG7iCThuqYkw4rhu5zhuqY94buAw5rhuqThuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bud4bua4buqw5rGoOG6piThu5zDmuG6pkvhurrDmuG6pk7hu4ol4bqmJOG6vuG7nOG6pkxY4bqmQCXhurrDmuG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rDgOG6puG7ncOK4buc4bqmQCVPw5rhuqbDouG6oMOt4bqgw4DhuqbDmsagP+G6puG7l+G6oOG7leG7mirhuqbDrOG7miXhu4jDmuG6pkAl4bq64bqm4bq74bq6TE9Lw5nDmVPhuqDhuqbhu5vhurol4bqmVeG7riThuqYk4buaw53hu5zhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmw5rhu6Thu5zhuqZM4buaJVvhu5LDmsOA4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qOG6uC3huqrDgOG6puG7ncOK4buc4bqm4buaw5LDmuG6psOt4bqg4bqmTuG7nOG6pkzhu5pY4bucw4DhuqY94bq6JeG6pk7hu6ThuqbDmsag4bua4buc4bqmTOG6usOa4bqmw5rDilvhuqbDmuG7msOd4bqmw63huqDhuqZM4bua4bu04bqmPuG7kOG6psOa4buaw4rhuqbhu7Thuqbhur3hu6bhuqbhu6fDjOG7uOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuqXDlMOa4bqmJCMsWUzhuqY94buw4bqm4bq4Qi/huqhD4bqmTizDncOaxqDhuqY94buw4bqm4bq4w4Dhuqbhu5XhuqDhuqjEkMOA4bqm4buX4bqg4bq94bum4bqm4bunw4zhu7jDgOG6puG7ncOK4buc4bqmw5rhu6Thu5zhuqbDreG6oOG6pn0l4buww5rGoOG6pk7hu5jhuqbhu53DiuG7nOG6pk7EqFvhuqZ9T+G6pj7DisOZ4bqmw5rhu5rDiuG6piPhu6zhu5zhuqZLw4wk4bqmw5rGoMOd4bqmJOG7gsOaxqDhuqbGoOG6uuG6pkvGr+G6pkzhu5rhur5bw4DhuqbDreG6oOG6psOa4buiJeG6pn1P4bqmVOG6vuG7nOG6psOa4buaLMOaxqDhuqZT4bua4buqw5rGoOG6pk4s4buyTOG6oOG6puG7m+G6uiXhuqZO4buk4bqmw63huqDhuqZOw5TDmuG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu5XhuqDhuqjEkOG6piQj4buew5rhu5rhuqZL4bq8w5nhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bq14bua4bucw5RM4bqmfU/huqZMLFnhu7jhuqZOLOG7skzhuqbhu53DiuG7nOG6pk5PVeG6pk7hu5zhuqZM4buKVeG6pk4s4buyTOG6puG6quG6piQj4buc4buSJeG6pk7hu6zDmsag4bqmI+G7rOG7nOG6plUl4bq64bqmVeG6uuG6piQqW+G6pk7hurzhuqY9KeG6pk0/w5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuqXDlMOa4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qi1Cw4DhuqbDreG6oOG6plThu5zDlcOa4bqmVOG6vkzhuqZOLOG7skzhuqY+WeG7nOG6puG7ncOK4buc4bqmPsOK4bqmfeG7nMOa4bqmTOG7miXhu65M4bqmVOG6vuG7nOG6pn1P4bqmPlnhu5zhuqbGoOG7nOG6vOG6psOJ4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqDhuqDhuqbDreG6oOG6puG7msOSw5rhuqbhu53DiuG7nOG6pk7DlMOa4bqmw5rhu5rDiuG6plXhu57DmuG7muG6puG7tOG6puG7l+G6oOG7leG7mirhuqbDrOG7miXhu4jDmuG6piPhu6zhu5zhuqZL4bq8w5nhuqZM4buqw5rGoOG6puG6usOa4bqm4buV4bqgw4nDgOG6puG7l+G6oOG6puG7leG7mirhuqbDrOG7miXhu4jDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurBo4bua4buc4bqm4budw4rhu5zhuqZOw5TDmuG6pk7hu5zhu5hV4bqm4buaw5LDmuG6plTDjFvhuqYk4buc4buQw5rhuqYk4bua4bue4bqmS+G7oOG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu5fhuqDhu5Xhu5oq4bqmw6zhu5ol4buIw5rhuqZL4buEJOG6psag4bucPOG6psag4buc4bq6w5nhuqZM4buqw5rGoOG6puG6usOa4bqm4bq94bum4bqm4bunw4zhu7jhuqZ9KeG6plRd4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6pSzhu7JM4bqmS+G7nMOUJOG6puG7ncOK4buc4bqmJCHDmsag4bqmS+G7oOG6pkzhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqbhu5fhuqDhur3hu6bhuqbhu6fDjOG7uOG6pkvhu4Qk4bqmPuG7nuG6puG7msOKw5rhu5rhuqY+4buc4bqm4oCcJCPhu65V4bqmTOG7hOG7uOG6piTDiuG7nOG6pj3hu4DDmuKAneG6pj7DiuG6pj4h4bq64bqmI+G6uuG6piQm4bqmPsOKw5nhuqYk4bua4bq8w5rGoOG6puG6qOG6rC3huqrhuqzhuqhE4bqg4bqmw6124bqm4budw6pz4buPw6zhur3huq4v4bu44bqw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cẩn thận khi cho mượn tài khoản ngân hàng

Cẩn thận khi cho mượn tài khoản ngân hàng
2016-03-06 00:27:01

(QT) - Tài khoản ngân hàng vốn được bảo mật thông tin, chỉ riêng cá nhân người có tài khoản biết và sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều người mượn tài khoản ngân hàng...

Vận động dân bản giao nộp vũ khí

Vận động dân bản giao nộp vũ khí
2016-03-06 00:22:09

(QT) - Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ bình yên địa bàn cho nhân dân vui xuân, đón tết, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã bám địa bàn, tích cực...

Dượng trói cháu vợ cho ong đốt lãnh 6 tháng tù

Dượng trói cháu vợ cho ong đốt lãnh 6 tháng tù
2016-03-04 00:13:42

TTO - Thấy Liêm cùng nhóm bạn ném đá khiến đàn ong vỡ tổ bay ra chích vợ mình và các con bò nhà nuôi, Lê Văn Nam đã trói Liêm lại gần tổ ong khiến em bị ong chích đến phát sốt.

Bị chồng cũ đánh trọng thương vứt trong rừng

Bị chồng cũ đánh trọng thương vứt trong rừng
2016-03-04 00:13:25

TTO - Gần 1 ngày sau người nhà mới tìm thấy chị Tho trong tình trạng thương tích đầy người, hai cánh tay, chân đều bị đánh dập gãy làm nhiều khúc, nằm bất động giữa rừng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết