Cập nhật:  GMT+7
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44bq94bus4buGxajhu6hUW+G7hjnhu7Dhu4bhu5rGr1Phu4Y8xq8o4buGPl1K4buG4buiw5Nbw4kvxq/hu4ThurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDxr4buexKjhu5zhu4DhurjEkOG7qeG7keG7k0Xhu4Yt4buG4buRxahLw6Dhu4ZGw41D4buE4buEQuG7huG7qeG6seG7keG6v+G7hlvhu67hu7LGr+G7huG7keG7qOG7ssav4buG4bq94buw4buyxq/hu4bhu6JO4buGw6Hhu6Bb4buGw6E34buGfTvhu4Zbxq/hu5TDneG7hjkw4buGSuG7suG7hsWo4buoVFvhu4bhu7LFqDMu4buo4buGw6FNw6Dhu4Z7xKjhu4ZbTOG7qOG7hj5dSuG7suG7huG7pcavKOG7huG7kcWo4bu04buy4buGxJDhu6IzLuG7ssWo4buGw7VT4buGayrhu7LFqOG7huG7pcav4bu04buyxahC4buGPMavMy7hu7LFqOG7huG7gSThu7LFqOG7huG7qcavS+G7ssavQuG7huG7qeG7pUPhu5Hhu6jhu7LGr+G7huG6veG7sOG7ssavReG7huG7mkrhu5rGr+G7huG7osOUw6Dhu4bGrzvhu7Lhu4bhu4Thu4bhu7JPw51Dw4kvPOG6uMOJW8SoxqBZ4bue4buGfVvDoFnhu57hurLhu4DDncSoe8Wo4buo4buy4bqoRjzDoeG7hsSoXVvhu7Thu4DhurjDiVt74bq4w4lb4buc4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bEqFlb4bqy4buAw6pK4bua4buGxqDhu6zhu4bhu5pK4bu04buG4buiNOG7ssWo4buGW3szLOG7muG7hjlL4buyxq/hu4bDneG7tuG7ssWo4buG4buyxag2xKjhu4bhu5zhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gMavW1s84bqoLy9hYWFDW8avxKjhu7LGr+G7suG7qOG7nuG7skPhu5rhu7TDnUM54buyL+G7peG7qOG7mltde+G7nn1G4buC4buESOG7hOG7hC/DquG7tOG7ssWoX+G6v+G7tOG7ssWoL0bDjeG7hOG7hOG7hEgvxqDhu6jFqOG7qOG7nlvhu5xDVzzFqOG7gC/hurjDqkrhu5rhu4bGoOG7rOG7huG7mkrhu7Thu4bhu6I04buyxajhu4ZbezMs4bua4buGOUvhu7LGr+G7hsOd4bu24buyxajhu4bhu7LFqDbEqMOJLzzhurjDiS9b4buc4bq4w4kvW3vhurjDiS9bxKjGoFnhu57hurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qcav4bue4bu04buG4buaSuG7tOG7hlt7TOG7ssWoQuG7hljGr13DoMSo4buG4buESUPhu4hDRuG7guG7hEdC4buGxKjhu7LGr+G7huG7qXvhu5Lhu7Lhu4bhu7lP4buy4buG4bupxq9N4bu04buGxJBH4buI4buGW10/4buoQuG7hlt7IuG7hjzGrzMu4buyxajhu4bhu5Hhu6jhu7LGr+G7hsawO+G7skLhu4bhu6nhu6VD4buR4buo4buyxq/hu4bhur3hu7Dhu7LGr0Xhu4bhu5og4buyxajhu4bDnSZb4buGfSXhu4bhu7LFqDMu4buo4buGxqBM4buy4buG4buiVOG7suG7hk/hu7Lhu4bhu6JTw53hu4Yo4buGPl1K4buy4buG4bulxq8o4buG4buRxajhu7Thu7JC4buGPMavTeG7qOG7hlvGr8So4buyxq/hu4Zb4bu0SuG7suG7hlt7U+G7suG7hkZCSeG7hlt74buow5pd4buG4buiKuG7ssWo4buG4buyU+G7suG7huG7msavU+G7huG7osOTW+G7hjlL4buGw6FNw6Dhu4Z7xKjhu4bhu5pO4buo4buGWSbhu7Lhu4Y5LOG7qOG7huG7msavMeG7hj5dSuG7suG7hllL4buG4bulxq9Mw53hu4bhu4E04bua4buG4bu5Mzvhu7LFqEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4/Gr+G7qOG7huG7ojMh4bua4buG4buaxKjhu7Lhu4bhu7LFqE/hu7JC4buG4buyxq/hu7bDneG7huG7mjHEqOG7hsSo4buyxq/hu4bhu6nGr03hu7Thu4bhu6JO4buGe8So4buGOVXhu4bhu7LGrzPhu7LFqOG7huG7ssWoxKjDoOG7hn3EqF3hu4bhu6Lhu7bhu4bEqOG7ssav4buG4bupxq9N4bu04buGOUvhu4ZG4buG4buyxagzLuG7qOG7hsagTOG7suG7huG7ok7hu4bhu5rGryjhu4bhu7LGr8SoXeG7hj5dxKjDoOG7hllM4buo4buGPl1K4buy4buG4bulxq8o4buG4buRxajhu7Thu7Lhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGWMav4buo4buG4bu5Mzvhu7LFqOG7hsWoQOG7qOG7huG7msav4bu04buGxqBM4buy4buGWUvhu4bhu7ky4buG4buBNOG7muG7huG7qeG7qFThu7Lhu4bEkFt7IuG7hltM4buo4buGPMavMy7hu7LFqOG7huG7keG7qOG7ssav4buG4buPxq9K4buyxq9C4buG4bup4bulQ+G7keG7qOG7ssav4buG4bq94buw4buyxq9F4buG4buiVOG7suG7huG7olXhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7huG7ssav4bu2w53hu4ZYxq9K4buaxq/hu4Y+XcSow6Dhu4ZZTOG7qOG7hsWow5TDoOG7hn02Q+G7huG7qeG7qFThu7Lhu4bFqEDhu6jhu4Zbxq9Tw53hu4bhu4E64buG4bqx4buyxq/hu4bhu6ld4buQ4buyQuG7huG7pcavTMOd4buG4bu5T+G7suG7hmtN4buo4buGOUvhu4bhur0g4buo4buG4bu5T+G7suG7hmvhu6hT4buy4buG4buaIOG7ssWo4buGWyzhu6jhu4Y+XUrhu7Lhu4bhu6XGryjhu4bhu5HFqOG7tOG7skPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4/Gr+G7tE3hu7LFqOG7huG7guG7hsWo4buoLuG7huG7hEnhu4Y8xq8iW+G7huG7ssWoS8Og4buG4buEw41D4buIQ0bhu4Lhu4RHQuG7huG7ssav4bu2w53hu4bEqOG7ssav4buG4bupxq9N4bu04buGWMav4buo4buGPl3EqMOg4buGW3so4buGWUzhu6jhu4Y+XUrhu7Lhu4bhu6JO4buG4buiMOG7ssWo4buG4buiJuG7hjks4buo4buG4buyxq/hu7bDneG7huG7mjHEqOG7huG7uTM74buyxahD4buGw7Ui4bua4buG4bui4bu24buG4bupXeG7kOG7suG7hjlL4buG4bup4buoVOG7suG7hlnEqOG7tOG7hjlL4bu04buG4buiSuG7ssav4buGxKjhu7LGr+G7huG7qcavTeG7tOG7hllLw53hu4bEqOG7ssav4buG4buyS8Og4buG4buyxahO4buGw6FdJeG7ssWo4buG4bui4buQW0Phu4bGsMSoXeG7huG7ouG7tkLhu4ZrTeG7qOG7hjlL4buGa+G7qFPhu7Lhu4bhu5rhu5LDneG7huG7nMSo4bu04buGWcSo4bu04buGOUvhu7Thu4bhu5rGr+G7oMOd4buGxKjhu7LGr+G7huG7qcavTeG7tEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjhurHhu7LGr+G7huG7qcavTeG7tOG7huG7ojMh4bua4buG4buiM8So4buG4bui4buo4buG4bua4buQPOG7huG7mjRd4buG4buyxq8z4buyxajhu4bhu6JO4buGWzfhu4Y54bu04buyxajhu4bhu7LFqMSow6Dhu4Z9xKhd4buG4bui4bu2Q+G7huG6veG7qFRb4buGW+G7qOG7suG7hsSo4buyxq/hu4bhu6nGr03hu7Thu4ZbN+G7hjnhu7Thu7LFqELhu4bhu7LGr+G7tsOd4buG4buaMcSo4buG4bu5Mzvhu7LFqOG7hsagI+G7hlt7JeG7suG7hsOdOuG7qOG7huG7ssWoMy7hu6jhu4bDnSZb4buG4buyO+G7qEPhu4bhu4FU4buy4buG4buaxq/hu6hVXeG7huG7hMONQ+G7iENG4buC4buER0Lhu4bDqiThu7LFqOG7hsSo4buy4buG4buR4buo4buyxq/hu4bhur3hu7Dhu7LGr+G7hsagw5Nb4buG4buiMyHhu5rhu4bhu7kzO+G7ssWoQuG7huG7olThu7Lhu4bhu7LFqEvDoOG7hkbhu4RD4buIQ0bhu4Lhu4RHQuG7hmtN4buo4buGe8So4buG4bui4buSXeG7hlvGryJDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buRxahLw6Dhu4ZGw41Dw41C4buGw6ok4buyxajhu4bEqOG7suG7huG7keG7qOG7ssav4buG4bq94buw4buyxq/hu4bhu6JO4buGxqDDk1vhu4bhu6ld4buQ4buyQuG7huG7qeG7qFThu7Lhu4Y5S+G7hmvhu6hT4buy4buGWMav4buo4buG4buaSuG7muG7hsag4bus4buG4buaSuG7tOG7huG7osSo4buyxajhu4ZbeyXhu7Lhu4ZbTOG7qOG7huG7uTLhu7LFqOG7huG7qUtdQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qUzhu6jhu4Y8xq/hu6hT4buy4buGW+G7uMSoQuG7hmsm4buo4buG4buiKuG7ssWo4buGw6Hhu6Bb4buGw6E34buGW13DoFPhu7Lhu4Y8xq9MW+G7hmtN4buo4buG4buE4buK4buG4buyT8Od4buGWyBC4buG4bup4buoVOG7suG7huG7hEfhu4bhu7JPw53hu4ZbIELhu4Zr4buoU+G7suG7huG7iOG7huG7sk/DneG7hlsgQuG7huG7qV3hu5Dhu7Lhu4bhu4rhu4bhu7JPw53hu4ZbIOG7hjlL4buG4bu5Mzvhu7LFqOG7hkZI4buGW8avSuG7ssWo4buGWyBC4buG4buiKuG7ssWo4buGW8avLuG7qOG7hjzGr03hu6jhu4bGoCrhu6jhu4Zbxq8zLuG7ssWo4buG4buaxq/hu7Thu4bFqOG7qMSo4buG4bui4buw4buyxq/hu4bhu7JM4buy4buG4buyxq/DlOG7suG7hsavO+G7suG7hsON4buC4buC4buGW3vhu6jDml3hu4bhu6Iq4buyxajhu4bhu6nhu6jhu7JC4buGTeG7ssav4buG4bqo4buG4buB4buo4buyxq/hu4bhur8w4buyxajDiS884bq4


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giữ gìn an ninh trật tự ở bản Trỉa

Giữ gìn an ninh trật tự ở bản Trỉa
2014-11-26 09:05:12

(QT) - Nhiều năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị từng bước được cải thiện, góp phần quan...

Tòa chưa xử đã kêu bị oan sai

Tòa chưa xử đã kêu bị oan sai
2014-11-25 11:55:40

(TNO) - Sáng 24.11, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Trọng Thúc cùng 7 bị cáo về tội “hủy hoại tài sản”, do vắng mặt 1 trong 3 luật sư...

8 năm tù về tội “Giết người”

8 năm tù về tội “Giết người”
2014-11-24 00:46:04

(QT) - TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và tuyên 8 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Lê Anh Học (SN 1989, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết