Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vhu6rhu5vhuqzDssOj4buK4buQ4buz4bqsw7LhuqDDg+G7neG6qMOyw6PDosOyw4LhuqLhu6HhuqjDssON4budw4zDsuG7jsOD4bu54buxw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bux4bqixILhuqzhuqLDssON4bud4bux4bqiw7Lhu6zhuqMtw7IhJSUk4buuai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOza+G7icOgw6PEqcOyLcOyPOG6oOG7o+G7kMOy4buP4buRL+G7ly/DteG7jeG7jcahw63DsuG7ruG6qOG7o+G6rMOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7quG7m+G6rMOyw6Phu4rhu5Dhu7PhuqzDsuG6oMOD4bud4bqow7LDo0nhu4rhuqzhuqDDsk3hur7huqzhuqDDsuG7reG6qMOy4buv4bq44bqs4bqgw7Lhu7HhuqLEgsOyw6NJ4bqw4bqs4bqiw7JiceG6rMOyw6NPw63DsmJKw7LDjElN4buE4bqs4bqgw7JiSsOyw6PhurzhuqzhuqDDsuG6ouG7gkfDsuG6pOG7o+G6psOyw4xJTeG7hOG6rOG6oMOy4buv4bqo4buj4bqsw7Lhu69ww7Lhu7HhuqrDsuG7q+G7iuG6vMODw7LhuqThu6PhuqbDsuG7jsOD4bu54buxw7Lhu47hu4DDg8Oy4buq4bub4bqsw7LDo+G7iuG7kOG7s+G6rMOy4bqgw4Phu53huqjDssOj4bq24bqs4bqiw7Lhu4rhu5bDssOg4buK4buh4bqs4bqgw7LDo0nhurDDsuG7juG7t8Oyw4zhuq7huqzhuqLDsuG6ouG6ruG6rOG6osOyw4zhuqLDk+G7scOy4bqiw4Phu7nhuqzDsjzhuqDhuqLhurDDskjhu4rhu5Dhu7XDjMOy4buR4buVLcOyPMOgL8Ojw6LDrMOy4busw5PDsuG7juG7o8Oy4bqk4buj4bqmw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4buO4buAw4PDsuG7r+G6qOG7o+G6rMOy4bux4bqqw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDsuG7seG6osSCw7I84bqg4buK4buQw4HhuqzDsuG7rk7hu7HDsuG7sOG6osSC4bqs4bqiw63DssSDYsOjYsOjxIPDrcOyw6HhuqLhuqrDsuG7sOG6okvDssOM4bqw4bux4bqiw7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDssOMScOT4buxw7LEg+G7qjzhu6zDssOM4bq24bqs4bqiw63DsuG6pHDhuqzhuqLDsuG7r+G7n+G6qMOy4bqj4buEw7LEkcOyw4zhu7XDrcOy4buw4bqiw4PDsuG7sUrhu7HDsuG7rOG6oy3DsiElJSThu67DssOM4bq24bqs4bqiw63DsuG7seG7neG7scOy4bqj4buEw63DsuG7q+G7m+G6rMOtw7LhuqzhuqDhu6PhuqzhuqLDsuG6pMOD4buz4bqsw7JI4buK4bub4bqsw6zDssOj4bufw4PDsuG7q+G7iuG6vMODw7LhuqThu6PhuqbDsuG7jsOD4bu54buxw63DsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bux4bqixILDssOh4bqi4bub4bqsw7I84bqgQ+G7scOyIcOD4bu34buKw63DssOh4bqi4bqqw7LDo0lN4buE4bqs4bqgw7Lhu6rhu5vhuqzDssOj4buK4buQ4buz4bqsw7LhuqDDg+G7neG6qMOyw6PhurbhuqzhuqLDsuG7iuG7lsOy4buvcMOy4bur4bud4bqow7Lhu7Hhu53huqjDssON4bq+w7LDguG7tcOMw7Lhu5HDsuG6rHHhuqbDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7I84bqg4bqi4bqww7JI4buK4buQ4bu1w4zDsuG7keG7lS3DsjzDoC/Do8Oiw7LhuqzhuqDhu6Phu5DDssO1w7Uvw7Qvw7Xhu43hu43hu5PDsuG7sUvhu5vDsuG7quG6usOy4buw4bqixILhuqzhuqLDssOMSeG6sMOy4oCcYuG7t8Oyw4zDg+G7tUfDssOMSuG7scOy4buvxrDhu5DDsuG6puG7n+G6rOG6osOyw4zhuqLDk+G7scOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7LDjeG7neG7seG6osOy4bus4bqjLcOyISUlJOG7ruKAncOsw7LhuqPhu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsuG7seG6qsOyPOG6oOG6ouG6sMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Lhu5Hhu5UtPMOgL8Ojw6LDrcOy4buq4bub4bqsw7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDsuG7jkrDssOj4bq24bqs4bqiw7Lhu4rhu5bDsuG7r3DDssOM4bq8w7Lhu7HhuqJO4buxw7LhuqLhurrDg8Oy4bqs4bqg4bqi4bqww7Lhu7Hhu53huqzDsuG7q+G6usOy4bux4bqiS8Oy4bux4bqiw4nDjMOyw4zhuqjhu6PhuqzDssOM4bq24bqs4bqiw7Lhu69Bw7JI4buK4bud4bqsw7LDjEnDg+G7ucOMw63DssOMScODQeG6rMOyw4LhuqLhu5vDg8Osw7Lhu6rhu5vhuqzDsuG7seG6ouG7pUfDsuG6ouG7o+G6rOG6osOy4buu4buh4bqs4bqgw7Lhu6vhurrDssOM4bq24bqs4bqiw7Lhu6vhu5vhuqzDsuG6ouG7o+G6rOG6osOyPOG6oOG6ouG6sMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Lhu43DtC3DsjzDoC/Do8SDw7LhuqzhuqDhu6Phu5DDssO14buZL+G7lS/DteG7jeG7jeG7mcOy4oCcYuG7t8Oy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7rOG6oy3DsiElJSThu67DssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu4bDg8Oyw4Lhu5jDsuG7sDwlLcOyJeG7riXigJ3DrMOyw6PhuqJN4buG4bqs4bqgw7LDjEnDk+G7scOyw6PhurbhuqzhuqLDsuG7iuG7lsOy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG7quG7m+G6rMOyw6Phu4rhu5Dhu7PhuqzDsuG6oMOD4bud4bqow7LDo+G6tuG6rOG6osOy4buK4buWw7JH4bqiw4nDg8Oy4bqi4buCR8Oy4buO4buAw4PDssSD4buWw7Lhu6vhu5vhuqzDsuG7rOG6oy3DsiThu64tw7LDo1bDssOM4bq24bqs4bqiw7Lhu4nhuqzhu5vhu5DDsuG6pOG7o8Oy4buw4bqiw4PDsuG7sUrhu7HDsuG7rOG6oy3DsiElJSThu67EqcOyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG6ouG6usODw7LhuqzhuqDhuqLhurDDssOM4bqo4buj4bqsw7LDjOG6tuG6rOG6osOy4buvQcOySOG7iuG7neG6rMOyw4xJw4Phu7nDjMOyPOG6oOG6ouG6sMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Lhu5Hhu5Utw7I8w6Avw6PDosOtw7I84bqg4bqi4bqww7JI4buK4buQ4bu1w4zDsuG7jcO0LcOyPMOgL8OjxIPDsuG7juG7o8Oy4buw4bqiTeG6vuG6rOG6oMOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7LhuqLhu6PhuqzhuqLDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqg4buj4bqs4bqiw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7seG7neG6rMOy4bur4bq6w7LhuqRw4bqs4bqiw7Lhu6/hu5/huqjDsuG7seG7neG7scOy4bux4bulR8Otw7Lhu7Hhu53huqzDsuG7q+G6usOy4bus4bqjLSElJSThu67DrcOy4bur4bud4bqow7Lhu7Hhu53huqjDsuG7jsOD4buz4bqsw7LDo+G6tuG6rOG6osOy4buK4buWw6zDssOjT8Oyw43Dk8Oy4bqkcOG6rOG6osOy4buv4buf4bqow7Lhu7FL4bubw7Lhu67hu6HhuqzhuqDDrcOy4bux4bqixILhuqzhuqLDskjhu4rhu5Dhu7fhuqzDrcOyw43Dk8OyR+G6osOJw4PDsuG6ouG7gkfDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bur4bq6w7LhuqDDg+G7jOG7m8Oy4bux4bud4buxw7Lhu6vhu5vhuqzDrcOy4bqs4bqg4buj4bqs4bqiw63DsuG7r+G6qOG7o+G6rMOyw4zhuqJBw63DsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bqsceG6psOySOG7iuG7m8Oy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7rOG6oy3DsiElJSThu67DssOMT8Oyw4zhurbhuqzhuqLDsuG7r+G7teG6rMOy4bux4bq+w7LDjeG7hMOy4bqk4buKReG6rMOy4buvTeG7guG7scOy4buxS+G6rOG6oMOy4buxw4nDrcOyw4LDg+G7ueG6rMOyw4zhuqjhu6PhuqzDsuG7juG7o8Oy4buv4bufw4zDsuG6rOG6osOD4bu34buKw7LDguG7tcOMw7JI4buK4buhw7Lhu6/hu53huqzhuqDDssOC4bqixILhu7HhuqLDsuG6pOG7ucOsw7LDo+G7lsOyw43hu4rhu6XDjMOyw43Dg+G6rOG6osOy4bqgw4Phu6HhuqbDssOMT8Oy4buP4buVw63hu5Hhu5Xhu4Phu43DsuG6rHHhuqbDssO14buN4buN4buTw7LDlOG7isOJ4bqs4bqgw7Lhu7FC4bqsw7Lhu4/hu5PDreG7k+G7g+G7jcOy4bqsceG6psOyw7Xhu43hu43hu5fDrMOyw6Phu5bDsuG6pOG7ucOyw43Dg+G6rOG6osOy4bux4bqo4bqsw7LDjOG6ok7DssO0w7LDjEnhu4TDsuG6pOG7s+G6rMOy4bqgw4Phu6HhuqbDssOMT8Oyw7Xhu5HDrcO04buDw7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7jeG7k8Oyw5Thu4rDieG6rOG6oMOy4buxQuG6rMOyw7XDtOG7g8Oy4bqsceG6psOyw7Xhu43hu43hu5fDrMOyw6Phu5bDsuG6pOG7ucOyR+G6ouG7ncOMw7LDjEnDg0HhuqzDsuG7rcO54bqsw7LDjcOJw7LDjMOTw7LhuqzhuqLDg+G7s+G6rMOy4bqgw4Phu6HhuqbDssOU4buKw4nhuqzhuqDDsuG7sULhuqzDsuG7j8Ot4buPw7Xhu4PDsuG6rHHhuqbDssO14buN4buN4buXw63DsuG7seG7neG7scOy4buxdEfDsuG7juG7gsOy4bux4bqi4bq44bqs4bqgw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7r+G6usOyw4zhu4rhurzDg8Oyw43Dg+G6rOG6osOy4buvecOy4budR8Oy4butSuG6rOG6oMOy4bux4bud4buxw7Lhu6vDg+G7ueG6rMOyR+G6ouG7nUfDssOMSeG7neG6rOG6osOyw4zhuqLhu5vDg8Oy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7r+G7n8ODw7Lhu6/hu5/DjMOy4buV4buT4buDw6zDssOh4bqi4bqo4bqs4bqgw7LDjEnhu6PhuqjDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOtw7Lhu6vhu6HhuqzDrcOyw4LhuqLhu4rDskfhuqLDicOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7LDjcOD4bqs4bqiw7Lhu7HhuqjhuqzDssOM4bqiTsOyw7TDssOMSeG7hMOy4bqk4buz4bqsw7JH4bqi4budw4zDssOMScODQeG6rMOySeG6uuG6rOG6oMOyw4LhuqJyR8Otw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG7seG7isOJw4PDsuG6rHHhuqbDssO14buN4buN4buXw7Lhu69ww7Lhu7HhuqrDssO04buR4buXw7LhuqThu6PhuqzhuqDDrcOyw4xx4bqs4bqgw7Lhu5fhu5XDsuG6pOG7o+G6rOG6oMOyw43huqjDsuG7juG7gMODw7Lhuqxx4bqmw7LDteG7jeG7jeG7k8Osw7LDoeG6ouG7ncOMw7Lhu6vDg0Hhu4rDssOM4bufw4PDsuG7q+G7iuG6vMODw7LhuqThu6PhuqbDsuG7jsOD4bu54buxw63DsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bux4bqixILDssOjSeG6sOG6rOG6osOyYnHhuqzDssOjT8Otw7JiSsOyw4xJTeG7hOG6rOG6oMOyYkrDssOM4bq84bqs4bqgw7LhuqLhu4JHw7Lhu6rhu5vhuqzDssOj4buK4buQ4buz4bqsw7LhuqDDg+G7neG6qMOyw6NJ4buK4bqs4bqgw7JN4bq+4bqs4bqgw7Lhu69ww7Lhu6/hu53huqzhuqLDsuG6oMOD4budw7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOyw4Lhu7XDjMOySOG7iuG7ocOy4buvcMOy4buv4bufw4zDsuG7r03hu4Lhu7HDssOMSeG6qOG6rOG6oMOySOG7iuG7ncOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7JH4bqiw4nDg8Oy4bqi4buCR8Oyw4xJw4NB4bqsw7LDguG6ouG7m8ODw7Lhu47hu6PDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7I84bqg4bqi4bqww7JI4buK4buQ4bu1w4zDsuG7keG7lS08w6Avw6PDosOy4buxS+G7m8Oy4buq4bq6w7Lhu7DhuqLEguG6rOG6osOyw4xJ4bqww7LigJxi4bu3w7LDjMOD4bu1R8Oyw4xK4buxw7Lhu6/GsOG7kMOy4bqm4buf4bqs4bqiw7LDjOG6osOT4buxw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4bux4bqixILhuqzhuqLDssON4bud4bux4bqiw7Lhu6zhuqMtw7IhJSUk4buu4oCdw6zDsuG7ruG6uOG6rOG6oMOy4bux4bqixILDsuG6pE3hu4rDsuG7ksOyw6Dhu4rhu6HhuqzhuqDDssOjSeG6sMOy4bqk4bujw7LhuqbhurrDjMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG7r+G6sOG7m8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDsuG7sULhuqzDsuG7seG6qsOy4bqmTuG7scOyw43Dg+G6rOG6osOy4bux4bub4bqow7Lhu7Hhu6fhuqzDssOMw4Phu7VHw7LDjErhu7HDskjhu4rhu5vhuqzDssOMw7nhuqbDsuG7r8aw4buQw7Lhuqbhu5/huqzhuqLDsuG7sUXhuqzhuqDDssOM4bud4buxw7LDjOG7iuG7kOG7s+G6rMOyw4xJ4buK4buQ4buz4bqsw63DsuG6rMO54bqs4bqgw7Lhu7Hhu5vhuqjDsuG6rOG6osWp4bqsw7LDjOG6ok7hu7HDsuG7seG6ouG6qMOy4bqmQ8ODw7LDjOG7p+G6rOG6oMOy4bqk4buAR8Oy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7rcO54bqsw7Lhu47hu7fDsuG7seG7neG7scOy4bux4bqiS8Oyw4xJTeG6vuG6rOG6oMOtw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOyw43hu53hu7HhuqLDsuG7sUXhuqzhuqDDssOM4bud4buxw7Lhu6zhuqMtw7IhJSUk4buuw6zDssOjceG6rOG6oMOy4buxTeG7huG6rOG6oMOy4bqi4bq+4bqsw7Lhuqzhu4zhu5vDsuG7juG7t8Oy4bux4bq+w7LDjeG7hMOy4buOxanDjMOy4bux4bqi4bulw4zDrcOy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG6pMOT4buxw7Lhu7HhuqLhuqjDsuG7seG7neG7scOyw4xJ4buK4bqs4bqgw7LDjMO54bqmw7Lhu6zhuqMtw7IhJSUk4buuw63DsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4buOw4Phu7PhuqzDrcOyw4LhuqLhu4rhu5Dhu7XhuqzDssOC4bqixILhu7HhuqLDssOC4bqwR8Oyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bux4bud4buxw7LDjMWpR8Oyw4zhuqJBw63DsuG7seG7ncOy4bqs4bqiw7nhuqzDssOM4bqiw5Phu7HDsuG6osOD4bu54bqsw7LDjMOJw4zDrcOy4buv4bq44bqs4bqgw7LDjOG6ouG7hsODw7LDlMOSw7LhuqThu5LDsuG6rOG6oOG6osOD4buz4bqmw7LDjOG7iOG7scOy4bux4bud4buxw7LDjElN4buG4bqs4bqgw7LhuqLhu4JHw7Lhu47Dg8OyR+G6ouG7n+G6psOy4buO4bu3w7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOy4bus4bqjLcOyISUlJOG7rsOtw7LhuqzhuqLDueG6rMOySeG6uuG6rOG6oMOy4bux4bud4buxw7LhuqZFw7LhuqLhuq7huqzhuqLDssOMw4Phu7Phu4rDsuG7q8ODQeG7isOy4bqs4bqic+G6psOyw4zhuqLDk+G7scOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG6rOG6oOG7o+G7kMOy4bux4buj4bqs4bqgw7LDjMOJw4zDsuG6ouG6vuG6rMOyPOG6oOG6ouG6sMOySOG7iuG7kOG7tcOMw7Lhu5Hhu5Utw7I8w6Avw6PDosOy4buxS+G7m8Oy4buq4bq6w7Lhu7DhuqLEguG6rOG6osOyw4xJ4bqww6zDsuG7ruG6qOG7o+G6rMOy4buxReG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7quG7m+G6rMOyw6Phu4rhu5Dhu7PhuqzDsuG6oMOD4bud4bqow7LDo0nhu4rhuqzhuqDDsk3hur7huqzhuqDDsuG7sUzhuqzhuqDDsuG7r3DDsuG6oOG6osODw7LhuqzhuqLFqeG6rMOy4bqm4bq6w4zDssONw4nDssOCw4Phu7XhuqzDsuG6rOG6oOG6ouG6sMOtw7Lhu6/hu7fDssOU4buK4bulw4zDsuG7sUvhu5vDssOM4bq24bqs4bqiw63DsuG7sUvhu5vDsuG7sOG6osODw7Lhu7FK4buxw7Lhu6zhuqMtw7IhJSUk4buuw7Lhu47hu7fDsuG7seG7neG7scOy4buO4bul4bqsw7Lhu6/hu7fDsuG6pMOD4buz4bqsw7JI4buK4bub4bqsw7LhuqzhuqJNw7Lhu7Hhur7DsuG7seG6ouG7tcOy4bux4bqixILhuqzhuqLDssON4bud4bux4bqiw63DssOCw4PhuqzhuqLDskfhuqLEgsOtw7Lhu6/hu6PhuqjDssOM4buf4bqow63DsuG7r+G6vMODw7Lhuqbhu4DDg8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDssOM4bqiTuG7scOy4bqgw4Phu53huqjDsuG7rUrhu7HDrcOyw4zhu4rhu5Dhu7PhuqzDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOy4buvQcOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG7pUfDsuG7seG6qsOyw4zhuqLGsOG6psOySOG7iuG7kOG7t+G6rMOsw7I84bqgw7nhuqzDsiXhuqjhu5tqL0dr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh làm việc với Viễn thông Quảng Trị

UBND tỉnh làm việc với Viễn thông Quảng Trị
2009-08-16 20:40:43

(QT) - Ngày 14/8/2009, tại trụ sở Viễn thông Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp nghe Viễn thông Quảng Trị báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2009. Đại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết