Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buDUeG7huG7qEPDk+G7hsavQzomfcOSQzo7MeG7lsavQzomUeG7nMavQ+G7pFDhu4ZRQ2vhu59Dw5Io4buGQ+G6qVBSxq9QQyVQKEMixqBDw5JQUsavUEM/4buCw5JQQ1Dhu7RDOiYjQ+G7jlhRQyLhu7hRQ8OS4buCw5JDUDsx4buaxq9Dxq/hu6BQw6jhu6jDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqk4bqy4bufceG6tEMtQ2vhu6Dhu4QxQ8SQRS/hur4vRURE4buA4bquQzpGUUPhu7FJxq9DJVDhu7DGr+G7oEPhuqlQUsavUEMlUCjhuq5D4bujUOG7qkNxUChDOjzhu7jGr+G7oENr4bugOzHhu6LGr0NwUcavUEPhu4Uuxq/hu6BD4buOSEPDklAoQzomU0NQw51RQ8av4bugUFRD4bugUeG7huG7qEPDk+G7hsavQzomfcOSQzo7MeG7lsavQz/hu7ZD4buk4buWOkPhurxDOlDhu4LGr+G7oEPhu45MO0PGr0nFqENFREThu4BDIuG7hEM6JlHhu5zGr0Phu6RQ4buGUUNr4bugUFRDKjsx4buWOkPDiUThu4YvRURE4bq+L2vhu58t4bqp4bujQ8OSKOG7hkPhuqlQUsavUEMlUChDIsagQ1Dhu7RDOiYjQ+G7oFFHxahDxq/hu6BQw6jhu6hDxq9Q4buGxq9QQyLhu4RDw5PGoMavQyJdxq/hu6BD4buOWFFDIuG7uFFD4bq8xJBDUDsx4buaxq9Dxq/hu6BQw6jhu6hDOibhu6jGr+G7oEPDkkdDxq884bu4w5LhurBDcVDhu4bFqEPhu4x9Q8OS4buqQ+G6rcOdQzomPD3Gr+G7oEPhuq3DnUPEqWJx4bqt4bqgQ+G7r+G7heG6rkPhuq3DnUM6Jjw9xq/hu6BDw5Lhu4LDkkPhuq3DneG6rkPGr+G7oOG7hMavUEPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr+G6sENiWcav4bugQ8OSUFJDa+G7oDsx4buixq9DYj7DkkPhuqlQUsavUOG6rkNy4buxceG7sXFy4bquQ+G7o1Dhu6pD4bqpUChDOlTDklBDcuG6rWvhuqtDOlXGr1BD4bufO0fGr+G7oENxJlRDw5JQKEM6JlND4buOUeG7nMWoQ8OSTDtDOkZRQ+G7nztHxq/hu6BDcSZU4bqwQ3FQ4buGxahD4buMfUPDkuG7qkPhu45Zxq/hu6BDw5JQUkNr4bugOzHhu6LGr0Phu7FJxq9D4buFLsav4bug4bquQ3Lhu7Fx4buxcXLhuq5DcSY8Pcav4bugQ+G6reG7hsavQ3E7MeG7lMavQ+G7oFHhu4Lhu6hDcVXGr1BDOzXEgkPhu45GUUPhu4xR4buaxq9DcVA8QMav4bugQzomfcOSQ+G7hWJr4bqrQzpVxq9Q4bquQ+G7pkjGr1BD4buORuG7qEPDkuG7gsOSQz894bquQ8OT4buGxq/huq5Dxq/hu6Dhu4TGr1BD4bumUeG7lMavQyo74buGxq9DIuG7hENQOzHhu5rGr0Ni4buG4bukJlfGr+G7oOG6sMOCOuG7hsOT4bumw5VDPzox4bumw5Xhu7lCxajhu4Ym4bugUcavw4NFJTBD4buGOzrhu6hC4bqkw4I6JuG6pMOCOuG7jOG6pMOCUcWo4bugQ1DDlVHhu6BQOuG7uUJF4bq8REJD4buG4bumOuG7uUJCQ1A/JeG7hsOSw5Xhu7lCREJDIFHhu4w6UOG7uULhurhEREJD4buG4bumUeG7oMav4bu5QsWoUeG7jOG7jOG7psOVQkPDk+G7qCbhu4zDlSbhu7lCREJDPybDkuG7uUJQOjolw4MvL8OT4buG4buoKjvhu4bGr+G7oDomUeG6sCLGry8l4buoJjrhu4bhu6Y/L0QvcVDhu4bGr1AvxJDhurot4bq+LUVEROG7gF/EkOG6vOG6sMOZJeG7oEIv4bqkw4IvOuG7jOG6pMOCLzom4bqkw4I6JuG6pMOCOuG7jOG6pGrDnTpD4bug4buqw5JDOlBUQzomS8avQ+G7iSZXxq/hu6BD4buJ4bum4buGxq/hu6BD4bqyYuG7huG7pCZXxq/hu6DhurThurBDLcOhxq9Qw4ND4buF4bqw4bqpw4IvOuG7jOG6pMOCLzom4bqkw4IvOuG7hsOT4bumw5XhuqRxRlFDUMOdUUPGr+G7oFBUQzomfcOSQzo7MeG7lsav4bquQ+G7o1Dhu6pDcVAoQzo84bu4xq/hu6BD4bqpUFLGr1BDJVAoQ+G7jkhDxq/hu6BQw5VDw5Lhu4LDkkM6VcavUEPDk+G7guG7qEPDkuG7guG7qEM6U8avUENQU8avUEM6JlHhu5zGr0Phu6RQ4buGUUM6UH3DkkNQUeG7msavQ2vhu6BQVEMqOzHhu5Y6Q8OJROG7hi9FREThur4va+G7ny1D4bqp4buj4bquQ8avUF3Gr+G7oEM6UDtNxq9D4bumI1Hhuq5D4bukUOG7qkPhu6RQScav4bquQ+G7pOG7ljpDKjtHQ+G7jkhD4buORjpD4buOPCPDkuG6sENiWcav4bugQzpQQFFD4bukUeG7lsavQ8av4bugUFThuq5D4buOxqBDMDtLOkMi4bu4UUPhuqlQUsavUEMlUChDxq9QPMav4bugQyJLxq9D4buOxqBD4bumUeG7lMavQyo74buGxq9DOibhu6jGr+G7oEMqO+G7gkM6JlPGr1BDOlB9w5JDUFHhu5rGr+G6sENxRlFD4bufO0fGr+G7oENxJlThuq5Dxq/hu6Dhu4YxQz/hu4Y7Q+G7pFBRQ8OS4buqQ+G6qVfGr+G7oEMiScavQ8OSKOG7hkPhuq3DnUPhu4nhu5ZDUOG7qEbDklBDIuG7hENiTDtDOjxDw5JQ4buoQzpGxahDPsav4bugQyJYxq9Dxq9JxahDRURE4buAQ+G7puG7hENF4bq6Qzo1Q+G7jlnGr+G7oOG6rkNy4bqta+G6q0M6VcavUEPhu45IQ8OS4buqQ+G7nzsx4buWOkPhu45Uxq9QQz9YQ8OK4bq8RC/hu59iLXLhuq1r4bqrQ8av4bug4buEMUPhurgv4bq6L0VEROG7gEMixqBDIlHhu5rDkkPDklDhu6hDOkbFqEM+xq/hu6BDIljGr0PGr0nFqENFREThu4BDOlB9w5JDUFHhu5rGr0Phu47GoEPhu4LGr+G6sEPhu6Hhu4ZD4bufOzHhu5Y6Q+G7jlTGr1BDP1hDxJBE4bq84bq6L0VEROG7gC/hu59iLXLhuq1r4bqrQyLGoEMlUOG7lEPhu4w7MeG7mjpDw5JQPOG7tsav4bugQzomU8avUEPhu6BRR8WoQ8av4bugUMOo4buoQ8avUOG7hsavUEMi4buEQ8OTxqDGr0MiXcav4bugQ8OSKOG7hkNQOzHhu5rGr0Ni4buG4bukJlfGr+G7oEM6e0PGr0nFqENFREThu4AtQ0VERUThurBDcD1D4buJ4buFQ+G6oENicUPDkuG7qkNxUFfGr+G7oEPDk+G7guG7qEPEkEThur4vceG6rUPGr+G7oOG7hDFDxJDDii/hurwvRURE4buAQyLGoENQPOG7uMav4bugQ+G7jE/Gr0NQRsav4bugQ8WoIcOSQyLhu4RDw5Lhu7ZDw5JLO0PGr+G7oDtZxq9DIljGr0M+xq/hu6BDOiY84bu4w5Lhuq5DOibhu6jGr+G7oEPhu47hu6pDPDtDOlHhu5TGr0PGr1Dhu4RDPUNQw51Dxq/hu6BQw6jhu6hD4bq44bqw4bq6REVDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6Dhuq5D4buDUeG7guG7qEPhu4whw5ItQ2Lhu4Thu6hDOkbhu6hD4buARERDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6Dhuq5DdkM64buWQ8SQ4bqwRUREQzomUeG7mjtD4buOWcav4bug4bquQ8OSV8av4bugQzomU8avUEM6UDs1Q+G7piNRQyLhu4RDxq884bu4w5JDP1HGr1BDUOG7qEY6Q8OK4bqw4bq+w4pEQzomUeG7mjtD4buOWcav4bug4bquQ8OSV8av4bugQzomU8avUEPDkkslQ+G7jlHhu5rGr0PEkOG6sMOJRERDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6BDIuG7hEPDklfGr+G7oEM6JlPGr1BD4bugUeG7huG7qEM6UFfGr+G7oEPhur7hurDhurzDiuG6vkM6JlHhu5o7Q+G7jlnGr+G7oOG6rkNQUeG7msavQ8av4buGMUPFqMOdOkM/WEPDklfGr+G7oEM6JlPGr1BD4buOSEPhu448I8OSQ+G7pFA9UUPDklfGr+G7oOG6sENx4buyxq/hu6BD4bqpV8av4bugQzoxQ+G7sVHDlTo6w5Xhu6ZD4bum4buEQ+G7juG7tsavQyJUQ8avUE3Gr0Phu44kQ+G7jkw7Q1A7MeG7msavQ2Lhu4bhu6QmV8av4bug4bquQzpQQFFD4bugUeG7hsavQyo74buGQ+G6qVfGr+G7oEM6MUMi4buEQ3Lhuq1r4bqrQ1A7MeG7msavQ+G7jkhDOlHhu5bGr0NQ4buExq9QQzDhu4LDkkPhu45Uxq9QQ8OS4buCw5JDxaghw5JDOlHhu5Q74bquQ8avw51RQ+G7jDvGr+G7oENQ4bu0QzomI0M6e8av4bugQ8avScWo4bquQzp7xq/hu6BD4bugUeG7hlFD4buO4buoRsavQyLhu4RD4buOSEM6UFjGr+G7oEPGr1BLOkNQ4bu0QzomI0PDk8OMxq/hu6BDIknGr0PDk0fGr0M6UOG7qEdDOlA7Tcav4bqwQ+G6qSFDOlDhu5xDxq9JxahDRURE4buA4bquQ3Hhu7LGr+G7oEPhuqlXxq/hu6BDOjFD4buxUcOVOjrDleG7pkNQ4bu0QzomI0NQOzHhu5rGr0Ni4buG4bukV8av4bugQ8OJ4bqwReG6uERDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6BDMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPhurzhurjhur5Dxq9Q4buEQz1D4bqy4bq6OiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6Avxq9Q4buE4bq04bquQ+G7psONJUPhu47hu4o6Q8SQQzomRsWoQ+G6rXFw4bquQzom4buGxq/hu6BDw5NUQ+G7jlHhu5rGr0M6UOG7qEZRQ8OSUOG7qEM6SzpDw5JHQ8OS4buCw5JDMEjhuq5DOlBXxq/huq5Dw5NHxq9D4bqyxJBERUM6UFfGr+G6tOG6rkPDkjvGr+G7oEPDkkslQ2bGrzrDlSbGr8OVOkPDklDhu6hDw4nhur5D4buOUeG7nMWoQzomPEDGr+G7oEM6JuG7qMav4bugQzrhu6jhu4TGr0NQOzHhu5rGr+G6rkNQ4bu0QzomI0PEkMOJw4pDw5PDnUPFqOG7gjFDOlLGr1BD4buk4buWOkPGr1hRQ2bGrzrDlSbGr8OVOuG6rkPDiUPFqOG7gjFDJVDhu6g64buow5Lhu6glMeG6rkPDiuG6vEPDk8OdQzpRQyJRQyLhu4RD4buOTDtDOlA74bquQ+G7pk0lQyo7NkPhu6RQOzHhu5bGr0NQ4busw5JDxJBDOjVD4buOWcav4bug4bquQ1Dhu7RDOiYjQ2Lhu4RRQ+G7o3EtQ3Hhu4VDUDsx4buaxq9Dxq9Kxq/hu6BDw5JLJUM6JkbFqEMiUeG7osavQzpQV8av4bug4bqwQ+G7ieG7ljpD4bumO03Gr0M6RlFDUMOdUUPGr+G7oFBUQ+G7oFHhu4bhu6hDw5Phu4bGr0M6Jn3DkkM6OzHhu5bGr+G6rkPhu6NQ4buqQ3FQKEM6POG7uMav4bugQ2vhu6A7MeG7osavQ3BRxq9QQ+G7hS7Gr+G7oEPhu45IQyVQ4buCOkPDk1Hhu5w7Q+G7juG7gsavUEPhu6BR4buCQ8OS4buG4buoQz99Q8OSUFVD4buORuG7qEPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkM6VcavUEM6JuG7qMav4bugQ8OSV8av4bugQzrhu4LDkkM6JlHhu5zGr0Phu6RQ4buGUUM6UH3DkkNQUeG7msavQ2vhu6BQVEMqOzHhu5Y6Q8OJROG7hi9r4bufLeG6qeG7o+G6rkPhu45Zxq/hu6BDOlBAUUPhu6RQ4buIxq/hu6BD4buOVMavUEPhu45KMUPhu6bhu4RDw5JQPOG7tsav4bugQzomU8avUEPFqOG7hsav4bugQzJDxq/hu6BQw5rhu4ZDw5JQUsavUEM6JlThuq5D4buJcS1D4buv4buFQz9KO0Mmw53Gr+G7oOG6rkPGr1BR4buaxahDIiFD4buO4buKOkMm4buGQ8OSUOG7qEPDkuG7gsOSQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6BD4bum4buEQyVQR1FDJVBYUUNQIyVDw5JQ4buKOkPDklDhu5hD4bugUV3hu4ZDw5Lhu4LDkkPDkkslQzs1Q2JHxq/hu6Dhuq5Dw5JQUsavUEMqOzHGoMavQyLhu4RDw5Lhu4LDkkPhu47hu6jhu4TGr0M6UOG7nEM6JuG7qMav4bugQzomUeG7nMavQ+G7pFDhu4ZRQzpQfcOSQ1BR4buaxq/hurBD4bqpV8av4bugQzrhu4LDkkM6Jjzhu7jDkkPFqMONOkPhu6bhu4RD4buOTjFDxahGxq9QQyVQ4buUQ+G7jDsx4buaOkPGr1Bdxq/hu6BDxq/DnVFD4buMO8av4bugQ8OSTMavQzpQUeG7ljpDxq9QPEPhu6BR4buG4buoQ+G7jks64bquQ+G7oFHhu4bhu6hDJnvGr+G7oEPDklDhu6hDxq9QSsavQ+G7jErGr0Phu47hu5xDOknGr+G7oEM6UDtDxq9QTSXhuq5Dw5JHUUM6UFHhu5rGr0Phu45AUUM/WMav4bugQ+G7pFHGr1BDOuG7luG6rkM6UH3DkkNQUeG7msavQ8OS4buCw5JDw5JQUsavUEM/4buCw5JQQ+G7plHhu5TGr0MqO+G7hsavQ8avUDxDw5NH4buoQ1BR4bucxajhuq5DIljGr0Mi4buGMeG6rkM6Ucagxq9DUOG7tEM6JiPhuq5DP1tD4buMIcav4bugQ8OS4buCw5JDxq/hu6A7WcavQzrhu4RRQzomI0PDkijhu4ZDa1Dhu4RDxq884bu4w5JD4buO4bucQzBKMUPhu4x9xq/hu6BDxq9Q4buEQz1Dw5NH4buoQ+G7jkfFqEPDklBLOkPhu6Y8I8av4bug4bquQzDhu6jhu4JDxq9Q4buEQzpGxahDw5MjQ8OSUOG7qENQw51Dxq/hu6BQw6jhu6jhurBDcSZR4bucxq9D4bukUOG7hlFD4buO4buE4buoQzpG4buoQ8av4bugUMag4bquQzpG4buoQyJR4buaw5JD4bum4buExajhuq5DMDtLOkPhu6RQTjtD4bum4buG4buoQ+G7jsOdxq/hu6Dhuq5DMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPDkuG7tkM/PUNQRkM6TMav4bugQ+G7oMONxq9DIuG7uFFDP8ONJUMw4buWJUPhu4xKxq9Dw5I8QyVQLkNQIyXhurBDa+G7oOG7qOG7hFFDw5Lhu4LDkkMiS8avQ+G7jsagQ8av4buUO0M6JuG7lMav4bquQ+G7jsOdUUPGr+G7oClDw5Lhu4LGr0PDk8OdQ8OS4buCw5JDw5JLJUMlUEdRQzpQfcOSQz99Q+G7puG7hEPGr1Bdxq/hu6BDxq/hu6A8QFFDw5Lhu6pDOibhu4LDklBDxq9QUeG7msWoQ8OS4buG4buo4bquQ8avScav4bugQ+G7pn3DkkM6WDpDxq9Qw4zFqEPDklBVQ+G7jkbhu6jhuq5D4buOUcagO0NQ4buExq9QQzpQfcOSQ1BR4buaxq9Dw5Lhu6pDUFHhu5o7Qyo7R+G6rkPhu6Dhu6olQyVQTMavQzpQfcOSQ1BR4buaxq9DOlDhu4TGr1BDw5JXxq/hu6BD4buOxqBD4buCxq9Dw5Io4buGQ+G6qVBSxq9QQyVQKOG6sENr4bugSsavQ+G7heG7qOG7hsOCLyXhuqQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
2009-08-09 15:24:50

(QT) - * Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Triệu Phong vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết