Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk3IxxIPhu5Dhu43hu4/DtOG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDtOG6tsOJcsOU4buQ4bqzKV074buQ4bqu4bq1VF064buQ4bqy4bqxKE8vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOTw43hu5DhurI44buQWDtiWOG7kFjhurU3WOG7kOG6szss4buQ4bq3UV064buQ4bqzUVjhu5BbVuG6teG7kFcsKuG6teG7kOG6s+G6seG6q1064buQ4bqu4bq1VF064buQ4bqy4bqxKOG7kE3huq7hurJO4buQLeG7kHI0W+G7kF1Q4bq9SuG7kOG7mOG7li/hu54v4buU4buS4buS4bugSuG7kOG7jVBd4buQWDsp4buQw51TIuG7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6sVIi4buQ4oCc4bqyIlJd4buQWeG7qF3hu5DDnSJSXeG7kHs94bqz4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kMOdw6As4buQ4bq3NV064buQw6nDml3hu5A7IFDigJ3hu5DhurMpXTvhu5Dhuq7hurVUXTrhu5DhurLhurEo4buQw6lS4buQ4buNUF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kFjhurU3WOG7kOG6szss4buQ4bq3UV064buQ4bqzUVjhu5BbVuG6teG7kFcsKuG6teG7kOG6s+G6seG6q1064buQTcawIjoiTuG7kOG6syldO+G7kOG6ruG6tVRdOuG7kOG6suG6sSjhu5DDnVXhu5DhurM44buQWDtiWOG7kFjhurU3WOG7kDsxxINL4buQw7Q2XTrhu5BYOy7hu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5DDtGJY4buQ4buPOy5dO0rhu5DhurTDieG6ssOJ4bqy4bq0SuG7kMSCOyDhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bq04buN4burw7Xhu5DhurMpXTtK4buQw51V4buQWDvhuq3hu5DhurPhurEh4buQWFFY4buQWOG6tTdY4buQOzHEg0vhu5DhurJTLOG7kFjhurU3WOG7kDsxxINK4buQWFFY4buQ4bqzO1JdO+G7kMOpLCNd4buQ4buNUF3hu5BYOynhu5DDnVMi4buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5DigJzhurIiUl3hu5BZ4buoXeG7kMOdIlJd4buQez3hurPhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQw53DoCzhu5Dhurc1XTrhu5DDqcOaXeG7kDsgUOKAneG7kOG6syldO+G7kMOdVeG7kF06O+G7suG7kFdRIuG7kFhRIuG7kFs34bqz4buQ4bq3NeG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQWDsuXTvhu5BbUuG7kOG6sjvhuqvDoF064buQ4bqz4bqxZFjhu5Dhu43hu4/DtOG7kMOdVeG7kOG6s+G6sSwqXeG7kHs7UCzhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQ4bqz4bqxIl064buQ4buc4buQ4bqzO1FdOuG7kMOd4buw4bq14buQXcOaW+G7kOG7lOG7kuG7kuG7oOG7kMOpUuG7kFdSXeG7kFdTWErhu5DhurPhurFQIuG7kMOdOCxK4buQw50gXTrhu5A6IMSD4buQw6rhu5B7LD1d4buQ4bq74bq1XTrhu5Dhuq/hurVQXTvhu5DDqSwlWOG7kFc44buQ4bq34bq1XTpK4buQ4bq3xJFQ4buQw504LOG7kFhRWOG7kOG6sywj4bq14buQWDsu4buQw6kk4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DDqcOaXeG7kDsgUOG7kOG6szvhu7Ii4buQ4bqu4bq14bq9PeG6s+G7kMOdKF074buQ4bq3NeG7kOG7muG7oi/hu5Thu5Lhu5Lhu5wv4bquw7Qt4bq04buN4burw7Xhu5BdOlLhur3hu5Dhu5jhu5ov4buWL+G7lOG7kuG7kuG7nOG7kFjhuq1Q4buQ4bq04buN4burw7Xhu5DhurMpXTtL4buQw7Q2XTrhu5DhurM7w6As4buQ4bqzOzRdOuG7kOG6r+G6tVDhu5B7PeG7kDsiU1g74buQw6kk4buQw6ksJVjhu5B7LCpb4buQ4bqz4bqxUErhu5DhurM74buuW+G7kMOdKF074buQw51hXeG7kMOpKOG7kOG6szso4buQ4bq7VeG7kOG6ruG6tVRdOuG7kOG6suG6sSjhu5DDnSThu5BdOjso4buQWDRdOuG7kF074busXeG7kOG6szso4buQ4bq7VeG7kMOdLCpd4buQOyFdO+G7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQXcOaW+G7kOG7lOG7kuG7kuG7oEvhu5DhurZQ4bq14buQ4buW4buQXcOaW+G7kOG6s+G6sSwqXeG7kHs7UCxK4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQw50sKlvhu5DhurPhurEiXTrhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kMOpw5pd4buQOyBQ4oCd4buQw51V4buQ4bqzO2RY4buQ4bq3ZOG7kMOdLOG7kMOpUiLhu5BYOywk4bq14buQ4bq34buo4bq1SuG7kFgg4buQ4bqzUVjhu5DDnTddOuG7kOG6syLhu5B9w6Fd4buQw509XeG7kMOdw6As4buQ4bq3NV064buQ4bq7VeG7kDs3LEvhu5DhurLhurXhur3hu5BdOywjXUrhu5B7w6hb4buQ4bqzO+G7siLhu5DDnSDhu5B9UuG7kFs34bqz4buQ4bq3NeG7kOG6sywj4bq14buQWDsu4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqu4bq14bq9PeG6s+G7kMOdKF074buQ4bua4buiL+G7lOG7kuG7kuG7nC/huq7DtC3hurThu43hu6vDteG7kMOdVeG7kHs7NF064buQWDBd4buQxIM74bql4buQO+G6ocSD4buQw6nDoSzhu5DhurMhXTvhu5A7IV074buQW8OhLEvhu5DDiSHhu5DDqeG7rOG6vUrhu5DDqSwlWOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BZZOG7kOG6sztUIuG7kFvDoSzhu5DDnSrhu5BXOOG7kOG6t+G6tV064buQw6lSIuG7kOG6ruG6teG6vT3hurPhu5DDnShdO+G7kOG7muG7oi/hu5Thu5Lhu5Lhu5wv4bquw7Qt4bq04buN4burw7Xhu5B9UuG7kFs34bqz4buQXTvhurXhu5BY4buw4bq14buQ4bqz4buq4bqz4buQ4bq9PeG6tUvhu5DhurJj4buQw50gSuG7kOG6syw9xIPhu5DhurPhuqdY4buQXeG7qF064buQWFAi4buQWDvhu6rhurPhu5B94bqr4bqhXTrhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kMOpw5pd4buQOyBQ4oCdS+G7kMSCO1HhurPhu5BXLCrhurXhu5B7PeG6s+G7kH3hurXhu6xd4buQ4bqzUyzhu5BY4bq1N1jhu5A7McSDSuG7kMOdNl064buQWDsu4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQw7RiWOG7kOG7jzsuXTtK4buQ4bq0w4nhurLDieG6suG6tErhu5DEgjsg4buQ4buPO+G6reG7kOG6syhYO+G7kOG6tOG7jeG7q8O14buQ4bqzKV07SuG7kMOdVeG7kMOdUV074buQOixR4buQWFAi4buQXTtlXTrhu5BX4bqrw6FY4buQxIM7UeG6s+G7kOG6s+G6sSwqXeG7kFjhuq1Q4buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5DigJzhurIiUl3hu5BZ4buoXeG7kMOdIlJd4buQez3hurPhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQw53DoCzhu5Dhurc1XTrhu5DDqcOaXeG7kDsgUOKAneG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOdw6As4buQ4bq3NV064buQWDddOuG7kMOdNl064buQw6lS4buQ4bqzLF074buQ4bqzO+G7sF3hu5DhurM7UFvhu5A6LFDhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5BY4bqtUOG7kFhRWOG7kFhh4buQ4bqv4bq1UF1K4buQw51hXeG7kMOpKEvhu5DhurLhurXhur3hu5BdOywjXUrhu5DDnTZdOuG7kFg7LuG7kFjhuqldOuG7kH3huqvhurXhu5DDqkrhu5Bb4bumWOG7kFnhuqXhu5DDnT1d4buQXVDhur1K4buQWFFY4buQWGHhu5Dhuq/hurVQXUrhu5DDnWFd4buQw6koSuG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTrhu5DDneG6q+G6oVjhu5BYNF064buQXTvhu6xd4buQWVBdO+G7kDssJeG6teG7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQ4bqx4buq4bqz4buQXTssJOG6teG7kF074bqrXTrhu5Dhu43hu4/DtOG7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6sVIi4buQ4oCc4bqyIlJd4buQWeG7qF3hu5DDnSJSXeG7kHs94bqz4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kMOdw6As4buQ4bq3NV064buQw6nDml3hu5A7IFDigJ3hu5DDqVZd4buQWDvhuqtQ4buQWCDhu5Dhurdk4buQeywqW+G7kOG6s+G6sVBK4buQw51RXTvhu5A6LFHhu5B9Uyzhu5BdO2VdOuG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DDnVXhu5DDneG6q+G6oVjhu5BYNF064buQXTvhu6xdS+G7kOG7qTfhurPhu5Dhurc14buQfVJdOuG7kOG6t1DhurXhu5B7Oyzhu5DDneG6q+G6oVjhu5BYNF064buQXTvhu6xd4buQ4bqzOyHhu5BX4bq1NF064buQfTJdOuG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQWOG6rVDhu5Dhu41QXeG7kMOdLCThurXhu5A7Ul074buQXSNd4buQezs0XTrhu5BZ4bq14bq94buQ4bqz4bqxIeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6t2Thu5BXJF3hu5DDqWVdOuG7kFjhuq1Q4buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiJL4buQw4kh4buQw6nhu6zhur1K4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzO8OgLOG7kDosUF3hu5DhurPDoSxK4buQ4buN4buPw7Thu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kMOpw5pd4buQOyBQ4oCd4buQ4bqzKV074buQWOG7sF3hu5DhurPDml064buQWOG6q8OgXTrhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5B7LCpb4buQ4bqz4bqxUOG7kOG6o+G7kFhh4buQ4bq34bqjSuG7kFgg4buQWFFYO+G7kF07IV3hu5DDneG7sOG6veG7kMOd4bqtSuG7kOG6sTPhu5Bd4bu04bqz4buQO2Fd4buQw6kk4buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiJL4buQ4buP4bqtXTrhu5BYNeG7kH1TLOG7kFhh4buQ4bqv4bq1UF3hu5DhurM74bqrw6BdOuG7kOG6s+G6sWRY4buQWOG6rVDhu5Dhu43hu4/DtOG7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6sVIi4buQ4oCc4bqyIlJd4buQWeG7qF3hu5DDnSJSXeG7kHs94bqz4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kMOdw6As4buQ4bq3NV064buQw6nDml3hu5A7IFDigJ3hu5DDnSrhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5BYO+G7quG6s+G7kH3huqvhuqFdOuG7kDsiU+G6s+G7kMOdN106S+G7kOG6siw9XeG7kDtSXTvhu5DhurFS4buQ4bq3IlHhurPhu5B9Uyzhu5BbN+G6s+G7kOG6tzXhu5DDnWFd4buQw6ko4buQw51V4buQw53huqvhuqFY4buQWDRdOuG7kF074busXeG7kH1S4buQw51hXeG7kMOpKOG7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQ4bq74bq14buq4bqz4buQ4bq3w5lYS+G7kMO0NSzhu5DDqcOhLOG7kMOp4buqXeG7kMOdJOG7kOG6t8SRUOG7kMOdOCxK4buQVzjhu5DhurfhurVdOuG7kOG6ruG6teG6vT3hurPhu5DDnShdO+G7kOG7muG7oi/hu5Thu5Lhu5Lhu5wv4bquw7Qt4bq04buN4burw7Xhu5BY4bqtUOG7kOG6tOG7jeG7q8O14buQ4bqzKV07SuG7kOG7jeG7j8O04buQWOG7sF3hu5BdOjssI13hu5BYYuG6teG7kHvhu4NK4buQ4bqzOF064buQO+G6ocSD4buQw53hu7Dhur3hu5DDneG6reG7kMOq4buQeyw9XUrhu5A7IlJd4buQ4bqz4buq4bqz4buQWFFY4buQ4bqzO+G6reG7kOG6s+G6p1jhu5DDnSrhu5DhurPhurEhXTvhu5DhurThu43hu6vDteG7kOG6syldO+G7kMSDOyPhu5BZ4bq14bq9JeG6s0vhu5Dhu6s74buq4bqz4buQ4bqz4bqxLuG7kMOpLCVY4buQ4bqzw5pdOuG7kOG6szsjW+G7kOG6tzXhu5B94bqr4bqhXTrhu5DDnWFd4buQw6ko4buQw6nDml3hu5A7IFDhu5DhurvhurXhu6rhurPhu5DhurfDmVjhu5A7Ul064buQXcOaW+G7kOG6szvhu7Ii4buQ4bqz4buH4buQfSXhu5BY4bqtUOG7kFhRWOG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTrhu5BdO+G6q1064buQxIM7VCzhu5BYIOG7kOG6t2Thu5DhurMuXTvhu5DhurMiUV1K4buQWOG7qF3hu5DDnTUs4buQe+G7g+G7kH3huqvDo106SuG7kDosUCLhu5DhurbhuqPhu5DhurJSLOG7kFg7Ll074buQXTo7LCNd4buQWGLhurVK4buQ4bqzO+G7rlvhu5DDnShdO+G7kMOdKuG7kFc44buQ4bq34bq1XTrhu5BdOuG7qF3hu5DhurdRWDtL4buQw4ksJVjhu5B7LCpb4buQ4bqz4bqxUOG7kFg0XTrhu5BdO+G7qF3hu5DDnWFd4buQw6ko4buQw50sKl3hu5A7IV074buQw6nDml3hu5A7IFDhu5BY4buqxIPhu5A74bq14bq9JV3hu5DEgztULOG7kMOd4bqr4bqhWOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5BdOjssI1vhu5DhurPDolhK4buQe+G7g+G7kH3huqvDo106SuG7kMOdw6JdOuG7kOG6vSPhurXhu5BY4buw4bq1SuG7kMOdw6JdOuG7kOG6sywj4bq14buQWDsuS+G7kOG7j+G7sF3hu5DEgztULOG7kF3DmVvhu5B9Uyzhu5DhurMhXTvhu5A7IV074buQWFFY4buQ4buN4buPw7Thu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kMOpw5pd4buQOyBQ4oCd4buQWOG7qsSD4buQO+G6teG6vSVd4buQw6lS4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQWDsp4buQw51TIuG7kMOdKuG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQ4bqzOF064buQez3hurPhu5Dhu5Thu5Lhu5Bdw5pb4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kH1SXTrhu5DDqcOaXeG7kDsgUOG7kMOdU+G6s+G7kHs94bqz4buQ4bqv4bq1VOG7kFhQIuG7kF074buq4bqzS+G7kMO1KMSD4buQXVLhur1K4buQ4buNUF3hu5DhurM44buQWDtiWOG7kFjhurU3WOG7kOG6szss4buQ4bq3UV064buQ4bqzUVjhu5BbVuG6teG7kFcsKuG6teG7kOG6s+G6seG6q1064buQ4bqzKV074buQWOG6qV064buQw51V4buQOzHEg+G7kMOdKuG7kOG6szs1XTrhu5BdO+G7quG6s+G7kF03LOG7kFnhurVdOkrhu5B7PeG7kDsiU1g74buQxIM7UeG6s+G7kMOdN1064buQWOG6tTdY4buQ4bqzOyzhu5DhurdRXTrhu5DhurNRWOG7kFtW4bq14buQVywq4bq14buQ4bqz4bqx4bqrXTrhu5DhurMpXTvhu5Dhuq7hurVUXTrhu5DhurLhurEoS+G7kOG6snLDguG6vOG7kOG7heG7q08vxIPDkw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
2009-08-09 15:24:50

(QT) - * Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Triệu Phong vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết