Cập nhật:  GMT+7
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTuG6rsOgw5XGsMawSeG6ouG6sMaw4bqww5XDg+G6t1J9JsOV4bqwxIMuw4zDleG6sMSDOiR9w5U8P+G7njrDlX0/Oj17w5XEkcOiw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVPDp9P8OV4bqxQMOV4buuOiR9w5XGoMOV4bqxP+G7oH0mw5VW4bq3MzrDlX1Ue8OV4buSw5TDlOG7ok0vP+G7kE5N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o3BZ4bueV+G7jk5Lw4PhurBMw5Utw5VwMnvDlX3hu57hurnhu4jDlX0mUOG6ucOV4buQ4buYL+G7nC/hu5LDlMOU4bui4buIw5Xhuq7DoMOVxrDGsEnhuqLhurDGsOG6sMOV4bqxIX0/w5XDg+G6t1J9JsOV4bqwxIMuw5VYU8OV4bqxNsOVVj/huqlWw5U/NTrDlX0mPy7DleG6rzjDlTxA4bqxw5VY4bugfT/DlSY64bugw5XhurEsfT/DlT8sfT/DlTw/4bueOsOV4bqxP+G7oFbDlT9SOsOV4bqvUn3DlVjhu6jhurfDlX1Ue8OV4buSw5TDlOG7osOVxJFQw5XhurHEgzokfcOVPD/hu546w5V9Pzo9e8OVxJHDosOVxqDDleG6sT/hu6B9JsOVVuG6tzM6w5V9VHvDleG7ksOUw5Thu6LEqMOV4buNYsOVPzU6w5V9Jj8uw5VWXcOVWDR9JsOVVj87w5XGsCbhurfhurklfcOVw4PhurfFqH3DlcOyPzt9P+G7iMOV4bqiP13DlcOyP+G6pcOV4bqxLlY/w5XhurbDs8aw4buNw5XhurEhfT/DlVbhurV9JsOVWFE6w5VXOj19w5U+U30/w5VYUVvDlVbhu6BWw5VWOMOVw6Phurfhu5594buIw5Xhu67hu559w5V9JlB9P8OVPjrhu7h9w5XDo+G6t+G7nn3DlcSRUMOVVuG7oFbDlT/hurfhurk9fcOVVl3DleG7rjokfcOV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DleG6sSF9P8Sow5XhurA7fT/DlVhAfcOVfSZQ4bq5w5Xhu5jhu5Av4buaL+G7ksOUw5Thu6Lhu4jDleG6r1J9w5U+4bqtw6F9JsOVPD/hu546w5XhurE/4bugVsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3DleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5XhurEhfT/DlVjhuq3DoVbDleG7osSo4buWw5TDlMOV4bqxxq994buIw5VYUeG6scOVxqDhu5hHw5U8QMOVP1tRVj/DlX1Ue8OV4buSw5TDlOG7osSow5XhurA/YlbDlT86PX3DlVY/O30/w5Xhuq/hu6BWP8OVPzfDleG6scSDw6HDlVY/W8OVfSbhuq3DlVfFqH3DleG6sT9ZW8OVw4PhurfhurlA4bqxw5VYLn0/w5Xhu5Lhu5zhu6Ivw4Phu48t4bqw4bqwJsOVVuG6peG7nsOV4bqwP+G6pcOV4bqx4bqtOX0mw5XDsj87fT/DleG6oz/huqXhu4jDlVhAfcOVfeG7nuG6ucOVWFPDlVZdw5Xhu5LEqMOU4buc4buUw5XhurFQ4bq3w5VW4bugw5VY4bqtw6FWw5U/N8OV4bqxxIPDocOVV+G7qOG6t8OVxJE5OsOV4bqvM8OV4bqxOiN9w5Xhu5Thu5LEqMOUw5TGoMOV4bqxxIM6PeG6t8OVWDR9JsSow5Xhu5DDlMOUR8OV4bqxUOG6t8OV4bqxP+G6t+G6uSN9w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVWFPDlVjhuq3DoVbDlVbGr+G6o8OVJjrGr+G6ucOV4bqjP8Od4bqjw5U8P+G7njrDleG6sT/hu6BWw5XhurE/4bql4bq5w5Xhuq9SfcOVVj9bw5XhuqM/4bqtOH0mw5XhurE6PX3hu4jDlX0/4buqfcOV4bqxP+G6qVbDlcSRI8OV4bqjP+G7oOG6o8OVPuG6t+G7quG6scOVVuG6peG7nsOVfSbhuq3DlVfFqH3DleG6seG6q30mw5Xhu67huq05VsOVWOG6rcOhVsOVfcWofSbDlT7hu7h94buIw5U/W1HhurHDlVg1fSbDlTw/4bueOsOV4bqxP+G7oFbDlX0mUOG6ucOVVlB9JsOVWDrDlcSRUFvDlX0jfcOVfUDhuqPEqMOV4bquw6DDlcawxrBJ4bqi4bqwxrDhurDDlVhTw5XhuqM/MzrDlT/DoeG6o8OV4bqxNsOVVj/huqlWw5Xhu5Lhu5TDlT454bqjw5XhurHhu6rhuqPDlT/hurfGr33DlVY/W8OV4buQxKjhu5TDlMOUw5V9JuG6rcOVV8WofcOVxJEjw5VWMn0mw5XhurHhu6BWw5Xhu65SW8OV4bqxNH3DleG7rjokfeG7iMOV4buuUlvDlcSRPcOVfSbhurc0fcOVPsOhOsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3DlcSRUMOVVuG7oFbDlT5bUTrDlVg1fSbDlcSR4buq4bqxw5XDo+G6t+G6u8OVPzpAe8OVWOG7nn0mw5VWXcOVfSbhurfhurnDlVY4w5XhurHhurfhurk94bqxw5VWP+G6pX0mxKjDleG7jzR9JsOV4bqxP2E6w5XhurE2w5VWP+G6qVbDleG6seG6t+G7qH3DleG6scSD4bue4buIw5U8OiR7w5Xhuq9b4bug4bqxw5V9P8Oae8OVfSZUfcOVVj/DmX3DlcSRUMOVw6ljw5U+4bq7w5V9Pzoj4bq3w5XEkcOiw5XEkTrDleG6oz9Re8OVPD/hu546w5XhurE/4bugVsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3DleG7rsOafSbDlcOp4bq3fSbDlVg6PX3hu4jDlT/huqXhurnDlVc6PeG6scOVfSbhurc0fcOVPsOhOsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3DlcOgw5V9NTrDlVg0fSbEqMOV4bqwP2E6w5UmOuG7nn3DleG6sTk64buIw5Xhuq7DoMOVxrDGsEnhuqLhurDGsOG6sMOV4bqxOkDhuqPDleG6scOiVsOV4bqjPzM6w5U/w6HhuqPDlcSROTrDlVY/O30/w5XDo+G6t+G6uSN9w5VYLuG7nsOV4bqjP+G6rTh9JsOVVj8hw5VYUVvDlX0m4bqtw5VXxah9w5Xhu67hu6B7w5Xhu646JH3DleG6r1J9w5XDqeG6t8av4bqx4buIw5XhuqM/xq99w5VYxq/hurfDlT9bUH3DleG6sT9QfT/DlVbhu6BWw5VWPyHDleG6sTrhu7jhurfhu4jDlTxAw5U/W1FWP8OVWMOZ4bqxw5XEg+G7nsOV4bqxxINbfSbDlX1Ue8OV4buSw5TDlOG7osSow5XhurDEgzokfcOVPD/hu546w5XhurE/YlbDlT86PX3DlVbhu6BWw5XDsj8hw5XhurE/LsOVVuG6peG7nsOV4bq2w7PGsOG7jcOV4bqxIX0/w5XEkSPDlcSROj1Ww5XhurFUfSbDlVbhuq1hfSbDlVYyfSbDleG6seG7oFbDlcOj4bq3Un3DlT7hurvDleG6sVDhurfDlVbhu6DDlcSRUMOVVuG7oFbDlT9bUeG6scOVWDV9JsOVPD/hu546w5XhurE/4bugVsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3hu4jDleG6oz8ifSbDlVY/M30mw5XhurE/OuG7uH3DleG6seG7njrhu4jDlT7DouG6seG7iMOV4buuU1vDlcSRUMOV4bqxLHvDlTw6QHvDlVbhuqnhurfDlX1RfcSow5XhurBUfSbDlVbhuq1hfSbDlVYyfSbDleG6seG7oFbDleG6seG6t+G6ueG7uH3DleG6scSD4bq34bq5I33hu4jDleG6seG7quG6o8OVP+G6t8avfcOVWCTDlX3FqH0mw5VW4bueW8OVfT/hu6p9w5XhurE/4bqpVsOVVuG6peG7nsOVfSbhuq3DlVfFqH3DlcSRI8OVVjJ9JsOV4bqx4bugVsOV4buuUlvDlcSRPcOVfSbhurc0fcOVPsOhOsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3EqMOV4bqwNsOVVj/huqlWw5U8OiR7w5XhurHEg+G7nuG7iMOVxINQw5Xhuq9b4bug4bqxw5VYJMOV4buuNsOV4bqv4bq3fSbDlcSRUMOVP1tQfcOVVj8hfT/DleG6rzPDlT46PeG6t8OV4bqxPzN9JsOVPOG7uMOV4bqxUOG6t8OVVuG7oOG7iMOVPlB7w5VWOMOV4bqvw6DDlVdkw5U+Oj3hurfDlVgkw5XhuqM/w6JWw5XEkcOiw5VWMn0mw5XhurHhu6BWw5XDo+G6t1J9w5U+4bq7w5VW4bql4buew5V9JlB9P8SoxKjEqMOV4bqiP+G7oOG6scOV4buuOiThurfDleG6sVE6w5U/NTrDlX0mPy7hu4jDlVg0fSbDlVY/O8OV4bqiP13DlcOyP+G6pcOV4bqxLlY/w5XhurbDs8aw4buNw5XhurEhfT/DlcawJuG6t+G6uSV9w5XDg+G6t8WofcOVw7I/O30/w5V9P8avfcOVe1F9P8OMw5XEkDo9VsOV4bqxxIM6JH3DlTw/4bueOsOVVuG7oFbDlVY/O30/w5Xhuq/hu6BWP8OVPzfDleG6scSDw6HDlX0m4bqtw5VXxah9w5Xhu67hu6B7w5Xhu646JH3DlVZdw5XEkeG7njrDleG6scSDIsOVxJFQw5XhurvDlX0mPyjhu57DlT9A4bqxw5Xhuq/huqlWw5XDo+G6t+G7nn3DleG6scSDIH0mxKjDleG6sD9iVsOV4bqxQMOVVj9bw5XhurE/xq/hurnhu4jDlT86PX3DlX3hu57hurnDlT/hu6jhurfDlT9A4bqxw5VW4bugVsOV4bqxUOG6t8OV4bqxP+G6t+G6uSN9w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOV4bqxIX0/w5VYI+G6t8OVVl3DlVYyfSbDleG6r+G6t8av4bqxw5V9PzDhu4jDlVdbw5VYXcOVfSbhuq3DlVfFqH3DlcSDxq/hurHDlVbhu6h9w5XEkTN9w5VYJMOVWOG7qOG6t8OV4bqx4bqtw5XhurFQ4bq3w5XhurE/4bq34bq5I33hu4jDleG6oz/DolbDlcSRw6LDlVY/W8OVxJE6PVbDlVjhu6B9P8OV4buuVeG6scOV4bqxxIPhu7h9w5Xhu646JH3EqMOV4bqwP2E6w5UmOuG7nn3DleG6sTk64buIw5Xhuq7DoMOVxrDGsEnhuqLhurDGsOG6sMOVVuG7qH3DleG6sTbDlVY/4bqpVsOVPzU6w5V9Jj8uw5VWP+G6t+G6ueG7uH3DlVgjw5XEkSPDlVYyfSbDleG6seG7oFbDlSY6UjrDlX0mxah9w5XEkTN9w5VWXcOV4bqvYsOV4bqxP+G7nnvDlSY64buew5VW4bql4buew5VW4bugVsOVfSbFqH3DlT9QfSbDleG6sT/huq04fSbDlXtROsOVWCTDleG6sT/hu6Bbw5Um4bqhw5V7NeG6scOV4bqvM8OVxJHhuq05fSbDlXtVVsOV4bqxxINbfSbDleG6sT/huqXDleG6scOiVsOVxJHhu57hurnDlcSRM33DlVgzOsOVxJE5OsOVfSbhuq3DlVfFqH3EqMOV4buPNH0mw5XhurE/YTrDlVY/IcOVWFFbw5VW4bugVsOVWC7hu57DleG6oz/huq04fSbDleG6sT9QfT/DlT7hu6rhuqPDlVbhu6BWw5VYNTrDleG6sWLDlcOj4bq3Un3DlVgkw5U8LuG6o8OV4bqxP2E6w5XDqWPDlT7hurvDlX0/ZH0mw5XhurEsfT/DlT/hurczfSbDlTw/4buwfcOVVsav4bqjw5XhurHEg+G7uH3DleG7rjokfcOVxJFQw5UmOuG6s+G6o8OVfSbhuq3DlVfFqH3DlXtRfT/DlVdRfcOVWOG7oH0/w5Xhu65V4bqxw5XDoMOVVuG7oFbDlX0m4bqtw5XhurHEg+G6rWF9JsOVezk6xKjDleG7j+G7sOG6ucOVe1F9P8OVVjJ9JsOV4bqx4bugVsOVPDoke8OV4bqxxIPhu57hu4jDlTw/UlvDleG6r+G7oOG6scOV4bqxUOG6t8OV4bqxP+G6t+G6uSN9w5VYJMOVWFJ7w5Xhu65SW8OV4buefcOV4bqxW1B9w5XEkSPDleG6sVA6w5Xhuq9SfcOVxJFQw5XhurE7fT/DlXtRfSbDlVbhuqXhu57DlX0m4bqtw5VXxah9w5XhurHEg1t9JsOVe+G6teG7nsOVe+G6reG7nsOV4buuU1vEqMOVw7Phu7h9w5VWUX0/w5VYXeG7iMOVVuG7oFbDlcOpU8OVVl3DleG7rjokfcOVVuG6p30mw5VW4buofcOVWOG7sOG6ucOVe1F9P8OVVjJ9JsOV4bqx4bugVsOV4bqx4bq34bq54bu4fcOV4bqxxIPhurfhurkjfcOVVj9bw5V9JuG6rcOVV8WofcOVxJEjw5XEkTo9VsOV4buuUlvDlcSRPcOVfSbhurc0fcOVPsOhOsOV4bqxP+G6peG6ucOV4bqvUn3DlcSRUMOVVuG7oFbDlcOj4bq34bq5w5VYLn0/w5XEkSPDlcSD4buefT/DlSY6OTrDlVjhu6B9P8OV4buuVeG6scOV4bqxxIPhu7h9w5Xhu646JH3EqMOVxrA/xah9w5VXLuG6o8OVfVDhurnhu4jDleG6rsOgw5XGsMawSeG6ouG6sMaw4bqww5VYU8OVPOG6u8OVPEDhurHDlTxAw5U/W1FWP8OV4bqjPzM6w5U/w6HhuqPDlcSROTrDlcOzw7Jww5XDszXDlVg1OsOV4buuOuG7uH3DleG6oz8ifSbDleG6sSF9P8OVxJEjw5XDo+G6t1J9w5U+4bq74buIw5Xhu65SW8OVxJE9w5VWP+G6pcOVw6PhurfhurkjfeG7iMOVJjpkw5UmLH3DleG7h8aw4bqw4bqw4buIw5Xhu65SW8OVxJE9w5V9JuG6tzR9w5U+w6E6w5XhurE/4bql4bq5w5Xhuq9SfcOVxJFQw5VW4bugVsOVP1tR4bqxw5VYNX0mw5V9Jj8jw5VW4bugw5XhurHEg+G7uH3DlcSR4bq1fSbDleG7rjokfcOVw4PhurdSfSbDleG6sMSDLuG7isOV4bqxxIPhu55bw5Xhu67Dmn0mw5U8P1l9w5VW4bql4buew5XDszXDlcawxrBJ4bqi4bqwxrDhurDDlVY/W8OV4buQw5XhurHhu6rhuqPDleG6sT8k4buIw5Xhu5DDlVbhu6DDlX0/xah9w5VYU8OVVl3DleG6sT9QfT/DleG6sTtWP8OVw6nhurfGr+G6scOV4bqvVVbDlSZd4bqjw5XhuqM/4buofcOVxJFQW8OV4bqvYsOV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlX0mUH0/w5XhurE/4bql4bq5w5Xhuq9SfcOVxJA6PeG6scOVxrDhu557xKjDleG6osSocMSocE0v4bqjTg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
2009-08-09 15:24:50

(QT) - * Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Triệu Phong vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết