Cập nhật:  GMT+7
;ề}>ấì4ợợỲ<ơỞệởìẩ<,Â5ỉ>ậọ>ìẩỉ>ìmệ>ư6ĩ>Ếĩìầ>Ấỡơ>[{}];/ề},;ơ>ấì4ợợỲ<ơỀẩ4ầ<,?ỞỈĨ:>->Ìệđỉ>ậĩ6ỉ>Âjỉế>ậ5>Âáấ>Ởờỡỉế>Ịx>ư6>Ấ4ờệâẩ4ỉ>?ẤĨỈẤyẤyÊ:>ỉế6ự>}}*1>ấềĩ>âệeở>ậ4ỉế>ởệeỉ>ề6ỉề>ừ5ấ>ịệỉề>ởềoỉế>ởệỉ>ịọở>ợó>ấằỡ>ởềs>ấs4>ởỡựẻỉ>Âẩìệzẩ>ởềù4>ỉềặỉ>ìệđỉ>ởrấ>ỉềặỉ>ịọở>ợó>ậé>ỉếềf>ỉềặỉ>ởệéỉ>ậẻ>ầ6ỉ>ừeơ>ởw>ợó>ởờuốấ>ởờặỉ>ếạơ>ấềs>ỉề6>Ịx%>ởềỡọấ>íềỡoỉ>íềỏ>â8ỉế>Ấ>ếệ8ệ>Ếĩìầ>Ấỡơ>[{}]*;/ơ,;ở4âìẩ>ợởựìẩỲ<ị4ờếệỉ=[ơừ>4ỡởĩ<,;ởờ,;ởầ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,;ệịế>4ìởỲ<Â5ỉ>ậọ>ìẩỉ>ìmệ>ư6ĩ>Ếĩìầ>Ấỡơ>[{}]<>ợờấỲ<ềởởơ=//ởềẩởề4ĩ*ởề4ỉềỉệẩỉ*ấĩị*ưỉ/Ơệấởỡờẩợ[{}]1/Ở_Ì4ị/ỀỞ/Âẩìệzẩ_Ờẩỡ}*iơếấằỡ>ởềs>Âẩìệzẩ>?ơề8ệ:>ấềĩ>âệeở>ềl>ậ9>ởù>ấềóệ>â5ỉ>ậọ>ởờĩỉế>ởờặỉ>ậắỡ>ưốệ>ởỡựẻỉ>Ịx>->ỷỉề=>Ờẩỡởẩờợ;/ơ,;/ởầ,;/ởờ,;/ở4âìẩ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờặỉ>ậắỡ>ởờđỉ>ầệẽỉ>ờ4>ư6ĩ>ỉế6ự>}{*1>ởờđỉ>ợăỉ>Iẩìầ-Ứẩỉ>Êệẩìầ>ư6>ởỡựẻỉ>Ịx>ởềáỉế>ậặị>ưốệ>ởw>ợó>0-}*>Ởềẩĩ>ởệeở>ìọ>ởồ>Ẩầịĩỉởĩỉ>Ợỡỉ%>ấ5ấ>ấằỡ>ởềs>ấs4>Âẩìệzẩ>ậ9>ậuộấ>ậé>ỉếềf>ầ6ỉ>ừeơ>ởw>ợó>ởờặỉ>ậắỡ>ưốệ>Ịx%>ậỏệ>ì7ệ>ềl>ợd>ậuộấ>ỉềặỉ>}{*{{{>ẩỡờĩ>?íềĩ8ỉế>}]*{{{>ỠỢẦ:*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấ5ấ>ấằỡ>ởềs>ấs4>Âẩìệzẩ>ấềĩ>âệeở>ấ5ấ>ởề6ỉề>ưệđỉ>ấs4>ậuồỉế>ầăự>ấ5>ấuộấ>ậằỡ>ởệđỉ>ởệeơ>ấặỉ>ềl>ổ>ợăỉ>â4ự>Ếỡ4ởẩị4ì4%>ợ4ỡ>ậj>ởệeơ>ởrấ>ỉềặỉ>ìồệ>ậé>ỉếềf>â5ỉ>ậọ>ởù>ịọở>ỉếuồệ>ậ6ỉ>oỉế>ổ>ịọở>ởờỡỉế>ởăị>ở7ệ>Ơĩờởì4ỉầ%>Ĩờẩếĩị>?Ịx:*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,“Ấ5ấ>ở4ự>ấ5>ấuộấ>ỉjệ>ưốệ>ờàỉế>ấềpỉế>ởoệ>íềoỉế>ấj>ấô>ềọệ>ởềáỉế>Ịx%>ỉềuỉế>ềl>ưẵỉ>ựđỡ>ấằỡ>ấềpỉế>ởoệ>ởềỡ4>ởờặỉ>ậắỡ>ư6>ợd>ỉềặỉ>ậuộấ>ịọở>ợó>ởệéỉ>ìốỉ>ậẻ>ấ8ệ>ởềệẹỉ>ấỡọấ>ợóỉế>â8ỉ>ởềăỉ>ấtỉế>ỉều>ếệpơ>ấềĩ>ếệ4>ậễỉề”%>ềặỡ>ưẹ>Ệ4ỉ>Ế4ựỉ4ệờ>ấs4>ởỡựẻỉ>Âẩìệzẩ>ỉjệ>ưốệ>1>Ỉẩứợ>Âẩìệzẩ>*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờĩỉế>íềệ>ậj%>ởềs>ịoỉ>Ứĩĩầờĩứ>Ứẩợở>ỉềắỉ>ị7ỉề=>“Ấềpỉế>ởoệ>ỉềắở>ớỡựeở>ởù>ấềóệ>ấ5ấ>ậé>ỉếềf>ư6>ấó>ếệ8ệ>ởềểấề>ấềĩ>ềl>ềệẻỡ>ờàỉế>ấềpỉế>ởoệ>ậ4ỉế>ổ>ậăự>ậẻ>ởềệ>ậắỡ>ậ7ệ>ầệẹỉ>ấềĩ>ớỡóấ>ếệ4”*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,ẨỢƠỈ>ỉềặỉ>ậfỉề>ờàỉế>ởềoỉế>ởệỉ>ởờđỉ>ừẩị>ờ4>íềoỉế>ởềụấ>ởe>âổệ>ởờđỉ>ởềụấ>ởe>ởỡựẻỉ>Âẩìệzẩ>ếằỉ>ỉều>ỉáị>ấềáấ>ởềắở>â7ệ>ởờuốấ>Ịx*>Ởềe>ỉềuỉế>ờắở>ấj>ởềẻ>ấ5ấ>ậuồỉế>ầăự>ấ5>ấuộấ>ấj>ởềẻ>ởệeơ>ấặỉ>ậẻ>ựđỡ>ấằỡ>ởềỡ4>ưốệ>ởw>ợó>“íềsỉế”%>ưể>ầr>ỉều>ỉềũỉế>ởờặỉ>ậắỡ>ổ>Ỉệếẩờệ4>ưù4>ớỡ4>ấj>ởw>ợó>ậeỉ>{-13***;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềặở>ưặự%>Âẩìệzẩ>ưóỉ>ì6>ịọở>ớỡóấ>ếệ4>ỉếềèĩ%>ởềặị>ấềể>Ìệđỉ>ậĩ6ỉ>Âjỉế>ậ5>ỉuốấ>ỉ6ự>íềoỉế>ấj>ậs>íệỉề>ơềể>ấềĩ>ởỡựẻỉ>ớỡóấ>ếệ4>ậeỉ>ầụ>Ếĩìầ>Ấỡơ>[{}]*>Ưé>âjỉế>ậ5%>Âẩìệzẩ>ấkỉ>íề5>ỉĩỉ>ởờc>?ếệ4>ỉềặơ>ÊỆÊy>ư6ĩ>ỉaị>}321:%>ởỡựẻỉ>ớỡóấ>ếệ4>ấs4>ềl>ậ4ỉế>ừeơ>ởềú>}[3>ởềe>ếệốệ>ư6>ịốệ>ìằỉ>ậằỡ>ởệđỉ>ếệ6ỉề>ớỡựéỉ>ởề4ị>ầụ>ếệ8ệ>ậắỡ>ìốỉ>ỉềắở>íềỡ>ưụấ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờuốấ>ậj%>ẤĨỈẤyẤyÊ>ởùỉế>ịổ>ấỡọấ>ậệéỡ>ởờ4>ưé>ỉếềệ>5ỉ>ịọở>ợó>ởờặỉ>ậắỡ>ổ>Ếĩìầ>Ấỡơ>[{}}>âf>ầ6ỉ>ừeơ>ởw>ợó>ỉềuỉế>íềoỉế>ấj>íeở>ớỡ8*>Ỉếỡựđỉ>Íềĩ4;/ơ,


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Tiến Minh vào tứ kết giải Mỹ mở rộng

Tiến Minh vào tứ kết giải Mỹ mở rộng
2013-07-12 08:17:11

(TNO) - Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 9 thế giới) giành quyền vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng, sau trận thắng trước Tan Chun Seang (Malaysia, hạng...

Tưởng niệm 400 năm ngày mất Chúa Nguyễn Hoàng

Tưởng niệm 400 năm ngày mất Chúa Nguyễn Hoàng
2013-07-11 07:06:57

(SGGPO). - Sáng 10-7, lễ tưởng niệm 400 năm ngày mất Chúa Nguyễn Hoàng (1613-2013) do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tổ chức đã...

Han Ga In bất ngờ vì người hâm mộ Việt Nam

Han Ga In bất ngờ vì người hâm mộ Việt Nam
2013-07-11 07:06:42

(TNO) - Ngay khi vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nữ diễn viên Hàn Quốc Han Ga In đã rất bất ngờ trước sự tiếp đón nồng nhiệt của khán giả hâm mộ Việt Nam dành cho mình.

Tạm bợ sân khấu “phục vụ”

Tạm bợ sân khấu “phục vụ”
2013-07-11 07:06:12

(TNO) - Hiện nay, các đơn vị sân khấu công lập phải có nghĩa vụ biểu diễn miễn phí phục vụ vùng sâu vùng xa, trại cai nghiện… Chủ trương này là cần thiết và đúng đắn, nhưng...

Văn Quyến trở lại

Văn Quyến trở lại
2013-07-11 07:05:47

(TNO) - Tiền đạo một thời Phạm Văn Quyến đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng 2 bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong trận tứ kết Cúp QG chiều qua trên sân Ninh Bình.

AC Milan mạo hiểm với chính sách trẻ hóa

AC Milan mạo hiểm với chính sách trẻ hóa
2013-07-11 07:05:35

(TNO) - Trong khi các đối thủ tại Serie A chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cách tung tiền tăng cường lực lượng thì AC Milan đang trẻ hóa đội hình bằng những cầu thủ trẻ.

Arsenal ra mắt áo đấu trên sân khách

Arsenal ra mắt áo đấu trên sân khách
2013-07-11 07:05:23

(TNO) - CLB Arsenal, sẽ có chuyến du đấu tại Việt Nam vào ngày 17.7 này, vừa cho ra mắt bộ trang phục mới dành cho sân khách trên nền màu vàng cổ điển.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết