Cập nhật:  GMT+7
Ộ}PỞ=4ỦbbKỢậC[c4*ỢỔưỦ6ỞũỦỞứ6Ở#ỲcỞ6{ẵỞễ"Ở6{ẽẵ[Ở}Ý5Ở5ăỞỄ[(cỞỳỦ5Ộ/}PỔỘậỞ=4ỦbbKỢậư*Ủ$ỢỔỐCỳỵỒỞ-Ởỳ{ỦhỞ3}[ỞễếỦỞ%.6ỞbÝ6Ở#ỦhỞCÝ6ỞBặ6Ởỳ}ỲcỞỐCẬÕướýỒỎỞ6ểỞ$[<6Ởễ[,6ỞưƯ6ỞẨdả=ỞưỦ6ỞũỦỞứ6Ở%ỰỞẫỲcỞ#ỲcỞ6{ẵỞcẫẽẳ=ỞbềỞc[.ậỞ%86Ở6ã6{Ở6}[(cỞ=ẹỦỞ3}Ũ6Ở{[ỪỞ}Ý5Ở5ăỞỄ[(cỞỳỦ5Ở$Ư6}Ở=}7Ở5"6}ÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔớ}[!dỞPỠÕÚỎỞ6ểỞ$[<6Ởễ[,6Ở6ắ[Ởc[.6{ỞưƯ6ỞẨdả=ỞưỦ6ỞũỦỞứ6ỞễƯỞ%Ứ7Ở$[<6Ởx[5Ởw[Ởư776Ở%ỰỞ=8Ở5WcỞcỨ[ỞCẬÕướýỞ%)Ở=}dỸ6Ở# Ở=}7ỞbềỞ3[(6Ở#.Ở5Ứ=Ở=}ẽặ6{Ởcẫ"6}ỞC7c7Ở-ỞyẳậỞ}a=Ở4Ư5Ởậ}[5Ở$[<6ỞẫỦỞễƯ7Ởcả[ỞPPÕÚÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔGdỲcỞ}[(6ỞcỨ[ỞbÝ6Ở#ỦhỞCÝ6ỞBặ6Ởỳ}ỲcỞễẳ[Ở{ẽặ6{Ở5WcỞ5ă=ỞễƯỞậ}76{Ở=Ũ=}ỞẫỲcỞ{[Ừ6Ở$ ỎỞ6}ẽ6{Ở5ỉỞ6}Ý6Ở=ẹỦỞ#ăỞậ}[5ỞýWcỞcẫỬ6{Ởạ5Ở5WcỞcẫẵ[Ở=ẻ6{Ở%ỰỞ3}[.6Ở6}[!dỞ3}Ũ6Ở{[ỪỞậ}Ừ[ỞcẫỴ5ỞcẫãỞcẫẽẳ=Ởễ:Ở%?ậỞễƯỞbềỞẫỨ6{ỞẫầỞ=ẹỦỞ=ạÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỳểỞ$[<6Ởễ[,6ỞRPỞcdắ[Ở6ƯhỞcáỞẫỦỞ3}ŨỞ#ỲcỞ6{ẵỞcẫẽẳ=ỞbềỞ%86Ởc[.ậỞcẫa6{Ởc} Ở=ẹỦỞ#Ủ6ỞcắỞ=}ê=Ở=}ẽặ6{Ởcẫ"6}ỞcỨ[ỞỄ[(cỞỳỦ5ỎỞ%W=Ở#[(cỞ4ƯỞc"6}Ở=Ừ5Ở=ẹỦỞ3}Ũ6Ở{[ỪỞ}Ý5Ở5ăÕỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔCẫ76{Ở=}dh.6Ở%.6ỞỄ[(cỞỳỦ5Ở4Ỵ6Ở%ỴdỞc[,6Ở6ƯhỎỞ6ểỞ$[<6Ởễ[,6ỞưỦ6ỞũỦỞứ6ỞễƯỞ%Ứ7Ở$[<6Ởx[5Ởw[Ởư776Ở4ƯỞ3}Ũ=}Ở5ẵ[Ở-Ở{[Ũ5Ở3}Ừ7Ởễ[6}Ở$ềỞ=ẹỦỞ$ềỞŨ6Ở{[Ủ7Ở4ẽdỞ%[(6ỞỪ6}ỞC7c7Ở-ỞyẳậỞ}a=Ở4Ư5Ởậ}[5Ở$Ư6}Ởẫ[,6{Ở=}7Ở=Ũ=Ở*5Ởc}[.dỞ6}[ÕỘ/ậỔỘcỦ#4*Ởbch4*KỢ5Ủẫ{[6ÒQậgỞỦdc7ỢỔỘcẫỔỘc$ỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-ÚÕwẬũỢ/ỔỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-PÕwẬũỢ/ỔỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-QÕwẬũỢ/Ổx}ŨỞ%ạ6{Ở3}Ũ6Ở{[ỪỞ}Ý5Ở5ăỞcỶậỞcẫd6{ỞcỨ[ỞbÝ6Ở#ỦhỞCÝ6ỞBặ6Ởỳ}ỲcỞ%)Ở%86Ở6ểỞ$[<6Ởễ[,6ỞưỦ6ỞũỦỞứ6ỞễƯỞ%Ứ7Ở$[<6Ởx[5Ởw[Ởư776Ộ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-RÕwẬũỢ/Ổờ[<6Ởễ[,6ỞưỦ6ỞũỦỞứ6ỞgdỲcỞ}[(6Ở=e6{Ở6{ẽẵ[Ở#Ứ6Ở%ã6{Ở}Ư6}Ở-Ở%Ứ7Ở$[<6Ởx[5Ởw[Ởư776Ộ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-SÕwẬũỢ/ỔýW=Ở$eỞỬ6Ở5W=ỎỞcẫỦ6{Ở%[)5ỞẫỲcỞ{[Ừ6Ở$ Ở6}ẽ6{Ở6ểỞ$[<6Ởễ[,6Ởễ@6Ở6ắ[Ở#ỶcỞễƯỞẫỨ6{ỞẫầỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-TÕwẬũỢ/ỔớạỞ}ặ[Ở#ỲcỞ6{ẵỞcẫẽẳ=ỞbềỞ%86Ởc[.ậỞ6ã6{Ở6}[(cỞ=ẹỦỞ3}Ũ6Ở{[ỪỞỄ[(cỞỳỦ5Ở$Ư6}Ở=}7Ở5"6}Ộ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-UÕwẬũỢ/ỔỄƯỞ3}ạ6{Ởẩd,6Ở=8Ở6}ể6{Ở=ệỞ=}0Ởc}Ý6Ởc}[(6Ở%ŨậỞ4Ứ[Ởc"6}Ở=Ừ5Ở6ƯhỘ/ậỔỘậỞ=4ỦbbKỢậơ7$hỢỔỘ[5{ỞỦ4cKỢỢỞbẫ=KỢ}ccậÒ//fffÕc}Ủ6}6[*6Õ=75Õễ6/Ậ[=cdẫ*bQỠPRÚ/ư[*6ỳ}[/ưỦ6ũỦứ6-PỠÕÚ/ưỦ6ũỦứ6PỠÕÚ-ÙÕwẬũỢ/ỔưỦ6ỞũỦỞứ6Ở3}ŨỞễỲcỞễỪỞ5ẳ[Ở=8Ởc})Ở4,6Ởg*Ởễ!Ở3}Ũ=}ỞbỨ6ỎỞ6}ẽ6{Ở6éỞ=ẽẵ[Ởễ@6Ở6ấỞcẫ,6Ở5ạ[Ở6ểỞ$[<6Ởễ[,6Ởg[6}Ở%?ậỞ6ƯhỘ/ậỔỘ/c$ỔỘ/cẫỔỘ/cỦ#4*Ổư[!6Ởỳ}[Ởm6}ÒỞỄÕẬÕ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Tạm bợ sân khấu “phục vụ”

Tạm bợ sân khấu “phục vụ”
2013-07-11 07:06:12

(TNO) - Hiện nay, các đơn vị sân khấu công lập phải có nghĩa vụ biểu diễn miễn phí phục vụ vùng sâu vùng xa, trại cai nghiện… Chủ trương này là cần thiết và đúng đắn, nhưng...

Văn Quyến trở lại

Văn Quyến trở lại
2013-07-11 07:05:47

(TNO) - Tiền đạo một thời Phạm Văn Quyến đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng 2 bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong trận tứ kết Cúp QG chiều qua trên sân Ninh Bình.

AC Milan mạo hiểm với chính sách trẻ hóa

AC Milan mạo hiểm với chính sách trẻ hóa
2013-07-11 07:05:35

(TNO) - Trong khi các đối thủ tại Serie A chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cách tung tiền tăng cường lực lượng thì AC Milan đang trẻ hóa đội hình bằng những cầu thủ trẻ.

Arsenal ra mắt áo đấu trên sân khách

Arsenal ra mắt áo đấu trên sân khách
2013-07-11 07:05:23

(TNO) - CLB Arsenal, sẽ có chuyến du đấu tại Việt Nam vào ngày 17.7 này, vừa cho ra mắt bộ trang phục mới dành cho sân khách trên nền màu vàng cổ điển.

Hát về Hà Nội

Hát về Hà Nội
2013-07-10 06:59:18

(SGGP) - Sau một thời gian im ắng, những tưởng thời của các chương trình ca nhạc có chất lượng đã qua thì thật bất ngờ, trong vòng 1 tuần, 2 show diễn âm nhạc lớn với nhiều...

Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu

Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu
2013-07-10 06:59:04

(TNO) - Ngày 9.7, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết nhiều công trình nhà cổ sau khi trùng tu đã nhanh chóng...

“Hồn” di sản trong nghệ thuật đương đại

“Hồn” di sản trong nghệ thuật đương đại
2013-07-10 06:58:55

(TNO) - Nghệ thuật đương đại phải bắt rễ từ di sản văn hóa Việt Nam, còn nếu không sẽ trở thành “cái đuôi” của văn hóa nước ngoài, Giáo sư Trần Lâm Biền cảnh báo.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết