Cập nhật:  GMT+7
gủấìỗwịẨẨiíẤ^ũẪwờíh^jxìổẲìẨỏyìvủõBì“ẤủĐỗìỆĐ”g/ủấhgẤìỗwịẨẨiíẤỦờịơíhễ^YÝfì-ìỦũtyìyịF,ìỗỉỗìớẮyìỆừìẨỏyìvủõBìỗÁyụìwốẤìẤủkũìỗỳìyụủửịìỆĐìổũuBìơũúyìxũúyìẤủưìẤủĐỗìỆĐìỆDyụìẨỏBìỆDyụìỄị,ìẪẬjũìỗịũìyụủũty…ìỖủEìẪẬẸẮyụìyĩFìwĩìỗôyìẪủũrẪìỆĩìớCyụìớny,ìyủẸyụìỗỉỗủìẪủÊỗìủũtyìwjũìvủũryìỗỉỗìyụủtìẨửìvủÁyụìvủỹũìẸBìẪẸ.g/ẤhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíhYủĩìủỉẪìVừỗủì^@.ỦỖX,ìYủĩìủỉẪìỗkũìwẸẮyụì^ẬôyìỦỀBì^Ậịyụì^@.ỦỖX,ìYủĩìủỉẪìYụủtìẪủBốẪìủỉẪìổẢũì^@.ỦỖX,ìvuìỗkìớýĩyìỗkũìwẸẮyụìỗỉỗìẪựyủ,ìớsBìỗỳìẨÀìẨBõẪìẤủĐỗìỆĐìẪẬByụìổứyủìấầâ-ấẫâìẨBõẪìxĂũìymx.ìỖýyìẨÀìyĩFìvủÁyụìyủỹ,ìỆứìyrBìỗủũịìẬịìỗủýìẨÀìyụĩFìẪẬýyụìymxìẪủứìỗýũìyủẸìỗẺìầ-ậìyụĩFìwĩìơũúyìxẢẪìẨBõẪ.ìYủẸìỆốF,ìỗỉỗìyụủtìẨửìớlìẪốyìẪứyủìwịýìớẢyụìyụủtìẪủBốẪìớuìổĩìỗýyìỆDyụìẨỏBìỆDyụìỄịìớẸẲỗìẪủẸẴyụìẪủẺỗ.ì^ủẸẶyụìẪủứìẪốẤìẪẬByụìẤủĐỗìỆĐìỆĩýìxDịìvủÁ,ìớryìxDịìxẸịìẦBịFìỆsìẪẬĐìẨẴìwýìẪốẤìẪBẠyụìxẰũ.ìỚũìẤủĐỗìỆĐìxlũìẪủĩyủìyrẤ,ìỗÉyụìẪủõFìỆBũ.ìYụủtìẨửìWqì^ẺìễYủĩìủỉẪì^ẬôyìỦỀBì^Ậịyụfìyỳũ:ì“ãBÀyụìớừịìẤủẸẮyụìẪủõFìổĩìỗýyìxứyủìyụẠũìỄờxìẪủẸẮyụìwnx.ìWỏBìvủÁyụìớũ,ìwjũìyủẰìổĩìỗýy”.g/ẤhgẪịổwờìẨẪFwờiíxịẬụũy:ầẤỄìịBẪýíhgẪẬhgẪơhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíhgũxụìịwẪiíƠũúyìỆũqyì#BGìỔứyủìỆĩìWqì@ủẸẮyụìẪẬýyụìỆẴì%ÀyụìẪủẾìễYủĩìủỉẪì%ỏyìvủõBìyủỹfìẪẬýyụìxẢẪìwôyìớũìẤủĐỗìỆĐìvủỉyìụũkìỆDyụìẨỏBì-ìơíìẨẬỗiíủẪẪẤ://ỂỂỂ.Ẫủịyủyũờy.ỗýx.Ệy/@ũỗẪBẬờẨầâấậc/ỖýyụƠýyụ/ấââcấậ/#BF_Ổũyủ_ơ.ữẤụí/hƠũúyìỆũqyì#BGìỔứyủìỆĩìWqì@ủẸẮyụìẪẬýyụìỆẴì%ÀyụìẪủẾìễYủĩìủỉẪì%ỏyìvủõBìyủỹfìẪẬýyụìxẢẪìwôyìớũìẤủĐỗìỆĐìvủỉyìụũkìỆDyụìẨỏBì-ìKyủ:ìỦ.Vg/Ấhg/Ẫơhg/ẪẬhg/ẪịổwờhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíhỦốBìẦBkìỗEịìẨÊìẪjxìổẲg/ẤhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíhỤôyìớỏF,ìổqyìỗjyủìẪũryụìỗẸẶũìỗEịìỗỉỗìơũúyìỆũqy,ìớlìổnẪìớôBìỄBõẪìủũtyìyủỀyụìẸBìẪẸ.ìỦứyủìyủẸìỗủCyụìẪịìẦBqyìẬoyụìổỏFìụũẶìớlìẨịyụìẪủrìvÍìầấìẪẼìwỏB,ìẨỏyìvủõBìvủÁyụìẪủuìyĩýìụũÀyụìẪủẶũìổịýìỗõẤ,ìẪủrìxĩìủứyủìkyủìỗỉũìẨỏyìvủõBìơÊyụìẪjxìổẲìẴìổlũìớõẪìẪẬÀyụ,ìỏxìẪủịyủìỉyủìẨỉyụìwẶìxẶìẬẢẪìẬởẪ,ìỗkyủìẪẬưìổịFìẤủõẪìẤủẮìỆứìụũỳ,ìỗỵyìvủỉyìụũkìvqìơợẤìyụẠũìẪẬqyìỗỉẪ,ìwÃxìyủÃxìyủẸìỗỉũìỗủẲìỆộyìỗỵyìẪẠyìẪjũìẪẬýyụìyủỀyụìỗủBFryì“ẤủĐỗìỆĐ”.ìỖủẸịìvuìyủỀyụìủÁxìẪẬẶũìxẸịìwjũìỗĩyụìyụBFìủũux.ìYụủtìẨửìWqì^ẬByụì^ủkýìễYủĩìủỉẪì^ẬôyìỦỀBì^Ậịyụfìyỳũ:ì“XẸịìxóỗìxẸị,ìổĩìỗýyìỆộyìyụẠũìỗủờìỉýìxĩìỄờx,ìvủũryìịyủìờxìơũúyìỆũqyìỗủCyụìẪÁũìỗkxìớẢyụìẦBỉìỆộyìwờýìwqyìơũúy.ìYủẸyụìyỳũìẪủốẪ,ìẬõẪìwýìwnyụìỆứìớũtyìổừìẸẰẪ,ìẬẠũìẨỏyìvủõBìẪẬẮyìẪẬẲẪìỗủựìỗôyìxCịìvũrxìvủÁyụìvủợýìwĩìẪợìyủẸìỗủẮũ.ì^ủốxìỗủưìơDìvủÁyụìxẸịìyủẸyụìỗủũrỗìỄờìẪkũìổByụìẨẸẶyìẬịìwĩxìẨỏyìvủõBìẬõẪìẪjxìổẲ,ìỗịìủỉẪìyủởìyủởìẪủÁũìỗủẺìvủÁyụìơỉxìẪủÊỗìủũtyìyủỀyụìỆÉìớjýìẪBẠyụìỗÃìxjyủìxp”.ìạĩìỗủnỗìỗủnyìẨịBìyủỀyụìỗẮyìxẸịìớỳìẨpìỗỳìyủỀyụìơũúyìỆũqyìỆĩìvủỉyìụũkìổừìổtyủ…ìYụịFìỗkìvủũìổừìvủỉyìụũkìẦBỏFìvưyìổÀyìẤủưị,ìyụủtìẨửìủỳịìẪẬịyụ,ìẪủịFìớẠ,ìmyìBÀyụìụứìỗÉyụìổừìẦBịyìẨỉẪ,ìẬõẪìyụjũìyụDyụ.g/ẤhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíh%ỏyìvủõBìẪjxìổẲìõFìớlìvủũryìỗủõẪìwẸẲyụìỆẴìơũúyìụũkxìẨCẪìẪẬôxìẪẬỷyụ.ì^ủốxìỗủưìxẢẪìẨÀìyụủtìẨửìổnẪìớôBìỗủỉyìyky,ìỗủýìẬoyụìơũúyì“ỗủDị”ìẪủứìyĂìwÊỗìwĩxìỗủũ.ìạứìỆốFìvủÁyụìyụjỗìyủũqyìvủũìxẢẪìỗỉyìổẢìyụýjũìỆĐìỗEịìYủĩìủỉẪì^ẬôyìỦỀBì^ẬịyụìẪủịyìẪủẴ:ì“ỖỳìyủỀyụìớừịìẤủẸẮyụìxứyủìỄBÀyụìẤủĐỗìỆĐìxĩìủỷìỗủòyụìxóyìxĩìụứ.ìỦỷìỗỵyìổkýìxứyủìỆsìớũ,ìvủỹũìơũúy,ìủỷìẨọyìẨĩyụìvGìỄỉỗìyủốyìụũDx,ìxứyủìỗẺìwlyủìẪũsyìẪủDìwịýìyủĩìyẸẰỗ”.ìYụủtìẨửì^ẬByụì^ủkýìẪủẴìơĩũ:ì“ỖủCyụìẪÁũìẪủBẢỗìyủỳxì^ủnẤìẨỉyụìyũsxìẪũy,ìớịìẨÀìỗỵyìẪẬỡ,ìyủõẪìẦBFrẪìvủÁyụìớôBìủĩyụìủýĩyìỗkyủ,ìỗÂìyĩýìỗÉyụìẤủkũìơũúyìủrẪìxứyủ.ìYủẸyụìvủÁyụìẪủuìyĩýìẪẬỉyủìớẸẲỗìủjyìỗủr.ìỖủýìyqyìỗủCyụìẪÁũìvũryìyụủừìyủĩìyẸẰỗìyqyìỄỏFìyủỀyụìyủĩìỆmyìủỳịìxũyũìẴìỗỉỗìỄl,ìỗủẼyụìẩââìụủrìwĩìớE,ìớuìyụủtìẨửìẨỏyìvủõB,ìỗịìyủjỗ,ìẤủũxìkyủìớsBìỗỳìyẮũìẪẾìẪrìxĩìẤủĐỗìỆĐìổĩìỗýy”.g/ẤhgẪịổwờìẨẪFwờiíxịẬụũy:ầẤỄìịBẪýíhgẪẬhgẪơhgẤìỗwịẨẨiíẤỔýơFíh“YrBìyủĩìyẸẰỗìủĂìẪẬẲìvũyủìẤủưìẤủDìủẲẤìỆĩìớôBìẪẸìẪÀẪìủẮyìỆsìớũuxìơũúyìẪủứìẨỏyìvủõBìỄlìủẢũìủỳịìỗủCyụìẪÁũìẨọyìẨĩyụìẤủĐỗìỆĐ.ìạứìxẢẪìỆẴìvừỗủìxĩìỗủờìổjẪ,ìvủÁyụìớEìvÌìẪủBốẪìỏxìẪủịyủ,ìỉyủìẨỉyụ,ìvủỉyìụũkìwjũìyụẠũìẪẬqyìớõẪìxĩìỄờx,ìẨpìẪẬÁyụìẬõẪìwBẢxìẪủBẢx,ìwĩxìxõẪìẪủẸẮyụìủũtBìỗEịìỗủCyụìẪÁũ.ìƯẪìyủõẪìyủĩìyẸẰỗìẤủkũìớôBìẪẸìỗủýìỗỉỗìyủĩìỆmyìủỳịìẦBốyìủBFtyìẪẾìẪrìxẢẪìỗủCẪ.ìỚlìẪủẸẴyụìẪủẺỗìẪủứìẤủkũìớĩyụìủýĩyụìyủẸìỆốF”.ìễ1yụìỦBHyủìỊyủì^Bõy,ìỤũỉxìớÀỗì%ỏyìvủõBìvừỗủìŨƠỜỖỊÙfg/Ấhg/Ẫơhg/ẪẬhg/ẪịổwờhỦýĩyụìVũx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Mặn mòi vị biển

Mặn mòi vị biển
2024-05-18 05:45:00

QTO - Quê nội, quê ngoại tôi đều ở vùng đồng bằng ven biển nên từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với hương vị mặn mòi nước mắm.

Văn Quyến trở lại

Văn Quyến trở lại
2013-07-11 07:05:47

(TNO) - Tiền đạo một thời Phạm Văn Quyến đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng 2 bàn thắng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong trận tứ kết Cúp QG chiều qua trên sân Ninh Bình.

AC Milan mạo hiểm với chính sách trẻ hóa

AC Milan mạo hiểm với chính sách trẻ hóa
2013-07-11 07:05:35

(TNO) - Trong khi các đối thủ tại Serie A chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cách tung tiền tăng cường lực lượng thì AC Milan đang trẻ hóa đội hình bằng những cầu thủ trẻ.

Arsenal ra mắt áo đấu trên sân khách

Arsenal ra mắt áo đấu trên sân khách
2013-07-11 07:05:23

(TNO) - CLB Arsenal, sẽ có chuyến du đấu tại Việt Nam vào ngày 17.7 này, vừa cho ra mắt bộ trang phục mới dành cho sân khách trên nền màu vàng cổ điển.

Hát về Hà Nội

Hát về Hà Nội
2013-07-10 06:59:18

(SGGP) - Sau một thời gian im ắng, những tưởng thời của các chương trình ca nhạc có chất lượng đã qua thì thật bất ngờ, trong vòng 1 tuần, 2 show diễn âm nhạc lớn với nhiều...

Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu

Nhà cổ Hội An bị mối tấn công sau trùng tu
2013-07-10 06:59:04

(TNO) - Ngày 9.7, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết nhiều công trình nhà cổ sau khi trùng tu đã nhanh chóng...

“Hồn” di sản trong nghệ thuật đương đại

“Hồn” di sản trong nghệ thuật đương đại
2013-07-10 06:58:55

(TNO) - Nghệ thuật đương đại phải bắt rễ từ di sản văn hóa Việt Nam, còn nếu không sẽ trở thành “cái đuôi” của văn hóa nước ngoài, Giáo sư Trần Lâm Biền cảnh báo.

Thanh Hóa “máu” Cúp QG

Thanh Hóa “máu” Cúp QG
2013-07-10 06:58:33

(TNO) - 17 giờ chiều nay, Cúp QG sẽ khởi tranh trở lại với 2 trận đầu tiên của vòng tứ kết giữa Thanh Hóa gặp Đồng Nai (VTC3 trực tiếp) và Vissai Ninh Bình gặp Hoàng Anh Gia...

Arsenal vắng thủ quân Vermaelen

Arsenal vắng thủ quân Vermaelen
2013-07-10 06:58:21

(TNO) - CLB Arsenal vừa cho biết thủ quân trung vệ Thomas Vermaelen đã tái phát chấn thương lưng trong buổi tập mới đây nên nhiều khả năng vắng mặt ít nhất một vài trận đầu mùa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết