Cập nhật:  GMT+7
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7iuG7gS5N4bum4buYIU0uQCNXw6BNOyHGoCNNw6FA4bq1xahNN0DDmSxNw6E5IS7hu7hNLCLDoU0u4bu44buW4bqr4buGw4wvQE/hu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN+G7l+G7quG7mMavTOG7iklBceG7gGxBw41NLU1zMCNNLuG7uOG7luG6q00uVy5N4buiLk3hu6jEg01P4buOLcOTTk07IcagI03DoUDhurXFqE03QMOZLE06QOG7lMWoTS5A4buYw6BGTcWo4buWLuG7uE3hu6jhu5hNxq/GoC7hu7hNxajhu5Yu4bu4TcWoKE07NCNNxahAIU1h4bq3xahNOkA+4buqR01qQFhN4bumI1guTSwoLk3hu6IuTUAwLk1ANDdN4bqn4bqz4buYTcWow6Au4bu4TcWoVDdN4buo4bqxNMWoTS5AI1nDoE3FqEBUw6FNxq8jLkBNxq/hurE2LuG7uEZNO8agI03huqfhurPhu5hN4bum4buaIU3DoSHhu5YuTeG7qOG6sTTFqE3FqOG7lMWoTcWoQFTDoU3GryMuQE3Gr+G6sTYu4bu4TcOhOSEu4bu4TcOhQOG6tcWoTTdAw5ks4oCmw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKdOG7uOG6sTMjTeG6piPDncOhTXThu5gsTcWoQOG6oS7hu7hNw6Hhu5hNxagoTSwiw6FN4buoI+G7sixNLiAjTeG7psOaw6FNw6E5IS7hu7hN4buiLk3DoFsu4bu4TTvhu5ZN4buiLk0uQCNZw6BNOyHGoCNNw6FA4bq3xahN4buiLkdNbFPhuqtNO+G7lk0sIsOhTcWo4buUxahATeG7oi5NQDQ3TTtiRk3FqMOgLuG7uE3FqFQ3TcWoQCFNxagxTcOhQOG7sk3FqCEuTS7hu7jhurEzI00uQCNZw6BNxahAVMOhTcavIy5ATcav4bqxNi7hu7hNLkBUw6FHTXMwI00u4bu44buW4bqrRk3FqDFNw6FA4buyTcWoIS5NLuG7uOG6sTMjTcWoVS5NxajDoC7hu7hNxahUN006QCHhu5ou4bu4TcOVTk3FqEBUw6FNxq8jLkBNxq/hurE2LuG7uEdNakDhuqEu4bu4TeG7qOG6sTTFqE07VOG6q03DoeG6s03DoUDhurfFqE3hu6IuTcOhOSEu4bu4TeG7puG6peG7mE3hu6IuTUDhu5Yu4bu4TS7hu7jhu5bhuqtHTXMwI03DoUDhurXFqE03QMOZLE3hu6hZw6BNxajDoC7hu7hNxahUN00sIsOhTUDhu5jhuqtNLkAjWcOgTcWoQFTDoU3GryMuQE3Gr+G6sTYu4bu4TUAhUMWoTcWo4buUxahNxahAVMOhTcWoQOG6t8WoTS7hu6Iu4bu4Rk3DocOg4bqrTS5AI1cuRk3Gr+G6o03FqChNQCHhu5YuTcOhQCPDnS5Nw6EyI03hu6hTw6BNw6FAJE3DoUDhurXFqE03QMOZLE3hu6goTcWo4bqvLuG7uE06QH0u4bu4TcOhQOG7sk3FqEDhurfhu5hN4buoxINNxajhu5TFqE3FqEBUw6FNxq8jLkBNxq/hurE2LuG7uEdNakA9LkBN4bqnJE3huqfDmuG6q0ZN4bqnI8OdxahNN0BbI01ANDdNxajhu5TFqE3DoUDhurXFqE03QMOZLE074buWTTlUw6FNxahVLk3DoUAjWMOhR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOMw6Hhu5jhu6Y74buqTWHDoeG6qzvhu6rhurpMLOG7mDnhu7gjLuG7gsOTN+G6qU3hu5jDoMOhIUzhu4rDjMOhOeG7isOMw6HGr+G7isOMIyzhu7hNYcOh4bqrO+G7quG6ukws4buYOeG7uCMu4buCTeG7jjfhuqlMTeG7mDvDoeG6ukxMTeG6rSPGr8OhQOG6ukzhu4xOTkxNYTnFqOG6ukxAw6HDoTfhu4IvLyMs4bu4R2HDoMWoOkAh4buqxq8hI2EhLuG7uEfhuqcuL8ahLOG7mOG7uOG7qmEvw4A3OyHhu5jGr+G7qsavL0FA4buYOeG7qi/Dk05PTy9O4buSL07hu5Ivw5Lhu47hu4zhu5guLeG7puG7mCEtLkAj4buqw6Atw6FAw6DFqC03QOG7mCwtLCEjLS7hu7jhu5jhuqtHPzfhu7hML+G7isOML8Ohxq/hu4rDjC/DoTnhu4rDjC/DoeG7mOG7pjvhu6rhu4pzMCNN4bum4bql4buYTeG7oi5NLMOgWy5NxajDoC7hu7hNxahUN03hu6jEg00u4buiLuG7uE074bqxNC7hu7hGTcWo4buUxahN4buYxagjxq9N4buYLCMuRk3huqcjw6Hhu5gsIy5N4bqn4buWTcWo4buUxahNxahAVMOhTTpAIeG7lC7hu7hNw6FAJE0uVy5N4buiLk3hu6jEg03FqOG7mk3hu4xNLkAoLE3DoUDhurfFqE3hu6Iu4buCTS5AKCxNxahAVMOhTeG7piLDoU074buWTS7hu7jDoF0uTcWow6Au4bu4TcWoVDdNLuG7oi7hu7hNO+G6sTQu4bu4TcWoQD0uQE3FqEAhTeG7puG6peG7mE3hu6IuTUnhu6jhurE0xahNO1ThuqtNxahAxINN4bqrWMOgTcOh4bqzTS7hu7jhuq9NxahbxajDjeG7hE0uQCgsTcWoQFTDoU3hu6jGoCxNxajDoC7hu7hNxahUN03FqOG7lMWoTS7hu7jDoOG6q1cuTTsjw53DoE3hu6jhu7JN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNxagxTcOhQOG7sk3huqfhu5ZNxagoTeG6p+G7mCNNw6E5KU04w6Dhu5guTcOhOTwu4bu4TcOhOSEu4bu4TcWoQMOg4bqr4buyLk1AKOG7mOG7hE0uQCgsTcavVcOgRk0sNk1A4buY4bqrTeG7pjFN4bu4I+G6oTdNxagxTcOhQOG7sk1AKeG7mE3DoeG7mC5N4buo4bqxNMWoTSwiw6FNYVtN4bqnI8Oh4buYLCMuTS5A4bqxTcOpRk1rRk1tRk1xTeG6p+G7lk3FqMOgWyNNxajhuqMu4bu4TTvhu5ZNLkAoLE3FqMOgLuG7uE3FqFQ3TeG6pyPDoeG7mCwjLk3huqfhu5ZNLMOgWyNNOkAh4buULuG7uE1Jw6HhurNNOeG7mMOgRk3FqMSDTeG6p+G7lk04w6Dhu5pNxahAPS7DjUfDjDfhu4pqKE05VMOhTS5AI1nDoE0sKC5N4buiLk06WMOhTUA0N03huqcyI03FqOG7lMWoTTshxqAjTcOhQOG6tcWoTTdAw5ksTcOhOcOg4bqrWS5Nw6FAWy7hu7hNLOG7lk3huqfhu6QuTSzhu5gu4bu4TcOhPS5ATTpAIeG7mE1APMWoR03huqY9Tcavw6NNLkDhurHhu4JNLCguTeG6qX0jTTvhuqHhu5hN4bum4buYIU3hu7hdLE3hu7jGoCFNLlg3Rk0u4bu4fUZN4buoME3huqnhu5guQEZNQOG7li5ATTdAI03huqfhu5ZN4buofSNNOkAjTcWoKE054buexahNO8agxahGTeG6p+G6sy7hu7hHTcOBOSEu4bu4TeG7qChN4bu4xqAhTeG6p+G7lk0u4bu4fU074buWTcOTTTshxqAjTS7hu7jhuq9NxahbxahNxajDoC7hu7hNxahUN00uQCNZw6BNw6EjLkBN4bumIsOhTUk74buWTS7hu7jDoF0uTcWow6Au4bu4TcWoVDdNLuG7oi7hu7hNO+G6sTQu4bu4TcWoMU3hu6bhu5ouTcWoxIPhu5hNLuG7uOG6sTMjTeG6piPDncOhTXThu5gsTcOhOSEu4bu4TeG7puG6peG7mE3hu6Iuw41GTcWoQOG6oS7hu7hNxagpLk074buWTS7hu7jDoF0uTcWow6Au4bu4TcWoVDdN4buoxqAsTcOhQOG6tcWoTeG6p8Oaw6FN4buo4buULuG7uE064buyR03DgcOg4bqrTS5AI1cuRk3DoTkhLuG7uE3hu7jGoCFNxagpLk3DoUAjWMOgTS5AI1nDoE074bqrYSMuTTvhu5ZNLCLDoU07IcagI03hu5jFqCPGr03hu5gsIy5NxahVLk3DoUAjWMOhTcWoQCFNYeG6tU3DoeG7oi7hu7hNw6E54bqxNS7hu7hGTS7hu7h9TcWoKS5Nw6FAI1jDoE3DoTnhuqs3w6EhN0Dhu5guTcWo4bqvLuG7uE074buWTeG7mMWoI8avTeG7mCwjLk3FqFUuTcOhQCNYw6FNxahAIU3FqDFNw6FA4buyTcOhQCRNw6E5IS7hu7hN4buoME3huqnhu5guQE07xqAjTeG7uCPhu5bDoE074bqrYSMuTeG6p+G7lk3DoTnhuqs3w6EhQDdA4buYLkdN4bqm4bqzLuG7uE3FqOG6ry7hu7hNxagoTS5AI1nDoE3DoTnhuqs3w6EhN0Dhu5guTeG7qOG7sk3hu6YgTWHDoC7hu7hNYeG6tU3DoUAjWMOgTUDDo8OhTcWoxIPhu5hNLuG7uH1N4bqn4buWTeG7uMagIUZNO+G7lixNw6Hhu6Iu4bu4TeG7uCPhu5RNw6E5JU3GryMuQE3Gr+G6sTYu4bu4TcWoxIPhu5hNLCguTeG7oi5HTXM2TTvhu5YsTUAp4buYTcOh4buYLk3huqfhu5ZN4bu4I+G6oTdNw6EjV8OgTUAh4buUTcWo4buYOSHDoeG7qi5NSTvhu5ZNw6EjWS5N4bqnI8Oh4buYLCMuTcOpw41GTeG7qF0u4bu4TcOhQDMjTSzhuqMjTcOhQDEsTcWoxIPhu5hNQOG7li5ATTdAI006PcWoQE3DoUA9xahATcOhI1fDoE1AKOG7mEZNw6Hhu6Iu4bu4TcOhI1jDoU3GryXFqEBN4bqnJUfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4pzKC5NLuG7qixNOeG7lC5NScWoQOG7mk3hu7gjKcONTcOhPS5ATTnhu5hNxajhuq8u4bu4TcWoKE3hu6hYLk1P4buOTTshxqAjTcOhQOG6tcWoTTdAw5ksTcOh4bqzTS5AUy5NLuG7qixN4buoWC5NLDZNOeG7lC5N4bqn4buWTS7hurEyxahNxahAVCxHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKdEAjWcOgTSwoLk3hu6IuTUAwLk1ANDdNOkDhu5TFqE3FqOG6ry7hu7hNxahAIU3DoeG7mE0sIsOhTcWo4buaLE3hu7gj4buUxahNLuG7uCEuTSwjw50u4bu4TTvGoCNN4bu4I+G7lsOgTcWoQFTDoU3GryMuQE3Gr+G6sTYu4bu4TS5A4bqxTSwoLk3FqOG7mC5ATcWow6Dhu5hNLlTDoE3huqcyI0054buYw6BNOeG6ocOhRk06QCHhu5gjTWE8Rk3huqfhurPhu5hNxajDoC7hu7hNxahUN03DoSMuQE3hu6Yiw6FNScOh4bqzTTpAIeG7mCNNYTzDjUZNO8agI03huqfhurPhu5hNxajDoC7hu7hNxahUN03FqEBUw6FN4buoxqAsTeG7qCIu4bu4TeG6p8Oaw6FNScOh4bqzTcWow6Dhu5jDjU3huqfhu5ZN4bqnI8Oh4buYLCMuTeG6pzIjTTpAIeG7lC7hu7hNScOh4bqzTTnhu5jDoMONR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOBQUdN4bu14buX4bq9c03DgeG7l+G6oOG6qk3hu5fDucOpw4wvN+G7ig==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều thí sinh rút hồ sơ

Nhiều thí sinh rút hồ sơ
2011-09-12 09:32:41

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tính đến hết ngày hôm qua nhận được hơn 500 hồ sơ bậc ĐH (chỉ tiêu là 670), bậc CĐ 1.000 (315 chỉ tiêu). Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận...

Giáo dục và kinh doanh

Giáo dục và kinh doanh
2011-09-12 09:32:30

(SGGP) - Việc hệ thống các trường ngoài công lập ngày càng được mở rộng cho thấy sự phát triển, cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về chất lượng phục vụ và môi trường...

Hoàn thành 60% khối nhà ở sinh viên

Hoàn thành 60% khối nhà ở sinh viên
2011-09-12 09:32:19

(SGGP).- Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, sau 3 năm triển khai dự án nhà ở sinh viên, đến nay đã có hơn 60% khối nhà đã khởi công được hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp đón hàng...

Ðái tháo đường trẻ em, những điều nên biết

Ðái tháo đường trẻ em, những điều nên biết
2011-09-12 09:31:21

Nguyên nhân ĐTĐ ở trẻ em thường do yếu tố di truyền và quá trình viêm tự miễn phá huỷ cấu trúc tế bào bêta tuỵ làm giảm sản xuất insulin, gây tăng đường huyết (ĐH) mạn tính. Vì...

Niềm hy vọng cho người ung thư tuyến tụy

Niềm hy vọng cho người ung thư tuyến tụy
2011-09-12 09:30:36

(SK&ĐS) - Từ trước tới nay, nhắc đến tên hydrochloroquin, người ta thường nghĩ đến một loại thuốc trị sốt rét cổ điển, rẻ tiền. Song mới đây, một nghiên cứu của các nhà...

Các bài thuốc chữa phì đại tuyến tiền liệt

Các bài thuốc chữa phì đại tuyến tiền liệt
2011-09-12 09:30:18

Theo y học cổ truyền, ở người bình thường tiểu tiện thông lợi do sự khí hoá của tam tiêu và có liên quan các tạng tỳ, phế, thận. Thuỷ dịch nhờ sự vận hoá của tỳ, sự tuyên phát...

Rượu tắc kè bổ thận ích tinh

Rượu tắc kè bổ thận ích tinh
2011-09-12 09:29:59

(SK&ĐS) - Đàn ông “yếu kém” trong chuyện phòng the thường phải chịu nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, giấu giếm tìm đến các loại tân dược mong muốn được sung sức hơn mà không...

Ấm áp Trung thu ở vùng cao

Ấm áp Trung thu ở vùng cao
2011-09-12 08:23:33

(QT) - Những ngày này, không khí Tết Trung thu đã lan tỏa khắp các bản làng phía tây Quảng Trị. Tiếng trống rộn ràng, những chiếc đèn ông sao sặc sỡ... làm nụ cười con trẻ rạng...

Mùa trung thu đầu tiên của “Lượm trống”

Mùa trung thu đầu tiên của “Lượm trống”
2011-09-12 08:12:31

(QT) - Ở tuổi 16, cậu bé Lê Lượm đã chuẩn bị qua cái tuổi đón Tết Trung thu. Thế nhưng ngày hội Trung thu năm nay sẽ thực sự là “mùa Trung thu đầu tiên” và ý nghĩa nhất trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết