Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7p44bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqxJ4bup4bqs4bqiUeG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7sFXhu6lL4buQ4bupUFNL4buC4bupUeG7oOG6uEvhu6lC4buk4buWS+G7guG7qULhurjhu6lm4bq2VuG7qTnDlXUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6c25LW+G7ruG7ouG7oENQUHThu6kt4bup4bqz4buC4bu5VuG7qeG7sS94cOG7qT7hu4xL4buC4bup4bu1S+G7qeG7nlLDgkvhu6lm4bq2VuG7qTnDlXDhu6k54bu54bup4bqzw5RG4bup4buwxajhu7Xhu6lRQUrhu6nhu4JG4bu1SuG7qXjhu6nhuqjhu7VL4bup4bui4buEQUrhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Xhu6nhu7BV4bup4buE4buSS+G7qeG6qOG7hEbhurpLcOG7qeG6rOG6okvhu6nhuqjhu4ThurpR4bupSsOUUeG7qVHhu4Thu7VL4buE4bupS0bhurhL4bupUeG7oOG6uEvhu6lC4buk4buWS+G7guG7qTnDlUvhu4Lhu6k54bu5ceG7qeG6s+G7guG7pOG7lkbhu6lR4bugxq/huqjhu6lRRuG6uuG7ouG7qUvhu5Dhu6lQU0vhu4Lhu6lC4bu1S+G7guG7qeG6rEnhu6lR4bugUlbhu6lLw4Bx4bupeOG7qeG6qOG7tUvhu6nhu6Lhu4RBSuG7qeG7sMWo4bu14bup4bqsSeG7qeG6rOG6olHhu6lC4bq+4bupQkbhurxS4bupUeG7oOG7teG7qeG7sOG6vOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bup4buC4bq2VuG7qeG7oOG7jkbhu6lR4bugw4JR4bupUcav4bup4bqo4buMS+G7guG7qeG6qMOUS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG7gkbhurpR4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhu4LDlUrhu5/hu6nhu4Hhu4RBSuG7qTnDlUvhu4Lhu6nhurHhurZLcOG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOUzhu7lLcOG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qWbhu4Thu7VL4buE4bupZlRL4buCcOG7qWbhu6BJS+G7hOG7qTnhu6pS4bupZlRL4buCcOG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qeG7h1Lhu7VL4buC4bupOVJWcOG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qW7huqBL4bup4bqz4buC4bq2S3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o+4buY4bup4bueUuG7tUvhu6lCRuG6vFLhu6lR4bug4bu14bup4buu4bu34bqo4bupQklL4buEcOG7qeG7iOG7hEzDgUvhu4Lhu6nhu7Hhu6/hu4Thu6/hu6vhu6lL4buC4bu5VuG7qeG7reG7rS93cOG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qeG7h1Lhu47huqjhu6nhu4dS4bq2S+G7qUJG4bup4buuQ+G7qUrhu7dW4bup4buFOeG7qULDqEzhu6l94buS4bupPMOBTOG7qeG7tkvhu4Thu6nhu7Dhu7nhu6k5TOG7uUvhu4Lhu6k54buqUuG7qX3hu6bhuqjhu6lC4bq6S+G7qeG7sEbhurpL4buC4bupQuG7t0rhu6lR4bu1S+G7guG7qVHhu6DhurhL4bupQuG7pOG7lkvhu4Lhu6nhurPhu4Lhu4RG4bupZuG7uUpw4bupOeG7ueG7qeG6s8OURnHhu6lm4bug4bq4S+G7qULhu6Thu5ZL4buC4bup4buw4bq8cOG7qeG7hE/hu6nhu7Dhu7Xhu6nhuqjhu4RBSuG7qeG7gkbhu7VM4bupUeG7hOG7jEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqx4bq44bup4bqz4buCT+G6qOG7qeG7heG7mEvhu6lRQUbhu6lR4bug4buk4buU4bqo4bup4bqo4buo4bu14bupS+G7hOG7ueG7qeG7heG7mEvhu6lz4bui4buE4buk4buWS+G7guG7qcOy4bq4S+G7qeG7geG7hFVw4bupZuG6tlbhu6k5w5V0ceG7qTnhu7VG4bup4bqs4bq4S+G7qeG7rsOBVuG7qeG7oOG7teG7qeG7ruG7jOG7qeG7ruG7t1Fw4bup4buF4buYS+G7qVHhu7dR4bupfeG7puG6qOG7qUrDlFHhu6nhuqjhu7dGcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3hu6bhuqjhu6nhuqhUS+G7guG7qeG7tkvhu4Rw4bup4buHUuG6tkvhu6nhu7Dhurzhu6lL4buE4bu54bup4bu2S+G7hOG7qXPhuqjhu7fhuqjhu4Thu6lL4buE4bu54bup4buF4buYS+G7qeG7iOG7hEzDgUvhu4Lhu6nhu6/hu6tKdOG7qcSo4bqyVuG7qeG6quG7tUzhu6lCRuG7qVHhu6DDgeG7qVHhu4RUceG7qeG7heG7mEvhu6nhuqjhu4RBVuG7qeG7sOG7uUzhu6lL4buE4bu54bupQk1L4buC4bup4bqo4buo4bu1cOG7qUvhu4RNSuG7qeG7tkvhu4Thu6lC4bumS+G7guG7qUvhu4JM4bu5RuG7qeG6qOG7hOG7qEbhu6lCQ+G7qeG6qkxB4bup4bugw5VG4bup4bqsw5Phu6lCRnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhu4Xhu5hL4bupUOG7tVLhu6lCTeG7qeG7gk9G4bupQkbDikvhu6nhu6DDmuG7qVHhu4ThurhK4bupOUzhu7lL4buC4bupbuG6oEvhu6luVeG7qeG7sOG7ueG7qUvhu4RG4bq8UuG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4buI4buE4bu34bqo4bupQkbhu6lRSErhu6lC4bu3S+G7hOG7qUvhu4RNSuG7qeG6qMOa4bu14bup4bu2S+G7hOG7qULhur7hu6lC4bu3S+G7hHFxceG7qWZBRuG7qUvhu4Thu7nhu6nhu7ZL4buEcOG7qeG7heG7mEvhu6lCw4Dhu6nhuqjhu4Thu6hGcOG7qVFTSuG7qVFN4bqo4bup4buw4bu54bupQuG7t0vhu4Thu6lKxJDhu6nhu7VL4buE4bupS+G7uVZxcXHhu6k54bu1VuG7qVFGS3Dhu6nhu7ZL4buE4bup4buEUlbhu6lCw5RL4buC4bupUeG7hOG6uErhu6lL4buC4buk4buWRuG7qUrhu7VL4buC4bupUeG7hENM4bup4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhu4RG4bupQkbhu6nGsOG7oOG7qOG7teG7qeG7hMOCS8awcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDujjEguG7ouG7qX3hu6bhuqjhu6lR4bu1VuG7qeG6qOG6tErhu6lKw5RR4bupUVJX4bui4bupS+G7pOG7lOG6qOG7qeG6qE3hu6nhu4LhuqJL4bup4bqq4bu1TOG7qeG7muG7qULhurRS4bupQkbhu6lKw5RR4bupSkhL4buE4bupUeG7oOG6uEvhu6lC4buk4buWS+G7guG7qULhurjhu6k5w5VL4buC4bupOeG7uXDhu6lL4buETUrhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7heG7mEvhu6nEqEbhurxL4bupUeG7oFJW4bupQlLhu5BGceG7qWbhu4RDTOG7qeG6qMOBS+G7hOG7qVDhu7dRcOG7qW5V4bupQsOA4bup4bqo4bq0SuG7qVBTS+G7guG7qeG6qOG7jEvhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUzhu6nhuqzhuqJL4bupfeG7puG6qOG7qeG7reG7qeG7ouG7hOG7t1Fw4bupUeG7oExL4buC4bupQk3hu6nhuqhN4bupSsOUUeG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugU0vhu4Lhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqo4buQ4bupfeG7puG6qHHhu6nhurNBS+G7qUvhu4ThurZL4bupxKjDgUzhu6lCw4FM4bup4buCVeG6qOG7qUvhu4LDgOG7qeG7muG7qVDhu47hu6nhu7Phu6lC4buk4buWS+G7guG7qTnDlUvhu4Lhu6k54bu5cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG6sVPhuqjhu6lL4bu5VnDhu6lL4buETUrhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7tkvhu4Thu6nhuqjDmUvhu4Lhu6nhu7DFqOG7teG7qULhurpL4bupS+G7mEZw4bupUeG7hOG6slbhu6l94bum4bqo4bup4bqsSeG7qeG6rOG6okvhu6nhuqjDgeG7qeG6rE9L4bupQsOA4bupUeG7oFJW4bupQlLhu5BG4bupS+G7hE1K4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4Xhu5hLceG7qTnhu5JL4bup4bqo4buERuG6ukvhu6nhu67DgVbhu6nhu6Dhu7Xhu6nEqOG7uUrhu6lKw5RR4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqxJ4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu5rhu6lQ4buk4buWS3Hhu6nhu4Xhu7VS4bup4buI4buERuG7qULhu6TGoOG6qOG7qULhu6Thu7Xhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqsw4pL4buE4bup4buwRsOKS+G7qVDhu5jhu6nhuqjhu6ZScOG7qeG7tUvhu4Thu6lR4bu14bupQsOA4bup4bqsw5Phu6lR4bug4buOS3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o+w4FL4buE4bupUOG7t1Hhu6lC4bu1S+G7guG7qVHhu6BSVuG7qVFISuG7qW5V4bup4bqoVEvhu4Lhu6nhu4Thu7lL4buC4bupxKhMQVHhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG6qE3hu6nEqEbhurhL4bup4bueUuG7tUvhu6nhu7BV4bup4buwRsOK4bqocXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7h1Lhu47huqjhu6lm4buE4bu3RnUv4buiw7o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sập hầm đào vàng, một người chết

Sập hầm đào vàng, một người chết
2011-06-01 17:00:58

(QT) - Khoảng 9 giờ 24 phút ngày 1/6/2011, tại khu vực khe A Ho, xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị) xảy ra một vụ sập hầm khai thác vàng trái phép làm một người chết tại chỗ...

“Mẹ mìn” bắt cóc bé trai 3 tuổi lĩnh án tù

“Mẹ mìn” bắt cóc bé trai 3 tuổi lĩnh án tù
2011-06-01 10:03:48

(VnExpress) - Sáng 31/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, Nghệ An) về tội mua bán trẻ em. Việc xử án diễn ra tại UBND xã Thịnh Liệt (quận Hoàng...

Khởi tố 2 nhân viên Dìn Ký trong vụ chìm tàu

Khởi tố 2 nhân viên Dìn Ký trong vụ chìm tàu
2011-06-01 10:03:15

(VnExpress) - Bước đầu, cơ quan công an xác định, quản lý và lái tàu phải chịu trách nhiệm trong việc chìm tàu Dìn Ký làm 16 người thiệt mạng nên đã khởi tố. Việc điều tra...

Cảnh sát giao thông bị đâm tại ngã tư

Cảnh sát giao thông bị đâm tại ngã tư
2011-06-01 10:02:57

(VnExpress) - Trong lúc xử lý người vi phạm giao thông, thượng sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Đội cảnh sát giao thông số 3, Hà Nội) bị một thanh niên đâm hai nhát vào lưng. Cảnh sát đang...

Họp chợ lấn chiếm lòng lề đường

Họp chợ lấn chiếm lòng lề đường
2011-05-31 23:47:35

(QT) - Nằm phía sau chợ thị xã Quảng Trị, nhiều năm nay, đường Ngô Quyền bị xâm lấn một quãng dài và trở thành tụ điểm buôn bán. Tiểu thương không chỉ lấn chiếm toàn bộ vỉa hè...

Tắm biển, một người chết đuối

Tắm biển, một người chết đuối
2011-05-31 23:12:01

(QT) - Ngày 31/5/2011, ông Trần Viết Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết: Tại địa bàn bãi tắm thuộc thôn 6, xã Gio Hải vừa xảy ra vụ chết...

Bị bỏng nặng do điện giật

Bị bỏng nặng do điện giật
2011-05-31 23:10:03

(QT) - Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/5/2011, tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ giật điện khiến một người bị bỏng nặng toàn thân, hiện đang cấp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết