Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G7j8OCWeG7rUThu7BOR+G7rUPDgU7hu61C4buY4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTuG7rUzDgE3hu61WSeG7hkPhu61Ww4zhu61Ew4JOc+G7rVBI4bukTkfhu61T4buw4butQ8OUTkfhu61Mw53hu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6fDumZpw7nhu60t4butw6BJ4bq+TuG7rVBIw4FQ4butTsav4buaQ+G7rVvhu5hOR+G7rUjDkkHhu61Yw4Phu61I4buYSeG7rUNI4bumTkdIxKhB4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butVuG7qkHhu63EkMav4buiQ+G7rWZV4buQQ+G7rUjhu5hJ4butS0jDk0Hhu63hu4/huqHhuqHhuqHhu61USMOUTkfhu61RVUHhu63EkMOD4butS0jhurJOR+G7rcSQ4buKTkhx4butacOSQeG7rcOBTuG7rUzDgOG7rUPGoOG7rVFVQU7hu61Yw4lU4butWOG7rOG7rUPhu6ZB4butTsav4buaQ+G7rVvhu5hOR+G7rUjDkkHhu61Yw4Phu61I4buYSeG7rUNI4bumTkdIxKhB4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFNc+G7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rVFVWeG7gE7hu61Uxq/hu61QSMOBUHPhu61Dw5Phu61OSEnhu4ZN4butVuG7pOG7rULhuqJP4butVuG7huG7rUPDlE5H4butTMOdc+G7rULhuqJP4butVuG7huG7rVFVWeG7gE7hu61DT07hu61OR8av4bucSXPhu61RVVnhu4BO4butQ8OUTkfhu61Ew4JOc+G7rULhuqJP4butVuG7huG7rVBIw4FQ4butQ0jhur7hu61Yw4Phu61I4buYSeG7rUNI4bumTkdIxKhBc+G7rULhuqJP4butVuG7huG7rUzhu6JJ4butw41DSOG7rU5Iw4Dhu61Oxq/hu5pDc+G7rVFVWeG7gE7hu61Ww4Dhu61M4buiSeG7rcONQ0jhu61I4buiUOG7rVBIw4FQ4butQ+G7pkHhu61U4buU4butQ0jhu6hDc+G7rUPDgeG7rU5Iw4JOdOG7reG6pUjGr+G7rVbhuqxZc+G7rcOgSeG6vk7hu61QSMOBUOG7rcSQw4Phu61USOG7qkHhu61OSOG6rE7hu61pw5JB4butw4FO4butTMOA4butQ8ag4butUVVBTuG7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rVFVWeG7gE7hu61Uxq/hu61QSMOBUHThu60iw4JZ4butTMOA4butTsOJVOG7rU3hu5pJ4butUuG6pFThu61Dw5Phu63DneG7rU5HSMSoQXPhu61USOG7guG7rUhJ4buGTuG7rULGr+G7mkPhu61RVUFO4butVFLhu4xOR+G7rVRST05H4butTkjhuqxO4butVEjhu6hD4butWMOD4butSOG7mElz4butU+G7sOG7rVRI4buqQeG7rU5I4bqsTuG7rVbhu4rhu61USOG6vuG7rcSQ4bq2Q+G7rUJJ4buGVOG7rUPhu6ZB4butacOSQeG7rcOBTuG7rVRST05H4butSOG7huG7rVRI4buQTkfhu61DSMONTkjhu61UUuG7inThu63huqVIxq9OR+G7rcSQw5Phu61DxahOR+G7rUzDgOG7rVRIw4FDSOG7rVRI4buoQ+G7rUzhu5pO4butxJDhu5BJ4butVuG7mknhu61OR8OATkjhu61pw5JB4butw4FO4butTkjDgk7hu61Ew4JO4butQ8OBQ+G7rUPhuqRQc+G7rcSQw5JJ4butSOG7jknhu61D4bqmTuG7rcSQ4buUSeG7rU3hu5pJc+G7rVbGr8agTuG7rUzDik7hu61N4bqgTkjhu61N4bq84butSMagTuG7rU7hu65Bc+G7rcSQ4bq2Q+G7rUJJ4buGVOG7rUzDgOG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu63EkOG7mEnhu61OR8Wo4butQ8OBTuG7rULhu5jhu61OR8OATkjhu61pw5JB4butw4FO4butQ8OT4butQ0hVWcOKTuG7rU3DlE7hu61OR0hJ4buGUOG7rVbhu6Thu61DQU9z4butQuG6ok7hu61MxKhOSOG7rUNIw41OSOG7rVRS4buK4butVuG7rk5H4butVsOATkdz4butVE/DgE7hu61Uw4JNc+G7rVRPw4BO4butw53hu61QSOG7pEPhu61W4buk4butTkjDgk7hu61Ew4JOc+G7rVBI4bukTkfhu61T4buw4butQ8OUTkfhu61Mw51z4butTOG6vOG7rVBI4bqiSXPhu63EkMOBUOG7reG7qE5H4butWcOKVeG7rUPhuqZV4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61UUk9OR+G7rUdJQUnhu63EkE/huqBO4butTeG7mkl04bulVEFCTEXhu61TVFlMReG7m+G7sU1BUkdJTnF3UFjhu61BVVRP4bux4bun4bulVFLhu6fhu6VUROG7p+G7pVDhu6fDouG7mknhu63EkMOCWXPhu61QSMOBVOG7rUJJ4buCVeG7rVThuqBJ4butSOG7mEnhu61OR0jhu4rhu61U4buUTkfhu61L4bq+VOG7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rU5Hw4BOSOG7rWnDkkHhu63DgU7hu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu61U4buITkjhu61mVeG6ok5H4butaVLhu4rhu61OxIJN4butd+G7r3Z4c+G7rVRSSeG7gk7hu61LSEFJ4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61OxIJN4butd+G7r3Z54butVsOA4butxJDDk07hu61OSOG6rE7hu63DoFXDgk7hu61DSMavxqBOR+G7reG6tUFP4butxJDhu5hOR+G7rUjhuqBOR+G7reG6pUjhuqRU4butxJDGr+G7okPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butVOG6oEnhu60iw5ROR+G7rcOgw4Dhu61OR8OAWeG7rXd4L3Yvd+G7r3Z5c+G7rcSQ4buSTkfhu61DSMON4butacav4bueTkfhu61dVVnhu63hurXGr+G7ok5Hc+G7reG7hUjDk+G7rVtIw4FOSOG7rcOBTuG7rWnDkkHhu63DgU7hu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu61U4buQSeG7rUNBT+G7rUPFqE5H4butxJDDg+G7rVnDilXhu61D4bqmVeG7rWnDkkHhu63DgU7hu61U4buITkjhu61mVeG6ok5H4butaVLhu4rhu61LSOG6rkPhu61QSOG7pEPhu61OSOG7rk5H4butVEhJ4bq+VeG7rVPDk1Ry4butxJDhuqhZ4butTkhBTkjhu61USeG6vk7hu63EkOG7mHPhu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rUNI4bqkVOG7rUzGr+G7ok5H4butWMOJVOG7rVjhu6xz4butS0jhuq5D4butUEjhu6RD4butw4FO4butUVXDgeG7rUjhuqBOc+G7rVRJ4bq+UOG7rVThu6RD4butRFVZ4butVFLDjOG7rUvhur5U4butUVXhuqLhu61LSMOUTkfhu61L4bq+VOG7rcOBTuG7rU9BTuG7rU5Hxq/hu5xJ4butVsOU4butVOG7mEnhu61IT+G6tkPhu61C4buO4butTOG7jFThu61U4buYSeG7rVBI4bqgTXPhu61I4bqgTuG7rUNI4bq+4butxJDhur5O4butTeG7qEPhu61USOG6pFDhu61OSOG6pFThu61Dw4FD4butQuG6ok7hu63DgU5z4butUVVZ4bq+VOG7rcSQ4buKTkjhu61C4buK4butU+G7rEFz4butSOG7plnhu61ET+G7rUzhu5ZJ4butQ0jhu6bhu61RVUFO4butQ+G7pkHhu61USOG6qE3hu61QSMOBTnThu63huqXDgk5H4butQ0FP4butVFLDjE5I4butxJDhu5jhu61D4bumQeG7rUPDgU7hu61C4buYc+G7rUPDlE5H4butQ0jhu6hDc+G7rcSQw4FQ4but4buoTkfhu61Zw4pV4butQ+G6plXhu61HSUFJ4butxJBP4bqgTuG7rU3hu5pJdOG7rSLhuqhZ4butTeG6oE5I4butSMagTuG7rU7hu65B4butUEhPTkfhu61UUsOAT+G7rVRISeG7rcSQVUHhu63igJzhu4VI4bukTkfhu61Dw5ROR+G7rVRI4bum4butUEjDgVBz4butQ0jDjeG7rUPDlE5H4butVsOU4butVMav4oCd4butR+G6rk7hu61W4buaSeG7rVZJ4buGQ+G7reKAnMOg4buMQ+G7rVThuqxQ4butVsOA4butTMOATeG7rVRIRU/hu61U4bqkTeG7rUfGr8agTkfhu63EkOG6oE/hu63EkOG7qEPhu63DoOG7kuG7rVtIw43hu63DoklOSOKAneG7rVbhu5pJ4butQ0jhu6bhu63EkOG7gOG7reKAnOG6pcOCTkfhu61DQU/hu61C4bqiTuG7rUzEqE5I4butQ0jDjU5I4butVFLhu4pz4butUEjhuqhN4butQ0jhuqRU4butxJDhuqBP4butxJDhu6hDc+G7rUzhu5BJ4butU+G7kE5H4butQ+G7pkHhu63EkOG7mEnhu61OR8Wo4butVEjhuqhN4butUEjDgU5z4butQ8OBTuG7rULhu5jhu61Dw5ROR+G7rUNI4buoQ+G7rU5Hw4BOSOG7rWnDkkHhu63DgU7hu61OSMOCTuG7rUTDgk7igJ1z4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rcSQxq/hu6JD4butTkhJ4buAVeG7rVThuqRN4butR8avxqBOR+G7rVPDgU5H4butVuG7gOG7rcSQ4bqgT+G7rcSQ4buoQ3Phu61QSE9OR+G7rUPDgUNI4butTMOATeG7rVZJ4buGQ+G7rVbDjOG7rUTDgk5z4butVsOM4butQ8OUTkfhu61Mw510dHThu6UvUOG7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pS9UQUJMReG7p2lST05H4butTsSCTeG7rXfhu692eHPhu61OR8OATkjhu61pw5JB4butw4FO4butVE/DgE7hu61RVeG7kEPhu63EkMOD4butVEjhu6Thu61Mw53hu6144bu5w710eXbDveG7rVbhu6Rz4butVknhu4ZD4butQ8OBQ+G7rUxP4bqgSXLhu61HSeG6oknhu61RVVnhur5U4butxJDGr+G7okPhu6144buzeXThu7d24bu54butVuG7pHPhu61WSeG7hkNz4butxJDhuqBU4but4bu5d+G7o3Thu60i4buQSeG7rVbhu5pJ4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTuG7rVThu4hOSOG7rWZV4bqiTkfhu61pUuG7iuG7rcSQw4Phu61USOG7pOG7rUzDneG7rXd04buv4buzeOG7rVbhu6Rz4butVknhu4ZDcuG7rUdJ4bqiSeG7rVFVWeG6vlThu63EkMav4buiQ+G7rXd04buvd+G7r+G7rVbhu6Thu61WSeG7hkPhu61Dw4FD4butTE/huqBJc+G7rcSQ4bqgVOG7rVThu4jhu61M4buG4but4bu54bu34bujdOG7rWlST05H4butVEjhu5xJ4butR0lBTuG7rVThu5pJ4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rUPhu6ZB4butQ8OBQ+G7rUPGoOG7rVFVQU7hu61Uxq/hu61QSMOBUOG7rU7Dk0nhu61DSFVOR3Phu61OR8OATkjhu61pw5JB4butw4FO4butTsOTSeG7rVJJw4pOR+G7rcSQ4buoTkfhu61UUsav4buaQ+G7rU5ISeG7gFXhu61USMOBQ0jhu61USOG7qENz4butRE/hu61Uw4xOSOG7rUjDjE5I4butVOG7mEnhu61QSOG6oE3hu61ESeG7hE7hu61CSeG6vk7hu61QSOG7qEPhu61U4bqgUHPhu61UUk9OR+G7rcSQw5Phu61MT+G6oEnhu61U4buYSeG7rVBI4bqgTeG7rUPDk+G7rVThu5Thu61DSOG7qENz4butVEhBTeG7rU5IxahOR+G7rVbDgOG7rUPDgUPhu61MT+G6oEnhu61U4buYSeG7rVBI4bqgTeG7rcSQ4bq2Q+G7rUJJ4buGVOG7rU5HSEnDik3hu61UUuG7jE5H4butTkjGr+G7rUJVw5RO4butQsOBTnPhu61W4bqsTuG7rUNIVVnhu4JOc+G7rVTDgE5H4butVFLhu67hu61UUsOBSeG7rVBIw4lQ4butQ0jhuqRU4butTUHhu61Uw5pZc+G7rUdJ4bq+VOG7rU5Hxq/hu5xJc+G7rVRS4buYTeG7rUPhuq5Q4butVMOASeG7rVPhuqJO4butS0jDlE5H4butR0nhuqJNc+G7rUPDgUPhu61UUkFOSOG7rUNI4bqkUOG7rUTDgk7hu61T4buwc+G7rUxBT+G7rcSQ4buYTkdz4butSMOATkjhu61DSMONTkjhu63EkOG7gFXhu61HSUHhu61UxIJOR+KApuG7rWlI4buwQ+G7rVThur7hu63EkMOT4butxJDDkknhu61I4buOSeG7rVBI4bqiSeG7rU7hu5bhu61M4buwQ+G7rU5ISeG7gFXhu61IxqBO4butTuG7rkHhu63EkOG7guG7rVjhu6hOR+G7rcSQw4FOR+G7rVbhu5pJ4butVkFJ4butVFLDknPhu61W4buK4butVFLDjeG7rUPhu6ZB4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTuG7rVRST05H4butSOG7huG7rVRI4buQTkfhu61DSMONTkjhu61UUuG7inLhu61Yw4JZ4butROG7sE5Hc+G7rUPhu6ZOR+G7rUPhu5Dhu61OSeG7gE3hu61USU7hu61D4bumQeG7rU5Hxq/hu5xJ4butRMOCTuG7rVbDgE/hu61DxqDhu61RVUFO4butWMOJVOG7rVjhu6x04butaVJPTkfhu61USOG7nEnhu61HSUFO4butUVVBc+G7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rVjDiVThu61Y4bus4butQ+G7pkHhu61OR8OATkjhu61pw5JB4butw4FO4butTsOTSeG7rUNIVU5H4butxJDDg+G7rcSQ4bqgVOG7rcSQxq/hu6JD4butTkjhu65OR+G7rUvhur5U4butUVXhuqLhu61RVUFO4butVFLhu4xOR3Thu60i4bqiTeG7rULhuqJP4butVEjhu7BD4butVEhJ4butxJDDmk5H4butUEjDgVDhu61MVeG6rFRz4butS0jDlE5H4butQuG7juG7rUzhu4xU4butVOG7mEnhu61QSOG6oE1z4butw4FQ4butROG7pE5H4butQknhu4ZO4butUEjDgVDhu61OR0hJw4pN4butS0jhuq5D4butxJDhu5BJ4butVuG7mknhu61Dw4FD4butTE/huqBJ4butVOG7mEnhu61QSOG6oE3hu61OR0hJw4pN4butVFLhu4xOR3Phu63EkOG6tkPhu61CSeG7hlThu61OR0hJw4pN4butVFLhu4xOR3Thu61mVUHhu63EkMOT4butR0nhu67hu61Hw4xO4butS+G7tuG7rUPGr8agTkfhu61QSMOJUOG7rU7Gr+G7mkNz4butTkfEgk7hu61OR+G7qkHhu61U4buYSeG7rVBI4bqgTXPhu61HSeG7ruG7rVbhu65OR+G7rVPhu7Dhu63hu5RO4butxJDhu4pOSOG7rVjDg+G7rUjhu5hJdOG7rWhPTkfhu61Cw4pO4butQ+G6oE5I4butxJDDk+G7rUPFqE5H4butQ8OSTuG7rU3hu5hU4butU+G7kOG7rUjhuqBO4butQ0jhur7hu61D4bqmTuG7rUtI4bquQ+G7rVBI4bukQ+G7rVRST05H4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butVEjhu6Thu61Mw51z4butWMOJVOG7rVjhu6xz4butxJDDk+G7rUzDgOG7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61Yw4lU4butWOG7rOG7rVBI4buk4butVEhV4buYQ+G7rVFVw4Hhu61OSEnhu4BV4butVsOAT+G7rUjhu5Lhu61TxqDhu61W4buk4butw4FOc+G7rVbhu5pJ4butUVVBTuG7rcSQSeG7gk3hu63igJzDgU7hu61U4bqgSeG7rUjhu5Lhu61TxqDigJ104butaVJPTkfhu61N4buYVOG7rVPhu5Dhu61W4buk4butw4FO4butRE/hu61RVcOB4butVFLDjE5I4butxJBJ4buAVeG7rVRSQeG7rVRISeG6vlXhu61D4bqoTuG7rVRS4buMTkdz4butTkfGr+G7nEnhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu63EkEnhu4BV4butVFJB4butTMOATeG7rVNBSeG7rVFVWeG7rVRSw4xOSHPhu61Ow5RO4butTsOTTkdz4butw4lQ4butQ1VOR3Phu61N4buaTeG7rUNVTkdz4butVFJVWeG7rULhu6hD4oCmVsOM4butVEjhur7hu61LSEnhu61Yw4lU4butWOG7rOG7rUPDgU7hu61C4buY4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTuG7rUThu7BB4butSE/DgE7hu61UT8OATuG7rVRSw4pO4butSOG7kuG7rVPGoHPhu61DSOG7qE5H4butTMOd4butTsOAWeG7rcSQw4Phu61E4bqqTuG7rVThu5pJ4butVknhu4ZD4butS+G6vlThu63DgU7hu61PQU5z4butTcOA4butVEnDilXhu61CSeG7glXhu61Mw4Dhu61W4buk4but4bqlR1VZ4buETuG7rWlIQU5I4butW0jhuqROc+G7reG7nuG7rX3huq5D4butw6FJQU5HdOG7rWlI4buo4butSEFJ4butTMOA4butTkfGr+G7nEnhu61Yw4lU4butWOG7rHPhu61DSOG7puG7rVThu4xB4butUEhJw4pO4butVMOSQeG7rcSQw5RJ4butTMOaQ+G7rcSQ4buoTkfhu61UUsav4buaQ+G7rU5ISeG7gFXhu63DgVDhu61M4buwQ3Phu61C4buK4butQ0hJ4butUEjhu5BJ4butQuG7nknhu61Dw4FD4butWeG6vlXhu61U4buQ4butTkjGr+G7rVRIw4JO4butUVVFTnPhu61RVcOA4butQ8OBUOG7rULDlEnhu61UUsagTnPhu61DSOG7iOG7rcSQ4bqgT+G7rUPhu6ZB4butQ+G6pFDhu61UUsOKTnR0dOG7rU7Dik7hu61N4buYVOG7rVPhu5Dhu61C4bqiTuG7rcOBTuG7rVRVWcOKTuG7rUNIxq9B4butxJDDmk5H4butVuG7mknhu61Iw4BOSOG7rVZJ4butUEjhuqBN4butVOG7mElz4butRMav4butTFXhuqxO4butS0jDlE5H4butxJDhu5JOR+G7rVTDjE5IdOG7rX3Dik7hu61D4bqgTkjhu63EkMOT4butQ0jhu6bhu61U4buMQeG7rVBIScOKTuG7rVTDkkHhu61DSMavQeG7rUNPSeG7rVRS4buMTkfhu61WQUnhu61UUsOS4butVFJBTkjhu61U4bukTkfhu61D4bumQeG7rUxV4bqsVOG7rVPGr3Phu61DSMavQeG7rVRI4bqkWeG7rVLDleG7rVZJ4buGQ+G7rVRSQU5I4butVOG7pE5Hc+G7rUzDgE3hu61Sw5Xhu61T4buw4butVEjhuqxU4butVuG7gOG7rUPDgUPhu61Uw4xOSOG7rVRJ4bq+VOG7rVbhu6Thu63DgU7hu61Mw4Dhu61S4bqkVOG7rVFVQU7hu61UUuG7jE5H4butxJDhu4Lhu61HSeG6oknhu61RVVnhur5U4butQ+G7pkHhu61pw5JB4butw4FO4butQ8OT4butVMONTkjhu61USFVZ4bq+VOG7rVBI4bukQ+G7rUNBT3Thu63hurNIw5ROR+G7rcONVOG7rVBIScOKTuG7rVTDkkFz4butTFXhuqxU4butU8av4butxJDGr0Hhu61SQeG7rUPDgUPhu61DSOG7qE5H4butQ+G7qOG7rU3hu5pJc+G7rUPDk+G7rUzDneG7rUzhurzhu61Yw4FD4butxJDDgU5H4butxJDhu4Lhu61C4bqiT+G7rVbhu4bhu61DSE/hu61USMOCTuG7rUNI4bum4butTkjGr05H4butS0jDlE5H4butxJDGr+G7okPhu61YRU3hu61Yw4lU4butxJDDg+G7rUThuqpO4butVOG7mknhu63DgU7hu61PQU504butW8WoTkfhu61D4bqmTuG7rU7Dk0nhu61Sw5Xhu61USMOKTeG7rURP4butQ8OBQ+G7rU3hu5BJ4butUVVBTuG7rUjhu4Zz4butQuG7iuG7rUNISeG7rVBI4buQSeG7rULhu55J4butTkhJ4buAVeG7rVnhur5V4butVOG7kOG7rU7Dik7hu61M4bq84butUkHhu61UUk9OR+G7rU3hu5hU4butU+G7kOG7rVbhu6Thu63DgU5z4butQuG7iuG7rUPDgU/hu61QSOG6oknhu61C4buK4butUEjhuqBU4butVMOZ4butTkjGr05H4butTOG6oEnhu63EkMav4buiQ+G7rUNI4bumVOG7jEHhu61QSEnDik7hu61Uw5JB4but4oCcS0hPQU7hu61I4buSTkfigJ3hu61DSE/hu61Ixq/hu55OR+G7rcOBTuG7rVRSRU9z4butxJDDg+G7rUfDglnhu61Ow4pO4butTkjhu65OR+G7rUTGr+G7rUxV4bqsTuG7rULhuqRU4butQsOMTkjigKbhu63DtcOKVeG7rUPhuqZV4butQ+G6oknhu61Dw4FDSOG7rVTGr+G7rVBIw4FQ4butxJDDkknhu61I4buOSeG7rVBI4bqiSeG7rU7Dgk5H4butQ0FP4butQ0jhuqRU4butTMav4buiTkfhu61Dw4FD4butUEhJw4pO4butVMOSQXPhu63EkOG6ok3hu61C4bqiT+G7rVZJ4buGQ+G7rVRSQU5I4butVOG7pE5H4butVOG6oEnhu61Uw5JB4butVEhFT+G7rUjGr+G7mk5H4butVEjhu7BD4butQ0jhuqRUc+G7rUTDgk7hu61DSOG7pnPhu61Dw5ROR+G7rUtIQUnhu61Ww4Dhu63EkMOaTkfhu61QSMOBUOG7rUxV4bqsVHThu63DtcOKVeG7rUPhuqZV4butTsOAWeG7rUNIT+G7rVRI4bqkWeG7rVBI4bqiSeG7rU7Dgk5H4butQ0FP4butVMONTkjhu61DSOG7puG7rcSQ4buYTkfhu61D4bumQeG7rVRI4bqoTeG7rVBIw4FNc+G7rUNI4bum4butVOG7jEHhu61QSEnDik7hu61Uw5JBdOG7rVtIw41OSOG7rUjhu4zhu61DSOG7qOG7rUtIw5ROR+G7rVBI4bqiSeG7rUFJ4butS0jDgUPhu61Mw4Dhu61OR8av4bucSeG7rVFVWeG6vlThu63EkOG7ik5I4butQuG6ok7hu63DgU7hu61Yw4lU4butWOG7rHThu63DolXhu5BO4butQ8OT4butQuG6ok7hu63DgU7hu61USFVZ4bq+VOG7rVBI4bukQ+G7rVRIw4zhu61RVUFO4butVFLhu4xOR+G7rUzDgOG7rU7huq5N4butVuG7rk5H4butUEjDgVDhu61MVeG6rFRz4butQ8OT4butQ0hVWcOKTuG7rU3DlE7hu61OR0hJ4buGUOG7rVbhu6Thu61W4buuTkfhu61Ww4BOR3Phu61QSE9OR+G7rUPDgUNI4butTMOATeG7rVZJ4buGQ+G7rVbDjOG7rUTDgk5z4butVsOM4butQ8OUTkfhu61Mw53igKbhu61pSOG7nEnhu61HSUFO4butR+G6pk7hu63EkMOCWeG7rUTGr+G7rUxV4bqsTuG7rcSQw4FOSOG7rUdJw4Hhu61DQU/hu61Dw5ROR+G7rVTDgUPhu61Yw4lU4butWOG7rOG7rUPhu6ZB4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTuG7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butQ8OBQ+G7rVbhu6Thu63DgU7hu61Nw4Dhu619QU7hu63huqXhu5hJ4butQ0jDjU5I4butaVJVTkfhu63Gr8agTkfhu61Yw4FD4butxJDhu4pOSOG7rUzDgOG7rVRS4buMTkfhu63EkEnhu4JN4butTkjGr3Hhu63DsuG7pOG7rcOgVeG7sk5I4butaUjhu4rhu63DoFVZ4buATuG7reG6pUjGr+G7rVbDgOG7rcSQ4buSTkfhu61QSOG6oE3hu61M4buqQeG7rcSQ4bqiT3Phu61DSEnhur5N4butxJBP4bqgVOG7rVTDgEnhu61T4bqiTuG7rVbDgOG7rVRIQU3hu61OSMWoTkdy4butVuG7pOG7rV3Gr8agTkfhu61bSMON4butXcWoTkfhu63Duk5HVVnDik7hu61bSOG7puG7rVThu4pDSOG7rcOg4buYSeG7rcSQ4buSTkfhu61RVeG6ok7hu61UUuG7iuG7rWnhu5ROR+G7rUPDlE5H4butVFnhu63DoMOATkfhu61I4bqiSeG7rcOySeG7hlThu63huqVBTcO54butVEhBTeG7rcOU4butVMOASeG7rVPhuqJOc+G7rUPhu5Dhu63DneG7rUzDgE3hu61UUsOBSXLhu61W4buk4butXcavxqBOR+G7rWnhu7Dhu61pUuG7jE5H4butVsOA4butxJDhu5JOR+G7rVBI4bqgTeG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61DSE/hu61OR8av4bucSeG7rUtIw4FD4butVFLhu5BO4butxJBJ4butTsav4buaQ+G7rU5HT8OASeKApuG7rcSQxq/hu6JD4butWMOJVOG7rVjhu6zhu61OR0hJw4pN4butTUlOSHPhu61C4bqiTuG7rUzEqE5I4butQ+G7pkHhu61USOG6qE3hu61QSMOBTnPhu61DSOG7puG7rVThu4xB4butUEhJw4pO4butVMOSQeG7rVbDgOG7rU5Hxq/hu5xJ4butVEjhu7BD4butSMOATkjhu61RVVnhu4BO4butQ8OUTkfhu61U4buQ4butxJDDg+G7rcSQxq/hu6JD4butVEjhu4Lhu61ISeG7hk7hu61N4buYVOG7rUPDgUNI4butUsOV4butTsOJVHThu61dxq/hu61MVeG6rE7hu63EkMOBTkjhu61HScOB4butQ0FP4butw6Dhu5hJ4butxJDhu5JOR+G7rVjDiVThu61Y4bus4butVuG7pOG7rcOBTuG7rV3Gr8agTkfhu61p4buw4butaVLhu4xOR+G7rcSQw4Phu61LSMOUTkfhu61C4buO4butU8OTVOG7rVTDjE5I4butVEnhur5Uc+G7rURJ4buETuG7rUJJ4bq+TuG7rUPhu6ZB4butUEhJw4pO4butVMOSQXPhu61M4bucSeG7rUtIQUnhu61D4bumQeG7rU5Iw4JO4butQ0jhu6hOR3Phu63EkOG7guG7rVThu6rhu63EkMOT4butS0jhu55J4butVOG7kOG7rVbhu6Thu63DgU7hu61N4buaSeG7reKAnEzDgE3hu61M4buY4butQsON4butTeG6rFThu61OSMOA4butTsav4buaQ+KAneKApuG7reG6pUjGr+G7rVRSw4pO4butxJDDg+G7rU7Dk0lz4butw6BJ4bq+TuG7rVBIw4FQ4butTeG7mknhu61Ow4pV4butQ0FP4butVkFJ4butVFLDkkPhu6ZB4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTnPhu61bSEnhur5O4butTMav4buiQ+G7rUPhuqJJ4butQ8OBQ0jhu61Uxq/hu61QSMOBUOG7rcSQ4bq+TuG7rU7Egk3hu6134buvd+G7r+G7rUPFqE5H4butS0jhurJOR+G7rcSQ4buKTkjhu61pw5JB4butw4FO4butQ8OT4butVuG7iuG7rVRSw43hu61UUlVOR+G7rVTDgk3hu61Ww4Dhu61Yw4lU4butWOG7rOG7rUzDgOG7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61UUuG7jE5H4butVMOCTXPhu63EkOG7guG7rcSQw4FQ4but4buoTkfhu61Zw4pV4butQ+G6plVz4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61Ow4BZ4butTkfDgE5I4butacOSQeG7rcOBTuG7rUPhuqZO4butUEjhuqJJ4butxJDGr+G7okPhu61Ow4JOR+G7rUzDik7hu61U4bqmTeG7rUNBT3Thu61pUk9OR+G7rcSQw5Phu61WQUnhu61UUsOS4butVEjhuqhN4butUEjDgU4t4butTkfGr+G7nEnhu61USEFN4butR0lB4butWMOJVOG7rVjhu6xz4butQ0jhu6bhu61U4buMQeG7rVBIScOKTuG7rVTDkkHhu61Mw4Dhu61S4bqkVOG7rVFVQU7hu61UUuG7jE5HdOG7reG7hUjhuqJJ4butQ8OT4butxJDhu5hJ4butTkfFqOG7rVRI4bqoTeG7rVBIw4FO4butxJDhu6bhu61N4bqgTkhz4butVuG7qkHhu61Dw5Phu61Uw4JN4butVuG7qkHhu61Dw5Phu61Uw4BJc+G7rUPDk+G7rUNIw41OSOG7rUtJ4bq+TnPhu61C4bqiTuG7rUzEqE5I4butVuG7rk5H4butVsOATkfhu61N4buaSeG7rcSQ4bqiTeG7rcSQxq/GoE5H4butxJDGr+G7okPhu61Dw5ROR+G7rVZJ4buGQ+G7rUtIw5Phu61LSMSCTuG7rVbDgOG7rVBI4buoQ+G7rVThuqBQ4butTcOA4butTkjDgOG7rU7Gr+G7mkPhu61Ww4Dhu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu61HSUFP4butUEjDk3Thu63DouG7mknhu63EkMOCWXPhu61QSMOBVOG7rUJJ4buCVeG7rVThuqBJ4butSOG7mEnhu61OR0jhu4rhu61U4buUTkfhu61L4bq+VOG7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rU5Hw4BOSOG7rWnDkkHhu63DgU7hu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu61U4buITkjhu61mVeG6ok5H4butaVLhu4rhu61OxIJN4butd+G7r3Z4c+G7rVRSSeG7gk7hu61LSEFJ4butTkhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61OxIJN4butd+G7r3Z54butVsOA4butxJDDk07hu61OSOG6rE7hu63DoFXDgk7hu61DSMavxqBOR+G7reG6tUFP4butxJDhu5hOR+G7rUjhuqBOR+G7reG6pUjhuqRU4butxJDGr+G7okPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butVOG6oEnhu60iw5ROR+G7rcOgw4Dhu61OR8OAWeG7rXd4L3Yvd+G7r3Z5c+G7rcSQ4buSTkfhu61DSMON4butacav4bueTkfhu61dVVnhu63hurXGr+G7ok5Hc+G7reG7hUjDk+G7rVtIw4FOSOG7rcOBTuG7rWnDkkHhu63DgU7hu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu61U4buQSeG7rUNBT+G7rUPFqE5H4butxJDDg+G7rVnDilXhu61D4bqmVeG7rWnDkkHhu63DgU7hu61U4buITkjhu61mVeG6ok5H4butaVLhu4rhu61LSOG6rkPhu61QSOG7pEPhu61OSOG7rk5H4butVEhJ4bq+VeG7rVPDk1Ry4butxJDhuqhZ4butTkhBTkjhu61USeG6vk7hu63EkOG7mHPhu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rUNI4bqkVOG7rUzGr+G7ok5H4butWMOJVOG7rVjhu6xz4butS0jhuq5D4butUEjhu6RD4butw4FO4butUVXDgeG7rUjhuqBOc+G7rVRJ4bq+UOG7rVThu6RD4butRFVZ4butVFLDjOG7rUvhur5U4butUVXhuqLhu61LSMOUTkfhu61L4bq+VOG7rcOBTuG7rU9BTuG7rU5Hxq/hu5xJ4butVsOU4butVOG7mEnhu61IT+G6tkPhu61C4buO4butTOG7jFThu61U4buYSeG7rVBI4bqgTXPhu61I4bqgTuG7rUNI4bq+4butxJDhur5O4butTeG7qEPhu61USOG6pFDhu61OSOG6pFThu61Dw4FD4butQuG6ok7hu63DgU5z4butUVVZ4bq+VOG7rcSQ4buKTkjhu61C4buK4butU+G7rEFz4butSOG7plnhu61ET+G7rUzhu5ZJ4butQ0jhu6bhu61RVUFO4butQ+G7pkHhu61USOG6qE3hu61QSMOBTnThu63huqXDgk5H4butQ0FP4butVFLDjE5I4butxJDhu5jhu61D4bumQeG7rUPDgU7hu61C4buYc+G7rUPDlE5H4butQ0jhu6hDc+G7rcSQw4FQ4but4buoTkfhu61Zw4pV4butQ+G6plXhu61HSUFJ4butxJBP4bqgTuG7rU3hu5pJdOG7rSLhuqhZ4butTeG6oE5I4butSMagTuG7rU7hu65B4butUEhPTkfhu61UUsOAT+G7rVRISeG7rcSQVUHhu63igJzhu4VI4bukTkfhu61Dw5ROR+G7rVRI4bum4butUEjDgVBz4butQ0jDjeG7rUPDlE5H4butVsOU4butVMav4oCd4butR+G6rk7hu61W4buaSeG7rVZJ4buGQ+G7reKAnMOg4buMQ+G7rVThuqxQ4butVsOA4butTMOATeG7rVRIRU/hu61U4bqkTeG7rUfGr8agTkfhu63EkOG6oE/hu63EkOG7qEPhu63DoOG7kuG7rVtIw43hu63DoklOSOKAneG7rVbhu5pJ4butQ0jhu6bhu63EkOG7gOG7reKAnOG6pcOCTkfhu61DQU/hu61C4bqiTuG7rUzEqE5I4butQ0jDjU5I4butVFLhu4pz4butUEjhuqhN4butQ0jhuqRU4butxJDhuqBP4butxJDhu6hDc+G7rUzhu5BJ4butU+G7kE5H4butQ+G7pkHhu63EkOG7mEnhu61OR8Wo4butVEjhuqhN4butUEjDgU5z4butQ8OBTuG7rULhu5jhu61Dw5ROR+G7rUNI4buoQ+G7rU5Hw4BOSOG7rWnDkkHhu63DgU7hu61OSMOCTuG7rUTDgk7igJ1z4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rcSQxq/hu6JD4butTkhJ4buAVeG7rVThuqRN4butR8avxqBOR+G7rVPDgU5H4butVuG7gOG7rcSQ4bqgT+G7rcSQ4buoQ3Phu61QSE9OR+G7rUPDgUNI4butTMOATeG7rVZJ4buGQ+G7rVbDjOG7rUTDgk5z4butVsOM4butQ8OUTkfhu61Mw510dHThu61mw63hu5HhuqXDoOG7rUDhuqXDoOG7pS9Q4bun


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sản xuất và tiêu thụ

Sản xuất và tiêu thụ
2014-02-15 13:31:07

(QT) - Hai mươi tám Tết Giáp Ngọ, ông bạn đồng niên của tôi là giám đốc một doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản gọi điện hồ hởi thông báo vừa xuất được gần 1.000 tấn...

Nảy lộc yêu thương

Nảy lộc yêu thương
2014-02-08 13:09:39

(QT) - “Xuân của đất trời-xuân của lòng người” là hình ảnh giao hòa giữa thiên nhiên cùng vạn vật mà người ta vẫn nhắc đến mỗi độ xuân về. Xuân của đất trời đến hẹn lại lên,...

Giữ vững niềm tin theo Đảng

Giữ vững niềm tin theo Đảng
2014-01-27 16:35:22

(QT) - Cách đây 84 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, thắp lên ánh sáng niềm tin cho công cuộc giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự...

Chuyện nhỏ nhưng thành…lớn!

Chuyện nhỏ nhưng thành…lớn!
2014-01-25 12:22:53

(QT) - Mỗi buổi chiều, sau khi đón con nhỏ từ trường về, các bậc phụ huynh sẽ trò chuyện, hỏi han con mình điều gì? Có thể có rất nhiều cách nhưng cách nào cũng thể hiện sự...

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2014-01-20 12:24:18

(QT) - Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Ban Bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết