Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rOG7kuG7jybDneG6qzpiw51q4bqxXeG7l8Od4buT4buPJsWoxajFqMOdMT9jw53EqT8y4bqx4buwL+G6seG7tOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOs4bqwNSYzWeG7rEpKw50tw51C4buD4bq3w500XWvDnWMhYsOd4bqxw6ky4bumw500b8Od4bqrZDvhurfDncSpPzLhurHDnTThu4fDnTHhu4HDneG7kzpkw51j4bqxOsOdauG7icOyZ2Phuq/FqMOd4bqu4bq3P8OdxKk/MuG6scOd4buJW2rDnTQoasWow51D4bqx4bq3w6Brw53huqtkO+G6t8OdMiZkw53huq9bw6zDnTEm4bumw51q4bqxImLDnTLhurHhurPDneG7tOG7ssOd4bqrXWPDncSpPzLhurHDneG6r+G6tz9kw53huqnhurFkJsWow5154bqjw50xP2PDnTTDsmgyw51j4bqx4bq3w6Br4bumw50xJmPDneG6r+G6tz9iw53hurHhurfhuqFrw53huq/hurcmZMOdMuG6sWTDneG6r+G6tz9kw53hu5PhurdhY8Wow53huq7hurc/ZMOd4buT4bq3YWPDnTLhurFvw51j4bqx4bq34bqhYsOdw6zhurEs4bq3w53huqnhurEsY8OdMuG7h8OdauG6t8Ohw6zDnWrhurHDosOdNOG6o8Od4bqxw6kyw53EqeG6t2PhurHDnWJrJsWow5124bq3w6Fqw53EqT8y4bqxw50yxJHDnWPhurHhurfDoGvDncSpJuG6t8OdxKnEkWrDneG7k8Ogw53huqnhurfDoWPDnWrhurHhu40yw53huqswY8Od4bqr4buD4bq3w50y4bqx4bqzY+G6scOdaizFqMWoxajDnWPhurHDsmPhuq/DneG6r+G6tz9kw53hu5PhurdhY8Od4buTMGPDncOs4bqxLOG6t8Od4bqrZ8OdNOG6t8Wow53hurDDqTLDncSp4bq3Y+G6scOdNC7DnWJrJsOdxKk/MuG6scOdauG6sSZiw53huqnhurEsZMOdY+G6r2Q64bq3w51j4bqxOsOdxKk/MuG6seG7psOdxKlkY+G6r8OdY+G6o8OdauG6sV3hu5fDnTLhur3hu6bDncOs4bqxbsOd4bqxa+G7l2PhurHDnTQ6Y+G6scOdMVtiw50xbmPhuq/DnTHhurnDnWrhurfDoGPDnWJrJsWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busdj9kw50zOmPhurHDnTLhurFkw53hurHDqTLDnWrhu4llw500w7JoMsOdMj8yw51q4buJw7JnY+G6r8OdMuG6sWTDncOs4bqxP2rDneG6sTpj4bqxw53hu4trJmPhurHDnWMhYsOdxKlrw6pqw51q4bqxP2Phuq/FqMOdQ+G6r2Q64bq3w53huq/hurcsY+G6r8OdMzvhu5fhu6bDnWrhurFd4buXw50y4bq9w53hurEpY+G6r8OdamtdY8Odw6zhurEs4bq3w53igJzhur1i4oCdw53huqtr4bq9Y8Od4buT4bq34bqhMsOdMT9jw50xP2TFqMOddj9kw50y4bqxZMOd4bqxw6kyw51q4buJZcOdauG6seG6veG6t8OdauG6seG6tcOdNG/DneG6q2Q74bq34bumw500b8OdW2PDncOs4bqxIGLDmcOdMT9kw51qa11j4bumw50xP2TDnWrhurE/Y+G6r+G7psOdxKnDqsOdNDwyw50x4bq34bqhauG7psOd4bqrw6Iy4bqxxajFqMWow51C4buBasOdamtdY8OdMsSRw53hu7gtQMOdNF1rw50xP2TFqMOddj9jw50xP2TDnTLhurFkw53hurHDqTLDncSp4bq3Y+G6scOd4buJW2rDneG6qeG6scSR4bumw53DrOG6sSzhurfDneG6qeG6seG6vcOdMizDnTLhu4fDneG6qWFrw50yPzLDnTViw51iaybFqMOddz8yw501YsOdauG6scOyZ2Phuq/DneG6sSbhu5fDnWJrJsOdauG6seG6t8Oha+G7psOd4bqp4bqx4bq9Y+G6r8OdMuG6sWTDnWrhurHhurfDoWvDnWrhurHhurXDnWrhurFd4buXw50y4bq9w53huqvhu4Phu6bDncOs4bqxLOG6t8OdMeG6ucOdauG6t8OgY8OdamzhurfDneG7iSbDnWrhu4ksxajDnUrhurHDocOdY2Fjw53hu5M6ZMOd4bqrZsOsw50zO+G7l8Od4bqrOsOdw6zhurEs4bq3w51q4bqxYWLDneG7k+G6t+G6oTLDnTRl4bq3w51q4bq3w6Bjw50xP2TFqMOd4buI4bq3w6Fqw53hu4nhur/hurfDnWrhurFb4buXw51q4bqxXeG7l8OdMuG6vcOdY+G6scOyw50y4bqxb8OdY2jDneG7kzrDnTJkY8OdY2jDneG6qzrDneG6scOpMsOdauG7iWXFqMOd4bqw4bq1Y+G6scOdLGPhurHDnWrhurFd4buXw50y4bq9w51j4bqvOuG7l8OdYybhu5fDneG6qeG6seG6vWPhuq/DnTJlY8OdNMOyaDLDnTQ3w6zDnWrhu4lkY+G6r8OdYihqw53hurHDqTLDnWrhu4llw53DrOG6sSzhurfDnTLhurEhY+G6r8OdMsOzY+G6r8OdM2TDneG7k+G6t+G6oTLDnTE/Y8OdLcOdYmsmw51jOuG7l8Oa4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4bus4bqwZCbDneG6seG6v2Phuq/DnTJvJsOd4buT4bq34bqhMsOdMT9jw53EqT8y4bqxw50xP2TDneG6qzrDnTEmZMOdY+G6seG6t2Frw50yxJHDnWJb4buXw53huq/hurc/ZMOd4buT4bq3YWPDnTHhurfDoWrDneG7kzrDnWPhurEiY8OdNMOyaDLFqMOdd8SRw5004bq3w6Brw53hurHDqcOdasOqY8Od4buLaz/DnWPhurHhurfDoGvDnWrhurFn4bq3w53huq/hurcmY+G7psOdMuG6vWPhuq/DncSp4buNMsWow53huq7hurc/ZMOd4buT4bq3YWPDnTJlY8OdMSFjw53huqnhurFkIWPDneG7iVtqw51j4bqx4bq3w6Brw53hu5PhurXDnSxj4bqxw53hurHDsmlj4bqvw500w6Fjw50y4bqxa+G7l2Fjw51i4bq9Y+G7psOdMuG6vWPhuq/DnWo/MsWow53hu4prJmPDnWrhu4nDqWPhuq/DneG6seG7hWPDneG6qzrDncSpPzLhurHDnWrhurEmYsOd4bqp4bqxLGTDnTQmY+G6r8Od4bqvxJHDrMOdw6zhurFdY8OdauG7iWRj4bqvw53hu5PhurfhuqEyw53hu4trP8OdaizhurfDnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8OdMmRjw51q4buJOOG7psOd4bqrOmLDneG6scOpMsOdxKnhurdj4bqxw51i4bqhasOdYuG6ueG6t+G7psOdMiFj4bqvw51q4bqxPmPhuq/DnWrhu4lkY+G6r8Od4bqxw6kyw51qIsOsxajDneG6qOG6seG6vWPhuq/DneG6s2rDnWrhu4nDsmdj4bqvw50zZMOd4bqraOG6t8OdY+G6sWsiY8OdNC7DnTEoasOd4bqxw6kyw53EqeG6t2PhurHDncSpw7TDnTNuY+G6r8OdY+G6seG6t8Oga8Od4bqrZDvhurfDncSpPzLhurHFqMOd4bqww6kyw53EqeG6t2PhurHDneG6q2bDrMOd4bu04bumw53hu7bhu6bDneG7uMOdNOG6v2Phuq/DnWrhurFn4bq3w53EqcO0w50zbmPhuq/DneG7ti3hu7jDnTJrw6pjw51qIsOsw53hu5PhurfDoWrDneG6sSbhu5fDneG7icOoY8OdMuG6seG7kcOdMuG6sWTDncOs4bqxfWPDnWLhur1jw51qIsOsw53hu5PhurfDoWrFqMOdd+G6seG6pcOdYuG7gWrDnTJrw6pjw51qIsOsw53hu5PhurfDoWrDnTI/MsOdNWLDnTQuw53DrOG6sSzhurfDnWQpY8Od4bqrw7Jj4bqv4bumw51jxJHhurfDnTLhurHhurfDnTTDoWPDneG7i2s/w51j4bqx4bq3w6Brw51j4bqxw7LDneG7kyLhu5fFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rErhu4nDsmdj4bqvw53hurHDqTLDnTLhu43DneG6qWFrw50yJsOdY+G6rzrhu5fDnTI6Y+G6r8OdY+G6seG6t8Oga8Od4buT4bq34bqhMuG7psOdauG6sV3hu5fDnTLhur3DncOs4bqxLOG6t8OdZCljw53hu5Mm4bq34bumw50yXWPDnTTDsmgyw53huq/hurcsYsOdaizhurfDneG6sTpj4bqvw51jbOG6t8OdMuG6vWPhuq/DneG7k+G6t+G6oTLFqMOd4buS4bq1w53hu5Mi4buXw53hu5PhurfhuqEyw50yPzLDnWrhu4nDsmdj4bqvw500JmPhuq/DnTQg4buXw50y4bqxZMOd4bqv4bq3P2TDneG7k+G6t2Fjw53huqnhurdhYsOdauG6sWFiw51j4bqv4bqxw6DDnTE/Y8OdxKk/MuG6scOdMT9kw53huqnhurHhur1j4bqvw51j4bqx4buRY+G6r8Od4bqrOmLDnTLhurFbasOd4bqrw7JoY+G6r8Od4bqv4bq3P2TDnTNuMsOd4bqv4bq3LGLDncSpbGrhu6bDnWI6w50yZWPDneG6qzpiw53hurHhurVj4bqxw50sY+G6scOdauG6sV3hu5fDnTLhur3DnWPhurE7asOdY+G6sWUmw51q4buJZGPhuq/DneG6q2Vj4bqvw53hurHDqTLDnWrhu4llxajFqMWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4bus4bqww5JD4bquw53hurBx4buwL8Os4bus


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thủ phạm gây viêm tiểu phế quản ở trẻ em

Thủ phạm gây viêm tiểu phế quản ở trẻ em
2011-11-29 07:28:07

(SK&ĐS) - Thời tiết chuyển lạnh là yếu tố thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virut phát triển và gây bệnh. Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị các tác nhân này...

Thận trọng khi dùng thuốc cho người mang thai

Thận trọng khi dùng thuốc cho người mang thai
2011-11-29 07:27:52

(SK&ĐS) - Dùng thuốc ở phụ nữ có thai luôn được các thầy thuốc khuyên phải rất thận trọng, ngay cả với những thuốc được coi là “ bổ” vì những thuốc đó có thể ảnh hưởng xấu...

Xứng danh là mái trường của người chiến sĩ

Xứng danh là mái trường của người chiến sĩ
2011-11-28 11:34:47

(QT) - Đến Tiểu đoàn 43 thuộc Trung đoàn 842 của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị vào những ngày cuối thu, trên các thao trường bãi tập, ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận...

Hiệu quả từ các mô hình bảo vệ môi trường

Hiệu quả từ các mô hình bảo vệ môi trường
2011-11-28 09:03:35

(QT) - Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng hầu như chỉ phản ánh về ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu công nghiệp… Song tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông...

100% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp

100% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp
2011-11-28 07:11:16

TT - Sáng 26-11, khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học Trường ĐH Y dược đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH cho 472 sinh viên (195 sinh viên hệ chính quy và 277 sinh viên hệ vừa...

Tin liên quan

Gợi ý