Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzI3k54buwbcOyOU3DvXThu5lsOeG7g+G7leG6peG7sTlN4buAIznhu4Hhu7c54buR4bqiOcOhYWHhu5M54bulOeG7guG6pW45bXFuOeG7sOG7huG7sOG7sDnhu7Hhu5XDouG7mTnGsOG7reG7oeG7gTnDoGHDoeG6ozIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgzMOG7sOG7sOG7lDE5LTnhu5hBOW3hu5XDouG7mWw54bux4buh4buBOeG7g3E5I3k54buwbcOyOU3DvXThu5lsOeG7g+G6rTnhuqDhu63DqeG7sTnhu6vhuqvhu4E5bG7DouG7mW05TeG7gCM5w4F1bjnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7sW/hu4FtOcOhw6E5bG5l4bqiOcOjxIM54bulOeG7geG7tznhu5HhuqI5w6FhYeG7kznhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7mWzDouG6ojnhu7Ftbjnhu4PDqeG7rTnhu7Ft4buzOW3hurNuOTDDoWEtOcOhw6AxOeG7gXjhurM54buT4buf4buZOeG7g27hu4vhu5k5w7Ru4buZbTnhu6U54buC4bqlbjltcW454buw4buG4buw4buwOeG7seG7lcOi4buZOcaw4but4buh4buBOcOgYcOh4bqjOeG7seG6pW454buY4bqz4buTOeG7gsOy4buZbSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMy4bux4bqz4bq/4buR4buFOeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE44buT4bqz4bupbG7hu5l9w6DFqeG6oDnhurPhu63hu7Hhu5U4MzLhu7Hhu6kzMuG7seG7hzMybuG7k2w5w4Bu4buH4buxbSE44bqjw6NhODlt4buFbmxt4buxITjDoOG6t+G6sTg54bqz4buR4buxITg4OeG7q+G7qeG7gSE4beG7seG7scWpfS8v4bq/4bqz4buVxrDhu63hurPhu5ls4bux4bupbiLDgeG7mS/FqeG7leG7qeG7seG6s+G7keG7qy9hL+G7sOG7qeG7reG7leG7mWzGsOG7reG6s+G7mWxtbuG7hcWpL8Ohxakl4buqbmF6w4Aiw7XFqWw4LzMyL+G7seG7hzMyL+G7seG7qTMy4bux4bupMzLhu7Hhu4czI3k54buwbcOyOU3DvXThu5lsOTDhu7Ft4buzOW3hurNuOeG7seG7tTnhu7Hhu6nhurVuOeG7q+G6s+G7mWwxOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7gW3huqXhuqI5w6FhYeG7kyI54bqm4buZbX05TeG7reG6ojnhurLhu5ltMi/FqTMyL+G7seG7hzMyL+G7seG7qTMyL+G7seG6s+G6v+G7keG7hTMjdW454buxbcOi4buZbTnhu7Fv4buBbTnhu5nDouG6ol05I3k54buwbcOyOU3DvXThu5lsOcOBw73DueG7sTnGsOG7reG6sznhu7Ftw6Lhu5ltOeG7sW/hu4FtOcOhw6E4xIPhurE54buB4bufOeG7g+G6rTnhu4PhuqXhu7E54buDw73DueG7gTnhu7HhuqVuOeG6suG7q27hurPhu4c5w6Hhuq854bux4bqlbjlO4buZ4buBbeG7heG7leG7mTnDgcOiOeG7kcOiOeG7sW3DouG7mW054buxb+G7gW05w6nhu5k54buxw73DueG7mWw54buZbcOp4buxOeG7seG7qeG7leG7mWw5beG6s2454buZ4bqp4buTOWzhurnhu5k54buDZeG6ojnhu4F44bqzOeG7geG7nyIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Dhu6nhu5Xhu5lsOcO0bW454buD4buXXTnhu6U54buZcW454buH4but4buZbDnhurFhYeG7kznhu5lBXTnhur/DqeG7sTnhu5lsw7o54buD4bqtOeG6oOG6p+G6ojnhu6nhurM5w7Rtbjkj4buCIznhu4JzOeG7sG3hu6054buwbeG6p+G7lTkwTcOiOeG7mHFuMS0j4buCIznhu4F44bqzOeG7qnThu5k54buQ4bqzOeG7g8O9w7nhu4E5TcOiOeG7mHFuOeG7kcOp4bqiOcOB4buLOeG7seG7qcO9deG7gTnhu4PhuqVuOW1xbi054buZbMO9w7puOeG7sW3hurPhuqI5I+G7giM54buw4bupw7104buZbDnhu7Bt4bqz4buZbTlNYuG7mWw54buxbeG7oeG7mWw54bux4bupw7I54bulOeG7geG7tznhu5HhuqI54bux4bup4but4buZbDnhur/Ds+G7mW054buTw6nhuqI54buZ4bqp4buTOWzhurnhu5k54buDZeG6ojnhu4Phuq054bq/w7I5I+G7giM5I3k54buwbcOyOeG7kOG6ojkwJcOt4buZOeG6vuG6tW4xOcOBw73DueG7sTnGsOG7reG6sznhu4PEqTlsbsOi4buZbTlN4buAIznDgXVuOeG7sW3DouG7mW054buxb+G7gW05w6A4OWHEgzjEg8SDIjkjdW454buxbcOi4buZbTnhu7Fv4buBbTnDoTjhuqPhurc4w6DhuqFdOSPhu4IjOeG7hsO9dOG7mWw5I+G6qeG7mTnhu7Bt4bq1bjkw4buY4bqz4buTOeG7gsOy4buZbTE54buD4bqtOcWpbeG6tTnDtOG6sDnhu5F34buBOcaw4but4buh4buBOWxu4bqzOeG7h+G7reG6ojnhu5ltw6nhu7E54bux4bup4buV4buZbDnhu5lsw6LhuqI5w4HDojnhu4Phu5XhuqXhu7E5TeG7gCM54buB4bu3OeG7keG6ojnhurFhYeG7kznhu5nhurPhu5MiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4bukOeG7geG6teG7gTnhu5lxbjnhu4fhu63hu5lsOeG7gW3hu63hu5lsOcO0w6zhu7E5w7Rt4bq14buBOeG7seG7qeG7leG7mWw54buZbMOi4bqiXTlN4buAIznhu5Hhurnhu5k54buRw73DueG7sTnhu7Ft4butceG7gTnDgeG7iznhu4HhurXhu4E5I+G7giN9OcWobeG6peG7kznhu7Btw7I54buGbmrhu5M5MOG6vsOs4buZOeG7sOG7qeG7hTE54buD4buV4bql4buxOU3hu4AjOeG7mW3huqfhuqI54buB4bqz4buVOeG7mUE5w4F1bjnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7sW/hu4FtOcOhXeG6sWHhu5NbOSPhu4IjOeG6vnZuOeG7sG3Dsjnhu7Bt4butOeG7sG3huqfhu5U5ME3Dojnhu5hxbjE54buD4buV4bql4buxOU3hu4AjOeG7mW3huqfhuqI54bqg4bqzOeG7mUE5w4F1bjnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7sW/hu4FtOcSDXcOg4bqj4buTWzkj4buCIznFqG3huqXhu5M54buwbsOs4buZOeG7quG6p+G7mTkw4bq+4bqr4buBOUxu4bqz4buZbDE54buD4buV4bql4buxOU3hu4AjOeG6oSJhYWHhu5M54buBbcO9deG7mWw54buZbOG6pW45w4Hhurvhu7E54buZ4bqz4buTOcOBdW454buxbcOi4buZbTnhu7Fv4buBbTnhurc4w6Hhuq844bq34bqvWzkj4buCIznhu5DDrTnhu7Dhu6nhu5vhu5lsOU1u4buZbTkw4buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6szE54buD4buV4bql4buxOU3hu4AjOcOhYWHhu5M54buZ4bqz4buTOcOBdW454buxbcOi4buZbTnhu7Fv4buBbTnDoWE4OcOj4bqvWzkj4buCIznhu5hs4but4bqiauG7mTnhu7Btw7I5xahtw7104buZbDkw4buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6szE5TeG7gCM5w6MiYWFh4buTOeG7mUE5w4F1bjnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7sW/hu4FtOcOhxIM4OeG6o8SDODnEg8SDWzkj4buCIznhu5hs4but4bqiauG7mTkj4bqp4buZOU3hu63hu4k5ME3huqduOeG7hsO9dOG7mWwxOU3hu4AjOcOhYTnhu5Phu5/hu5k5xalt4buhbjltw7nFqTnDgXVuOeG6r2HDoWE54buDbsSp4buTWzlN4buAIznhu7Fuw6zFqTnhu6vhu7Phu4E54bqj4bqg4bqjYWHhu5M54buZQTnhu7Ft4butceG7gTnhu4Phu5XDouG7mTlNw6I54buYcW5bOU3hu4AjOeG7sW7DrMWpOeG7q+G7s+G7gTnhuqPhuqDhuqNhYeG7kznhu5nhurPhu5M54buxbeG7rXHhu4E54buD4buVw6Lhu5k54buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6syIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu5hsw6LhuqI5w6HDoS05w6HDoDlsbuG6p2454buHbmrhu5k54bup4bqzOeG7mWzDouG6ojnhu7Ftbjnhu4PDqeG7rTnhu7Ft4buzOeG6v+G6sznDgXVuOeG7sWXhu5M54buDbsSp4buTOeG7kcOiOeG7geG7rXHhu4E54buD4but4bqzOeG7pTnhu4Hhu7c54buR4bqiOeG6o2Fh4buTOeG7mUE5w4F1bjnhu6vhu7c5bOG7l8WpOeG7k2Phu7E54buBeOG6szkj4buCIznGr+G7reG6teG7gW054buwbcOyOeG7kOG6s+G7mTkw4buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6szE5w4HDojnhu5lxbjnhu4fhu63hu5lsOeG7sW7DrMWpOeG7q+G7s+G7gTnhuqPhuqDDoWFh4buTOeG7mUE54buBeOG6sznhu4HhurXhu4E54buDw7LhurM5xaltw7104buZbDnhurLhu5k5TG7hurPhu5lsXTlNw6I54buYcW5dOeG7mOG6s+G7kznhu4LDsuG7mW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzxagiIzIvxakz


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gerrard: “Liverpool không xứng đáng vào vòng sau”

Gerrard: “Liverpool không xứng đáng vào vòng sau”
2014-12-11 07:18:08

(TTO) - Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Basel khiến Liverpool bị loại ở vòng bảng Champions League, đội trưởng Steven Gerrard cho biết đội bóng của anh không xứng đáng đi tiếp.

CĐV Malaysia trả lại 600 vé cho VFF

CĐV Malaysia trả lại 600 vé cho VFF
2014-12-11 07:17:48

(TTO) - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Ami Hamidin cho biết, các CĐV Malaysia đã trả 600 vé và nhiều khả năng hoàn 400 vé còn lại xem trận lượt về bán kết...

AS Roma - Man.City: Tử chiến ở Olimpico

AS Roma - Man.City: Tử chiến ở Olimpico
2014-12-10 08:09:03

* 2 giờ 45 ngày 11-12(SGGP) - Man.City du hành đến sân Olimpico với sứ mệnh lịch sử, lần đầu tiên giành chiến thắng trên đất Italia để hy vọng giành suất đi tiếp vào vòng 16...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết