Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNU5n4bux4buxw6Lhu7Hhu4Vdw6Fh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHGoeG7mcOh4buTb3Dhu5duw6HDg+G7t+G7l27DoWbhuqXhu5duw6HhuqDhuqfGocOh4bqg4bud4buXbsOh4butw6J2YTQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE1MuG7ruG7rsagM8OhLcOh4buob+G6peG7r8Oh4buHw7NrdsOh4butw6J2w6Hhu6/hu7HDquG7l8Ohb+G7ncOiw6HhuqEt4bqhw6Hhu6/hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buGw6Lhu61n4buZw6Hhu5Nvw7Phu4nhu5fDoeG7mMOz4bqgZ+G7seG7qcahxqHhu5nDoeG7h+G7j8Oh4buZxqHhuq3Ds8OhxanDoeG6oOG7neG7l27DoeG7h+G6qeG7l27DoeG7gm/DouG7leG7qcOzxqHhu5fhu63DoeG7mGfDom52ZyDDoWZzw7PDoeG7r+G7seG7tcWp4buXbsOh4bus4buvZ+G6oGfhu5fDoU5n4bux4buxw6Lhu7Hhu4XDoeG7g2/GocOh4buHw7Phu4nhu6/DoWZzw7PDoeG7h+G7m+G7l27DoeG7g8O9w6LDocOi4buXb8Oh4buTb3Dhu5duw6HDg+G7t+G7l27DoWbhuqXhu5duw6Fmw7PDoeG7r8Oz4buJ4bupMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU04buvw6Lhu4fhu5lnw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG7lcOi4buxbsOz4buXXeG6o+G7qcODw6HDonbhu6/GoWE1NOG7r+G7sTU04buv4buFNTTDs+G7lW7DoeG6osOz4buF4buvbylhxIPhuq/DoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqj4bq14bqzYcOhw6Lhu5nhu68pYWHDoeG7reG7seG7gylhw6Fv4buv4buv4bupXS8v4buHw6LGoeG7q3bDouG7l27hu6/hu7HDszDhuqDhu5cv4bupxqHhu7Hhu6/DouG7meG7rS/DoC/hu67hu7F2xqHhu5du4burdsOi4buXbm/Ds2fhu6kvw6Alw6Phu67DguG6osSCTjDhu5Hhu6luYS81NC/hu6/hu4U1NC/hu6/hu7E1NOG7r+G7sTU04buv4buFNeG7rEHDoeG7r2/hurvhu6/DoeG6oOG7o+G7l27DoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDdMOhZnPhu5duw6HhuqDDs+G7i+G7l8Oh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHGoeG7mcOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu6/hu7HDquG7l8Ohb+G7ncOiw6HhuqEt4bqhw6HhuqDDucOzw6Hhu4bDouG7rWfhu5nDoS3DoeG6qOG7l29dw6Hhu7BnduG7r2fhu7Hhu600L+G7r+G7hTU0L+G7r+G7sTU0L+G7r8Oi4buH4buZZzXhu6zDonbDoeG7r+G7scOq4buXw6Fm4bq7diDDoU5n4bux4buxw6Lhu7Hhu4XDoeG7l+G7m8Ozw6HhuqDDucOzw6Hhu5Phu4vhu5dvw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Ohb8Oz4buXb8Ohw5Phu64kw6Hhu6zhu6nGoeG7seG7r13DoWHhu4Jvd+G7l27DoeG7r3DDs8Oh4buTb3Dhu5duw6HDg+G7t+G7l27DoWbhuqXhu5duw6Fmw7PDoeG7r8Oz4buJ4bupMMOh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHGoeG7mcOh4buH4buPw6Hhu5nGoeG6rcOzw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7g2/DtcOh4bqg4buNw6Hhu5Xhuqfhu5fDoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoeG7hcOzbOG7l8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu6/hu7HDquG7l8OhZuG6u3bDoW9w4buVw6Hhu5fDosSCw6Ey4bq1LeG6oeG6ozMww6Ek4bud4buXbsOh4buH4bqp4buXbsOh4buD4bubw6Fm4buJ4buXw6Hhu63huqV2w6Hhu6/hu7HDquG7l8OhZuG6u3bDoeG6oOG6p8Oh4buDb3fhu5duw6Hhu69ww7PDoeG7k29w4buXbsOhZsO9w6Fuw7Phu5/Ds8OhZmvDoeG6oOG7teG7p+G7r8Oh4burdsOiMMOhxajDoeG7r+G7scOq4buXw6Hhu5nhu7Xhu6fhu6/DoWbDs8Oh4buv4bqtw7PDoeG7hsOi4butZ+G7mSDDoeG7mMOz4bqgZ+G7seG7qcahxqHhu5nDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7k29w4buXbsOh4buDb8O6w7PDoeG7r3Hhu6/DoeG6oOG6p8OhZmvDoeG7r292w6LDoeG7h+G6p+G7l8Oh4buvb2Phu5duw6Hhu5dudsOh4buXbnHhu4PDocWpw6Hhu6lvd+G7r8OhZuG6pcOh4buHeMOhbsOz4bulYTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1JMSpw6Hhu4Nvw7Phu4nhu4PDoeG7r2/DrcOhZuG7n8Oh4buDw73DosOh4buUw6Lhu7Hhu5PGoeG6oMOz4buDw6HFqcOh4bupb3fhu6/DoeG6seG6oSDDoU5n4bux4buxw6Lhu7Hhu4XDoeG7r2/hu7nDosOh4buXb8Oq4buXw6HDouG7l2/DoeG7k29w4buXbsOh4buvb+G6u8SCw6Hhu6/hu43hu5dvw6FvdnHhu5duw6Hhu5fhuqfEgsOh4buXb+G7teG7l27DoeG7g2/GocOh4buxZOG7l27DoeG7q3bEguG7ieG7r8OhZuG7j+G7l2/DoeG7g8O9w6LDoeG7r+G7seG7o+G7l27DoeG7r+G6p8Ozw6Hhu5nhuqfDoeG7q3bhuqXDoeG7l25vw7Phu4vhu5XDoeG7k29j4buDMMOhRnPDs8Oh4buv4bux4bu1xanhu5duw6Hhu4PDvcOiw6Hhu5jDs+G6oGfhu7Hhu6nGocah4buZw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu4NvxqHDoeG7h8Oz4buJ4buvw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7r2/Ds8OhZuG6u3bDoeG7r2/Ds+G7iXbDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buv4buxxqHhu5duw6HDo8Ogw6Hhu6lvd+G7r8Oh4buDdnHDs8OhZuG6q8Oh4buTb8Oz4buJ4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g+G6vXbDoeG7r2/DvcOh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHGoeG7mcOhZnZxw7PDoeG7reG7t+G7g8Oh4bqg4bqnw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7g2/DusOzw6Fm4bu14bun4buDw6Fmd+G7l27DoeG7l2/hu7XDoeG6rjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1Tmfhu7Hhu7HDouG7seG7hcOh4buX4bubw7PDoeG7r8Oz4buJ4bupXcOhYeG7gm934buXbsOh4buvw6LDoeG7rcOsw6Hhu4Nv4bulw6HDg2fhu5XDoeG7mcOzanbDoeG7k+G6sMOh4buDb3bEgmvhu5fDoeG7l2/hu7Xhu6fhu5duw6Hhu5V4w6LDoWZw4buXbsOh4buD4bubw6Hhu69vw6LEgsOhZnTDs8OhZuG7teG7p+G7g8OhZsOzxKl2w6Fu4buNMMOhRsOzxKl2w6Hhu69xw7PDoeG7g+G6veG7l8Oh4buvb8Oz4buJ4buvw6Hhu5nhuqfDoeG7qW/huqnDs8Oh4buD4bubw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu6/Ds8Sp4buXw6Fm4bqtxqHDocODduG6u+G7r8Oh4butY+G7gyDDoW5vw7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buH4bqn4buXw6Hhu69vY+G7l27DoeG6oOG6p8OhbsOzd+G7qcOh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHGoeG7mcOh4buZ4buj4buvw6HhuqDhuqfGocOh4buvxqHhu6nDocSDw6HFqcOhTsOz4bqpw7PDoeG7l27GoeG6rcOzw6Fv4bqt4buXbsOhw4Lhu5dvMMOh4buCb3fhu5duw6Hhu69ww7PDoeG7g+G6veG7l8Oh4bupb+G6qcOzw6Hhu4Nxw6FuY+G7l27DoW7Ds3fhu6nDoeG7lMOi4buxw7PGocOh4buGw6Lhu5nGoeG7r2fhu5nhu5nDs8Oh4buZ4bq7xILDoeG7meG6rcOzw6Hhu4Phuqnhu5XDoW7Ds+G6peG7g8Ohbm/Ds8Oh4buH4bqn4buXMMOhJOG6p8ahw6Hhu69v4bulw7PDoWbDs2vhu5XDoeG7l+G6p8SCIMOh4bupb8ah4buXbsOhZnPDoeG7g8O9w6LDoWZzw7PDoeG7k2/huqXDoeG7g2/DquG7qcOh4buDb+G7peG7l2EwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7ruG7scah4buXbsOh4buTb8Ozw6Fm4bubIMOh4bupb+G6peG7r8Oh4buHw7NrdsOh4butw6J2w6Hhu6/hu7HDquG7l8OhZuG6u3Ygw6FP4buYJMOh4buwxqHhu4VuZ+G7seG7rcOh4buDw73DosOh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHDocah4buZw6Hhu5fhu5vDs13DoWHhu67hurvhu6/DoeG7g+G6qcOh4buXb8OA4buXbsOh4buD4bq9dsOh4buvb8O9w6Hhu4Phu5vDoeG7r29rw6Hhu7HDosOh4but4bq54buXw6FmxKl2w6Fm4bqrw6Hhu69vw7PDoWbhurt2w6Fv4buJ4buvw6Hhu63hu7fhu4PDoeG7leG7jeG7l28ww6FPw7Nq4buXw6Hhu5fDosSCw6Hhu5jDs+G6oGfhu7Hhu6nGocah4buZw6Hhu69vw7Phu4l2w6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu6/hu7F5w6Hhu4Nz4buvw6Fm4bub4buXbsOh4bqgw6LDs8Oh4buv4bux4budw6Hhu6t2w6Lhu5fDoeG7r+G7seG7o+G7l27DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buZccOzw6Hhu4Nvw7rDs8Oh4buDw73DosOhZnPDszDDoeG7mMOz4bqgZ+G7seG7qcahxqHhu5nDoeG7rcOsw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoWbhurt2w6Fma8Oh4buVeMOiw6Hhu63DonbDoeG7meG6rcOzw6Hhu4Phu5vDoeG6oGjDoeG7hUHDoeG7gm/DouG7leG7qcOzxqHhu5fhu63DoeG7mGfDom52Z8Oh4bqg4bqnw6Hhu5V2ceG7l8Oh4buXb+G7tcOh4bqgw6rEgsOh4bupb+G6qcOzw6Hhu4PhuqnDs8Oh4buvb8OzauG7l8OhZuG6peG7l27DoeG7k2vDoeG7qW/GoeG7l27DoWZzMMOh4buu4bqtw7PDoU7Ds+G6qcOzw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Ohb+G6reG7l27DocOC4buXbyDDoeG7mMOz4bqgZ+G7seG7qcahxqHhu5nDoeG7k29w4buXbsOh4buD4bql4buDb8Oh4buvxqHhu6nDocSDw6Hhu6t24bqlw6HDg8Oiw6HhuqDhuqfDoeG7l+G7iXbDoeG7meG7o+G7r8Oh4bqg4bqnxqHDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG6oOG6p8ahw6Hhu5dv4bub4buVw6Hhu5fhuqfEgsOhMm7Ds+G6p+G7l2/DoeG6oGjDoeG7hUHDoeG7gm/DouG7leG7qcOzxqHhu5fhu63DoeG7mGfDom52ZzMgw6Hhu5di4buVw6Hhu63DonbDoeG7g2934buXbsOh4buvcMOzw6Hhu63DrMOh4buv4bux4buN4buXb8Oh4buFw7Ns4buXw6Hhu5lxw7PDoeG7g2/DusOzw6Hhu69vdsSC4buJ4buvw6Hhu6lveeG7g8Ohb8O64buXYTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buYQeG7g8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOh4buDw73DosOh4buYw7PhuqBn4bux4bupxqHGoeG7mcOhb8OzauG7l8OhZsOi4buXbsOh4bux4bq74buvw6Hhu5Xhu5/hu5duw6HhuqDhuqfDoeG7g+G7m8Oh4buXb8OzxKl2w6Hhuq7DoeG7k8Oz4buJ4buXw6Hhu4NvxqHDoeG7sWThu5duw6Fv4bujw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7h3TDoeG7rXbhu5duw6Fmc8Ozw6Fv4buN4buXb8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5PhurDDoeG7g292xIJr4buXw6Hhu5dv4bu14bun4buXbsOh4buVeMOiw6FmcOG7l27DoeG7rWPhu6nDoeG7r8O5w7Mww6FP4buYJMOh4buwxqHhu4VuZ+G7seG7rcOh4buX4bubw7PDoeG6oMSpw6HhuqDhurvhu5fDoWbEqcOh4buX4bqnxIJdw6Fh4buC4bq94buXw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7h+G6p+G7l8Oh4buvb+G7i+G7lcOh4bqgw7nDs8Oh4buHw6Lhu5fDoeG7meG6q+G7l2/DoWbhuq3GocOh4bqgxKnDoeG6oMOzauG7g8Oh4buVdsOiw6Hhu4Phur12w6Hhu69vw73DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvb+G6peG7l27DoW7Ds+G7i+G7l24ww6Hhu652xILDoeG7l2/Ds+G7i+G7lyDDoWbDs8SpdsOh4buDb2Phu4PDoeG7g29j4buXw6Hhu5nhuqfDoeG7mMOz4bqgZ+G7seG7qcahxqHhu5nDoeG7rcOsw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4Nvw7PDoWbDquG7lcOh4bqg4bqnxqHDoeG7k+G6sMOh4buDb3bEgmvhu5fDoeG7l2/hu7Xhu6fhu5duw6Hhu5V4w6LDoW/DqGEwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUYw4buSMOG7mDA0L+G7qTU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

CĐV Malaysia trả lại 600 vé cho VFF

CĐV Malaysia trả lại 600 vé cho VFF
2014-12-11 07:17:48

(TTO) - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Ami Hamidin cho biết, các CĐV Malaysia đã trả 600 vé và nhiều khả năng hoàn 400 vé còn lại xem trận lượt về bán kết...

AS Roma - Man.City: Tử chiến ở Olimpico

AS Roma - Man.City: Tử chiến ở Olimpico
2014-12-10 08:09:03

* 2 giờ 45 ngày 11-12(SGGP) - Man.City du hành đến sân Olimpico với sứ mệnh lịch sử, lần đầu tiên giành chiến thắng trên đất Italia để hy vọng giành suất đi tiếp vào vòng 16...

Nên chấm dứt thẩm mỹ trọc phú

Nên chấm dứt thẩm mỹ trọc phú
2014-12-10 07:53:35

(TNO) - “Tôi cho là sáng kiến cá nhân của Manzi và chợ Hàng Da đều đáng hoan nghênh”, nhà phê bình Nguyễn Quân nói về ý tưởng bán tác phẩm giá mềm để khuyến khích công chúng trưng bày.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết